LEGE nr.454 din 12 noiembrie 2003
privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură
Textul actului publicat în M.Of. nr. 829/22 noi. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - În limita resurselor financiare alocate anual prin legea bugetului de stat și a altor resurse, se va acorda sprijin financiar în agricultură și silvicultură.

Art. 2. - În vederea susținerii activităților din agricultură și silvicultură, sprijinul financiar se poate acorda pentru:

a) creșterea veniturilor și/sau reducerea cheltuielilor de producție ale producătorilor;
b) sprijinirea investițiilor.

Art. 3. - (1) În scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 2, sprijinul financiar se poate acorda pentru următoarele:

a) producția agricolă;
b) promovarea produselor pe piață;
c) investiții în domeniul agricol și forestier;
d) protecția și exploatarea pădurilor;
e) utilizarea și protecția terenurilor agricole;
f) menținerea, dezvoltarea și perpetuarea fondului genetic vegetal și zootehnic;
g) activitatea de piscicultură;
h) exploatarea și gestionarea fondului cinegetic;
i) tehnică agricolă;
j) informatică agricolă, cercetare-dezvoltare în agricultură, învățământ agricol, ferme experimentale și practică profesională;
k) alte măsuri care contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la lit. a)-j).

(2) Activitățile și elementele pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 4. - (1) Sprijinul financiar se acordă la cererea solicitantului în urma îndeplinirii condițiilor dinainte stabilite, a angajamentelor luate de către acesta sau pe bază de proiecte, după caz.

(2) Persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc condițiile cerute sau ale căror proiecte au fost admise pot beneficia de sprijin financiar rambursabil și/sau nerambursabil.

(3) Cererea și documentația prin care se solicită sprijin financiar se depun la autoritățile județene ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.

Art. 5. - Sprijinul financiar poate fi solicitat numai de producătorii înregistrați în evidențele agricole.

Art. 6. - Nu pot beneficia de sprijin financiar în agricultură și silvicultură:

a) persoanele juridice și asociațiile fără personalitate juridică aflate în lichidare sau care sunt declarate în stare de faliment;
b) întreprinzătorul privat care se află în procedură de executare silită;
c) persoanele fizice și juridice care înregistrează datorii restante către bugetul de stat ori bugetul local;
d) persoanele fizice sau juridice care au furnizat autorităților date false, eronate sau incomplete;
e) arendatorul sau concedentul terenurilor agricole.

Art. 7. - (1) Beneficiarul sprijinului financiar are obligația de a furniza datele solicitate de către organele de control abilitate pentru verificarea modului de utilizare a acestuia.

(2) Documentele care au stat la baza acordării sprijinului financiar vor fi păstrate de către solicitant timp de 5 ani de la data depunerii cererii.

Art. 8. - (1) Persoanele juridice și persoanele fizice au obligația de a evidenția separat sprijinul financiar nerambursabil acordat.

(2) Sprijinul financiar rambursabil acordat conform art. 2 se evidențiază la obligații și se restituie conform contractului de sprijin financiar încheiat.

Art. 9. - (1) În cazul în care alocațiile bugetare nu sunt suficiente pentru acoperirea sprijinului financiar solicitat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului poate lua următoarele măsuri:

a) primirea cererilor poate fi sistată;
b) soluționarea cererilor depuse poate fi amânată;
c) sprijinul financiar rambursabil sau nerambursabil obținut poate fi suspendat;

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului va publica în cotidiene de răspândire națională intenția de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1).

Art. 10. - Consiliile de produse, precum și organizațiile profesionale și interprofesionale reprezentative, recunoscute la nivel de țară, înființate prin lege, participă la stabilirea condițiilor de acordare a sprijinului financiar împreună cu autoritățile publice implicate.

Art. 11. - Sprijinul financiar se va acorda în urma stabilirii condițiilor de participare și de pregătire profesională necesară, a formei și conținutului economic al sprijinului financiar.

Art. 12. - (1) În cazul sprijinului financiar pe bază de proiecte, dacă legea nu dispune altfel, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului publică în mod obligatoriu:

a) anunțul proiectelor pentru care se acordă sprijin financiar;
b) o dată pe an, numele/denumirea persoanei fizice sau juridice, domiciliul/sediul beneficiarului, nivelul și destinația sprijinului financiar obținut.

(2) Prevederile alin. (1) se pot publica și în reviste de specialitate agricolă.

(3) Cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.

Art. 13. - Prin cererea de solicitare a sprijinului financiar și prin declarația depusă se consideră că solicitantul este de acord cu publicarea datelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b).

Art. 14. - Depășirea termenului de depunere a cererii pentru acordarea sprijinului financiar, în cazul în care există un astfel de termen, atrage pierderea dreptului de obținere a acestuia.

Art. 15. - Prin actul normativ care stabilește condițiile necesare pentru obținerea sprijinului financiar, în funcție de natura lui în agricultură și silvicultură, se prevăd și următoarele:

a) înstrăinarea înainte de termen a mijloacelor achiziționate din sprijinul financiar obținut atrage restituirea integrală sau parțială a sumelor primite;
b) sprijinul financiar pentru susținerea investițiilor se acordă numai dacă solicitantul contribuie și cu resurse financiare proprii;
c) sprijinul financiar pentru investiții se obține numai după furnizarea datelor cerute de autorități privind activitatea economică a solicitantului;
d) investițiile realizate din sprijinul financiar bugetar nerambursabil vor fi ipotecate în favoarea statului până în momentul punerii în funcțiune;
e) investițiile realizate din sprijin financiar bugetar rambursabil vor fi ipotecate în favoarea statului până la rambursarea integrală a sumelor primite;
f) sprijinul financiar poate fi acordat prin consiliile pe produse, recunoscute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, sau, în cazul în care nu există un astfel de consiliu, prin acordul organizațiilor profesionale reprezentative;
g) solicitantul sprijinului financiar este obligat să mențină pe termen limitat efectivul de animale existent la data solicitării acestuia sau al celui cumpărat prin sprijinul financiar obținut;
h) sprijinul financiar pentru investiții se acordă numai pentru acele obiective noi care corespund normelor internaționale de igienă sanitar-veterinară.

Art. 16. - Leasingul financiar solicitat pentru sprijinirea activităților investiționale, cu excepția dobânzilor aferente, se consideră investiție.

Art. 17. - (1) Instituția publică prin care se acordă sprijin financiar la cerere sau pe bază de proiecte va încheia un contract cu solicitantul sprijinului financiar.

(2) Contractul cuprinde în mod obligatoriu nivelul sprijinului financiar, condițiile în care s-a acordat acesta, drepturile și obligațiile solicitantului, precum și efectele, în cazul nerespectării clauzelor contractuale.

Art. 18. - (1) Solicitantul sprijinului financiar poate apela și la alte susțineri financiare din partea statului pentru realizarea obiectivelor propuse, dacă legea nu prevede altfel.

(2) În cazul apelării la mai multe surse de sprijin financiar, solicitantul are obligația de a declara, în momentul solicitării sprijinului financiar, nivelul și temeiul legal al sumelor obținute până la acea dată.

Art. 19. - (1) Cererile depuse pentru solicitarea sprijinului financiar conform prevederilor art. 2 lit. b) sunt soluționate în ordinea înregistrării lor, dacă legea nu prevede altfel.

(2) În cazul în care există termen de depunere a cererilor, soluționarea lor va începe după expirarea acestui termen.

(3) Cererea se consideră înregistrată dacă s-a depus întreaga documentație prevăzută de legislația în vigoare pentru acordarea sprijinului financiar.

Art. 20. - (1) Sprijinul financiar solicitat se soluționează numai dacă solicitantul a depus declarația cu datele solicitate de autorități.

(2) Conținutul declarației se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și va conține în mod obligatoriu datele de identificare a persoanei fizice sau juridice, date referitoare la capitalul propriu, numărul de personal și cifra de afaceri realizate în cazul persoanelor juridice, precum și datoriile solicitantului față de bugetul de stat, bugetul local și față de bugetul asigurărilor sociale de stat.

(3) Criteriile privind acordarea sprijinului financiar nepublicate nu pot fi luate în considerare la soluționarea cererilor.

Art. 21. - (1) Cererile de solicitare a sprijinului financiar prevăzut la art. 2 lit. b) se soluționează de către o comisie, la nivel local sau central, după caz, numită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(2) În urma soluționării cererilor de solicitare a sprijinului financiar se hotărăște dreptul solicitantului la sprijin financiar, nivelul sprijinului obținut și se stabilesc condițiile de acordare și de derulare a acestuia.

Art. 22. - (1) Nivelul sprijinului financiar alocat pe proiecte poate fi mai mic decât cel solicitat.

(2) Proiectele, din punct de vedere al acordării sprijinului financiar, se consideră o simplă cerere de solicitare.

Art. 23. - (1) Solicitanții sprijinului financiar vor fi înștiințați despre rezultatul soluționării cererilor de solicitare depuse.

(2) În cazul respingerii cererilor de solicitare a sprijinului financiar, la data înștiințării solicitantului se comunică în scris cauzele refuzului.

Art. 24. - (1) Alocarea sumelor obținute sub formă de sprijin financiar se realizează în urma prezentării de către solicitant a documentelor autentice solicitate de autorități și a îndeplinirii condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Sprijinul financiar obținut de către persoanele juridice se alocă numai prin contul în lei, deschis la una dintre băncile comerciale, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 25. - (1) Persoanele care nu sunt de acord cu modul de soluționare a cererilor depuse pot depune contestație la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, în termen de 15 zile de la data primirii răspunsului conform art. 23 alin. (1).

(2) Soluționarea contestațiilor se realizează de către comisia formată la nivelul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, a cărei componență se numește prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(3) Pentru soluționarea cererilor de sprijin financiar și a contestațiilor nu se percep taxe.

Art. 26. - În cazul divergențelor privind dreptul la sprijin financiar, respectiv al celor referitoare la recuperarea sumelor obținute, soluționarea se realizează prin aplicarea legislației în vigoare la data soluționării cererilor.

Art. 27. - Autoritățile care verifică îndeplinirea condițiilor necesare pentru acordarea sprijinului financiar, precum și cele privind recuperarea sumelor necuvenite sunt cele prevăzute de lege.

Art. 28. - (1) Utilizarea sprijinului financiar pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat este interzisă și se consideră sprijin necuvenit.

(2) Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin financiar se recuperează în baza hotărârii autorităților competente, cu aplicarea dobânzilor și penalităților, conform legislației în vigoare.

(3) Sprijinul financiar obținut se consideră utilizat pentru alte scopuri dacă beneficiarul acestuia nu respectă prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 17 alin. (2).

Art. 29. - (1) Sprijinul financiar pentru agricultură și silvicultură este anual sau multianual.

(2) În cazul sprijinului financiar multianual, alocarea sumelor obținute pentru anul în curs se realizează prin defalcarea acestora pe fiecare an.

Art. 30. - Sumele destinate sprijinului financiar pentru agricultură și silvicultură, conform prevederilor art. 3 alin. (1), se alocă anual prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, în urma aprobării bugetului de stat, precum și din alte fonduri.

Art. 31. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, Guvernul va aproba prin hotărâre sistemul de evidență agricolă a solicitanților de sprijin financiar în agricultură și silvicultură.

Art. 32. - La propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, Guvernul stabilește anual, prin hotărâre, activitățile prevăzute în anexa la prezenta lege, pentru care se acordă sprijin financiar, forma și dimensiunea acestuia, condițiile de eligibilitate a beneficiarului, precum și modul de acordare a sprijinului financiar.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 12 noiembrie 2003.
Nr. 454.


ANEXĂ

ACTIVITĂȚILE ȘI ELEMENTELE
pentru care se poate acorda sprijin financiar în agricultură și silvicultură

I. Sprijin financiar pentru susținerea producției agricole și silvice

1. În activitățile producției vegetale se poate acorda sprijin financiar pentru:

2. În activitățile producției animale se poate acorda sprijin financiar pentru:

3. Se poate acorda sprijin financiar pentru finanțarea producției agricole și silvice pentru:

4. În scopul stimulării îmbunătățirii calității produselor se poate acorda sprijin financiar pentru:

5. În susținerea perfecționării cunoștințelor profesionale și a consultanței agricole se poate acorda sprijin financiar pentru:

6. Se poate acorda sprijin financiar cooperativelor de prestări de servicii și formelor asociative pentru:

7. Se poate acorda sprijin financiar pentru paza produselor vegetale în câmp și a pădurilor.

II. Sprijin financiar pentru promovarea produselor agricole și silvice pe piață

1. Sprijinul financiar se poate acorda pieței agricole și silvice interne pentru:

2. În scopul promovării produselor agricole și silvice pe piață se poate acorda sprijin financiar pentru:

III. Sprijinirea investițiilor agricole și silvice

Sprijinul financiar se acordă pentru:

IV. Sprijin pentru protecția și exploatarea pădurilor

Sprijinul financiar destinat producției și exploatării pădurilor se poate acorda pentru:

V. Sprijin pentru utilizarea și protecția terenurilor agricole

1. Sprijin financiar care se poate acorda pentru cercetările făcute în domeniul protecției cantitative și calitative a terenurilor agricole

2. Sprijin financiar pentru cumpărarea de terenuri agricole

3. Sprijin financiar pentru realizarea de hărți și evidență cadastrală

VI. Sprijin financiar pentru menținerea și perpetuarea fondului genetic vegetal și zootehnic

VII. Sprijinirea activității de piscicultură

VIII. Sprijin financiar acordat exploatării și gestionării fondului cinegetic

1. Sprijinirea ocrotirii și menținerii efectivelor de vânat

2. Sprijin pentru acțiuni de cercetări și de propagare a cunoștințelor în domeniul vânatului

IX. Sprijin financiar pentru informatică agricolă, ferme experimentale și practică profesională

Sprijinul financiar se poate acorda pentru:

X. Alte măsuri care contribuie la realizarea prevederilor pct. I-IX

În afara celor menționate la pct. I-IX, se poate acorda sprijin financiar pentru:


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 13:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.