LEGE nr.66 din 3 iulie 1996
privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni
Textul actului publicat în M.Of. nr. 140/5 iul. 1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Casa de Economii și Consemnațiuni din România, denumită prescurtat C.E.C., se reorganizează în societate bancară pe acțiuni, cu acționar unic statul român. Casa de Economii și Consemnațiuni va funcționa ca bancă de economii, având ca principal obiect de activitate atragerea, păstrarea și fructificarea economiilor bănești în lei și în valută ale populației, a disponibilităților bănești ale persoanelor juridice, precum și primirea de sume spre consemnare.

Capitalul social inițial al Casei de Economii și Consemnațiuni este de 220.000 milioane lei.

Art. 2. - Disponibilitățile Casei de Economii și Consemnațiuni se fructifică prin:

a) acordarea de credite populației pentru cumpărarea, construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea locuințelor proprietate personală, precum și pentru cumpărarea de bunuri de consum;
b) acordarea de credite agenților economici mici și mijlocii;
c) cumpărarea de titluri de stat, bonuri de tezaur sau alte titluri de valoare;
d) constituirea de depozite și acordarea de credite societăților financiare și bancare;
e) alte plasamente stabilite de Consiliul de administrație al Casei de Economii și Consemnațiuni.

Art. 3. - Sumele depuse de populație la Casa de Economii și Consemnațiuni pe instrumente de economisire, precum și dobânzile și câștigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie oricând la cererea titularilor sau a reprezentanților legali ai acestora. Drepturile de creanță asupra sumelor depuse, dobânzilor și câștigurilor sunt imprescriptibile.

Art. 4. - Operațiunile efectuate de Casa de Economii și Consemnațiuni, numele depunătorilor și ale titularilor depunerilor, sumele depuse și orice alte date în legătură cu operațiunile efectuate pe numele acestora sunt confidențiale.

Date informative privind depunătorii titulari și operațiunile efectuate se dau numai în cauzele penale în care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva titularului, la cererea procurorului sau a instanței judecătorești. Măsurile de indisponibilizare a sumelor depuse, a dobânzilor și a câștigurilor pot fi luate numai în cauzele penale, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva titularului, prin ordonanța procurorului sau prin încheiere a instanței judecătorești, iar măsurile de executare silită pot fi luate numai în cauzele penale, prin hotărâre judecătorească.

Art. 5. - Sunt scutite de impozite, taxe de timbru și orice alte taxe:

a) depunerile de economii, precum și dobânzile și câștigurile acordate populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni;
b) sumele reprezentând depunerile trecute pe numele moștenitorilor;
c) acțiunile judiciare sau arbitrale, precum și orice alte acte în legătură cu activitatea Casei de Economii și Consemnațiuni în relațiile sale cu populația.

Art. 6. - Denumirile „Casa de Economii și Consemnațiuni”, „C.E.C.”, „libret de economii” și „obligațiuni C.E.C. cu câștiguri” se folosesc exclusiv de către Casa de Economii și Consemnațiuni.

Art. 7. - Casa de Economii și Consemnațiuni este condusă de un consiliu de administrație. Consiliul de administrație al Casei de Economii și Consemnațiuni este compus din: președinte, 3 vicepreședinți și 7 membri. Președintele și vicepreședinții Casei de Economii și Consemnațiuni se numesc de primul-ministru. Președintele Casei de Economii și Consemnațiuni îndeplinește funcția de președinte al consiliului de administrație. Ceilalți membri ai consiliului de administrație sunt numiți de ministrul finanțelor. Consiliul de administrație este numit pe o perioadă de 4 ani.

Art. 8. - Modul de organizare și de funcționare a Casei de Economii și Consemnațiuni se stabilește prin statutul propriu elaborat de consiliul de administrație și aprobat de Guvern.

Art. 9. - Decretul nr.371 din 16 august 1958 privind organizarea și funcționarea Casei de Economii și Consemnațiuni a Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 19 august 1958, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

București, 3 iulie 1996.
Nr. 66.


Vineri, 03 decembrie 2021, 07:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.