ORDONANȚĂ nr.67 din 28 august 2003
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 618/30 aug. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.763 din 18 octombrie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduc articolele 61-64 cu următorul cuprins:

"Art. 61. - Institutul Național de Statistică, în calitate de coordonator al statisticii oficiale, angajează, cu avizul prealabil al Ministerului Integrării Europene și al Ministerului Finanțelor Publice, fonduri externe nerambursabile, altele decât cele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 62. - Se împuternicește Institutul Național de Statistică să gestioneze fondurile externe nerambursabile acordate potrivit art. 61 și să realizeze lucrările aferente acestora, în conformitate cu cerințele donatorului.

Art. 63. - Fondurile externe nerambursabile prevăzute la art. 61 și fondurile reprezentând contribuția părții române aferentă acestora, în vederea realizării obiectivelor pentru care s-au acordat fondurile nerambursabile, se cuprind în bugetul Institutului Național de Statistică.

Art. 64. - Pentru realizarea lucrărilor finanțate din fondurile externe nerambursabile, Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică vor putea utiliza, în condițiile legii, personal suplimentar de specialitate, în limita fondurilor prevăzute la art. 61, pe perioada derulării proiectelor."

2. Articolul 7 se completează cu două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

"(5) Cercetările statistice menționate în directive, regulamente și decizii ale Uniunii Europene vor fi incluse în Programul anual de cercetări statistice.

(6) Serviciile de statistică oficială promovează și realizează culegerea, prelucrarea, diseminarea și stocarea datelor statistice în conformitate cu prevederile incluse în programele cercetărilor statistice."

3. Alineatele (6) și (7) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

"(6) În exercitarea atribuțiilor și activităților, serviciile de statistică oficială sunt autorizate să utilizeze, în afara numărului de personal aprobat, agenți statistici pentru culegerea datelor și să contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodăriile populației și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria agenților statistici intră anchetatorii, precum și gospodăriile populației, în cazul în care acestea constituie unități de observare statistică.

(7) Pentru activitatea desfășurată agenții statistici primesc o indemnizație lunară al cărei cuantum brut se aprobă prin hotărâre a Guvernului și nu va depăși nivelul salariului de bază minim brut pe țară."

4. Alineatele (8) și (9) ale articolului 11 se abrogă.

5. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

"Art. 191. - La solicitarea organismelor internaționale și a cercetătorilor români, Institutul Național de Statistică poate transmite, pentru anumite lucrări, date individuale depersonalizate, în condiții stabilite de comun acord sau prevăzute de acte internaționale aprobate ori ratificate de România. Prin depersonalizare se înțelege asigurarea protecției tehnice a datelor individuale în scopul evitării riscului recunoașterii informațiilor despre indivizii sau întreprinderile care au făcut obiectul cercetării statistice."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.763 din 18 octombrie 2002, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonanțe, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu

Președintele Institutului Național de Statistică,
Clementina Ivan Ungureanu

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru

București, 28 august 2003.
Nr. 67.


Joi, 19 mai 2022, 07:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.