LEGE nr.642 din 7 decembrie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 928/18 dec. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.31 din 30 ianuarie 2002 privind serviciile poștale, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.87 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - În înțelesul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:

a) servicii poștale - serviciile destinate publicului, constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor poștale, efectuate cu caracter profesional și în scopul obținerii de profit;
b) rețea poștală publică - sistemul de organizare și resursele de orice fel, utilizate de un furnizor de servicii poștale, în principal, pentru:
- colectarea trimiterilor poștale de la toate punctele de acces;
- transportul și manipularea trimiterilor poștale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;
- distribuirea trimiterilor poștale la adresele indicate pe acestea;
c) puncte de acces - ansamblul instalațiilor fizice, inclusiv cutiile poștale, puse la dispoziție publicului, prin intermediul cărora trimiterile poștale pot fi introduse în rețeaua poștală publică;
d) puncte de contact - ansamblul instalațiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile poștale pot fi livrate destinatarilor;
e) colectare - operațiunea de preluare a trimiterilor poștale depuse la punctele de acces;
f) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor poștale la centrul de distribuire și se încheie cu livrarea acestora la destinatari;
g) trimitere de corespondență - comunicare scrisă, tipărită, imprimată sau înregistrată pe orice fel de suport material, care urmează să fie transportată și livrată, altfel decât electronic, la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia. Cărțile, cataloagele, ziarele și periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondență;
h) trimitere poștală - un bun aflat în forma finală în care urmează să fie transportat și livrat, altfel decât prin mijloace electronice, la adresa indicată de expeditor; din această categorie fac parte trimiterile de corespondență, precum și cărți, cataloage, ziare, periodice și colete poștale conținând bunuri cu sau fără valoare comercială;
i) trimitere poștală internațională - trimitere poștală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
j) publicitate prin poștă - trimiterile poștale interne sau internaționale care urmează să fie transportate și livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care conțin mesaje identice, cu excepția numelui, adresei și numărului de identificare a destinatarului, precum și a altor modificări care nu alterează natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin poștă:
- chitanțele, facturile, situațiile financiare și alte mesaje având un conținut diferit;
- trimiterile poștale care conțin în afară de publicitate prin poștă și alte trimiteri în același ambalaj;
k) serviciu de trimitere recomandată - serviciu poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale și în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar;
l) serviciu de trimitere cu valoare declarată - serviciu poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poștale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor;
m) serviciu de trimitere contra ramburs - serviciu poștal a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale de către destinatar expeditorului prin intermediul rețelei poștale publice;
n) servicii financiar-poștale - ansamblul de servicii de încasări, de plăți și transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii poștale prin intermediul rețelei poștale publice; serviciile financiar-poștale fac parte din sfera serviciilor poștale;
o) serviciu de schimb de documente - furnizarea de mijloace, inclusiv punerea la dispoziție de către un terț de sedii ad-hoc și de mijloace de transport, care permit autolivrarea prin schimb reciproc a trimiterilor poștale între utilizatorii abonați la acest serviciu;
p) furnizor de servicii poștale - persoana juridică ce prestează servicii poștale;
q) furnizor de serviciu universal - furnizorul de servicii poștale care prestează unul sau mai multe servicii poștale din sfera serviciului universal, desemnat în acest sens de autoritatea de reglementare;
r) cheltuieli terminale - remunerarea furnizorului de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor poștale expediate din afara teritoriului României;
s) expeditor - persoana care generează efectiv trimiterea poștală și, personal sau prin intermediul unui terț, o introduce în rețeaua poștală publică;
t) destinatar - persoana căreia îi este adresată trimiterea poștală;
u) utilizator - persoana care beneficiază de servicii poștale în calitate de expeditor sau de destinatar;
v) cerințe esențiale - condiții generale, care nu sunt de natură economică, impuse de stat pentru furnizarea serviciilor poștale, constând în: protecția secretului corespondenței, asigurarea securității rețelei poștale publice în ceea ce privește transportul bunurilor periculoase, precum și, în cazuri justificate, protecția datelor cu caracter personal, asigurarea confidențialității informațiilor transmise sau stocate, protecția dreptului la viață privată, protecția mediului și respectarea normelor privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
w) servicii cu valoare adăugată - servicii poștale ale căror caracteristici răspund unor cerințe speciale ale utilizatorilor. Asemenea caracteristici sunt, de exemplu: livrarea trimiterii poștale personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o dată și o oră anume stabilite, garantarea livrării la o dată și o oră anume stabilite, încercări multiple de livrare, livrarea potrivit priorității sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea către expeditor a efectuării livrării, posibilitatea de schimbare a destinației sau a destinatarului în timpul tranzitului ori, dacă livrarea la destinația inițială nu este posibilă, monitorizarea trimiterii poștale pe toată durata tranzitului și altele asemenea. În sensul prezentei definiții, nu constituie caracteristici suplimentare livrarea accelerată a trimiterii poștale ori transmiterea sau primirea conținutului unei trimiteri poștale prin mijloace electronice către, respectiv de către un furnizor de servicii poștale, în vederea sortării, tipăririi sau pregătirii trimiterii poștale."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Prevederile prezentei ordonanțe nu sunt aplicabile următoarelor servicii:

a) transportul și livrarea trimiterilor poștale proprii personal de către expeditorul real al acestora;
b) transportul și livrarea trimiterilor poștale proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea expeditorului și urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea în cauză;
c) transportul și livrarea unei singure trimiteri poștale a expeditorului, efectuate cu titlu gratuit și în mod nemijlocit de către o persoană fizică împuternicită de expeditor în acest scop;
d) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităților publice, în temeiul unor dispoziții legale speciale;
e) transportul și livrarea cu titlu gratuit ale înscrisurilor care însoțesc bunurile transportate și livrate împreună cu acestea."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Secretul trimiterilor poștale este inviolabil.

(2) Reținerea, predarea sau deschiderea trimiterilor poștale este permisă numai în condițiile și cu procedura prevăzute de lege."

4. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Orice persoană are dreptul de acces la serviciul universal."

5. La articolul 5, după alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

"(7) Serviciile cu valoare adăugată nu sunt incluse în sfera serviciului universal."

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației stabilește politica și strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparenței, obiectivității, proporționalității și nediscriminării. În stabilirea acestei politici și strategii Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației va acționa în vederea limitării posibilelor efecte negative asupra concurenței, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum și a asigurării protecției interesului public.

(2) Pe baza politicii și strategiei stabilite potrivit alin. (1) autoritatea de reglementare stabilește condițiile și procedura pe care le aplică pentru a desemna un furnizor de servicii poștale ca furnizor de serviciu universal, precum și condițiile speciale pe care trebuie să le respecte acesta și drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal.

(3) Autoritatea de reglementare poate desemna ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor care asigură condițiile prevăzute în prezenta ordonanță pentru prestarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal."

7. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să asigure, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligația să le furnizeze, cel puțin o colectare de la fiecare punct de acces și cel puțin o livrare la locuința fiecărei persoane fizice și la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puțin de 5 zile pe săptămână, cu excepția cazurilor sau condițiilor geografice considerate excepționale de autoritatea de reglementare."

8. La articolul 8, partea introductivă și litera c) vor avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte în mod cumulativ următoarele condiții generale în îndeplinirea obligațiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi incumbă:
................................................................................................

c) să ofere servicii disponibilie pentru toți utilizatorii, fără nici un fel de discriminare;"

9. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligația să pună la dispoziție utilizatorilor, în mod regulat, informații detaliate și actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizează, în special informații referitoare la condițiile generale de acces la aceste servicii, precum și la tarifele și nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii."

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligația de a asigura accesul utilizatorilor la rețeaua poștală publică pe care o operează, în condiții de transparență, obiectivitate și nediscriminare.

(2) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorului de serviciu universal cu poziție dominantă pe piața relevantă obligații privind condițiile în care acesta trebuie să permită accesul altor furnizori de servicii poștale la rețeaua poștală publică pe care o operează, dacă o asemenea măsură se impune pentru asigurarea unui mediu concurențial și pentru respectarea principiilor transparenței, obiectivității și nediscriminării."

11. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

"Drepturi acordate furnizorului de serviciu universal"

12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - În vederea asigurării serviciului universal, furnizorul de serviciu universal beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de prioritate la închirierea spațiilor necesare în vederea desfășurării activității de transport al trimiterilor poștale și mandatelor poștale, aflate în proprietatea societăților comerciale, societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale și aeriene;
b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor poștale și mandatelor poștale de către societățile comerciale, societățile naționale, companiile naționale și regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale și aeriene, precum și dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;
c) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră și la organele vamale;
d) dreptul de a instala, întreține, înlocui și muta, cu titlu gratuit, cutii poștale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale;
e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul oricărui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal, în condițiile stabilite de lege și de autoritatea de reglementare;
f) dreptul de a acționa în relațiile internaționale în calitate de furnizori de serviciu universal și de a încheia acorduri operaționale în această calitate;
g) dreptul de a utiliza formularele internaționale specifice, prevăzute în acordurile internaționale la care România este parte."

13. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:

"Art. 111. - (1) În cazul în care proprietarul dorește să închirieze unul dintre spațiile prevăzute la art. 11 lit. a) va face o ofertă furnizorului de serviciu universal.

(2) Furnizorul de serviciu universal este obligat să își exercite dreptul de prioritate în termen de 15 zile de la primirea ofertei.

(3) În cazul în care furnizorul de serviciu universal nu își exprimă voința sau nu acceptă oferta, spațiul se poate închiria oricărei alte persoane.

(4) Contractul de închiriere încheiat cu altă persoană cu nerespectarea dreptului de prioritate sau în condiții mai avantajoase pentru această persoană decât cele prevăzute în oferta trimisă titularului dreptului de prioritate este lovit de nulitate relativă.

(5) Acțiunea în nulitate relativă poate fi introdusă de furnizorul de serviciu universal, titular al dreptului de prioritate.

(6) Condițiile de exercitare a dreptului prevăzut la art. 11 lit. b) se stabilesc prin contract încheiat între furnizorul de serviciu universal și transportator, contract care va asigura atât respectarea dreptului de prioritate al furnizorului de serviciu universal, cât și protecția intereselor transportatorului."

14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii poștale având ca obiect trimiteri de corespondență interne sau internaționale, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată ori nu, a căror greutate este mai mică de 350 g și al căror tarif este mai mic decât de 5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondență din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard, poate fi rezervat de către autoritatea de reglementare furnizorului de serviciu universal, în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare servicii rezervate.

(2) Limitele stabilite în conformitate cu alin. (1) pot fi micșorate prin hotărâre a Guvernului."

15. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

"Regimul de autorizare a furnizorilor de servicii poștale"

16. După titlul capitolului V se introduce articolul 141 cu următorul cuprins:

"Art. 141. - (1) Furnizarea serviciilor poștale se realizează în condițiile regimului de autorizare prevăzut de prezentul capitol.

(2) Regimul de autorizare generală permite furnizarea de servicii poștale fără obținerea unei decizii explicite din partea autorității de reglementare, prin notificarea intenției de a presta activități de furnizare a serviciilor poștale.

(3) Licența individuală este acea autorizație acordată de autoritatea de reglementare unui furnizor de servicii poștale, conferindu-i acestuia drepturi și obligații specifice, suplimentare față de cele conferite de regimul de autorizare generală, autorizație necesară pentru furnizarea anumitor servicii poștale, prevăzute de prezenta ordonanță."

17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Furnizarea serviciilor poștale care nu sunt incluse în sfera serviciului universal se poate face în condițiile regimului de autorizare generală.

(2) Înainte de începerea activității orice persoană juridică ce intenționează să furnizeze servicii poștale din categoria celor prevăzute la alin. (1) are obligația de a transmite autorității de reglementare o notificare cu privire la această intenție.

(3) Dreptul de a furniza servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală se acordă cu condiția ca persoana juridică în cauză să își asume obligația de a respecta cerințele esențiale, precum și prevederile legale care reglementează aceste cerințe esențiale, inclusiv cele cuprinse în reglementările emise pe baza prezentei ordonanțe.

(4) Autoritatea de reglementare stabilește condițiile și procedura de acordare, modificare, suspendare și retragere a dreptului de a furniza servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală, precum și obligațiile care incumbă titularilor, cu respectarea principiilor transparenței, nediscriminării, proporționalității și obiectivității.

(5) Dreptul de a furniza servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală se consideră obținut în termen de 45 de zile de la data primirii notificării de către autoritatea de reglementare, cu excepția situației în care persoanei în cauză i s-a comunicat în acest interval decizia de neacordare a acestui drept.

(6) În cazul în care persoanei care a efectuat notificarea îi sunt cerute documente, informații suplimentare sau clarificări pentru a beneficia de dreptul de a furniza servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală, termenul prevăzut la alin. (5) se suspendă până la primirea acestora."

18. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Furnizarea serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal se poate face numai pe baza licenței individuale.

(2) Licența individuală poate conține obligații specifice, în scopul și în măsura necesare pentru garantarea respectării cerințelor esențiale și pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal.

(3) Obligațiile prevăzute la alin. (2) pot privi, între altele:

a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal;
b) calitatea, disponibilitatea și modul de prestare a serviciilor furnizate pe baza licenței;
c) respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal, în conformitate cu prevederile cap. IV;
d) eventualele contribuții datorate de titular în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal.

(4) Autoritatea de reglementare stabilește condițiile și procedura de acordare, modificare, suspendare și retragere a licențelor individuale, precum și conținutul acestora, inclusiv obligațiile care incumbă titularilor, ținând seama de prevederile alin. (2) și (3), cu respectarea principiilor transparenței, nediscriminării, proporționalității și obiectivității.

(5) Termenul de acordare a licenței individuale sau de comunicare a deciziei de respingere a cererii de acordare a licenței individuale este de 90 de zile de la data înregistrării cererii.

(6) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informații suplimentare sau clarificări în vederea acordării licenței individuale, termenul prevăzut la alin. (5) se suspendă până la primirea acestora."

19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Autoritatea de reglementare poate stabili tarife pentru activitatea de autorizare, precum și modul de încasare a acestora.

(2) Sumele rezultate din încasarea tarifelor de autorizare constituie venituri ale autorității de reglementare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al acesteia.

(3) Neplata tarifelor de autorizare în termenul stabilit de autoritatea de reglementare atrage, după caz, respingerea cererii de acordare a licenței individuale sau neacordarea dreptului de a furniza servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală."

20. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a licenței individuale și decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală trebuie motivate și se comunică în termenul prevăzut la art. 15 alin. (5), respectiv în termenul prevăzut la art. 16 alin. (5), putând fi contestate de persoana interesată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

(2) Decizia de suspendare sau de retragere a licenței individuale ori a dreptului de a furniza servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală trebuie motivată și poate fi contestată de persoana interesată, în conformitate cu Legea nr. 29/1990, cu modificările ulterioare."

21. Articolele 20 și 21 se abrogă.

22. La articolul 22, alineatele (2), (4), (5) și (6) vor avea următorul cuprins:

"(2) Furnizorul de serviciu universal are obligația de a supune spre aprobare autorității de reglementare tarifele percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze și de a le aduce la cunoștință publicului, cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care acestea intră în vigoare, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.
............................................................................................

(4) În situația în care furnizorul de serviciu universal acordă facilități tarifare în cazul unui volum mare de trimiteri de la același expeditor, el are obligația de a aplica principiile transparenței și nediscriminării atât cu privire la tarife, cât și cu privire la condițiile asociate acestora.

(5) Facilitățile tarifare acordate în conformitate cu prevederile alin. (4) trebuie să fie fundamentate pe costuri și vor fi făcute publice în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare și pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal.

(6) Autoritatea de reglementare poate stabili în sarcina furnizorului de serviciu universal obligația menținerii unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze."

23. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.

24. La articolul 23, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte următoarele principii la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunzătoare trimiterilor poștale internaționale expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia:
............................................................................................

(2) În cazul în care nu există asemenea acorduri, furnizorul de serviciu universal aplică prevederile acordurilor internaționale în domeniu la care România este parte."

25. La articolul 24, alineatele (1) și (6) vor avea următorul cuprins:

"Art. 24. - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să țină evidența contabilă separată, în cadrul contabilității interne de gestiune, pentru fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, și pentru serviciile nerezervate, pe de altă parte.
............................................................................................

(6) Situațiile financiare anuale ale furnizorului de serviciu universal trebuie întocmite, prezentate spre auditare unui auditor financiar independent și publicate anual pe cheltuiala furnizorului și în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare."

26. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili și alte gratuități, precum și modalitățile de compensare financiară a furnizorului de servicii poștale desemnat să le asigure."

27. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligația de a respecta, în relațiile cu utilizatorii, regulile stabilite potrivit prezentului articol.

(2) Furnizorul de serviciu universal stabilește și supune spre aprobare autorității de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta, regulile aplicabile serviciilor poștale din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze. În cazul în care apreciază că regulile propuse sunt nesatisfăcătoare din punct de vedere tehnic sau al protecției utilizatorilor ori contravin prevederilor legale, acordurilor internaționale la care România este parte sau regulilor minime obligatorii stabilite potrivit alin. (3), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestor reguli, iar furnizorul de serviciu universal este obligat să opereze modificările cerute.

(3) Autoritatea de reglementare poate stabili reguli minime obligatorii aplicabile serviciilor poștale din sfera serviciului universal, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonanță, în celelalte acte normative și în acordurile internaționale la care România este parte."

28. La articolul 29, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 29. - (1) Trimiterile poștale distribuite de un furnizor de servicii poștale trebuie să fie marcate corespunzător cu denumirea sau marca comercială a furnizorului respectiv.

(2) Furnizorul de servicii poștale are obligația să marcheze toate instalațiile fizice care fac parte din rețeaua poștală publică pe care o operează, inclusiv cutiile poștale, cu un semn distinctiv care să asigure identificarea furnizorului în cauză."

29. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"Art. 30. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligația de a respecta standardele de calitate stabilite de autoritatea de reglementare pentru serviciile poștale din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze.

(2) Respectarea standardelor de calitate, stabilite potrivit alin. (1), de către furnizorul de serviciu universal, va face anual obiectul evaluării unui organism independent de furnizorul în cauză, în condiții stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare se publică anual pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal și în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

(3) Autoritatea de reglementare poate dispune, din oficiu sau la primirea unei plângeri ori sesizări, obligarea furnizorului de serviciu universal de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea standardelor de calitate stabilite potrivit alin. (1)."

30. La articolul 31, alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

"(4) Informațiile privind statistica reclamațiilor adresate furnizorului de serviciu universal, precum și modul în care acestea au fost soluționate se publică o dată cu raportul de evaluare prevăzut la art. 30 alin. (2).

(5) În cazul în care reclamația adresată furnizorului de servicii poștale nu a fost soluționată în mod satisfăcător, utilizatorul în cauză poate înainta o plângere autorității de reglementare sau poate introduce o cerere de chemare în judecată la instanța competentă. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având același obiect a fost înaintată autorității de reglementare."

31. La articolul 31, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

"(6) Autoritatea de reglementare stabilește o procedură de mediere în vederea soluționării amiabile a litigiilor dintre utilizatori și furnizorii de servicii poștale."

32. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Răspunderea față de utilizatori pentru serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal, prestate de furnizorul de serviciu universal, se stabilește, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe și a celorlalte dispoziții legale în vigoare, prin clauzele contractului-cadru care se avizează de autoritatea de reglementare și se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare."

33. Articolul 33 se abrogă.

34. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - Planurile emisiunilor filatelice, condițiile de emitere, tipărire, punere în circulație, retragere din circulație și de comercializare a timbrelor și efectelor poștale se stabilesc de autoritatea de reglementare."

35. Articolul 35 se abrogă.

36. La articolul 36, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"(2) Bunurile aflate în componența Conservatorului de timbre fac parte din patrimoniul cultural național mobil.

(3) Administrarea Conservatorului de timbre se realizează de către o persoană juridică desemnată de autoritatea de reglementare."

37. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"Art. 37. - Furnizorul de servicii poștale are obligația de a presta serviciile pentru care este autorizat, în condițiile prezentei ordonanțe, atât timp cât sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) sunt întrunite atât condițiile de acceptare a trimiterilor poștale prevăzute de prezentul capitol și de regulile stabilite potrivit art. 27, cât și, pentru trimiterile poștale internaționale, condițiile prevăzute în acordurile internaționale la care România este parte și condițiile de acceptare stabilite de țările de destinație;
b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale sunt posibile cu personalul și mijloacele obișnuite de care dispune furnizorul respectiv;
c) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale nu sunt împiedicate de împrejurări de forță majoră, caz fortuit ori ca urmare a faptei expeditorului sau a unei terțe persoane pentru care furnizorul de servicii poștale nu este chemat, potrivit legii, să răspundă."

38. La articolul 38, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"a) trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;"

39. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

"Art. 39. - (1) Atunci când natura bunului care face obiectul unei trimiteri poștale cere ca el să fie ambalat, furnizorul de servicii poștale trebuie să protejeze acest bun conform standardelor și normelor tehnice în vigoare. Pe toată durata operațiunilor de colectare, sortare, transport și livrare furnizorul de servicii poștale răspunde pentru pierderea totală sau parțială a bunului expediat, precum și pentru pagubele pricinuite persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri.

(2) Furnizorul de servicii poștale este obligat să accepte bunul ambalat de către expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor și normelor tehnice în vigoare. În această situație responsabilitatea pierderii totale sau parțiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului.

(3) Dacă pentru anumite trimiteri poștale sunt necesare măsuri speciale de manipulare și depozitare, în funcție de natura lor, furnizorul de servicii poștale trebuie să aplice etichete sugestive care să indice modul de manipulare și depozitare. Furnizorul de servicii poștale poate pune la dispoziție expeditorului etichete tipizate. Furnizorul de servicii poștale este obligat să recunoască și să folosească inscripționările și etichetele aplicate de expeditor, atunci când acestea corespund standardelor și normelor tehnice în vigoare."

40. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"Art. 40. - (1) Furnizorul de servicii poștale este răspunzător față de utilizatori pentru prestarea serviciului în condițiile prevăzute de lege și de contractul încheiat cu expeditorul.

(2) În cazul pierderii totale sau parțiale ori al deteriorării trimiterii poștale, furnizorul de servicii poștale răspunde pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces și momentul livrării la destinatar.

(3) Termenul de introducere a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii poștale este de 6 luni și se calculează de la data depunerii trimiterii poștale la punctul de acces.

(4) Termenul de soluționare a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii poștale este de 3 luni și se calculează de la data introducerii reclamației.

(5) Reclamația prealabilă poate fi introdusă de expeditor sau de destinatar.

(6) Termenul de păstrare pentru trimiterile poștale este de 18 luni și se calculează de la data depunerii trimiterii poștale la punctul de acces.

(7) Termenele prevăzute în prezentul articol se aplică și în cazul trimiterilor poștale internaționale, dacă prin acordurile internaționale la care România este parte nu se prevede altfel."

41. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

"Art. 41. - (1) Termenul pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de 6 luni pentru trimiterile poștale interne și de un an pentru cele internaționale.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescripție și curge de la data primirii răspunsului la reclamația prealabilă sau, în cazul în care nu s-a răspuns la reclamația prealabilă, de la expirarea termenului de soluționare a acesteia.

(3) Cererea de chemare în judecată va fi însoțită de dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile."

42. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - (1) Furnizorii de servicii poștale răspund pentru trimiterile poștale interne, după cum urmează:

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;

3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poștale a omis încasarea rambursului de la destinatar;

4. cu întreaga sumă depusă la punctul de acces, pentru mandate, în codițiile prevăzute la art. 46;

5. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

b) în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare:

1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poștale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

3. cu cota-parte din suma prevăzută la lit. a) pct. 5, stabilită în raport cu greutatea lipsă sau cu greutatea conținutului deteriorat, pentru coletele care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

4. cu suma prevăzută la lit. a) pct. 5, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale, altele decât coletele.

(2) La sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se adaugă dobânda legală care curge din momentul introducerii reclamației prealabile.

(3) Furnizorii de servicii poștale răspund pentru telegrame cu contravaloarea tarifelor încasate la depunerea la punctul de acces, în următoarele cazuri:

1. telegrama nu a fost livrată;

2. telegrama a fost livrată mai târziu decât prevede contractul-cadru sau contractul încheiat cu utilizatorul;

3. conținutul telegramei a fost denaturat.

(4) Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

(5) Când expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

(6) În afara despăgubirilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale la punctul de acces.

(7) În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adăugată, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tarifele aplicabile pentru serviciul poștal standard."

43. La articolul 44, alineatul (2) se abrogă.

44. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - Trimiterile poștale care nu au putut fi livrate destinatarilor și nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii poștale după expirarea termenului de păstrare prevăzut la art. 40 alin. (6) sau (7), după caz."

45. La articolul 46, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 46. - (1) Furnizorii de servicii poștale sunt răspunzători de sumele transmise prin intermediul serviciului de mandate până în momentul în care acestea au fost plătite.

(2) Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora la punctele de acces, rămân definitiv câștigate furnizorilor de servicii poștale."

46. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"Art. 47. - Furnizorul de servicii poștale răspunde pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale la care România este parte."

47. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

"Art. 48. - Părțile pot stabili prin contract clauzele de agravare a răspunderii furnizorului de servicii poștale prevăzute de prezentul capitol."

48. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

"Art. 49. - (1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță autoritatea de reglementare urmărește, în principal, atingerea următoarelor obiective:

a) asigurarea dreptului de acces la serviciul universal;
b) promovarea intereselor utilizatorilor, în special ale celor cu handicap, boli cronice, de vârstă înaintată, cu venituri mici sau care locuiesc în zone izolate, în zone din perimetrul rural sau în zone cu densitate demografică redusă;
c) promovarea eficienței economice a furnizorilor de servicii poștale;
d) asigurarea sustenabilității economice a activităților efectuate de furnizorii de servicii poștale.

(2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanțe atribuțiile autorității de reglementare sunt îndeplinite de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații.

(3) Autoritatea de reglementare este, de asemenea, împuternicită:

a) să ia orice măsuri necesare în vederea organizării aplicării prezentei ordonanțe;
b) să asigure supravegherea respectării prevederilor prezentei ordonanțe, a măsurilor luate în aplicarea acesteia, precum și a drepturilor și obligațiilor furnizorilor de servicii poștale, putând lua orice măsuri pe care le apreciază necesare în acest scop.

(4) Autoritatea de reglementare poate încheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activități specifice, necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță".

49. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

"Art. 50. - Autoritatea de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii poștale informațiile necesare în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 49 alin. (3)."

50. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

"Art. 51. - (1) Furnizorii de servicii poștale autorizați în condițiile prezentei ordonanțe datorează autorității de reglementare un tarif de monitorizare anual, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri pe anul anterior a fiecărui furnizor.

(2) Decizia prin care se stabilește tariful de monitorizare datorat pentru un an se comunică în scris fiecărui furnizor de servicii poștale, până la data de 15 mai a anului respectiv, prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

(3) Tariful de monitorizare datorat trebuie achitat în două tranșe egale, prima în cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la alin. (2), iar cea de-a doua, până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

(4) În scopul aplicării prevederilor prezentului articol, cifra de afaceri este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul unui exercițiu financiar.

(5) În vederea determinării cifrei de afaceri furnizorii de servicii poștale au obligația de a transmite autorității de reglementare un exemplar al situațiilor financiare anuale, o dată cu depunerea acestora la direcția generală a finanțelor publice județeană, respectiv a municipiului București, în termenul prevăzut de lege.

(6) La încetarea activității în domeniul serviciilor poștale, indiferent de forma acestei încetări, orice furnizor de servicii poștale are obligația de a achita un tarif de monitorizare corespunzător, stabilit astfel:

a) în cazul în care încetarea activității în domeniul serviciilor poștale se produce înainte de stabilirea tarifului de monitorizare anual, în condițiile alin. (2), furnizorul datorează un tarif de monitorizare în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri cumulată a anului anterior și a anului în curs;
b) în cazul în care încetarea activității în domeniul serviciilor poștale se produce după stabilirea tarifului de monitorizare anual, în condițiile alin. (2), pe lângă acest tarif furnizorul datorează și un tarif suplimentar, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri pe anul în curs.

(7) Tariful de monitorizare prevăzut la alin. (6) trebuie achitat la data determinării, în condițiile legii, a cifrei de afaceri."

51. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

"Art. 52. - În cazurile în care, în temeiul prezentei ordonanțe, autoritatea de reglementare este împuternicită să stabilească anumite obligații, condiții, standarde, reguli, proceduri sau termene, autoritatea de reglementare este, de asemenea, împuternicită să stabilească sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea acestor obligații, condiții, standarde, reguli, proceduri sau termene."

52. La articolul 54, alineatul (2) se abrogă.

53. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

"Art. 55. - În exercitarea atribuțiilor de control personalul împuternicit în acest scop al autorității de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii poștale informațiile care îi sunt necesare, menționând temeiul legal și scopul solicitării, și poate stabili termene până la care aceste informații să îi fie furnizate, sub sancțiunea prevăzută de prezenta ordonanță."

54. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

"Art. 56. - (1) Personalul de control al autorității de reglementare, împuternicit în acest scop, poate să solicite declarațiile sau documentele necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe; de asemenea, este autorizat să facă inspecții inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, și să primească, la convocare sau la fața locului, informații și justificări.

(2) La solicitarea personalului de control al autorității de reglementare, împuternicit în acest scop, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne sunt obligați să acorde tot sprijinul pentru a permite exercitarea puterilor de investigare prevăzute la alin. (1)."

55. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

"Art. 57. - (1) În cazul în care pentru efectuarea controlului sunt necesare documente, date sau informații aflate în posesia altor autorități publice, acestea sunt obligate să permită personalului de control al autorității de reglementare, împuternicit în acest scop, accesul la documentele, la datele și informațiile în cauză, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

(2) Personalul de control al autorității de reglementare, împuternicit în acest scop, primind acces la documentele, datele și informațiile menționate la alin. (1), este obligat să respecte caracterul de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date și informații, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate."

56. La articolul 58, partea introductivă și litera c) a punctului 1 vor avea următorul cuprins:

"Art. 58. - Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni:
............................................................................................

c) trimiteri poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;"

57. La articolul 58, punctele 8, 9, 11, 12, 15, 16 și 20 vor avea următorul cuprins:

"8. încălcarea drepturilor acordate furnizorului de serviciu universal în temeiul prevederilor cap. III;

9. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 7;
............................................................................................

11. prestarea sau oferirea către public a serviciilor care fac obiectul unui drept rezervat furnizorului de serviciu universal;

12. colectarea trimiterilor de corespondență care fac obiectul unui serviciu rezervat, urmată de livrarea acestora către alte persoane decât furnizorul de serviciu universal căruia i-a fost rezervat dreptul de a presta serviciul în cauză;
................................................................................................

15. prestarea sau oferirea către public a altor servicii poștale decât cele pentru care a fost obținut dreptul de a furniza servicii poștale, în condițiile regimului de autorizare generală sau pe baza licenței individuale;

16. nerespectarea obligațiilor care incumbă titularilor dreptului de a furniza servicii poștale, în condițiile regimului de autorizare generală, sau a obligațiilor prevăzute în licențele individuale, stabilite potrivit prevederilor art. 15 sau 16, după caz;
............................................................................................

20. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 28, art. 29 alin. (1) și (2), art. 30, 31, art. 32 alin. (2) sau la art. 37."

58. La articolul 58, punctele 21-23 se abrogă.

59. La articolul 59, litera b) a alineatului (1) și alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

"b) cele de la pct. 9-20, cu amendă de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru furnizorii de servicii poștale cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000.000 lei, cu o amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri; de asemenea, în situațiile în care gravitatea faptei o justifică, autoritatea de reglementare poate decide, după caz, respingerea cererii de acordare a licenței individuale, neacordarea dreptului de a furniza servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală ori retragerea licenței individuale sau a dreptului de a furniza servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală.
............................................................................................

(3) Individualizarea sancțiunii în cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 58 pct. 9-20 se face ținându-se seama de gravitatea faptei și a consecințelor sale asupra concurenței, după criteriile cifrei de afaceri a contravenientului și ale cotei de piață deținute de acesta."

60. La articolul 60, litera c) a alineatului (1) și alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"c) să se conformeze în termenul stabilit măsurilor luate de autoritatea de reglementare, în temeiul atribuțiilor de control menționate la art. 54.

(2) Cuantumul amenzilor administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui inflației.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum și a unor alte acte normative, aprobată prin Legea nr. 315/2002, sumele rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziția autorității de reglementare, și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii."

61. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

"Art. 61. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 58 se constată de către personalul de control al autorității de reglementare, împuternicit în acest scop, iar cele prevăzute la art. 58 pct. 1-8, și de către ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne.

(2) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 58 pct. 1-8 se aplică de către personalul de control prevăzut la alin. (1) ori de către ofițeri sau subofițeri din cadrul Ministerului de Interne, după caz.

(3) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 58 pct. 9-20, precum și amenzile administrative prevăzute la art. 60 se aplică de către organele de control ale autorității de reglementare.

(4) Actul prin care se aplică amenzile administrative prevăzute la art. 60 constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate."

62. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

"Art. 63. - În măsura în care prezenta ordonanță nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 58 li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

63. Articolul 64 se abrogă.

64. La articolul 65, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației poate delega îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) și (2) altor persoane juridice."

65. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

"Art. 67. - (1) Autorizațiile existente rămân valabile timp de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cu excepția cazului în care prevăd un termen mai scurt.

(2) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), titularii vor solicita acordarea dreptului de a furniza servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală sau emiterea licenței individuale, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe."

66. Anexa se abrogă.

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poștale, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 7 decembrie 2002.
Nr. 642.


Luni, 03 octombrie 2022, 18:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.