LEGE nr.357 din 11 iulie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 537/25 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.955 din 27 decembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 5, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) numărul permiselor de muncă ce pot fi eliberate străinilor pentru încadrarea în muncă, stabilit conform prevederilor legislației privind permisele de muncă;"

2. La articolul 5, după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:

"c1) cuantumul sumelor reprezentând mijloacele corespunzătoare atât pentru întreținerea pe perioada șederii, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru tranzitul către alt stat, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c);"

3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului economic european li se poate permite intrarea pe teritoriul României fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d)."

4. La articolul 6, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"(2) Străinilor care staționează în zonele de tranzit internațional ale aeroporturilor, în zonele de tranzit la frontiera de stat sau în centrele de cazare care au regimul zonei de tranzit ori pe navele sau ambarcațiunile ancorate în porturi maritime și fluviale nu li se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență referitoare la condițiile de intrare și de ședere a străinilor pe teritoriul României.

(3) Intrarea străinilor pe teritoriul României se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internațional de persoane."

5. La articolul 8 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obținerea vizei sau, după caz, la intrarea pe teritoriul României;"

6. La articolul 8, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Măsura nepermiterii intrării în România se motivează de organele poliției de frontieră și se comunică imediat persoanei în cauză și Direcției relații consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe."

7. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care părăsirea imediată a punctului de trecere a frontierei de stat de către străinul prevăzut la alin. (1) nu este posibilă, organele poliției de frontieră pot lua măsura cazării acestuia într-un spațiu sau loc amenajat în acest scop în zona de tranzit, pus la dispoziție de administratorul punctului de trecere a frontierei, până la încetarea motivelor care fac imposibilă plecarea acestuia, dar nu mai mult de 24 de ore de la data cazării."

8. La articolul 13 alineatul (1), litera e) se abrogă.

9. La articolul 20, litera b) va avea următorul cuprins:

"b) viza de tranzit, identificată prin simbolul B sau prin simbolul B/CL, când este viză colectivă;"

10. La articolul 20 litera c), punctul (ii) va avea următorul cuprins:

"(ii) turism, identificată prin simbolul C/TU sau CL/TU, când este viză colectivă;"

11. La articolul 20 litera d), după punctul (viii) se introduce punctul (viii1) cu următorul cuprins:

"(viii1) viza diplomatică și viza de serviciu, identificată prin simbolul DS;"

12. La articolul 20, literele e) și f) se abrogă.

13. La articolul 23 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:

"d) afaceri - pentru străinul care intenționează să călătorească în România în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru învățarea sau verificarea folosirii și funcționării bunurilor achiziționate ori vândute în cadrul contractelor comerciale și de cooperare industrială, precum și pentru străinul care este sau urmează să devină asociat ori acționar al unei societăți comerciale din România;"

14. La articolul 24 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) desfășurarea de activități comerciale - străinilor care sunt sau urmează să devină acționari sau asociați cu atribuții de conducere și administrare a unor societăți comerciale din România;"

15. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate pot acorda viza de scurtă ședere, fără aprobarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, străinilor care nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene."

16. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) În vederea aprobării acordării vizei de scurtă ședere pentru străinii proveniți din statele incluse în lista prevăzută la art. 36 alin. (2), precum și a vizei de lungă ședere, Direcția relații consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe solicită, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 40 alin. (2), avizul Autorității pentru străini, în care se precizează dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. a) și b). Avizul Autorității pentru străini se emite în termen de 30 de zile de la primirea solicitării Direcției relații consulare."

17. La articolul 32, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a vizei se comunică străinului, în scris, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular care a acordat viza, atunci când solicitantul se află în străinătate, de către organele poliției de frontieră, atunci când acesta se află în punctul de trecere a frontierei de stat, și de către Autoritatea pentru străini, prin dispoziția de părăsire a teritoriului prevăzută la art. 80, atunci când cel în cauză se află în România. De la data comunicării, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor."

18. La articolul 35 alineatul (1) litera d), punctul (iii) se abrogă.

19. La articolul 40 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"b) soțul/soția și părinții străinului care se află în posesia unui permis de ședere în România, cu condiția ca acesta să fie valabil cel puțin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;"

20. La articolul 40 alineatul (1), se introduce litera c) cu următorul cuprins:

"c) străinul al cărui părinte este cetățean român."

21. La articolul 43 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

"b) dispun de fondurile necesare desfășurării activității, în valoare de cel puțin 70.000 euro, în cazul în care urmează să devină acționari, și 50.000 euro, în cazul în care urmează să devină asociați într-o societate cu răspundere limitată;"

22. La articolul 44, alineatul (1) se abrogă.

23. La articolul 44, alineatele (2) și (5) vor avea următorul cuprins:

"(2) Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă se acordă străinilor pe baza avizului Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă și al Autorității pentru străini.
..............................................................

(5) Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă se eliberează și străinilor lucrători transfrontalieri în România."

24. La articolul 45 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) dovada mijloacelor de întreținere, în cuantum de 250 euro lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză, cu excepția străinilor bursieri ai statului român, a străinilor cu un ascendent care a avut sau are cetățenie română și a situațiilor când, pe bază de reciprocitate, s-a stabilit altfel;"

25. La articolul 47, litera b) va avea următorul cuprins:

"b) dovada calității de reprezentant al unei organizații religioase legal înființate în România sau al unei organizații umanitare;"

26. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 49
Viza de lungă ședere pentru străini căsătoriți cu cetățeni români

Viza se poate acorda străinilor căsătoriți cu cetățeni români, cu condiția să nu existe una dintre situațiile de nepermitere a intrării prevăzute la art. 8, iar căsătoria să nu fie de conveniență, constatată în condițiile prevăzute la art. 64."

27. La articolul 50, alineatul (1) și litera f) a alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

"(1) Străinilor care au intrat în România în baza unei vize de lungă ședere, precum și celor care sunt exceptați de la obligativitatea obținerii vizei de lungă ședere li se poate prelungi dreptul de ședere temporară de către Autoritatea pentru străini sau de formațiunile sale teritoriale, în condițiile prevăzute în prezenta secțiune.
...........................................................................................

f) face dovada deținerii legale a spațiului de locuit;"

28. La articolul 50 alineatul (2), după litera f) se introduce litera f1) cu următorul cuprins:

"f1) prezintă dovada asigurării medicale pe toată perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de ședere temporară;"

29. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 52
Refuzul prelungirii dreptului de ședere temporară în România

(1) Dacă la data depunerii cererii nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile generale și condițiile speciale în funcție de scopul șederii, prevăzute în prezenta secțiune, străinului i se refuză prelungirea dreptului de ședere temporară.

(2) Decizia de refuz al prelungirii dreptului de ședere, precum și motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului prin dispoziția de părăsire a teritoriului României prevăzută la art. 80."

30. La articolul 53 alineatul (1), litera f) se abrogă.

31. La articolul 54, litera c) se abrogă.

32. La articolul 55 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

"d) face dovada mijloacelor de întreținere în cuantum de cel puțin 700 euro lunar, dacă este acționar, și 500 euro lunar, dacă este asociat, precum și a fondurilor necesare funcționării societății comerciale, în conformitate cu obiectul de activitate și planul de afaceri."

33. La articolul 55 alineatul (2), litera c) se abrogă.

34. La articolul 55 alineatul (2) litera d), punctele (iv) și (v) vor avea următorul cuprins:

"(iv) documente din care să rezulte că investiția este concretizată în aport de capital sau transfer de tehnologie, în valoare de cel puțin 70.000 euro ori crearea a 15 locuri de muncă, în cazul acționarului, și 50.000 euro ori crearea a cel puțin 10 locuri de muncă, în cazul asociatului;

(v) documente care să ateste venituri personale în cuantum de cel puțin 700 euro lunar, în cazul acționarului, și 500 euro lunar, în cazul asociatului, obținute din activitatea desfășurată pe teritoriul României."

35. La articolul 55, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) În scopul dovedirii îndeplinirii condițiilor financiare prevăzute în prezentul articol, Ministerul Finanțelor Publice eliberează, la cererea străinilor, certificate cuprinzând mențiuni referitoare la: cifra de afaceri, investiții totale, contul de profit și pierdere, dividende calculate și plătite asociaților ori reinvestite conform datelor din situațiile financiare."

36. La articolul 56, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"(1) Străinilor intrați în România în scopul angajării în muncă li se prelungește dreptul de ședere temporară, dacă:

a) prezintă permisul de muncă valabil, eliberat de Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă;
b) prezintă contractul individual de muncă vizat de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază își are sediul angajatorul;
c) salariul înscris în contractul individual de muncă este cel puțin la nivelul salariului mediu pe economie.

(2) Dreptul de ședere temporară se prelungește pentru o perioadă cu cel mult 30 de zile mai mare decât cea pentru care s-a acordat permisul de muncă."

37. La articolul 56, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) Străinilor care pot fi încadrați în muncă la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, în condițiile legii, li se poate prelungi dreptul de ședere, fără îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. a)."

38. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Străinului cu un ascendent care a avut sau are cetățenia română i se poate prelungi dreptul de ședere temporară pentru studii, fără îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. c)."

39. La articolul 63 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) prezintă documente traduse și legalizate din care să rezulte existența căsătoriei sau a legăturii de rudenie;"

40. La articolul 67, după alineatul (1) se introduc alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins:

"(2) Străinii care solicită prelungirea dreptului de ședere pentru activități umanitare nu trebuie să facă dovada mijloacelor de întreținere.

(3) Străinii care solicită prelungirea dreptului de ședere pentru activități religioase trebuie să facă dovada deținerii mijloacelor de întreținere, cel puțin la nivelul salariului mediu lunar pe economie."

41. La articolul 68, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"(3) La solicitarea prelungirii dreptului de ședere temporară, străinii prevăzuți la alin. (1) lit. b) și c) trebuie să facă dovada mijloacelor de întreținere, cel puțin la nivelul salariului mediu lunar pe economie.

(4) Străinii prevăzuți la alin. (1) lit. a) și d) sunt exceptați de la obligația prezentării dovezii mijloacelor de întreținere."

42. La articolul 71 alineatul (1), partea introductivă a literei b) și litera c) vor avea următorul cuprins:

"b) fac dovada faptului că dețin mijloace de întreținere:
..........................................................................................

c) fac dovada deținerii legale a spațiului de locuit;"

43. La articolul 71, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Străinilor de origine română sau născuți în România, străinilor care au împlinit vârsta de 60 de ani, precum și celor a căror ședere este în interesul statului român li se poate aproba stabilirea domiciliului fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1)."

44. La articolul 85, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Ordonanța de declarare ca indezirabil poate fi atacată de străinul împotriva căruia a fost dispusă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, la Curtea de Apel București. Instanța se pronunță în termen de 3 zile de la data primirii cererii. Hotărârea este definitivă și irevocabilă."

45. La articolul 93, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"(5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuți la alin. (2) și (4), care nu au putut fi îndepărtați de pe teritoriul României în termen de 30 de zile, se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competență teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Autorității pentru străini."

46. La articolul 93, după alineatul (6) se introduce alineatul (61), iar alineatul (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(61) În situația în care, ulterior luării în custodie publică a unui străin, se constată existența unuia dintre cazurile prevăzute la art. 89 alin. (1) sau acesta a formulat o cerere pentru acordarea unei forme de protecție, măsura luării în custodie publică încetează de drept, cu excepția situației în care, pentru rațiuni de siguranță națională sau ordine publică, se impune îndepărtarea acestuia de pe teritoriul României.

(7) Străinii împotriva cărora s-a dispus măsura returnării pot depune, în termen de 5 zile, plângere împotriva măsurii luării în custodie publică, dispusă de procuror în condițiile prevăzute la alin. (2), la Curtea de Apel București, care este obligată să o rezolve în termen de 3 zile de la data primirii. Introducerea plângerii nu suspendă executarea măsurii luării în custodie publică. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă."

47. La articolul 93, după alineatul (8) se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:

"(9) În cazul prevăzut la alin. (3), dacă instanța care a pronunțat hotărârea penală nu a dispus luarea în custodie publică, Autoritatea pentru străini poate solicita Curții de Apel București luarea în custodie publică a străinului care urmează a fi expulzat. Instanța soluționează cererea în termen de 3 zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă."

48. La articolul 101, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Măsura interzicerii intrării în România prevăzută la alin. (1) se dispune și împotriva persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d)."

49. La articolul 105, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Valabilitatea permisului de ședere temporară este limitată la perioada pentru care s-a acordat sau, după caz, s-a prelungit dreptul de ședere temporară în România."

50. Articolul 124 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 124
Contravenții

Sunt considerate contravenții următoarele fapte:

1. nerespectarea de către transportator a interdicțiilor prevăzute la art. 7 alin. (1);

2. nerespectarea obligației străinului de a părăsi teritoriul României după data la care încetează dreptul de ședere în România prevăzut la art. 11 alin. (1);

3. neîndeplinirea obligației străinului de anunțare a șederii sale la organul de poliție competent teritorial, în termenul de 10 zile prevăzut la art. 12 alin. (1);

4. nedeclararea informațiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) și (2), în termenele prevăzute la art. 13 alin. (3);

5. permiterea ieșirii din țară a străinilor care se află în una dintre situațiile de nepermitere a ieșirii prevăzute la art. 15 alin. (1);

6. nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a dreptului de ședere temporară, prevăzut la art. 51 alin. (1);

7. nerespectarea de către angajator a obligației de comunicare a situației nominale, prevăzută la art. 57 alin. (2);

8. neprezentarea străinului la formațiunea teritorială a Autorității pentru străini în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 73 alin. (4);

9. nerespectarea obligației ce revine străinului cu privire la permisul de ședere, prevăzută la art. 104 alin. (2);

10. nerespectarea termenului pentru depunerea cererii de reînnoire a permisului de ședere, prevăzut la art. 106 alin. (2);

11. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de ședere, prevăzut la art. 108 alin. (1);

12. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii pașaportului pentru persoana fără cetățenie, prevăzut la art. 116 alin. (1);

13. reținerea documentului de trecere a frontierei de stat al unui străin sau a permisului de ședere de către persoane neautorizate;

14. facilitarea, sub orice formă, a șederii ilegale a străinilor pe teritoriul României."

51. Articolul 125 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 125
Sancțiuni

Contravențiile prevăzute la art. 124 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei cele prevăzute la pct. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 și 12;
b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei cele prevăzute la pct. 5;
c) cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei cele prevăzute la pct. 7, 13 și 14;
d) cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei cea prevăzută la pct. 1;
e) în cazul contravenției prevăzute la pct. 2, amenda se aplică după cum urmează:

(i) de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei, în cazul unei șederi de până la 30 de zile după încetarea dreptului de ședere;

(ii) de la 6.000.000 lei la 10.000.000 lei, în cazul unei șederi de până la 60 de zile după încetarea dreptului de ședere; (iii) de la 8.000.000 lei la 12.000.000 lei, în cazul unei șederi de peste 60 de zile după încetarea dreptului de ședere."

52. La articolul 131, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:

"(21) Personalul Autorității pentru străini este constituit din polițiști, funcționari publici și personal contractual.

(22) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii din cadrul Autorității pentru străini sunt abilitați:

a) să efectueze acte premergătoare în vederea strângerii datelor necesare pentru începerea urmăririi penale, atunci când constată săvârșirea unor infracțiuni în legătură cu regimul străinilor;
b) să depisteze și să conducă la sediul formațiunilor teritoriale pe străinii care încalcă dispozițiile legale privind regimul străinilor în România sau pe cei a căror identitate nu poate fi stabilită, să verifice și să ia măsurile legale în cel mult 24 de ore de la depistare;
c) să organizeze și să efectueze, în condițiile legii, controale în mediile și locurile frecventate de străini, în instituțiile publice sau particulare, precum și în incinta agenților economici, indiferent de proprietar sau deținător, atunci când există date sau indicii cu privire la existența în aceste locuri sau medii a unor străini care nu respectă prevederile legale privind regimul străinilor în România;
d) să folosească gratuit mijloacele de transport în comun și mijloacele de transport feroviare, în timpul serviciului, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel."

53. La articolul 134, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, exceptarea străinilor, cetățeni ai unor state pentru care nu există obligativitatea obținerii vizei de intrare în România, de la îndeplinirea condiției prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), precum și a unor condiții de prelungire a dreptului de ședere prevăzute de prezenta ordonanță de urgență."

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispozițiile art. 16 alin. (2)-(4) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.955 din 27 decembrie 2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 11 iulie 2003.
Nr. 357.


Duminică, 07 august 2022, 20:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.