LEGE nr.220 din 22 mai 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 367/29 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.191 din 12 decembrie 2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.951 din 24 decembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"(2) Promovarea în condițiile legii a persoanelor încadrate pe funcția de debutant, precum și a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior."

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002 și cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum și modificarea în ceea ce privește calitatea acestor posturi, de funcționar public sau contractual, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce privește calitatea posturilor se aplică în mod corespunzător și ordonatorilor principali de credite din administrația publică locală, numai cu avizul Ministerului Administrației Publice, prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici."

3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a și VI/2a*) la prezenta ordonanță de urgență înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003 și până la 30 septembrie 2003, anexele nr. I, II, III/3, IV/1-IV/11, V/1, V/2, VI/1, VI/2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Anexele nr. VII/1a, VII/2a și VIIIa*) la prezenta ordonanță de urgență înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003 și până la 30 septembrie 2003, anexele nr. II/1, II/2 și III la Legea nr. 154/1998, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Anexele nr. Ib, IIb, IIIb, IV/1b-IV/11b, V/1b, V/2b, VI/1b și VI/2b*) la prezenta ordonanță de urgență înlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie 2003 și până la 31 decembrie 2003, anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a, VI/2a din aceeași ordonanță.

(4) Anexele nr. VII/1b, VII/2b și VIIIb*) la prezenta ordonanță de urgență înlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie 2003 și până la 31 decembrie 2003, anexele nr. VII/1a, VII/2a și VIIIa din aceeași ordonanță."

4. La anexa nr. Ia, asteriscul de la capitolul I va avea următorul cuprins:

"*) Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizează pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, precum și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor prevăzuți la cap. II din anexa nr. IIa."

5. Titlul capitolului II din anexa nr. Ia va avea următorul cuprins:

"II. Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administrației Prezidențiale1), Guvernului, Curții Supreme de Justiție, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului, Curții de Conturi și Consiliului Național al Audiovizualului"

6. La anexa nr. Ib, asteriscul de la capitolul I va avea următorul cuprins:

"*) Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizează pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, precum și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor prevăzuți la cap. II din anexa nr. IIa."

7. Titlul capitolului II din anexa nr. Ib va avea următorul cuprins:

"II. Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administrației Prezidențiale1), Guvernului, Curții Supreme de Justiție, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului, Curții de Conturi și Consiliului Național al Audiovizualului"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 22 mai 2003.
Nr. 220.


Marți, 09 august 2022, 10:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.