LEGE nr.363 din 19 septembrie 2003
privind finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 679/26 sep. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor, prin legea bugetului de stat se alocă anual sume în bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se actualizează anual cu rata prognozată a inflației.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se repartizează de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei organizațiilor centrale reprezentative ale pensionarilor, la propunerea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, fundamentată pe baza criteriilor stabilite de acesta.

(2) Sunt considerate organizații centrale reprezentative ale pensionarilor organizațiile care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

a) au cel puțin 15 filiale teritoriale;
b) au un număr de peste 15.000 de membri cotizanți;
c) desfășoară în mod constant acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice dezavantajate.

Art. 3. - Cheltuielile ce pot fi efectuate din sumele repartizate potrivit art. 2 alin. (1) sunt următoarele:

a) ajutoare materiale pentru persoanele vârstnice, membre ale organizațiilor de pensionari, aflate în situații de dificultate, care se vor acorda în proporție de cel puțin 90% din sumele repartizate;
b) cheltuieli pentru organizarea de excursii și activități cultural-artistice;
c) cheltuieli pentru organizarea de mese rotunde, conferințe și seminarii privind persoanele vârstnice;
d) tipărirea de materiale informative;
e) tipărirea și acordarea de diplome de onoare pentru persoanele cu merite deosebite în promovarea problematicii cu care se confruntă persoanele vârstnice;
f) cheltuieli pentru chiria sălilor în care se organizează adunări festive și spectacole artistice.

Art. 4. - (1) Președinții organizațiilor centrale reprezentative ale pensionarilor, beneficiare ale sumelor stabilite potrivit art. 2, răspund de modul de utilizare a sumelor repartizate.

(2) Președinții organizațiilor centrale reprezentative ale pensionarilor vor prezenta Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, precum și Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, până cel mai târziu la data de 31 decembrie a anului în cursul căruia au beneficiat de sumele stabilite, potrivit art. 2 alin. (1), un raport cu privire la modul cum au cheltuit sumele repartizate pe categoriile de destinații stabilite la art. 3.

Art. 5. - Sumele rămase neutilizate până la sfârșitul anului se vor restitui Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și se vor face venit la bugetul de stat, potrivit prevederilor legale.

Art. 6. - Sarcina execuției bugetare și controlul modului de utilizare a sumelor acordate în temeiul prezentei legi revin direcțiilor pentru dialog, familie și solidaritate socială în a căror rază teritorială își au sediul organizațiile centrale reprezentative ale pensionarilor.

Art. 7. - Pentru finanțarea în anul 2003 a activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor se alocă de la bugetul de stat suma de 9,3 miliarde lei din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pe anul 2003, la capitolul 6001 "Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații".

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 19 septembrie 2003.
Nr. 363.


Vineri, 21 ianuarie 2022, 07:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.