LEGE nr.19 din 9 ianuarie 2003
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES
Textul actului publicat în M.Of. nr. 34/22 ian. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Agenția Națională de Presă ROMPRES se organizează și funcționează ca instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, independentă editorial, sub controlul Parlamentului.

(2) Agenția Națională de Presă ROMPRES, denumită în continuare ROMPRES, are sediul în municipiul București.

Art. 2. - ROMPRES asigură culegerea, redactarea și difuzarea informațiilor și fotografiilor de presă pentru informarea în masă, în țară și în străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari, fără discriminare și cu respectarea deplinei obiectivități, în cadrul general al asigurării dreptului la informare.

Art. 3. - (1) ROMPRES este obligată să prezinte în mod obiectiv și echidistant realitățile vieții social-politice, economice, religioase și cultural-științifice ale țării, promovând valorile democratice, civice și morale.

(2) Informațiile trebuie să fie prezentate și transmise fidel, fără vreo influență din partea autorităților publice sau a altor persoane juridice de drept public ori privat.

(3) Știrile și informațiile difuzate sub formă de texte sau fotografii trebuie să fie verificate și să aibă un nivel corespunzător de calitate, să fie obiective și corecte.

Art. 4. - În îndeplinirea atribuțiilor pe care le are ROMPRES are datoria să respecte principiile ordinii constituționale din România, demnitatea, onoarea și viața particulară a persoanelor, precum și dreptul legitim la propria imagine, fără nici o lezare a acestora și fără a prejudicia măsurile de protejare a tinerilor și siguranța națională.

Art. 5. - Activitatea editorială a ROMPRES, inclusiv producția fotografică, se bucură de protecția proprietății intelectuale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 6. - Autonomia ROMPRES și independența sa editorială sunt garantate prin prezenta lege, iar conținutul și structura serviciilor sale sunt ocrotite de orice ingerințe ale autorităților publice, precum și de influențele formațiunilor social-politice, sindicale ori ale organismelor economice sau ale altor grupuri de presiune.

Art. 7. - Personalul de specialitate din cadrul ROMPRES se află sub protecția prezentei legi.

Art. 8. - (1) Se consideră personal de specialitate personalul care colectează și redactează știri, coordonează servicii de știri, de documentare, grafice, fotografice și multimedia sau realizează publicații ori participă direct la alte activități editoriale.

(2) Personalul de specialitate are drepturile și obligațiile proprii exercitării profesiei de ziarist și principiilor deontologice ale profesiei.

Art. 9. - Este interzisă exercitarea oricărei forme de constrângere fizică sau psihică, a oricărei presiuni ori acțiuni de intimidare împotriva personalului de specialitate din cadrul ROMPRES, de natură să împiedice exercitarea profesiei sau să aducă atingere prestigiului social și profesional al acestuia.

Art. 10. - Caracterul confidențial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin prezenta lege. Dezvăluirea acestor surse, motivată prin existența unui interes public, poate fi făcută numai în baza unei hotărâri judecătorești.

Art. 11. - Răspunderea pentru conținutul informațiilor de presă transmise beneficiarilor revine, după caz, autorului, editorului și ROMPRES.

CAPITOLUL II
Atribuții

Art. 12. - ROMPRES are următoarele atribuții:

a) culege și redactează informații privind actualitatea românească și internațională, pe care le difuzează în limba română sau în limbi de circulație internațională, pe baze contractuale, presei române și străine, precum și altor categorii de beneficiari; realizează fotografii de presă pe care le oferă, potrivit aceluiași regim, beneficiarilor;
b) asigură difuzarea promptă a comunicatelor, a declarațiilor, a altor documente oficiale și materiale de presă provenind de la autoritățile și instituțiile publice, precum și de la alte organizații guvernamentale și neguvernamentale;
c) colectează, depozitează, prelucrează și arhivează materiale de presă, fotografii și alte documente realizate sau primite;
d) editează, în interesul valorificării resurselor documentare de care dispune, lucrări de interes larg, sub formă de buletine, cataloage, reviste, albume și alte asemenea publicații, beneficiind de protecția Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare;
e) prestează la cerere, contra cost sau pe bază de reciprocitate ori compensație, servicii specifice activității de informare în masă, pentru persoane fizice ori juridice, din țară sau din străinătate; poate difuza gratuit fluxuri de informații și fotografii pentru a susține în scop promoțional proiecte majore ale statului român;
f) stabilește, pe baza prevederilor legale, prețuri și tarife, în lei sau în valută, pentru producția editorială, pentru emisiunile sale de știri și fotografii, precum și pentru celelalte servicii pe care le realizează;
g) participă la activitatea organizațiilor internaționale ale agențiilor de presă;
h) încheie acorduri de cooperare și schimb de fluxuri de informații și fotografii, prin reciprocitate sau compensație ori contra cost, cu instituțiile de presă naționale și internaționale;
i) realizează activități publicitare prin fluxurile de știri, inclusiv pe Internet, prin buletinele și publicațiile proprii, pentru beneficiarii din țară și din străinătate, în schimbul unor produse, prestări de servicii, sponsorizări sau în scop autopromoțional;
j) organizează rețele proprii de corespondenți în țară și în străinătate.

Art. 13. - (1) În cadrul activității de control parlamentar Comisia pentru cultură, culte, artă și mijloace de informare în masă a Senatului și Comisia pentru cultură, artă, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților vor examina, în ședință comună, raportul anual de activitate și, cu avizul comisiilor de buget, finanțe și bănci ale Parlamentului, contul de execuție bugetară. Comisiile de specialitate pot solicita, în cazuri deosebite, rapoarte pe probleme specifice.

(2) Raportul anual al ROMPRES va cuprinde bilanțul activității pentru anul precedent, evaluarea activității proprii, precum și strategiile, proiectele și măsurile de optimizare a activității pentru anul în curs, fiind depus la Parlament până la data de 30 martie a fiecărui an.

(3) Raportul comisiilor de specialitate ale Parlamentului asupra raportului anual al ROMPRES va fi supus spre dezbatere și aprobare plenului Camerelor reunite, care se pronunță prin vot.

CAPITOLUL III
Organizare și funcționare

Art. 14. - (1) ROMPRES este condusă de un consiliu director, coordonat de un director general cu rang de secretar de stat.

(2) Directorul general este propus de primul-ministru și numit prin votul Parlamentului, cu avizul comisiilor de specialitate, în ședință comună a celor două Camere, în cel mult 15 zile de la nominalizare. În cazul unui vot negativ, procedura se reia în cel mult 30 de zile.

(3) Durata mandatului directorului general este de 5 ani.

Art. 15. - Mandatul directorului general încetează în următoarele situații:

a) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni;
b) demisie;
c) condamnarea definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni;
d) existența unei situații de incompatibilitate dintre cele prevăzute la art. 19.

Art. 16. - (1) În cazul încetării mandatului directorul general adjunct pe probleme de presă centrală asigură interimatul.

(2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 3 luni.

Art. 17. - (1) Consiliul director al ROMPRES este format din directorul general, directorii generali adjuncți, directorii direcțiilor financiară și tehnică.

(2) Directorul general este președintele consiliului director.

(3) Directorii generali adjuncți și directorii sunt numiți în urma promovării concursului pentru ocuparea funcției respective, potrivit legii, prin ordin al directorului general.

(4) Consiliul director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului general sau cel puțin a unei treimi din numărul membrilor consiliului.

Art. 18. - Consiliul director are următoarele atribuții:

a) elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a ROMPRES;
b) stabilește strategia de dezvoltare a ROMPRES;
c) stabilește structura și componența compartimentelor ROMPRES;
d) propune proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și urmărește execuția acestuia;
e) avizează efectuarea de cheltuieli și de tranzacții comerciale și financiare;
f) stabilește și urmărește respectarea principiilor deontologiei profesionale;
g) elaborează raportul anual privind activitatea ROMPRES, în vederea prezentării acestuia Parlamentului, precum și rapoarte pe probleme solicitate de comisiile de cultură ale Parlamentului;
h) stabilește alte reglementări și instrucțiuni de serviciu.

Art. 19. - (1) Directorul general, membrii consiliului director și personalul de specialitate nu pot face parte din partide sau formațiuni politice și nici nu pot promova partizan ideile, programele și activitățile acestora.

(2) Directorul general, membrii consiliului director și personalul de specialitate nu pot face parte din conducerea altor instituții de presă, nu pot cumula funcții de execuție în cadrul acestora și nu pot fi colaboratori ai altor instituții de media.

(3) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) și (2) se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă sau, după caz, cu destituirea din funcție.

Art. 20. - (1) Structura organizatorică a ROMPRES poate cuprinde direcții, servicii, redacții și birouri.

(2) Structura organizatorică, precum și atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare elaborat de consiliul director și aprobat prin ordin al directorului general.

(3) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al directorului general.

Art. 21. - (1) Funcțiile de conducere și de execuție de specialitate sunt asimilate funcțiilor prevăzute în cap. II din anexa nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Asimilarea funcțiilor de conducere și de execuție de specialitate cu cele prevăzute la alin. (1) se va face prin statul de funcții al ROMPRES, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Art. 22. - (1) Directorul general are următoarele atribuții și răspunderi:

a) asigură împreună cu consiliul director conducerea curentă a ROMPRES;
b) urmărește respectarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a ROMPRES, precum și a actelor normative, regulamentelor și instrucțiunilor de serviciu;
c) aprobă, în condițiile legii, angajarea și concedierea personalului ROMPRES;
d) aprobă, în condițiile legii, angajarea de specialiști pentru efectuarea de lucrări și studii de interes pentru ROMPRES;
e) aprobă trimiterea de delegați sau participă personal la reuniuni interne ori internaționale, întâlniri de afaceri sau studii de interes pentru ROMPRES;
f) prezintă Parlamentului raportul anual de activitate al ROMPRES;
g) exercită atribuțiile care îi revin conform prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare.

(2) Directorul general poate delega unele dintre atribuțiile sale directorilor generali adjuncți.

Art. 23. - (1) Directorul general reprezintă ROMPRES în raporturile cu persoanele fizice și juridice, române și străine.

(2) În exercitarea conducerii ROMPRES directorul general emite ordine și decizii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV
Activitatea financiară și patrimoniul

Art. 24. - ROMPRES administrează bunurile din patrimoniul său și dispune de ele, sub control parlamentar.

Art. 25. - (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de investiții ale ROMPRES se asigură de la bugetul de stat și din venituri proprii.

(2) ROMPRES va utiliza veniturile proprii provenite din serviciile prestate, din vânzarea de informații, fotografii, documentare și publicații proprii, din publicitate sau din donații și sponsorizări, precum și din exploatarea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sau în administrarea sa, pentru finanțarea programului propriu de investiții, pentru cheltuieli materiale și pentru crearea unui fond de premii pentru stimularea personalului.

Art. 26. - Directorul general al ROMPRES este ordonator principal de credite.

Art. 27. - ROMPRES administrează și folosește, în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, spații corespunzătoare, echipamente și instalații proprii de recepționare, prelucrare, stocare și transmitere a informațiilor și a fotografiilor, de telecomunicații, de editare-imprimare.

Art. 28. - Patrimoniul fostei Agenții Naționale de Presă ROMPRES din subordinea Ministerului Informațiilor Publice se transmite către ROMPRES, organizată în conformitate cu prezenta lege.

Art. 29. - ROMPRES se exceptează de la prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări pirn Legea nr. 247/2002.

CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 30. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi Agenția Națională de Presă ROMPRES din subordinea Ministerului Informațiilor Publice își încetează activitatea.

(2) Personalul fostei Agenții Naționale de Presă ROMPRES din subordinea Ministerului Informațiilor Publice este preluat prin transfer de către ROMPRES, organizată în conformitate cu prezenta lege.

Art. 31. - (1) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi primul-ministru va propune Parlamentului candidatul pentru postul de director general al ROMPRES.

(2) În termen de 45 de zile de la numirea directorului general se constituie Consiliul director al ROMPRES.

(3) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliului director se va elabora și se va aproba Regulamentul de organizare și funcționare a ROMPRES.

Art. 32. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr.886/2001 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.594 din 21 septembrie 2001.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 77 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 77 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 9 ianuarie 2003.
Nr. 19.


Sâmbătă, 24 octombrie 2020, 03:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.