LEGE nr.354 din 10 iulie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
Textul actului publicat în M.Of. nr. 519/18 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189 din 12 decembrie 2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.942 din 23 decembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Derularea operațiunilor compensatorii se realizează pe bază de acorduri și contracte economice, a căror încheiere este guvernată de următoarele principii:

a) stabilitatea prețului - obligația de a introduce clauze compensatorii pentru contractele de achiziție prevăzute la art. 5 nu trebuie să determine o creștere a prețului de cumpărare;
b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile trebuie să fie avantajoase atât pentru contractant, cât și pentru economia României;
c) dezvoltarea - propunerile trebuie să inducă o creștere a unei afaceri sau a unei tranzacții noi;
d) cauzalitatea - acordurile trebuie să rezulte direct din contractele de achiziție prevăzute la art. 5;
e) responsabilitatea - răspunderea pentru neexecutarea oricăror obligații ce izvorăsc din acord îi revine contractantului, chiar dacă obligația compensatorie este îndeplinită de către o persoană fizică sau juridică desemnată de contractant."

2. Literele b)-e) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"b) susținerea industriei românești, în general, și a celei de apărare, în special;
c) creșterea aportului de valută atât prin exportul produselor de apărare, cât și al altor produse și servicii ale economiei românești sau prin investiții de capital străin;
d) obținerea de tehnologie modernă;
e) crearea de noi oportunități de afaceri și promovarea investițiilor și a colaborării în activitatea de cercetare științifică;"

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) operațiuni compensatorii - un set de compensații economice utilizate în practica comercială internațională sub denumirea de offset, ca o condiție pentru achiziționarea de produse, lucrări sau servicii de pe piața externă, în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
b) operațiuni compensatorii directe - participarea agenților economici români la realizarea de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achiziție sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea și exploatarea în bune condiții a echipamentelor și produselor achiziționate. Operațiunile compensatorii directe se pot realiza în următoarele forme:
- producția sub licență - producția de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informație tehnică de la contractant către agenți economici români;
- subcontractarea - producerea de către un agent economic român a unei părți sau a unei componente a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziție, cu sau fără licență de producție acordată de către contractant;
- cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obligă ca în contul obligației compensatorii să cumpere de la agenți economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele și materialele livrate;
- transferul de tehnologie - transferarea de cunoștințe, asistență tehnică sau alte activități de transfer tehnologic, care să permită obținerea de noi capacități sau creșterea competitivității pieselor de schimb și a componentelor;
c) operațiuni compensatorii indirecte - compensații economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziție. Operațiunile compensatorii indirecte se pot realiza în următoarele forme:
- exportul de produse, servicii sau lucrări care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziție;
- schimbul de produse sau servicii stabilite de contractant și un agent economic român la o valoare echivalentă;
- cumpărările în avans - formă a operațiunilor compensatorii indirecte, prin care contractantul cumpără produse sau servicii înaintea exportului propriilor produse, servicii sau lucrări ce fac obiectul contractului de achiziție, cu scopul de a crea capacitate de plată în beneficiul autorității contractante, asigurându-se astfel resursele valutare pentru plata avansului la contractul de achiziție;
- asistență în marketing - activități de sprijinire a agenților economici români în pătrunderea pe piețele externe;
- asistență financiară - activități legate de furnizarea sau sprijinirea obținerii de fonduri pentru un agent economic român, în vederea realizării de exporturi;
- alte activități în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziționată, precum: transferul de tehnologie și know-how, cooperare în cercetare și dezvoltare, noi investiții, înființarea de companii mixte, asistență pentru crearea de noi locuri de muncă, asistență pentru întreprinderi mici și mijlocii;
d) contract de achiziție - contractul de achiziție în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, semnat între o autoritate contractantă și un contractant și care depășește pragul valoric prevăzut la art. 5;
e) contractant - orice ofertant care poate fi persoană juridică străină, reprezentant al unei persoane juridice străine în România sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări importate, căruia i se atribuie contractul de achiziție în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislația română în vigoare;
f) autoritate contractantă - autoritate publică sau instituție publică, de interes național sau local, astfel cum este definită în legislația română în vigoare, cu care contractantul încheie contractul de achiziție;
g) Agenția de compensare pentru achiziții de tehnică specială, denumită în continuare Agenția - instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, având drept obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru executarea operațiunilor compensatorii;
h) entitate eligibilă - orice persoană juridică română sau străină desemnată de contractant pentru a îndeplini, în numele acestuia, obligația de compensare;
i) tranzacție prin compensare - orice acord încheiat între contractant și un agent economic român, avizat de Agenție pentru executarea obligației de compensare;
j) obligație de compensare - obligația contractantului de a face compensații economice în proporție de cel puțin 80% din valoarea contractului de achiziție;
k) valoarea obligației de compensare - valoarea totală a compensației oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achiziție în România; această valoare rezultă din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligație de compensare la valoarea contractului de achiziție;
l) valoarea adăugată local - valoarea totală a exporturilor de produse, servicii sau lucrări produse, prestate ori executate în România, rezultate în urma derulării operațiunilor compensatorii, mai puțin costul tuturor materiilor prime, materialelor și serviciilor importate de contractant și, dacă este cazul, de o parte eligibilă, și profiturile și beneficiile distribuite contractantului și transferate în afara țării;
m) valoarea tranzacției prin compensare - valoarea unei tranzacții individuale prin compensare, avizată de Agenție și calculată ca valoare adăugată local de o tranzacție prin compensare, înmulțită cu multiplicatorul de compensare;
n) multiplicator de compensare - coeficientul maximal utilizat pentru a stimula promovarea unor domenii considerate de importanță majoră pentru economia românească, stabilit prin hotărâre a Guvernului;
o) credit de compensare - partea din valoarea obligației de compensare realizată de contractant la un moment dat, direct sau indirect;
p) creditare - procesul de scădere a valorii creditului de compensare din valoarea obligației de compensare, stabilită prin programul de compensare;
r) contul contractantului - înregistrarea făcută de Agenție a stadiului în care se află îndeplinirea obligațiilor de compensare ale contractantului, prin urmărirea și înregistrarea creditului curent."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru îndeplinirea obligațiilor de compensare rezultate din contractul de achiziție din import de către autoritatea contractantă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice și siguranței naționale, a căror valoare depășește 5 milioane euro."

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Valoarea obligației de compensare trebuie să fie cel puțin 80% din valoarea contractului de achiziție.

(2) Majorarea sau reducerea valorii contractului de achiziție atrage revizuirea valorii obligației de compensare, modificările apărute urmând a fi consemnate în scris, prin acordul părților.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a notifica Agenției eventualele modificări ale valorii contractului de achiziție.

(4) Valoarea obligației de compensare se exprimă în moneda stabilită prin contractul de achiziție.

(5) Pentru achiziții, în caz de urgență sau stare de necesitate, Guvernul, la propunerea Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), poate aproba modificarea obligației de compensare."

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Perioada în care obligația de compensare trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în funcție de valoarea obligației și de complexitatea acesteia, dar fără să depășească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achiziție."

7. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Agenția este finanțată de la bugetul de stat pe o perioadă de un an de la începerea activității. După expirarea acestui termen, finanțarea Agenției se asigură din venituri extrabugetare, conform hotărârii Guvernului de înființare a acesteia."

8. Litera a) a alineatului (2) al articolului 8 se abrogă.

9. Literele b), d)-i), k), l) și n) ale alineatului (2) al articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"b) supunerea spre aprobare Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operațiunilor de compensare și a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultați ca urmare a analizei priorităților de dezvoltare a României;
................................................................................................
d) urmărirea tranzacțiilor unde pot fi luate în considerare operațiuni compensatorii;
e) furnizarea de informații contractanților cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor compensatorii și executarea obligațiilor de compensare, cu respectarea legislației privind informațiile clasificate;
f) colaborarea cu autoritățile contractante, pentru a asigura o bună corelare între prevederile contractului de achiziție și cele ale acordurilor compensatorii;
g) analizarea și supunerea spre aprobare Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a procedurii și a documentelorcadru (acordul-cadru de compensare și planul de afaceri);
h) asigurarea de asistență potențialilor contractanți în identificarea de oportunități pentru executarea obligațiilor de compensare;
i) elaborarea, întreținerea și actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la agenții economici români, la produsele și serviciile românești care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare a României, pot beneficia de programe de compensare;
................................................................................................
k) evaluarea, la sfârșitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligației de compensare și prezentarea de propuneri Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), în vederea luării unei decizii;
l) notificarea îndeplinirii obligațiilor de compensare de către contractant;
..............................................................................................
n) elaborarea strategiei României privind operațiunile compensatorii, pe care o supune aprobării Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1);"

10. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"(3) Organizarea și funcționarea Agenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

11. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Comisia guvernamentală pentru compensarea achizițiilor de tehnică specială, denumită în continuare Comisia, se constituie pe lângă Guvernul României, prin decizie a primului-ministru, și este alcătuită din: ministrul economiei și comerțului, în calitate de președinte, ministrul apărării naționale, ministrul finanțelor publice și ministrul afacerilor externe, în calitate de membri."

12. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) Membrii Comisiei pot dispune, în condițiile legii, mandatarea specială a altor persoane, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din calitatea de membru."

13. Alineatul (4) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"(4) Principalele atribuții ale Comisiei sunt următoarele:

a) aprobarea strategiei României privind operațiunile compensatorii;
b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare de dezvoltare a României, care vor fi sprijinite prin operațiunile compensatorii, și a multiplicatorilor de compensare propuși de Agenție;
c) aprobarea acordului-cadru de compensare și a planului de afaceri;
d) luarea de decizii în privința includerii în programul de compensare a tranzacției prin compensare și aprobarea valorii acesteia;
e) certificarea încheierii tranzacțiilor prin compensare și, ulterior, a întregului program, în baza unei evaluări realizate de Agenție;
f) aprobarea raportului anual al Agenției;
g) elaborarea raportului anual referitor la îndeplinirea programelor de compensare și prezentarea acestuia spre aprobare Guvernului."

14. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

"Procedura de atribuire a contractului de achiziție, de semnare a acordului-cadru, de aprobare a planului de afaceri și de executare a obligației de compensare"

15. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - În baza strategiei de dezvoltare economică și a politicii industriale și de export a României, Comisia, la propunerea Agenției, stabilește domeniile care beneficiază prioritar de derularea operațiunilor compensatorii."

16. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Având în vedere domeniile prioritare aprobate prin hotărâre a Guvernului, Agenția propune spre aprobare Comisiei, prin intermediul multiplicatorilor de compensare, o ierarhizare a sectoarelor economice ce beneficiază de derularea operațiunilor compensatorii."

17. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Pentru contractele de achiziție prevăzute la art. 5, autoritatea contractantă are obligația ca, în anunțul de intenție pe care îl transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, să facă mențiunea necesității introducerii clauzei de compensare. De asemenea, notifică Agenției intenția de a realiza achiziții care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență."

18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție, candidații sau ofertanții contactează Agenția pentru o corectă informare asupra condițiilor și procedurilor necesare pentru semnarea acordurilor de compensare și executarea obligațiilor de compensare."

19. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă include și specificații cu privire la clauza de compensare, de care Agenția va ține cont cu prioritate la semnarea acordului-cadru de compensare."

20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Autoritatea contractantă notifică participanților la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție, care, conform prezentei ordonanțe de urgență, trebuie să cuprindă o clauză de compensare, despre această obligație.

(2) Nici un contractant căruia i-a fost atribuit un contract de achiziție prin una dintre procedurile legale nu poate invoca necunoașterea obligației de a derula operațiuni compensatorii și nu poate refuza îndeplinirea acestei obligații."

21. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - În contractul de achiziție se menționează expres obligația contractantului de a executa operațiuni compensatorii."

22. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Ofertele depuse de participanții la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție trebuie să conțină următoarele informații cu privire la operațiunile compensatorii:

a) informații cu privire la experiența contractantului referitoare la operațiuni compensatorii;
b) declarație privind acceptarea obligației de compensare și a penalităților prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în cazul neîndeplinirii obligațiilor;
c) tipurile de operațiuni compensatorii ce vor fi utilizate;
d) alte informații pe care contractantul le consideră utile."

23. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Obligația de compensare devine efectivă de la data semnării contractului de achiziție."

24. La capitolul III, titlul secțiunii a 2-a va avea următorul cuprins:

"Semnarea acordului-cadru de compensare"

25. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - (1) În cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achiziție, contractantul semnează acordulcadru de compensare, prin care își recunoaște obligația de a executa operațiuni compensatorii și prevederile generale ale acestei obligații.

(2) Acordul-cadru de compensare se aprobă de Comisie și se semnează de către contractant și de Agenție.

(3) Acordul-cadru de compensare cuprinde, în mod obligatoriu, clauze referitoare la: valoarea obligației de compensare, perioada în care obligația de compensare trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de operațiune compensatorie - directă sau indirectă, domeniile care vor beneficia de operațiuni compensatorii, garanțiile bancare de bună execuție a contractului, declarația privind acceptarea necondiționată a penalităților și a prevederilor stipulate în prezenta ordonanță de urgență, precum și alte informații pe care contractantul le consideră utile."

26. Alineatele (1), (2) și (4) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) După semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul elaborează planul de afaceri, având la bază prevederile acordului-cadru de compensare.

(2) Planul de afaceri este un document cuprinzând detalii cu privire la implementarea și funcționarea efectivă a afacerii în perioada prevăzută pentru îndeplinirea obligației de compensare.
...........................................................................................

(4) Planul de afaceri trebuie depus la Agenție, în vederea avizării de către aceasta și a aprobării de către Comisie, în termen de 30 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare."

27. Alineatele (3) și (4) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:

"(3) Planul de afaceri trebuie aprobat de către Comisie în cel mult 60 de zile de la data prezentării acestuia.

(4) Întârzierile în executarea obligației de compensare, cauzate de propunerea de către contractant a unor planuri de afaceri neadecvate, pot atrage penalități pentru neimplicare."

28. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Prin regulamente emise de către Agenție se stabilesc formulare-tip, atât pentru acordul-cadru de compensare, cât și pentru planul de afaceri, care conțin informații minimale pe care contractantul trebuie să le prezinte Agenției."

29. La capitolul III, titlul secțiunii a 4-a va avea următorul cuprins:

"Executarea obligației de compensare"

30. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) Executarea obligației de compensare începe efectiv din momentul semnării acordului cu contractantul.

(2) Executarea obligației de compensare se realizează prin acumularea, în perioada prevăzută în acordul-cadru de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligației de compensare.

(3) Contractantul poate câștiga un credit de compensare viitor care poate fi utilizat în cazul atragerii unor obligații de compensare viitoare."

31. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Executarea obligației de compensare se poate realiza și prin intermediul unei asocieri între contractant și o persoană fizică sau juridică română, care vizează unul sau mai multe dintre domeniile în care România promovează operațiunile compensatorii."

32. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - (1) Determinarea creditului curent, câștigat pentru fiecare an la fiecare tranzacție, se face prin înmulțirea valorii adăugate local pentru fiecare tranzacție cu multiplicatorii de compensare aferenți; suma creditelor obținute pentru fiecare tranzacție reprezintă creditul curent anual.

(2) După aprobarea de către Agenție, creditul calculat conform alin. (1) se trece în contul contractantului, iar obligația de compensare se va reduce în mod corespunzător.

(3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligației de compensare, contractantul și-a îndeplinit în totalitate această obligație."

33. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Îndeplinirea obligațiilor contractantului se urmărește separat pe cele două categorii de operațiuni compensatorii, directe și indirecte.

(2) În cazul în care valoarea totală a uneia dintre cele două categorii de operațiuni compensatorii, obținută în final, depășește valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord, valoarea excedentară poate fi creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de operațiuni compensatorii.

(3) Depășirile obligațiilor de compensare se mențin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la expirarea acordului-cadru de compensare."

34. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - (1) La expirarea perioadei prevăzute pentru executarea obligației de compensare, Agenția evaluează stadiul îndeplinirii obligațiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnării acordurilor de compensare.

(2) Situația rezultată din evaluare este supusă aprobării Comisiei, care decide dacă contractantul și-a îndeplinit obligațiile sau dacă acesta trebuie penalizat pentru neîndeplinirea obligației de compensare."

35. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

"Evaluarea și raportarea stadiului executării obligațiilor de compensare"

36. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Evaluarea stadiului executării obligației de compensare se face trimestrial și anual."

37. Litera b) a articolului 30 va avea următorul cuprins:

"b) raportul anual privind toate angajamentele sale de compensare, care trebuie prezentat în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit."

38. Literele a), b), h) și i) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:

"a) descrierea stadiului curent al îndeplinirii obligației de compensare;
b) valoarea obligației de compensare și a creditului de compensare pe fiecare tip de operațiuni compensatorii și pe total;
.............................................................................................
h) o copie a declarației vamale, arătând valoarea de export realizată, și o declarație din care să reiasă că exporturile respective sunt realizate în cadrul programului de compensare;
i) o copie de pe declarația agentului economic român, din care să reiasă că sumele au fost încasate pentru exporturile realizate în cadrul programului de compensare;"

39. Literele a) și b) ale articolului 32 vor avea următorul cuprins:

"a) partea de operațiune compensatorie realizată până la momentul raportului (valori globale pe ani);
b) partea de operațiune compensatorie realizată pe parcursul perioadei raportului (separat, pe tipul de operațiune compensatorie realizată);"

40. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - În urma rapoartelor prezentate, precum și a documentelor înaintate de către contractant pentru stabilirea creditului curent anual, Agenția pregătește și supune spre aprobare Comisiei evaluarea cost-beneficiu a obligației de compensare."

41. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - (1) Dacă obligațiile de compensare nu sunt îndeplinite la termen și în modul cerut, contractantul va plăti părții române penalități de întârziere de 0,01% pe zi din suma neobținută prin operațiunea compensatorie."

42. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - În termen de 45 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul va emite către Agenție o scrisoare de garanție bancară de bună execuție a acordului, în valoare de minimum 10% din valoarea obligației asumate, care va fi valabilă pe toată durata de executare a acordului-cadru de compensare."

43. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - Valoarea obligației de compensare corespunzătoare unui an și nerealizată se reportează pentru anul următor."

44. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"Art. 37. - Contractantul care nu își execută angajamentele de compensare este exclus de la o altă procedură de atribuire a unui contract de achiziție ce implică și executarea unei obligații de compensare pe o perioadă de 5 ani, calculată de la momentul expirării acordului de compensare executat necorespunzător."

45. Alineatele (1) și (3) ale articolului 39 vor avea următorul cuprins:

"Art. 39. - (1) Contractantul aduce la cunoștință Agenției, în termen de 5 zile, producerea evenimentului de forță majoră și face dovada producerii acestuia, precum și a efectelor asupra executării obligației de compensare, în termen de 15 zile de la apariția cazului de forță majoră; în caz contrar, contractantul este considerat responsabil pentru întârzieri, executări necorespunzătoare sau neexecutări datorate acestor factori ca și când culpa ar fi a sa.
...............................................................................................

(3) Dacă Agenția constată că a avut loc un eveniment de forță majoră, aceasta prelungește durata programului de compensare cu o perioadă rezonabilă de timp, în funcție de circumstanțe."

46. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"Art. 40. - Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de muncă, în scopul executării obligației de compensare, persoane care fac parte din Agenție sau Comisie ori care au făcut parte în momentul analizării acordurilor de compensare ale respectivului contractant, sub sancțiunea nulității contractului de muncă."

47. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

"Art. 41. - Agenția are obligația de a întocmi dosarul operațiunilor compensatorii, cuprinzând toate documentele relevante din cadrul procedurii de încheiere-derulare a acordurilor de compensare, precum și documentele ce atestă modul de executare a obligațiilor de compensare, inclusiv rapoartele trimestriale și anuale."

48. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"Art. 42. - Dosarul se păstrează de către Agenție atât timp cât executarea obligației de compensare este în derulare, dar nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării executării obligației respective."

49. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - La cerere, dosarul operațiunilor compensatorii este pus la dispoziție oricărei autorități publice interesate, spre consultare, cu condiția ca nici o informație să nu fie divulgată, dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul legitim al părților sau ar afecta libera concurență, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, a contravențiilor sau infracțiunilor."

50. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

"Infracțiuni, contravenții și sancțiuni"

51. După articolul 43 se introduce un articol nou, articolul 431, cu următorul cuprins:

"Art. 431 - (1) Furnizarea de informații contractantului, care s-au dovedit de natură să îl favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea acordurilor de compensare sau a unei tranzacții prin compensare, precum și în cadrul executării obligației de compensare, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(2) Înțelegerea contractantului cu membri ai Agenției sau ai Comisiei sau cu agenți economici români, în scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligației de compensare, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale."

52. Literele c) și d) ale articolului 44 se abrogă.

53. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 44 se sancționează cu amendă de la 80.000.000 lei la 400.000.000 lei."

54. Alineatul (1) al articolului 46 va avea următorul cuprins:

"Art. 46. - (1) În cazul săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 431 alin. (2), precum și al contravenției prevăzute la art. 44 lit. b) din vina contractantului, acestuia i se va interzice participarea la orice altă achiziție în România pe o durată de 5 ani."

55. Alineatul (2) al articolului 47 va avea următorul cuprins:

"(2) Agenții constatatori ai contravențiilor vor notifica Agenția în termen de 5 zile, în cazul constatării săvârșirii contravenției prevăzute la art. 44 lit. b), în vederea aplicării de către Agenție a sancțiunii prevăzute la art. 46."

56. Alineatul (1) al articolului 49 va avea următorul cuprins:

"Art. 49. - (1) Acordurile de compensare și tranzacțiile sunt interpretate, aplicate și executate în conformitate cu legile române."

57. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

"Art. 50. - Costurile pentru activitățile premergătoare operațiunii compensatorii și pentru executarea obligației de compensare sunt suportate în întregime de către contractant."

58. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

"Art. 51. - Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Economiei și Comerțului răspund pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în străinătate."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 iulie 2003.
Nr. 354.


Duminică, 22 mai 2022, 20:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.