LEGE nr.78 din 12 martie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 194/26 mar. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.673 din 11 septembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) În vederea stimulării cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, la data încheierii contractului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2001, cu modificările ulterioare, se suspendă orice procedură de executare silită pornită de creditori și orice ofertă de vânzare asupra imobilelor a căror folosință gratuită a fost acordată sau urmează să fie acordată prin contract."

2. La articolul 2, litera a) a alineatului (1) se abrogă.

3. La articolul 2, litera b) a alineatului (1) și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

"b) la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2001, cu modificările ulterioare; valoarea creanțelor creditorilor se diminuează în acest caz proporțional cu partea care se distribuie acestora din prețul obținut din vânzarea imobilelor, conform ordinii de preferință stabilite prin lege, activul în cauză rămânând liber de sarcină;
.....................................................................................................

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), la data reluării procedurilor de executare se reiau totodată și calculul majorărilor, penalităților și/sau dobânzilor aferente debitelor rămase de plată, precum și cursul prescripției drepturilor de creanță."

4. După articolul 4 se introduce articolul 41 cu următorul cuprins:

"Art. 41. - Societățile comerciale care au în patrimoniu bunuri care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, nu se supun prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenților economici din sectorul agricol, aprobată prin Legea nr. 510/2002, pentru creanțele aferente acestor bunuri."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 12 martie 2003.
Nr. 78.


Joi, 19 mai 2022, 07:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.