ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.81 din 18 septembrie 2003
pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 685/29 sep. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Capitolul II "Ajutoare pentru încălzirea locuinței" va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL II
Ajutoare pentru încălzirea locuinței

SECȚIUNEA 1
Condiții de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței

Art. 5. - (1) Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței, după cum urmează:

a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 880.000 lei li se acordă o sumă de 1.656.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;
b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 880.001 lei și 1.170.000 lei li se acordă o sumă de 1.080.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;
c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.170.001 lei și 1.460.000 lei li se acordă o sumă de 720.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;
d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.460.001 lei și 1.760.000 lei li se acordă o sumă de 480.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 200.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;
e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.760.001 lei și 2.050.000 lei li se acordă o sumă de 360.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;
f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 2.050.001 lei și 2.460.000 lei li se acordă o sumă de 240.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni.

(2) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinței se majorează cu până la 20% din valoarea acestuia.

(3) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni în situația în care beneficiarii au optat pentru facturare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a).

(4) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 5 luni în situația în care beneficiarii au optat pentru facturare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) și c).

Art. 6. - Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 880.000 lei li se acordă o sumă de 830.000 lei;
b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 880.001 lei și 1.170.000 lei li se acordă o sumă de 500.000 lei;
c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.170.001 lei și 1.460.000 lei li se acordă o sumă de 364.000 lei;
d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.460.001 lei și 1.760.000 lei li se acordă o sumă de 260.000 lei;
e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.760.001 lei și 2.050.000 lei li se acordă o sumă de 208.000 lei;
f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 2.050.001 lei și 2.460.000 lei li se acordă o sumă de 104.000 lei.

Art. 7. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în cuantumurile stabilite la art. 5 alin. (1) și (2), dar nu mai mult decât cheltuielile cu energia termică utilizată în scopul încălzirii locuinței și preparării apei calde.

(2) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în cuantumurile stabilite la art. 6, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită în perioada sezonului rece.

Art. 8. - Familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în condițiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței, în perioada sezonului rece, în sumă de 350.000 lei lunar.

Art. 9. - (1) În sensul art. 5 și 6, prin familie se înțelege soțul, soția și alte persoane care au același domiciliu sau reședință.

(2) Prin persoană singură se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuiește și se gospodărește singură.

Art. 10. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora.

(2) Prin locuință de domiciliu sau de reședință se înțelege locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie și ale altor persoane majore, precum și ale copiilor care locuiesc efectiv cu aceștia și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.

Art. 11. - (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și nivelul acestuia se corectează în funcție de evoluția prețurilor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței, acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi și obligații.

Art. 12. - În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin sezon rece se înțelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.

SECȚIUNEA a 2-a
Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat și gaze naturale

Art. 13. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă la cererea titularului, însoțită de declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia.

(2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este proprietarul locuinței sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie major și legal împuternicit de către proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere.

Art. 14. - (1) Formularele conținând cererile și declarațiile pe propria răspundere sunt transmise de furnizorii de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali și asociațiilor de proprietari/chiriași, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

(2) Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 15. - Familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 depun individual, prin asociațiile de proprietari/chiriași sau prin furnizorii de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, cererile și declarațiile pe propria răspundere la primăria localității sau a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială se află locuința de domiciliu sau de reședință.

Art. 16. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a cuantumului acestuia în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv majorarea prevăzută la art. 5 alin. (2), se face prin dispoziție a primarului, o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului.

(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se transmit până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale și asociațiilor de proprietari/chiriași situația centralizatoare privind titularii ajutoarelor și a sumelor aprobate cu acest titlu, în condițiile art. 5 și 6.

(4) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor comunica solicitanților care nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței dispoziția privind respingerea cererii.

(5) În situația în care consumatorii individuali îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face începând cu luna depunerii cererii.

Art. 161. - (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere, individual, prin asociațiile de proprietari/chiriași sau prin furnizori.

(3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) primarii vor emite noi dispoziții privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor.

(4) Modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face începând cu luna următoare comunicării modificărilor prevăzute la alin. (1).

(5) Primarii vor transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței dispozițiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii.

(6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale și asociațiilor de proprietari/chiriași situația privind modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor.

Art. 162. - Lunar, furnizorii de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale transmit consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentând consumul de energie termică sau gaze naturale și, după caz, suma de plată calculată ca diferență între contravaloarea consumului și ajutorul pentru încălzirea locuinței aprobat de primar.

Art. 163. - (1) În cazul asociațiilor de proprietari/chiriași, furnizorii de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale transmit lunar factura reprezentând consumul de energie termică sau gaze naturale la nivel de asociație.

(2) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociațiile de proprietari/chiriași au obligația de a defalca cheltuielile privind energia termică sau gazele naturale pe consumatori individuali și de a întocmi borderoul privind sumele de plată calculate ca diferență între contravaloarea consumului și ajutorul pentru încălzirea locuinței stabilit în condițiile art. 7.

(3) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat și gaze naturale au obligația să preia de la asociațiile de proprietari/chiriași borderoul prevăzut la alin. (2).

Art. 164. - (1) Pe baza facturilor prevăzute la art. 162 și a borderourilor prevăzute la art. 163 alin. (3), furnizorii întocmesc situația centralizatoare privind sumele reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței, pe care o transmit lunar la primării.

(2) Situația prevăzută la alin. (1) este certificată de către primari și este transmisă de aceștia la direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare direcții teritoriale.

(3) Situația prevăzută la alin. (2) reprezintă document de plată pe baza căruia direcțiile teritoriale achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinței.

Art. 165. - Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinței, aferente consumului de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, subvențiile achitate furnizorilor de energie termică de către autoritățile administrației publice locale, precum și ajutoarele pentru încălzirea locuinței achitate de direcțiile teritoriale se vor colecta în conturile de tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii și producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

SECȚIUNEA a 3-a
Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Art. 166. - (1) Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, primarii au obligația să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentației depuse la stabilirea ajutorului social.

(2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primarii emit dispozițiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

Art. 167. - (1) Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.

(2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 8, se efectuează o singură dată, până la data de 30 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece.

(3) Data plății ajutorului pentru încălzirea locuinței și modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar prin dispoziție care se aduce la cunoștință titularilor.

Art. 168. - (1) Pentru familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie, ajutorul pentru încălzirea locuinței prevăzut la art. 8 se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social.

(2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, stabilit în condițiile alin. (1), pentru perioada rămasă până la sfârșitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit dreptul.

Art. 169. - Pentru familiile și persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 4-a
Finanțare, verificare și monitorizare

Art. 1610. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței prevăzut la art. 5 și 6 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) Sumele restante la plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței înregistrate până la data de 31 octombrie 2003 se asigură din bugetele locale.

(3) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței prevăzut la art. 5 și 6 și comunicarea acestora se suportă din bugetele locale.

(4) Cheltuielile privind tipărirea formularelor de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, pentru transmiterea acestora la consumatorii individuali, precum și pentru alte activități ale furnizorilor de energie termică în sistem centralizat sau gaze naturale, legate de aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, se suportă de către acești furnizori.

Art. 1611. - Fondurile necesare plății ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 8, precum și pentru cheltuielile administrative se suportă din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Art. 1612. - (1) Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, primarii pot dispune, după stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, efectuarea prin sondaj de anchete sociale.

(2) În situația în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței refuză să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii.

Art. 1613. - (1) Ministerul Muncii, Solidarității Soiciale și Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

(2) La solicitarea direcțiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică și gaze naturale, precum și celelalte instituții implicate au obligația de a furniza date și informații cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 1614. - Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2003 31 martie 2004, termenele prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2), art. 166 alin. (1) și (2), art. 167 alin. (2) și art. 168 alin. (1) se prelungesc cu până la 15 zile."

2. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Nerespectarea dispozițiilor art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2)-(4), art. 161 alin. (1), (5) și (6), art. 163 alin. (2), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și ale art. 1612 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei."

3. Articolul 24 se abrogă.

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.612 din 28 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Începând cu anul 2003, subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif la energia termică livrată populației, inclusiv restanțele din anii precedenți, se suportă astfel:

a) din bugetul de stat, în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și aprobate cu această destinație prin anexă la legea bugetului de stat;
b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru diferența rămasă după aplicarea prevederilor lit. a).

(2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru subvenționarea energiei termice, prevăzute la alin. (1) lit. a), se repartizează, prin hotărâre, de către consiliul județean, pe unități administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în funcție de cantitatea de energie termică livrată populației, subvenția aferentă și, prioritar, de capacitatea financiară redusă a unor localități în vederea menținerii funcționalității serviciului de furnizare a energiei termice pentru populație.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația ca, o dată cu depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a bugetului local aprobat potrivit legii, să prezinte și situația subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, confirmate de furnizorii de energie termică.

(4) Cotele defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se virează lunar unităților administrativ-teritoriale, prin direcțiile generale ale finanțelor publice, concomitent cu prezentarea de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale a documentelor de plată privind achitarea subvenției aferente energiei termice livrate populației, în conturile de tip ESCROW.

(5) În situația în care bugetele locale nu sunt aprobate credite bugetare la nivelul subvențiilor confirmate prin situația prevăzută la alin. (3), cotele defalcate din impozitul pe venit se virează în condițiile prevederilor alin. (4) după modificarea și aprobarea în bugetele locale a subvențiilor pentru energia termică livrată populației, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).

(6) Obligațiile prevăzute la alin. (4) și (5) pentru direcțiile generale ale finanțelor publice revin și președinților consiliilor județene, respectiv direcțiilor de specialitate din aparatul propriu al consiliilor județene, după caz, la virarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

(7) Prevederile prezentului articol se aplică numai unităților administrativ-teritoriale în care se furnizează energie termică populației în sistem centralizat, pentru care se acordă subvenții din bugetul local și în funcție de modul de facturare și de plată a contravalorii energiei termice consumate, potrivit legii."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, consiliile locale și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București pot stabili prețuri mai mari decât prețul național de referință, diminuând astfel subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif. Economiile rezultate se vor utiliza pentru retehnologizarea instalațiilor pentru producerea și/sau distribuția energiei termice."

Art. III. - (1) Instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare a acestora, au obligația ca în cadrul creditelor bugetare aprobate la titlul "Cheltuieli materiale și servicii" să achite cu prioritate facturile aferente obligațiilor restante la energia electrică, energia termică și gaze naturale. În categoria obligațiilor restante nu se includ obligațiile aferente consumurilor de energie electrică, energie termică și gaze naturale, reeșalonate la plată în condițiile reglementărilor în vigoare.

(2) Ordonatorii de credite bugetare pot dispune plăți de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii" pentru alte destinații, numai pe baza declarației pe propria răspundere depuse la începutul fiecărei luni la unitatea Trezoreriei Statului la care își au conturile deschise, din care să rezulte că nu au obligații de natura celor prevăzute la alin. (1). În caz de nedepunere a declarației pe propria răspundere, unitățile Trezoreriei Statului nu vor aproba efectuarea de plăți de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii" pentru alte destinații decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) plățile dispuse de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii" de la capitolele de cheltuieli la care nu sunt aprobate credite bugetare pentru plata energiei electrice, energiei termice și gazelor naturale.

(4) Ordonatorii de credite bugetare comunică în scris unităților Trezoreriei Statului capitolele de cheltuieli bugetare cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli la care sunt aprobate credite bugetare pentru cheltuieli cu energia electrică, energia termică și gazele naturale.

(5) Întocmirea și depunerea de către ordonatorii de credite la unitățile Trezoreriei Statului a declarațiilor pe propria răspundere prevăzute la alin. (2) cuprinzând date nereale constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit legii.

(6) Acceptarea de către unitățile Trezoreriei Statului a documentelor de plată de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii", depuse de instituții publice ai căror ordonatori de credite nu au depus declarațiile pe propria răspundere prevăzute la alin. (2), constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(7) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (5) și (6) se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Finanțelor Publice și de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii.

(8) Dispozițiile referitoare la contravenții, prevăzute la alin. (5) și (6), se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. IV. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Economiei și Comerțului vor elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. V. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia din urmă prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

Ministru delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea

p. Ministrul economiei și comerțului,
Iulian Iancu,
secretar de stat

București, 18 septembrie 2003.
Nr. 81.


Vineri, 05 martie 2021, 13:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.