LEGE nr.681 din 19 decembrie 2002
privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741 (18) din 4 noiembrie 1993
Textul actului publicat în M.Of. nr. 964/28 dec. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se acceptă amendamentele adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000 la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat în legislația națională prin Legea nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741 (18) din 4 noiembrie 1993.

Art. II. - Legea nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741 (18) din 4 noiembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.107 din 30 mai 1997, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Se împuternicește Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în numele Guvernului României, să ducă la îndeplinire prevederile Codului internațional de management al siguranței - Codul I.S.M. amendat.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței eliberează, prin Autoritatea Navală Română, Documentul de conformitate companiilor de navigație și Certificatul de management al siguranței navelor.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Toate companiile de navigație care operează nave care arborează pavilionul român și toate navele care arborează pavilionul român sunt obligate să obțină de la Autoritatea Navală Română documentele de conformitate și certificatele de management al siguranței, potrivit prevederilor Codului internațional de management al siguranței Codul I.S.M. amendat.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Documentele de conformitate și certificatele de management al siguranței se eliberează de Autoritatea Navală Română în baza prezentării unei documentații stabilite prin normele metodologice, precum și în baza rapoartelor de audit favorabile întocmite de auditori.

(2) Normele metodologice se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței prin Autoritatea Navală Română și se supun spre aprobare Guvernului.

(3) Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate, române ori străine, mandatate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, printr-un contract de mandat special, să efectueze auditări, verificări și control, finalizate printr-un raport de audit, la companiile de navigație care operează nave care arborează pavilionul român și la navele care arborează pavilionul român.

(4) Remunerarea și cheltuielile efectuate de auditori privind întocmirea raportului de audit vor fi suportate de companiile de navigație, cu respectarea legislației în domeniu, pe bază de relații contractuale.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru eliberarea Documentului de conformitate și a Certificatului de management al siguranței se percep tarife.

(2) Tarifele menționate la alin. (1) se propun de către Autoritatea Navală Română și se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.”

5. Articolul 6 se abrogă.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, prin Autoritatea Navală Română, va elabora și va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Codului internațional de management al siguranței - Codul I.S.M. amendat, procedura de eliberare a certificatelor de management al siguranței, precum și mandatarea auditorilor.

Art. IV. - Legea nr. 85/1997, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 19 decembrie 2002.
Nr. 681.


Duminică, 28 februarie 2021, 09:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.