LEGE nr.44 din 21 ianuarie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 51/29 ian. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.463 din 28 iunie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 15, alineatele (2) și (3) se abrogă.

2. După articolul 15 se introduc patru articole noi, articolele 16-19, cu următorul cuprins:

"Art. 16. - Constituie contravenție următoarele fapte:

a) păstrarea necorespunzătoare a capacităților de producție pentru apărare trecute în conservare și finanțate de la bugetul de stat;
b) nerespectarea termenelor stabilite pentru întocmirea sau actualizarea inventarului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) și (3);
c) nesolicitarea de către agenții economici a avizelor prevăzute la art. 6 și 7;
d) întocmirea parțială ori necorespunzătoare a inventarului.

Art. 17. - Contravențiile prevăzute la art. 16 lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele de la lit. c) și d), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 18. - Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se constată și se aplică de către:

a) autoritatea de specialitate, prin delegați împuterniciți de șeful instituției, în ceea ce privește activitățile de conservare a capacităților producției pentru apărare;
b) ministerul de resort, prin persoane împuternicite de ministru, în legătură cu activitățile agenților economici din industria de apărare;
c) Ministerul Finanțelor Publice, prin împuterniciți numiți de ministru, în legătură cu cheltuirea și folosirea fondurilor alocate de la buget;
d) organele specializate de control ale Guvernului.

Art. 19. - Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 21 ianuarie 2003.
Nr. 44.


Duminică, 07 august 2022, 19:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.