ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.121 din 25 septembrie 2002
pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 724/3 oct. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Capitolul II1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.401 din 20 iulie 2001, cu completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II1
Ajutorul pentru încălzirea locuinței în perioada 1 noiembrie 2002 - 31 martie 2003

Art. 221. - Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată de sisteme centralizate, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței, după cum urmează:

a) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 980.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală;
b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.053.001 lei și 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 588.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală;
c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.287.001 lei și 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 294.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală;
d) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.638.001 lei și 2.106.000 lei li se acordă o sumă de 154.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală.

Art. 222. - Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței, după cum urmează:

a) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 500.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală;
b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.053.001 lei și 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 300.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală;
c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.287.001 lei și 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 150.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală.

Art. 223. - Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1)-(3), în sensul prevederilor art. 221 și 222, prin familie se înțelege soțul, soția și alte persoane care au același domiciliu sau reședință.

Art. 224. - Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este proprietarul locuinței sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major și legal împuternicit de către proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere.

Art. 225. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora.

(2) Prin locuința de domiciliu sau de reședință se înțelege locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie și ale altor persoane majore, precum și ale copiilor care locuiesc efectiv cu aceștia și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.

Art. 226. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, la cererea titularului, pe baza documentelor doveditoare privind componența familiei și a declarației pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, însoțită de actele doveditoare.

(2) Veniturile pe baza cărora se stabilește cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2).

(3) Cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței se depun și se înregistrează la primăria localității sau a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială se află locuința de domiciliu sau de reședință, individual sau prin asociațiile de proprietari/chiriași, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

(4) Cererea și declarația de venituri se completează potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) La elaborarea formularelor de cerere și declarație de venituri se vor avea în vedere elementele cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.099/2001.

Art. 227. - (1) Primarii verifică veridicitatea documentelor depuse și transmit lunar, până la data de 10 a lunii următoare depunerii cererii, fiecărei asociații de proprietari/chiriași sau beneficiarilor individuali de factură un borderou de plată în care sunt înscrise numele titularilor ajutoarelor bănești și suma de care poate beneficia fiecare titular. Borderoul de plată se semnează de către primar și de secretar.

(2) După repartizarea pe familii a cheltuielilor cu încălzirea locuinței sau la primirea facturii individuale comitetul executiv al asociației de proprietari/chiriași ori beneficiarii de factură individuală vor completa pe propria răspundere, sub semnătură, coloana corespunzătoare din borderou cu sumele efective datorate de fiecare beneficiar al ajutorului bănesc.

(3) Borderoul de plată se completează potrivit modelului aprobat prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 228. - Pe baza borderourilor prevăzute la art. 227 alin. (1) primarii vor asigura achitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, după cum urmează:

a) dacă suma datorată este mai mică sau egală cu ajutorul cuvenit pentru încălzirea locuinței, primarii vor achita sumele care se acoperă de la bugetele locale;
b) dacă suma datorată este mai mare decât ajutorul cuvenit pentru încălzirea locuinței, primarii achită sumele care se acoperă de la bugetele locale, diferențele urmând să fie achitate de către titulari la asociația de proprietari/chiriași sau direct la furnizor.

Art. 229. - Sumele reprezentând cheltuielile cu încălzirea locuinței privind consumul de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de titulari, precum și cele achitate de primari furnizorilor se vor colecta în conturile tip escrow, deschise la bănci de către distribuitorii și producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

Art. 2210. - Familiile și persoanele singure, care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței, în cuantum de 300.000 lei și în condițiile prevăzute la art. 22 alin. (1) prin majorarea nivelului lunar al venitului minim garantat.

Art. 2211. - (1) Nerespectarea dispozițiilor art. 226-229 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.

(2) Încasarea de către agenții economici producători și/sau distribuitori de energie termică a sumelor de la beneficiari și a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip escrow constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2002.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice și ale autorității administrației publice locale.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 2212. - Pentru anul 2002, în execuție, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2002, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate lunar peste proporțiile prevăzute, cu condiția încadrării în aceste proporții la nivelul anului.”

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

p. Ministrul administrației publice,
Ionel Fleșariu,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 25 septembrie 2002.
Nr. 121.


Duminică, 28 februarie 2021, 00:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.