ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.131 din 10 octombrie 2002
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 763/18 oct. 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.707 din 30 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Autoritatea pentru Privatizare pune în aplicare strategia Guvernului privind întregul proces de privatizare pentru societățile comerciale din portofoliul propriu, implementează strategiile sectoriale de dezvoltare și restructurare pentru societățile comerciale din sectoarele respective, indiferent de structura capitalului social, și monitorizează eficiența economică a acestora.”

2. După litera e) a alineatului (2) al articolului 2 se introduce litera e1) cu următorul cuprins:

„e1) punerea în aplicare, urmărirea și controlul realizării strategiilor sectoriale de dezvoltare și restructurare, indiferent de structura capitalului social al societăților comerciale monitorizate.”

3. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

„Art. 21. - Obligațiile societăților comerciale, indiferent de structura capitalului social, referitoare la implementarea strategiilor sectoriale de dezvoltare și restructurare, precum și monitorizarea acestora vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Conducerea operativă și coordonarea întregii activități a Autorității pentru Privatizare sunt asigurate de un președinte - membru al Guvernului, 6 vicepreședinți cu rang de secretar de stat numiți de primul-ministru la propunerea președintelui, precum și de un secretar general numit în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Autorității pentru Privatizare.”

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autorității pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Mușetescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 10 octombrie 2002.
Nr. 131.


Duminică, 22 mai 2022, 20:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.