LEGE nr.373 din 24 septembrie 2004
pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 887/29 sep. 2004

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic general pentru organizarea si desfasurarea alegerii Camerei Deputatilor si Senatului.

(2) Camera Deputatilor si Senatul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile prezentei legi.

Art. 2. - Alegatorul are dreptul la un vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si la un vot pentru alegerea Senatului.

Art. 3. - (1) Deputatii si senatorii se aleg în circumscriptii electorale pe baza de scrutin de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale, precum si pe baza de candidaturi independente.

(2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputatilor este de un deputat la 70.000 de locuitori.

(3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 de locuitori.

(4) Numarul deputatilor si al senatorilor ce sunt alesi se determina prin raportarea numarului de locuitori al fiecarei circumscriptii electorale la normele de reprezentare prevazute la alin. (2) si (3), la care se adauga un loc de deputat sau de senator pentru ceea ce depaseste jumatatea normei de reprezentare, fara ca numarul deputatilor sa fie mai mic de 4, iar cel al senatorilor mai mic de 2.

(5) Numarul locuitorilor care se ia în calcul, potrivit alin. (4), este cel de la data de 1 iulie a anului precedent desfasurarii alegerilor, publicat în Anuarul statistic al României. În situatia în care, cu cel putin 5 luni înainte de data alegerilor, are loc un recensamânt general al populatiei, numarul locuitorilor care se ia în calcul este cel rezultat în urma recensamântului, publicat de Institutul National de Statistica.

(6) Delimitarea teritoriala si numerotarea circumscriptiilor electorale, precum si numarul de mandate de deputat si de senator pentru fiecare circumscriptie electorala sunt prevazute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) În sensul prezentei legi, prin minoritate nationala se întelege acea etnie care este reprezentata în Consiliul Minoritatilor Nationale.

(2) Organizatiile cetatenilor apartinând unei minoritati nationale definite potrivit alin. (1), legal constituite, care nu au obtinut în alegeri cel putin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, împreuna, potrivit art. 62 alin. (2) din Constitutia României, republicata,
la un mandat de deputat, daca au obtinut, pe întreaga tara, un numar de voturi egal cu cel putin 10% din numarul mediu de voturi valabil exprimate pe tara pentru alegerea unui deputat.

(3) Pot depune candidaturi organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale reprezentate în Parlament.

(4) Pot depune candidaturi si alte organizatii ale cetatenilor apartinând minoritatilor nationale definite potrivit alin. (1), legal constituite, care prezinta Biroului Electoral Central, în termen de 3 zile de la constituirea acestuia, o lista de membri cuprinzând un numar de cel putin 15% din numarul total al cetatenilor care, la ultimul recensamânt, s-au declarat ca apartinând minoritatii respective.

(5) Daca numarul membrilor necesari pentru îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (4) este mai mare de 25.000 de persoane, lista membrilor trebuie sa cuprinda cel putin 25.000 de persoane domiciliate în cel putin 15 dintre judetele tarii si în municipiul Bucuresti, dar nu mai putin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete si pentru municipiul Bucuresti.

(6) Lista membrilor se întocmeste pe localitati si pe judete si trebuie sa cuprinda: denumirea organizatiei, numele si prenumele membrilor, data nasterii, domiciliul, denumirea, seria si numarul actului de identitate, semnaturile acestora, precum si numele si prenumele persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligata ca, împreuna cu aceasta, sa depuna o declaratie pe propria raspundere, prin care sa ateste veridicitatea semnaturii membrilor, precum si faptul ca lista a fost întocmita în vederea participarii la alegerile parlamentare din anul respectiv.

(7) În sensul prezentei legi, organizatiilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale, prevazute la alin. (3) si (4), le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice.

(8) Beneficiaza de prevederile alin. (2) si organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale care au participat la alegeri pe o lista comuna a doua sau mai multe organizatii; în acest caz, daca nici un candidat de pe lista comuna nu a fost ales, se atribuie pentru toate organizatiile care au propus lista un mandat de deputat, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(9) Prevederile alin. (2) nu se aplica organizatiei cetatenilor apartinând minoritatilor nationale care a participat la alegeri pe lista comuna cu un partid politic, alianta politica sau alianta electorala ori atât pe liste comune, cât si pe liste exclusiv proprii.

(10) Mandatul de deputat atribuit potrivit alin. (2) se acorda peste numarul total de deputati rezultat din norma de reprezentare.

(11) Organizatiile prevazute la alin. (3) si (4) pot participa la alegeri si pot depune liste de candidati numai sub denumirea si cu semnul electoral ale respectivei organizatii.

(12) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (8), organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale pot depune aceeasi lista de candidati pentru Camera Deputatilor în mai multe circumscriptii electorale.

Art. 5. - (1) Candidaturile pentru Camera Deputatilor si Senat se propun pe liste separate de candidati numai de partide politice si aliante politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, precum si de aliante electorale constituite în conditiile prezentei legi.

(2) Listele de candidati pentru alegerea deputatilor si senatorilor trebuie întocmite astfel încât sa asigure reprezentarea ambelor sexe.

(3) Numarul de candidati de pe fiecare lista poate fi mai mare decât numarul mandatelor rezultate din norma de reprezentare cu doi pâna la un sfert din aceste mandate; fractiunile se întregesc la cifra 1, indiferent de marimea acestora.

(4) În aceeasi circumscriptie electorala, un partid politic, o alianta politica sau o alianta electorala poate propune, pentru fiecare dintre Camerele Parlamentului, numai o singura lista de candidati. Partidele politice din aliantele politice sau aliantele electorale pot participa la alegeri numai pe listele aliantei. Un partid nu poate face parte decât dintr-o singura alianta politica sau alianta electorala.

(5) Listele de candidati trebuie sa cuprinda, în cazul aliantelor politice si aliantelor electorale, si apartenenta politica a candidatilor.

(6) Candidatul independent poate participa la alegeri individual daca este sustinut de cel putin 5% din numarul total al alegatorilor înscrisi în listele electorale permanente ale localitatilor situate în circumscriptia electorala în care candideaza. Nu se admit candidaturi independente pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale. Nu se admit nici liste de candidati independenti.

(7) Presedintele României, în functie la data alegerii Camerei Deputatilor si Senatului, daca se afla în ultimele 3 luni ale mandatului, poate candida ca independent pe listele unui partid politic, unei aliante politice sau aliante electorale pentru obtinerea unui mandat de deputat sau senator. În cazul în care este ales deputat sau senator, Presedintele României este obligat ca, dupa validare, sa opteze între calitatea de deputat sau senator si aceea de presedinte.

(8) O persoana poate candida fie pentru un mandat de deputat, fie pentru un mandat de senator si numai într-o singura circumscriptie electorala.

(9) Candidaturile pe mai multe liste de candidati sau atât pe liste, cât si ca independent sunt nule de drept. Nulitatea se constata prin hotarâre a biroului electoral al circumscriptiei electorale sau, dupa caz, a Biroului Electoral Central.

(10) Organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale pot opta sa depuna aceeasi lista de candidati pentru Camera Deputatilor în mai multe circumscriptii electorale.

Art. 6. - (1) Partidele politice si aliantele politice se pot asocia între ele numai la nivel national, pe baza de protocol, constituind o alianta electorala, în scopul participarii la alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului. Un partid politic sau o alianta politica nu poate face parte decât dintr-o singura alianta electorala. Alianta electorala care a participat la alegerile anterioare sub o denumire o poate pastra numai daca nu si-a schimbat componenta initiala. De asemenea, denumirea respectiva nu poate fi utilizata de o alta alianta.

(2) Protocolul de constituire a aliantei electorale se depune la Biroul Electoral Central în termen de 48 de ore de la înfiintarea acestuia.

(3) Biroul Electoral Central se pronunta în sedinta publica asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a aliantei electorale, în termen de 24 de ore de la depunerea acestuia.

(4) Hotarârea Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestata de orice persoana fizica sau juridica interesata la Înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 24 de ore de la pronuntare.

(5) Hotarârea Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestata de semnatarii protocolului la Înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 24 de ore de la pronuntare.

(6) Înalta Curte de Casatie si Justitie se pronunta asupra contestatiilor prevazute la alin. (4) si (5) în termen de 24 de ore, prin hotarâre definitiva si irevocabila.

(7) Celelalte prevederi ale prezentei legi referitoare la aliantele politice se aplica în mod corespunzator si aliantelor electorale.

Art. 7. - (1) Data alegerilor se stabileste si se aduce la cunostinta publica de catre Guvern cu cel putin 45 de zile înainte de ziua votarii si pâna la împlinirea a 5 zile de la data la care începe sa curga termenul prevazut la art. 63 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

(2) Alegerile au loc într-o singura zi, care poate fi numai duminica.

(3) Numarul de ordine al scrutinului din cartea de alegator se stabileste si se aduce la cunostinta publica de Guvern o data cu data alegerilor si este acelasi pe întreg cuprinsul tarii.

(4) Aducerea la cunostinta publica a datei alegerilor se face prin Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si prin presa scrisa si audiovizuala.

CAPITOLUL II
Listele electorale si cartile de alegator

SECTIUNEA 1
Listele electorale

Art. 8. - Listele electorale cuprind cetatenii cu drept de vot. Ele sunt permanente sau speciale.

Art. 9. - (1) Listele electorale permanente se întocmesc pe localitati si cuprind toti cetatenii cu drept de vot care domiciliaza în localitatea pentru care au fost întocmite.

(2) Listele electorale permanente se întocmesc si se actualizeaza de primarul unitatii administrativ-teritoriale, împreuna cu serviciile de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Listele electorale permanente se întocmesc pentru comune, pe sate si, dupa caz, pe strazi, daca acestea au denumiri, iar pentru orase, municipii si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe strazi, în ordine alfabetica.

(4) Listele electorale permanente trebuie sa cuprinda, în ordinea numarului imobilelor în care locuiesc alegatorii, numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, denumirea, numarul si seria actului de identitate, precum si numarul circumscriptiei electorale.

(5) Listele electorale permanente se întocmesc în doua exemplare originale si se semneaza de primar si de seful serviciului de evidenta informatizata a persoanei. Un exemplar se preda spre pastrare secretarului unitatii administrativ-teritoriale, iar celalalt se preda judecatoriei în a carei raza teritoriala se afla localitatea pentru care a fost întocmit. Listele electorale permanente se pastreaza în registre speciale cu file detasabile.

Art. 10. - (1) Primarul, împreuna cu serviciile de evidenta informatizata a persoanei, actualizeaza listele electorale permanente, întocmite conform art. 9, anual, pâna la data de 1 martie si comunica judecatoriei, în cel mult 15 zile, actualizarile operate în liste. În anul în care au loc alegeri, actualizarea listelor se face în cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votarii.

(2) Persoanele decedate se radiaza din lista electorala permanenta de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale în care au avut ultimul domiciliu. Radierea se va face pe baza comunicarii efectuate de serviciul de evidenta informatizata a persoanei la care s-a înregistrat decesul, în termen de 24 de ore de la înregistrarea acestuia.

(3) Persoanele care si-au pierdut cetatenia româna se radiaza din lista electorala permanenta, pe baza comunicarii facute primarului de catre Ministerul Justitiei.

(4) Persoanele care si-au pierdut drepturile electorale se radiaza din lista electorala permanenta, în temeiul comunicarii facute primarului de catre instanta de judecata, în termen de 5 zile de la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti.

Art. 11. - (1) Fiecare alegator este înscris într-o singura lista electorala permanenta.

(2) Înscrierea în listele electorale permanente este obligatorie. O data cu schimbarea domiciliului, autoritatea competenta sa efectueze schimbarea este obligata ca, din oficiu, sa comunice primarului datele necesare înscrierii cetateanului în lista electorala de la noul domiciliu si pentru radierea corespunzatoare din lista electorala a localitatii vechiului domiciliu.

Art. 12. - Listele electorale speciale se întocmesc în cazurile prevazute de prezenta lege si cuprind numele si prenumele, domiciliul, denumirea, seria si numarul actului de identitate ale alegatorului. Listele se semneaza de presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde au fost întocmite. Listele trebuie scrise lizibil si vor avea completate toate datele prevazute în prezentul articol.

Art. 13. - (1) Alegatorii au dreptul sa verifice înscrierea în listele electorale permanente. În acest scop, primarii sunt obligati sa puna la dispozitia alegatorilor, spre consultare, listele electorale permanente si sa organizeze actiuni de informare si îndrumare a alegatorilor pentru efectuarea verificarilor necesare. Întâmpinarile împotriva omisiunilor, înscrierilor gresite si oricaror alte erori din liste se fac în scris si se depun la primar, care este obligat sa se pronunte, în scris, în cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinarii.

(2) Împotriva solutiei date de primar se poate face contestatie, în termen de 5 zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare de catre judecatoria în a carei raza teritoriala domiciliaza alegatorul.

(3) În cazul alegatorilor înscrisi în listele electorale speciale, întâmpinarile se solutioneaza, de îndata, de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, iar contestatiile de catre judecatoria în a carei raza teritoriala se afla biroul electoral al sectiei de votare care a întocmit lista. Judecarea se face de îndata. Hotarârea judecatoreasca este definitiva si irevocabila si se comunica biroului electoral al sectiei de votare imediat dupa pronuntare.

(4) Întâmpinarile formulate cu privire la listele speciale din strainatate se solutioneaza de catre biroul electoral al sectiei de votare, iar contestatiile de catre seful misiunii diplomatice din tara respectiva sau de loctiitorul acestuia. Hotarârea este definitiva.

Art. 14. - (1) Primarii, împreuna cu serviciile de evidenta informatizata a persoanei, executa copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegatorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se predau de catre primar, pe baza de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecarei sectii de votare, cu 3 zile înainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispozitie alegatorilor pentru consultare, iar celalalt este utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se pastreaza de catre primar.

(2) Orice neconcordanta dintre lista electorala permanenta si copia întocmita potrivit alin. (1) se solutioneaza de primar, de îndata, pe baza datelor cuprinse în lista electorala permanenta.

(3) Orice modificare intervenita în lista electorala permanenta, dupa predarea copiei la biroul electoral al sectiei de votare, se comunica acestuia de catre primar, de îndata.

(4) Copiile de pe listele electorale permanente se semneaza de primar, de secretarul unitatii administrativteritoriale si de seful serviciului de evidenta informatizata a persoanei.

(5) Copiile întocmite potrivit alin. (1) cuprind: numele si prenumele alegatorului, codul numeric personal, domiciliul, denumirea, seria si numarul actului de identitate, numarul circumscriptiei electorale, numarul sectiei de votare, precum si o rubrica destinata semnaturii alegatorului.

Art. 15. - În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) si (2), primarul este obligat sa puna la dispozitie partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente.

Art. 16. - Modelul listei electorale permanente si cel al listei electorale speciale se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

SECTIUNEA a 2-a
Cartile de alegator

Art. 17. - (1) Exercitarea dreptului de vot se face pe baza cartii de alegator, eliberata în conditiile prezentei legi. Cetatenii români aflati în strainatate pot vota si fara carte de alegator, pe baza pasaportului diplomatic, de serviciu, simplu sau consular, pe care se aplica stampila cu mentiunea Votat de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, cu precizarea zilei si a lunii în care a avut loc scrutinul.

(2) Forma, continutul, modul de eliberare si de utilizare a cartii de alegator, precum si cheltuielile de tiparire si distribuire a acestora se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si Autoritatii Electorale Permanente.

(3) Un alegator nu poate primi si detine decât o singura carte de alegator.

Art. 18. - (1) Cartile de alegator sunt permanente si valabile pentru toate consultarile electorale cu caracter national, potrivit numarului de scrutine prevazut în cuprinsul lor. Cartile de alegator se elibereaza cetatenilor înscrisi în listele electorale permanente ale localitatii în care domiciliaza.

(2) Cartea de alegator se pastreaza si se foloseste numai de catre titular. Cartea de alegator nu poate fi retinuta decât în cazul unei anchete penale efectuate în legatura cu organizarea si desfasurarea alegerilor.

Art. 19. - (1) Cartea de alegator se întocmeste de Ministerul Administratiei si Internelor, prin serviciile de evidenta informatizata a persoanei la care este arondata localitatea în care îsi are domiciliul alegatorul.

(2) Eliberarea cartii de alegator se face pe baza actului de identitate, numai titularului si sub semnatura acestuia, de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin serviciile de evidenta informatizata a persoanei.

(3) Dupa actualizarea listelor electorale permanente, potrivit art. 10 alin. (1), întocmirea si eliberarea cartilor de alegator pentru cetatenii care au împlinit vârsta de 18 ani pâna la 1 martie sau care împlinesc aceasta vârsta pâna în ziua alegerilor inclusiv se fac potrivit prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Întâmpinarile privind întocmirea sau eliberarea cartilor de alegator se solutioneaza de serviciul de evidenta informatizata a persoanei, care este obligat sa se pronunte în cel mult 3 zile de la înregistrarea acestora.

(5) Împotriva solutiei date de serviciul de evidenta informatizata a persoanei se poate face contestatie la judecatorie în termen de 24 de ore de la comunicare, prevederile art. 13 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzator.

(6) Evidenta cartilor de alegator se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor, prin serviciile de evidenta informatizata a persoanei.

Art. 20. - (1) În cazul pierderii sau distrugerii cartii de alegator se poate elibera un duplicat de catre serviciile de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Eliberarea duplicatului se mentioneaza în lista electorala permanenta.

(2) Eliberarea duplicatului se face la cererea titularului si pe raspunderea acestuia. Originalul declarat pierdut sau distrus este nul de drept.

CAPITOLUL III
Sectiile de votare

Art. 21. - Sectiile de votare se organizeaza dupa cum urmeaza:

a) în localitatile urbane, câte o sectie de votare la 1.000-2.000 de locuitori;
b) în comune, câte o sectie de votare la 500-2.000 de locuitori; se organizeaza sectii de votare, de regula, în fiecare sat; pot fi organizate sectii de votare si în satele sau în grupurile de sate cu populatie de pâna la 500 de locuitori.

Art. 22. - (1) Se pot organiza sectii de votare pe lânga unitatile militare, precum si în spitale, maternitati, sanatorii, case de invalizi, centre de îngrijire, asistenta si recuperare a persoanelor adulte cu handicap si camine de batrâni, în care se afla cel putin 25 de cetateni cu drept de vot.

(2) Se pot organiza sectii de votare si în statiile de cale ferata, în autogari, în porturi si aeroporturi, pentru alegatorii care, în ziua alegerilor, se afla în timpul efectuarii unei calatorii.

(3) Pentru studentii de la cursurile de zi si pentru elevii cu drept de vot care nu domiciliaza în localitatea în care urmeaza studiile se organizeaza câte o sectie de votare pe lânga caminele de studenti sau de elevi, pentru 250-1.000 de alegatori.

(4) La sectiile de votare organizate pe lânga unitatile militare voteaza numai militarii în termen ai acestor unitati, iar la cele pentru studenti si elevi, numai studentii si elevii din unitatile de învatamânt arondate.

Art. 23. - (1) Pe lânga misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României se organizeaza câte o sectie de votare pentru alegatorii membri ai reprezentantei diplomatice si familiile lor, precum si pentru cetatenii români din tara sau strainatate aflati în tarile respective în ziua alegerilor. Sectiile de votare prevazute de prezentul alineat apartin de circumscriptia electorala a municipiului Bucuresti.

(2) Pe navele sub pavilion românesc, aflate în navigatie în ziua alegerilor, precum si pe platformele marine se organizeaza sectii de votare care fac parte din circumscriptia electorala a locului unde este înregistrata nava, respectiv din circumscriptia electorala unde este înregistrata platforma.

(3) Sediile sectiilor de votare prevazute la alin. (1) se organizeaza si se doteaza prin grija Ministerului Afacerilor Externe. În acest scop, Ministerul Finantelor Publice aloca fondurile necesare.

Art. 24. - Alegatorii voteaza atât pentru Camera Deputatilor, cât si pentru Senat, la aceeasi sectie de votare.

Art. 25. - (1) Delimitarea sectiilor de votare se stabileste de primarii comunelor, oraselor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor prin dispozitie si se comunica prefectului în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor.

(2) Prefectii sunt obligati ca în termen de 10 zile de la stabilirea datei alegerilor sa faca numerotarea sectiilor de votare de pe raza judetului si sa aduca la cunostinta publica delimitarea si numerotarea fiecarei sectii de votare, prin publicatii în care se indica si locul de desfasurare a votarii.

(3) Sectiile de votare dintr-o circumscriptie electorala se numeroteaza, indiferent de localitati, începând cu municipiul resedinta de judet si continuând cu cele din celelalte municipii, orase, comune, în ordinea alfabetica a fiecarei categorii; în municipiile cu subdiviziuni administrativteritoriale, numerotarea se face cu respectarea ordinii cronologice a subdiviziunilor, prevazuta de lege.

(4) Primarii si secretarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt obligati sa asigure toate datele, informatiile si sprijinul necesar pentru îndeplinirea de catre prefecti a obligatiilor prevazute la alin. (2).

(5) Sectiile de votare prevazute la art. 22 si 23 se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) de prefect, împreuna cu comandantul garnizoanei, în cazul sectiilor de votare de pe lânga unitatile militare;
b) de primar, împreuna cu conducatorii institutiilor de învatamânt, în cazul studentilor de la cursurile de zi si al elevilor cu drept de vot;
c) de primar, împreuna cu conducatorii institutiilor de sanatate si ocrotire sociala prevazute la art. 22 alin. (1);
d) de Ministerul Afacerilor Externe, în cazul sectiilor de votare prevazute la art. 23 alin. (1);
e) de prefect, împreuna cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în cazul sectiilor de votare prevazute la art. 22 alin. (2);
f) de prefect, împreuna cu comandantii porturilor de înregistrare a navelor în cazul sectiilor de votare prevazute la art. 23 alin. (2).

CAPITOLUL IV
Autoritatea Electorala Permanenta si birourile electorale

SECTIUNEA 1
Autoritatea Electorala Permanenta

Art. 26. - În scopul asigurarii conditiilor logistice necesare aplicarii întocmai a dispozitiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum si a conditiilor corespunzatoare pentru buna desfasurare a operatiunilor electorale, functioneaza Autoritatea Electorala Permanenta.

Art. 27. - (1) Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala, care asigura aplicarea unitara, în intervalul dintre doua perioade electorale, a dispozitiilor legale privind organizarea si desfasurarea alegerilor sau a altor consultari cu caracter national sau local. Autoritatea Electorala Permanenta urmareste si sprijina dotarea sectiilor de votare cu logistica necesara, precum si realizarea operatiunilor specifice în intervalul dintre doua perioade electorale.

(2) În întelesul prezentei legi, perioada electorala este intervalul de timp care începe la data aducerii la cunostinta publica a zilei alegerilor si se încheie o data cu comunicarea oficiala a rezultatului scrutinului. Perioada electorala cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunostinta publica a zilei alegerilor si data începerii campaniei electorale, campania electorala, desfasurarea efectiva a votarii, numararea si centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votarii, atribuirea mandatelor si publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Autoritatea Electorala Permanenta este condusa de un presedinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de secretar de stat.

(4) Presedintele este numit prin hotarâre adoptata în sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea grupurilor parlamentare, dintre personalitatile cu pregatire si experienta în domeniul juridic sau administrativ. Este numit presedinte candidatul care întruneste majoritatea voturilor deputatilor si senatorilor.

(5) Presedintele este ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de secretar de stat, unul numit de Presedintele României, iar celalalt de primul-ministru.

(6) Presedintele si vicepresedintii nu pot fi membri ai unui partid politic.

(7) Mandatul presedintelui si mandatele vicepresedintilor Autoritatii Electorale Permanente sunt de câte 8 ani si pot fi reînnoite o singura data.

(8) Mandatul presedintelui sau vicepresedintilor înceteaza în urmatoarele situatii:

a) expirarea mandatului;
b) demisie;
c) revocare;
d) deces.

(9) Presedintele si vicepresedintii pot fi revocati din functie, pentru motive temeinice, de catre autoritatile care i-au numit.

(10) Autoritatea Electorala Permanenta, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, îsi aproba proiectul de buget propriu, înaintea dezbaterii bugetului de stat, si îl înainteaza Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat. Includerea cheltuielilor de capital în bugetul propriu se face cu consultarea Guvernului.

(11) Presedintele Autoritatii Electorale Permanente este ordonator principal de credite. În îndeplinirea atributiilor ce îi revin, presedintele emite ordine.

(12) Autoritatea Electorala Permanenta are un secretar general numit de primul-ministru pe baza de concurs, în conditiile legii.

(13) În lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt îndeplinite de unul dintre vicepresedinti stabilit prin ordin.

Art. 28. - (1) Autoritatea Electorala Permanenta are un aparat propriu de specialitate.

(2) Organizarea si functionarea aparatului propriu al Autoritatii Electorale Permanente, numarul de posturi, statutul personalului, atributiile acestuia si structura organizatorica se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente. Personalul Autoritatii Electorale Permanente are acelasi statut cu personalul din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului. La organizarea si functionarea aparatului propriu nu se aplica prevederile art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

(3) Autoritatea Electorala Permanenta poate avea filiale regionale în fiecare dintre regiunile de dezvoltare. Înfiintarea filialelor regionale, numarul de posturi, atributiile si raporturile acestora cu Autoritatea Electorala Permanenta se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.

(4) Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente se face la nivelul prevazut de lege pentru personalul din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului.

Art. 29. - (1) Autoritatea Electorala Permanenta exercita urmatoarele atributii principale în intervalul dintre doua perioade electorale:

a) elaboreaza propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfasurarii alegerilor, pe care le transmite spre însusire Guvernului si autoritatilor administratiei publice locale, si urmareste modul de îndeplinire a propunerilor;
b) urmareste modul de stabilire a localurilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor electorale;
c) urmareste si asigura realizarea din timp a dotarilor specifice sectiilor de votare: urne si cabine tipizate, stampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot si altele asemenea; controleaza modul de pastrare a acestora între perioadele electorale;
d) urmareste modul de asigurare a fondurilor necesare realizarii esalonate, din timp, a logisticii necesare desfasurarii procesului electoral;
e) elaboreaza sisteme de protectie a sectiilor de votare, a buletinelor de vot si a celorlalte documente si materiale specifice perioadei electorale;
f) monitorizeaza si controleaza modul de întocmire si actualizare a listelor electorale permanente si de pastrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, precum si modul de efectuare a comunicarilor prevazute de lege si de operare a acestora, la timp, în listele electorale;
g) urmareste modul de întocmire si eliberare a cartilor de alegator, în concordanta cu listele electorale permanente;
h) urmareste si controleaza modul de asigurare a concordantei dintre continutul listelor electorale permanente existente la primarii si exemplarul aflat la judecatorii;
i) asigura, în limita competentelor sale, aplicarea unitara a dispozitiilor legale referitoare la organizarea alegerilor;
j) elaboreaza studii si propuneri vizând îmbunatatirea sistemului electoral, pe care le da publicitatii si le prezinta autoritatilor publice, partidelor politice, precum si organizatiilor neguvernamentale interesate;
k) prezinta Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, pentru Presedintele României si pentru autoritatile administratiei publice locale sau a unui referendum national, un raport asupra organizarii si desfasurarii alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfasurare a acestuia, abaterile si neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate si rezultatul consultarii. Raportul se da publicitatii sub forma unei Carti Albe;
l) elaboreaza materiale si programe de informare si instruire a alegatorilor asupra sistemului electoral românesc si asupra respectarii deontologiei electorale si asigura popularizarea acestora;
m) elaboreaza programe specifice de instruire în materie electorala, pentru primarii si secretarii unitatilor administrativ-teritoriale, precum si pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale, organizeaza desfasurarea acestor programe, împreuna cu Institutul National de Administratie si cu filialele regionale;
n) elaboreaza programe si stabileste reguli unitare privind exercitarea votului de catre persoanele nestiutoare de carte sau cu handicap si asigura popularizarea acestora;
o) elaboreaza proiectul bugetului propriu, care se aproba prin legea bugetului de stat;
p) întocmeste lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul National de Statistica, care participa la centralizarea, prelucrarea datelor si constatarea rezultatelor alegerilor;
q) sprijina constituirea bazei materiale specifice sistemului informational la nivel national, necesar stabilirii rezultatelor alegerilor;
r) organizeaza licitatii în vederea selectionarii programelor de calculator care urmeaza a fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii;
s) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare, împreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale;
s) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare, împreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, proiectele de hotarâri specifice bunei organizari si desfasurari a alegerilor;
t) elaboreaza proiecte de acte normative pentru îmbunatatirea si perfectionarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului spre analiza si exercitare a dreptului de initiativa legislativa;
t) prezinta Guvernului spre aprobare, împreuna cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, proiectul hotarârii Guvernului privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea si desfasurarea alegerilor; hotarârea se aproba în termen de cel mult 5 zile de la aducerea la cunostinta publica a zilei alegerilor;
u) certifica spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, programele de calculator selectionate în urma licitatiei organizate potrivit prevederilor legale în vigoare si le pune la dispozitie partidelor înscrise în competitia electorala, la cererea acestora;
v) tine evidenta comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti în care sunt vacante posturile de primar sau în care au fost dizolvate consiliile locale si face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare si desfasurare a noilor alegeri;
x) sprijina organizarea si desfasurarea alegerilor partiale.

(2) Autoritatea Electorala Permanenta prezinta Parlamentului anual un raport asupra activitatii sale.

(3) Autoritatea Electorala Permanenta îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

(4) În îndeplinirea atributiilor sale, Autoritatea Electorala Permanenta adopta hotarâri si instructiuni, care se semneaza de presedinte si se contrasemneaza de vicepresedinti. Hotarârile Autoritatii Electorale Permanente se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si sunt obligatorii pentru toate organismele si autoritatile cu atributii electorale.

SECTIUNEA a 2-a
Birourile electorale

Art. 30. - (1) Pentru organizarea si desfasurarea operatiunilor specifice perioadei electorale se organizeaza Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscriptie si birouri electorale ale sectiilor de votare.

(2) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot. Candidatii în alegeri, sotii, rudele si afinii acestora pâna la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

(3) În îndeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercita o functie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea juridica, civila sau penala, dupa caz.

Art. 31. - (1) Biroul Electoral Central este alcatuit din 7 judecatori ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente, 16 reprezentanti ai partidelor politice si aliantelor acestora, care participa la alegeri, precum si un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor.

(2) Desemnarea celor 7 judecatori se face de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în sedinta publica, în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecatorii în exercitiu ai Curtii. Data desfasurarii sedintei publice de tragere la sorti se anunta în scris, de catre Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, cu doua zile înainte de ziua desfasurarii, partidelor politice parlamentare si se aduce la cunostinta publica prin presa scrisa si audiovizuala. La organizarea si desfasurarea tragerii la sorti au dreptul sa participe câte un reprezentant, desemnat ca atare, al partidelor politice parlamentare. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza într-un proces-verbal, semnat de presedinte si consultantul sef ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Procesul-verbal constituie actul de învestire.

(3) În termen de 24 de ore de la învestire, judecatorii desemnati aleg din rândul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completeaza cu presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, precum si cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor. Completarea Biroului Electoral Central se consemneaza într-un procesverbal care constituie actul de învestire. În aceasta organizare Biroul Electoral Central îndeplineste toate atributiile ce îi revin potrivit prezentei legi.

(4) În termen de doua zile de la ramânerea definitiva a candidaturilor, partidele politice care nu sunt reprezentate în Parlament, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora care participa la alegeri comunica, în scris, Biroului Electoral Central, numele si prenumele reprezentantilor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau în considerare.

(5) Desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea în Biroul Electoral Central se face în ordinea descrescatoare a numarului listelor de candidati centralizate conform art. 32 alin. (1) lit. d).

(6) Persoanele care au calitatea de reprezentanti ai unui partid politic neparlamentar, alianta politica sau alianta electorala dintre acestea în Biroul Electoral Central se stabilesc în ordinea mentionata în comunicarea prevazuta la alin. (4).

(7) În cazul în care la desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale dintre acestea ultimul loc de distribuit revine unor partide sau aliante care au depus acelasi numar de liste, desemnarea reprezentantilor acestora se face, prin tragere la sorti, de presedintele Biroului Electoral Central, în prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale în cauza.

(8) Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale se face, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), de presedintele Biroului Electoral Central, în prezenta membrilor biroului si a persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au comunicat reprezentantii. Procesul-verbal întocmit de presedinte cu privire la modul de stabilire a reprezentantilor constituie actul de atestare a calitatii acestora de membri în Biroul Electoral Central.

(9) În componenta prevazuta la alin. (3) Biroul Electoral Central adopta, în termen de doua zile de la constituire, un regulament de organizare si functionare, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si este obligatoriu pentru toate birourile electorale.

(10) Aparatul de lucru al Autoritatii Electorale Permanente sprijina Biroul Electoral Central, împreuna cu personal din cadrul altor autoritati si institutii publice, în realizarea atributiilor ce îi revin si a activitatilor pe care le desfasoara în perioada electorala.

Art. 32. - (1) Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii principale:

a) vegheaza la actualizarea listelor electorale permanente, urmareste aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri pe întregul teritoriu al tarii si asigura interpretarea si aplicarea uniforma a acestora;
b) asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei cuprinzând denumirea si semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale legal constituite, care au dreptul sa participe la alegeri si comunica lista tuturor birourilor electorale de circumscriptie imediat dupa constituirea acestora;
c) rezolva întâmpinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la activitatea birourilor electorale de circumscriptie; contestatiile se solutioneaza prin hotarâri care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera, sub sanctiunile prevazute de prezenta lege;
d) centralizeaza, pe baza comunicarilor primite de la birourile electorale de circumscriptie, numarul de liste complete de candidaturi definitive depuse de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale; comunica situatia centralizata, în termen de 24 de ore de la întocmire, Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antena, precum si Societatii Române de Televiziune si Societatii Române de Radiodifuziune;
e) primeste de la birourile electorale de circumscriptie procesele-verbale cuprinzând numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si constata daca exista partide politice, aliante politice sau aliante electorale care nu au întrunit pragul electoral prevazut la art. 90 alin. (2); comunica birourilor electorale de circumscriptie si da publicitatii, în termen de 24 de ore de la constatare lista partidelor politice, aliantelor politice sau aliantele electorale care nu au întrunit pragul electoral;
f) verifica si înregistreaza rezultatul alegerilor, însumeaza pe întreaga tara voturile neutilizate pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala care îndeplineste conditia prevazuta la lit. e) si asigura repartizarea centralizata si desfasurarea pe circumscriptii electorale a mandatelor ce li se cuvin;
g) atesta atribuirea unui mandat de deputat organizatiei cetatenilor apartinând minoritatilor nationale care a întrunit conditiile prevazute la art. 4 si elibereaza certificatul doveditor deputatului desemnat pe aceasta baza;
h) anuleaza alegerile dintr-o circumscriptie electorala în cazul în care constata ca votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude de natura sa modifice atribuirea mandatelor si dispune repetarea scrutinului;
i) poate dispune renumararea voturilor într-o sectie de votare sau refacerea centralizarii voturilor si rezultatului alegerilor dintr-o circumscriptie electorala, în situatia în care constata, pe baza probelor administrate, ca au fost comise erori sau au fost înregistrate neconcordante între datele înregistrate în procesele-verbale;
j) transmite Autoritatii Electorale Permanente, dupa publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, materialele necesare redactarii Cartii Albe a alegerilor.

(2) Biroul Electoral Central îndeplineste orice alte atributii ce îi revin potrivit legii.

(3) Prin lista completa de candidaturi definitive se întelege lista care cuprinde numarul maxim de candidati, stabilit potrivit art. 5 alin. (2).

(4) În cazul în care pentru solutionarea unei contestatii sunt necesare verificari de fapt, acestea se efectueaza în prezenta unui judecator din Biroul Electoral Central. Asemenea verificari nu se pot face în ziua alegerilor.

(5) Cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscriptie electorala pentru frauda electorala se poate face numai de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care au participat la alegeri. Cererea se depune la Biroul Electoral Central în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea votarii, sub sanctiunea decaderii. Cererea trebuie temeinic motivata si însotita de dovezile pe care se întemeiaza. Lipsa probelor atrage respingerea cererii. Cererea poate fi admisa numai daca cel care a sesizat nu este implicat în producerea fraudei si numai daca se stabileste ca aceasta a fost de natura sa modifice atribuirea mandatelor. Prevederile alin. (4) se aplica în mod corespunzator. Solutionarea cererii de anulare a alegerilor de catre Biroul Electoral Central se poate face numai pâna la data publicarii rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Prin frauda electorala se întelege orice actiune ilegala care are loc înaintea, în timpul sau dupa încheierea votarii ori în timpul numararii voturilor si încheierii proceselor-verbale si care are ca rezultat denaturarea vointei alegatorilor si crearea de avantaje concretizate prin voturi si mandate în plus pentru un partid, o alianta politica, o alianta electorala sau un candidat independent.

(7) În exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul Electoral Central adopta hotarâri care se aduc la cunostinta în sedinta publica si prin orice mijloc de publicitate. Hotarârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, precum si pentru toate organismele cu atributii în materie electorala, de la data aducerii la cunostinta în sedinta publica.

(8) Hotarârile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretari unor prevederi ale prezentei legi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(9) Biroul Electoral Central îsi înceteaza activitatea dupa publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 33. - (1) Biroul electoral de circumscriptie se constituie din 3 judecatori si din cel mult 10 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau organizatiilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale ce participa la alegeri în circumscriptia electorala în care functioneaza biroul electoral.

(2) Desemnarea judecatorilor se face în sedinta publica, în termen de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, de catre presedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre judecatorii în exercitiu ai acestuia. Data sedintei se aduce la cunostinta publica, prin presa, de presedintele tribunalului, cu cel putin 24 de ore înainte. Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si loctiitor si se consemneaza într-un proces-verbal, semnat de presedintele tribunalului, care constituie actul de învestire. Biroul electoral de circumscriptie astfel constituit îndeplineste toate atributiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri.

(3) În termen de doua zile de la data ramânerii definitive a candidaturilor, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale comunica, în scris, birourilor electorale de circumscriptie, numele si prenumele reprezentantilor lor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau în considerare.

(4) Desemnarea reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale în biroul electoral de circumscriptie se face în ordinea descrescatoare a ponderii numarului de candidaturi definitive ale fiecarui partid politic, alianta politica sau alianta electorala în numarul total al candidaturilor definitive din circumscriptia respectiva, cumulat pentru Senat si Camera Deputatilor.

(5) Completarea biroului electoral cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale se face în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (3). În cazul în care mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au depus acelasi numar de candidati, desemnarea reprezentantilor se face prin tragere la sorti de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, în prezenta delegatilor partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale în cauza.

Art. 34. - (1) Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atributii principale:

a) vegheaza la organizarea, din timp, a sectiilor de votare, urmaresc si asigura aplicarea unitara si respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri de catre toate autoritatile, institutiile si organismele cu responsabilitati în materie electorala din cadrul judetului;
b) înregistreaza candidaturile depuse si constata ramânerea definitiva a acestora;
c) fac publicatiile si afisarile prevazute de lege cu privire la listele de candidati si candidaturile independente;
d) rezolva întâmpinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare sau, dupa caz, oficiilor electorale, din cadrul circumscriptiei electorale în care functioneaza; contestatiile se solutioneaza prin hotarâri care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera, sub sanctiunile prevazute de prezenta lege;
e) distribuie, împreuna cu primarii, birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea Votat. Biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti distribuie aceste materiale oficiilor electorale;
f) totalizeaza rezultatul alegerilor de la sectiile de votare si comunica Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si candidati independenti. Biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti totalizeaza rezultatul alegerilor transmis de la oficiile electorale si comunica Biroului Electoral Central procesulverbal cuprinzând numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si candidati independenti;
g) constata rezultatul alegerilor pentru circumscriptia electorala si elibereaza deputatilor sau, dupa caz, senatorilor certificatul doveditor al alegerii, pe baza constatarii Biroului Electoral Central cu privire la partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care întrunesc pragul electoral prevazut la art. 90 alin. (2); predau tribunalului, pe baza de proces-verbal, buletinele de vot nule si cele contestate, primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare;
h) înainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum si întâmpinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, iar în municipiul Bucuresti, de la oficiile electorale;
i) comunica Biroului Electoral Central numarul de liste complete de candidaturi definitive ale fiecarui partid politic, alianta politica, alianta electorala si organizatie a cetatenilor apartinând minoritatilor nationale, în termen de 24 de ore de la ramânerea definitiva a candidaturilor.

(2) Birourile electorale de circumscriptie îndeplinesc orice alte atributii ce le revin potrivit legii.

(3) Hotarârile biroului electoral se aduc la cunostinta în sedinta publica.

(4) Daca constata neconcordante între datele continute de procesele-verbale primite de la sectiile de votare, biroul electoral de circumscriptie solicita presedintelui biroului electoral al sectiei de votare respective si membrilor acestuia, care l-au însotit, sa faca corecturile necesare, pe care sa le ateste prin semnatura si aplicarea stampilei sectiei de votare.

Art. 35. - (1) Oficiile electorale se organizeaza la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti si sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si din cel mult 7 membri, reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale care participa la alegeri în municipiul Bucuresti.

(2) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt magistrati desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti cu cel mult 15 zile înainte de data alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecatorii în exercitiu ai judecatoriei sectorului. Prevederile art. 37 alin. (6), (7), (8), (9), (10) si (11) se aplica în mod corespunzator. Data desfasurarii sedintei publice de tragere la sorti se anunta în scris partidelor politice parlamentare, cu doua zile înainte de ziua desfasurarii, de catre presedintele Tribunalului Bucuresti. La organizarea si desfasurarea tragerii la sorti are dreptul sa participe câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare.

Art. 36. - Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:

a) primesc buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea Votat de la biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti si le distribuie, împreuna cu primarii de sector, birourilor electorale ale sectiilor de votare din sector;
b) totalizeaza rezultatul alegerilor de la sectiile de votare si comunica biroului electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti procesul-verbal cuprinzând numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si pentru fiecare candidat independent;
c) rezolva întâmpinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;
d) înainteaza biroului electoral de circumscriptie procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum si întâmpinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare.

Art. 37. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si cel mult 7 membri.

(2) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt, de regula, magistrati sau alti juristi, care nu fac parte din nici un partid politic. Presedintele si loctiitorul sunt desemnati de presedintele tribunalului, cu cel mult 10 zile înainte de data alegerilor, prin tragere la sorti. Lista magistratilor de pe care se face tragerea la sorti se întocmeste de catre presedintele tribunalului, iar cea a celorlalti juristi, de catre prefect, împreuna cu presedintele tribunalului si câte un reprezentant din partea fiecarui partid politic parlamentar.

(3) În cazul în care numarul juristilor este insuficient, lista este completata de catre prefect cu alte persoane care se bucura de prestigiu în fata locuitorilor si care nu fac parte din nici un partid politic.

(4) Lista propusa de prefect cuprinde un numar de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar. Persoanele din cuprinsul listei care nu sunt desemnate presedinti sau loctiitori ai acestora ramân la dispozitia presedintelui tribunalului pentru înlocuirea în cazuri deosebite a titularilor. Lista contine: numele, prenumele, domiciliul, telefoanele si semnaturile de acceptare ale persoanelor propuse.

(5) Gruparea în lista a persoanelor, în vederea tragerii la sorti, se face avându-se în vedere necesitatea ca locuintele acestora sa fie cât mai aproape de sediul biroului electoral al sectiei de votare.

(6) Birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie pe data desemnarii membrilor acestora.

(7) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare provin din câte un reprezentant al partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si al organizatiilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale care participa la alegeri, în ordinea descrescatoare a numarului de candidaturi definitive, cumulat pentru Senat si Camera Deputatilor, depuse în circumscriptia electorala respectiva.

(8) În vederea desemnarii membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, presedintele biroului electoral de circumscriptie comunica presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), numarul de candidaturi definitive ale fiecarui partid politic, alianta politica si alianta electorala. Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sunt obligate sa comunice presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, în acelasi termen, numele si prenumele reprezentantului lor în biroul electoral. Un partid politic, alianta politica sau o alianta electorala poate avea într-un birou electoral de sectie de votare cel mult 3 reprezentanti.

(9) Daca doua sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au acelasi numar de candidati, reprezentantii lor fac parte din biroul electoral al sectiei de votare în limita locurilor neocupate de reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, aflate, potrivit alin. (7), într-o situatie mai favorabila; daca prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca toti reprezentantii sa fie inclusi în componenta biroului electoral al sectiei de votare, presedintele acestuia procedeaza la tragerea la sorti, cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (5), care se aplica în mod corespunzator.

(10) În cazul în care partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale nu si-au desemnat reprezentantii sau numarul reprezentantilor este insuficient, completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare se face de presedintele tribunalului de pe lista prevazuta la alin. (4), prin tragere la sorti. Daca este cazul, lista va fi completata cu alte persoane care îndeplinesc cerintele legii. Daca biroul nu poate fi completat cu numarul stabilit de lege, acesta poate functiona cu numarul de membri desemnati, dar nu mai putin de 3.

(11) Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare se face de presedintele acestuia, pe baza comunicarilor prevazute la alin. (8) sau, dupa caz, a prevederilor alin. (9), printr-un proces-verbal cuprinzând modul de stabilire a reprezentantilor, care constituie actul de atestare a calitatii acestora de membri în biroul electoral al sectiei de votare; întocmirea procesului-verbal se face în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (8), în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale interesate, daca si-au trimis, în acest scop, câte un delegat.

Art. 38. - Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:

a) primesc copiile de pe listele electorale permanente comunicate potrivit art. 14 alin. (1), iar de la birourile electorale de circumscriptie, buletinele de vot pentru alegatorii care urmeaza sa voteze la sectia de votare, stampila de control si stampilele cu mentiunea Votat. În municipiul Bucuresti buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea Votat le primesc de la oficiile electorale;
b) conduc operatiunile de votare, iau toate masurile de ordine în localul sectiei de votare si în jurul acestuia;
c) numara voturile si consemneaza rezultatele votarii;
d) rezolva întâmpinarile referitoare la propria lor activitate;
e) înainteaza birourilor electorale de circumscriptie sau, dupa caz, oficiilor electorale procesele-verbale cuprinzând rezultatul votarii, împreuna cu contestatiile depuse si cu materialele la care acestea se refera;
f) predau, cu proces-verbal, judecatoriei în a carei raza teritoriala îsi au sediul, buletinele de vot întrebuintate si necontestate, precum si cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii; listele electorale speciale de la sectiile de votare constituite pe lânga unitatile militare se predau comandantului unitatii, pe baza de proces-verbal;
g) în cazul sectiilor de votare din strainatate, materialele prevazute la lit. f) se predau misiunii diplomatice din tara respectiva, care le trimite Judecatoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

Art. 39. - (1) Birourile si oficiile electorale lucreaza în prezenta majoritatii membrilor lor si iau hotarâri cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarâtor.

Art. 40. - (1) Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale în birourile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte însarcinari în afara celor prevazute de prezenta lege.

(2) Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentantii partidelor politice în birourile electorale pot fi înlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, pâna în preziua votarii, iar în caz de deces, îmbolnaviri sau accidente, chiar si în ziua alegerilor.

Art. 41. - (1) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care participa la alegeri, precum si candidatii independenti pot contesta modul de formare si componenta birourilor si oficiilor electorale în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, dupa caz, de completare a acestora.

(2) Contestatiile prevazute la alin.(1) se solutioneaza de biroul electoral de circumscriptie, daca privesc biroul electoral al sectiei de votare, de Biroul Electoral Central, daca privesc biroul electoral de circumscriptie, sau de Înalta Curte de Casatie si Justitie, daca privesc Biroul Electoral Central, în termen de cel mult doua zile de la înregistrare. Hotarârea este definitiva si irevocabila. În municipiul Bucuresti contestatiile se solutioneaza de oficiul electoral, daca privesc biroul electoral al sectiei de votare, si de biroul electoral de circumscriptie, daca privesc oficiile electorale.

Art. 42. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate se constituie dintr-un presedinte, desemnat de seful misiunii diplomatice, si din 2 membri stabiliti de presedintele Biroului Electoral Central, prin tragere la sorti, dintr-o lista întocmita de Ministerul Afacerilor Externe cu consultarea partidelor politice parlamentare. Gruparea în lista, în vederea tragerii la sorti, se face avându-se în vedere ca persoanele în cauza sa aiba domiciliul sau sa locuiasca în localitatea în care se organizeaza sectia respectiva sau cât mai aproape de aceasta.

(2) Presedintele biroului electoral al sectiilor de votare organizate în conditiile art. 23 alin. (2) este loctiitorul comandantului navei. Comandantul navei stabileste, prin tragere la sorti, 2 membri ai biroului.

Art. 43. - Desemnarea presedintilor birourilor electorale si a loctiitorilor acestora, precum si a membrilor se consemneaza într-un proces-verbal care constituie actul de învestire.

CAPITOLUL V
Candidaturile

Art. 44. - (1) Propunerile de candidati se fac pe circumscriptii electorale si se depun la birourile electorale de circumscriptie cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor.

(2) Propunerile de candidati se fac în scris, în 4 exemplare, de catre partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care participa la alegeri, sub semnatura conducerii acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le semna, iar în cazul candidatilor independenti, pe baza listei sustinatorilor.

(3) Lista sustinatorilor trebuie sa cuprinda data alegerilor, numele si prenumele candidatului, numele si prenumele, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate si semnatura sustinatorilor, precum si persoana care a întocmit lista.

(4) Lista sustinatorilor constituie un act public, cu toate consecintele prevazute de lege.

(5) Sustinatorii pot fi numai cetateni cu drept de vot.

(6) Un sustinator poate sprijini numai câte un singur candidat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat.

(7) Adeziunile sustinatorilor se dau pe propria raspundere a acestora.

(8) Lista de candidati trebuie sa cuprinda numele, prenumele, initiala tatalui, domiciliul, locul si data nasterii, ocupatia si profesia candidatului. Lista trebuie însotita de declaratia olografa de acceptare a candidaturii, precum si de declaratia de avere, în doua exemplare, completate si semnate de candidat, de o declaratie pe propria raspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politica.

(9) Declaratia de acceptare cuprinde numele, prenumele, apartenenta politica, profesia si ocupatia candidatului, consimtamântul expres al acestuia de a candida, precum si precizarea ca întruneste conditiile prevazute de lege pentru a candida.

Art. 45. - (1) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc conditiile prevazute de art. 37 din Constitutia României, republicata,
pentru a fi alese.

(2) Prefectii si subprefectii care îsi depun candidatura pentru un mandat de deputat sau de senator sunt suspendati de drept din functie de la data depunerii candidaturii pâna la comunicarea oficiala a rezultatului alegerilor. Pe aceasta perioada Guvernul desemneaza un prefect sau, dupa caz, un subprefect interimar. Prefectii si subprefectii nu pot participa la desfasurarea actiunilor de campanie electorala. În sensul prezentului alineat, actiunile de campanie electorala sunt cele prevazute de art. 55 alin. (2).

Art. 46. - (1) Biroul electoral de circumscriptie examineaza respectarea conditiilor legale pentru ca o persoana sa poata candida si înregistreaza candidaturile care îndeplinesc aceste conditii. Candidaturile care nu îndeplinesc conditiile legale sunt respinse prin hotarâre.

(2) Doua exemplare ale propunerii de candidatura se pastreaza la biroul electoral de circumscriptie. Celelalte doua exemplare, certificate de biroul electoral de circumscriptie prin semnatura presedintelui acestuia si prin aplicarea stampilei, se restituie depunatorului; unul dintre exemplarele restituite depunatorului se înregistreaza de catre acesta la tribunalul în a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care se depune candidatura. Unul dintre exemplarele declaratiei de avere se pastreaza la biroul electoral de circumscriptie, iar celalalt se transmite Senatului sau Camerei Deputatilor, dupa caz, si se publica pe paginile de Internet ale acestora.

Art. 47. - (1) Pâna la împlinirea a 20 de zile înainte de data alegerilor, cetatenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale pot contesta candidaturile.

(2) În acest scop, în termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, unul dintre exemplarele listei de candidaturi se afiseaza de biroul electoral de circumscriptie la sediul sau.

(3) Contestatiile privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza de tribunalul în a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala, în cel mult doua zile de la primirea contestatiei. Hotarârea nu se comunica.

(4) Împotriva hotarârii se poate face recurs, în termen de 24 de ore de la pronuntare, la curtea de apel. Recursul se solutioneaza în termen de doua zile de la înregistrare. Hotarârea este definitiva si irevocabila.

(5) Contestatiile privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor cuprind numele si prenumele, adresa si calitatea contestatorului, numele si prenumele candidatului, expunerea temeiurilor contestatiei, data si semnatura contestatorului si indicarea, daca este cazul, a persoanei desemnate sa îl reprezinte.

(6) Contestatia si cererea de recurs se depun la instanta competenta, sub sanctiunea nulitatii.

(7) Dupa expirarea termenelor prevazute la alin. (1), la care se adauga, daca este cazul, termenele prevazute la alin. (3) si (4), birourile electorale de circumscriptie constata, pe baza de proces-verbal, ramânerea definitiva a candidaturilor, afiseaza, la sediul lor, candidaturile definitive si dispun imprimarea buletinelor de vot.

CAPITOLUL VI
Buletinele de vot, semnele electorale si stampilele necesare votarii

Art. 48. - Buletinele de vot se tiparesc si stampilele necesare votarii se realizeaza cu respectarea modelelor prevazute în anexa nr. 2.

Art. 49. - (1) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscriptie, tinând seama de numarul listelor de candidati si al candidatilor independenti si de spatiul necesar pentru imprimarea lor.

(2) Hârtia pentru buletinul de vot trebuie sa fie de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.

(3) Pe paginile interioare ale buletinului de vot, începând cu pagina 2, se imprima patrulatere în numar suficient pentru a cuprinde toate listele de candidati, respectiv toti candidatii independenti, în afara de ultima pagina, care ramâne alba, pentru aplicarea stampilei de control a sectiei de votare; paginile buletinului de vot se numeroteaza.

(4) Buletinele de vot se capseaza.

(5) Patrulaterele se imprima paralel între ele, câte doua coloane pe aceeasi pagina. Patrulaterele se numeroteaza, începând cu primul patrulater al coloanei din stânga, care are numarul de ordine 1, si continuând cu primul patrulater al coloanei din dreapta, care are numarul de ordine 2, numerotarea continuând pâna la ultimul patrulater.

(6) În unghiul din partea stânga sus a fiecarui patrulater se imprima denumirea completa, corespunzatoare celei stabilite prin hotarârea de înregistrare a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiei cetatenilor apartinând minoritatilor nationale care participa la alegeri ori, dupa caz, mentiunea ?Candidat independent", iar în unghiul din partea dreapta sus se imprima semnul electoral.

(7) În patrulaterele fiecarui buletin de vot se imprima listele de candidati; candidatii se identifica pe lista prin nume, prenume si, în cazul aliantelor, prin apartenenta politica si se trec în ordinea stabilita de partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care a depus lista.

(8) Pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidati si candidati independenti, se procedeaza astfel:

a) în prima etapa, listele depuse de partidele politice parlamentare, aliantele politice si aliantele electorale dintre acestea se înscriu în patrulaterele buletinului de vot în ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele Biroului Electoral Central; prima lista extrasa din urna se imprima în patrulaterul cu numarul de ordine 1; a doua lista extrasa din urna se imprima în patrulaterul cu numarul de ordine 2. Imprimarea continua pâna la epuizarea tuturor listelor;
b) în etapa a doua, listele depuse de partidele politice care nu sunt reprezentate în Parlament, aliantele politice si aliantele electorale dintre acestea, precum si de organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale legal constituite se imprima în urmatoarele patrulatere ale buletinului de vot, în ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele biroului electoral de circumscriptie.

(9) Ordinea stabilita potrivit alin. (8) lit. a) este valabila pentru toate circumscriptiile electorale si se comunica de catre Biroul Electoral Central birourilor electorale de circumscriptie în termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti.

(10) Tragerea la sorti prevazuta la alin. (8) se face în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care depun liste de candidati.

(11) Pentru fiecare candidat independent se imprima un patrulater distinct, în partea finala a buletinului de vot, în ordinea înregistrarii candidaturilor la circumscriptiile electorale.

Art. 50. - (1) Semnele electorale se stabilesc de catre fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala ori candidat independent si se comunica Biroului Electoral Central în termen de 3 zile de la constituirea acestuia.

(2) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie sa se deosebeasca clar de cele anterior înregistrate, fiind interzisa utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica în care sunt încadrate. Partidele si aliantele politice pot folosi, ca semn electoral, semnul permanent declarat la înscrierea la Tribunalul Bucuresti.

(3) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept si bunelor moravuri si nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putând utiliza semnul organizatiei respective ca atare sau într-o combinatie specifica.

(4) Semnele electorale folosite la alegerile anterioare nu pot fi utilizate de alte partide politice, aliante politice, aliante electorale ori de candidati independenti decât cu consimtamântul scris al celor carora le-au apartinut, respectiv al partidelor care au alcatuit alianta initiala.

(5) În cazul în care acelasi semn electoral este solicitat de mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale ori de candidati independenti, atribuirea se face în beneficiul partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau candidatului independent care a înregistrat primul respectivul semn, iar în caz de imposibilitate de stabilire a prioritatii, prin tragere la sorti, efectuata de presedintele Biroului Electoral Central, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).

(6) Contestatiile privind înregistrarea semnelor electorale se depun în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (5) si se solutioneaza de catre Înalta Curte de Casatie si Justitie în cel mult doua zile de la înregistrare. Hotarârea nu se comunica partilor. Hotarârea este definitiva si irevocabila si se comunica de îndata Biroului Electoral Central.

(7) Biroul Electoral Central asigura aducerea la cunostinta publica a semnelor electorale, prin publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, a doua zi dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, dupa ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti, precum si comunicarea acestora catre birourile electorale de circumscriptie în vederea imprimarii lor pe buletinele de vot.

Art. 51. - Alianta politica sau alianta electorala care a participat la alegerile anterioare sub o denumire o poate pastra numai daca nu si-a schimbat componenta initiala. Denumirea respectiva nu poate fi utilizata de o alta alianta.

Art. 52. - (1) Pentru întreaga circumscriptie electorala buletinele de vot se imprima cu litere de aceeasi marime si aceleasi caractere si cu aceeasi cerneala, în atâtea exemplare câti alegatori sunt în circumscriptie, cu un supliment de 10%.

(2) Imprimarea buletinelor de vot se asigura de birourile electorale de circumscriptie, prin grija prefectilor. Prefectii raspund ca toate buletinele de vot necesare sa fie imprimate cu cel putin 5 zile înainte de data alegerilor.

(3) Prin grija prefectilor, un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare circumscriptie electorala, trebuie prezentat membrilor biroului electoral de circumscriptie. La prezentarea buletinului de vot sunt invitati si delegati ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care nu au reprezentanti în biroul electoral. Operatiunea de prezentare a buletinului de vot se consemneaza într-un proces-verbal care se semneaza de toate persoanele prezente. Eventualele obiectii se formuleaza pe loc. Obiectiile ulterioare nu se iau în considerare. Membrii birourilor electorale si delegatii împuterniciti au dreptul sa solicite prefectului retiparirea buletinelor de vot daca numele candidatilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a aliantelor politice sau a aliantelor electorale este incorect imprimata sau nu este vizibila.

Art. 53. - (1) Buletinele de vot se preiau de catre prefect, împreuna cu presedintele biroului electoral de circumscriptie, pe baza de proces-verbal, si se pastreaza în încaperi speciale, încuiate si sigilate. Buletinele de vot se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe baza de proces-verbal, cel mai târziu în preziua alegerilor. În municipiul Bucuresti presedintele biroului electoral de circumscriptie distribuie, cu cel putin doua zile înainte de data alegerilor, buletinele de vot presedintilor oficiilor electorale, care le predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare în ziua premergatoare datei alegerilor. Predarea si distribuirea buletinelor se fac în pachete sigilate de câte 100 de bucati, pe baza de proces-verbal.

(2) Câte doua exemplare din buletinele de vot, vizate si anulate de presedintele biroului electoral de circumscriptie, se afiseaza în preziua alegerilor la sediul judecatoriilor, precum si la sediul fiecarei sectii de votare.

Art. 54. - La cererea scrisa a partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau a candidatilor independenti care participa la alegeri, biroul electoral de circumscriptie elibereaza, pentru fiecare, câte doua buletine de vot, vizate si anulate.

CAPITOLUL VII
Campania electorala

Art. 55. - (1) Campania electorala începe cu 30 de zile înainte de data desfasurarii alegerilor si se încheie în ziua de sâmbata care preceda data alegerilor, la ora 7,00.

(2) În campania electorala candidatii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, precum si cetatenii au dreptul sa-si exprime opiniile în mod liber si fara nici o discriminare, prin mitinguri, adunari, marsuri, precum si prin intermediul presei scrise si audiovizuale. Organizarea mitingurilor, adunarilor si marsurilor se poate face numai cu autorizarile prevazute de lege.

(3) Mijloacele folosite în campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept.

(4) Este interzis orice procedeu de publicitate comerciala prin intermediul presei scrise si audiovizuale în scop de propaganda electorala.

(5) Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala de natura celor prevazute la alin. (2) în unitatile militare si de învatamânt.

(6) În timpul campaniei electorale se asigura candidatilor, în mod nediscriminatoriu, spatii corespunzatoare pentru a se întâlni cu alegatorii. Spatiile pot fi amplasate la sediul primariei, în case de cultura, camine culturale si cinematografe si se asigura pe baza de întelegere cu privire la cheltuielile de întretinere. Se pot folosi pentru întâlnirile cu alegatorii spatii din scoli si universitati, în afara programului de învatamânt.

Art. 56. - (1) Campania electorala prin serviciile de programe audiovizuale, publice si private, trebuie sa serveasca urmatoarelor interese generale:

a) ale electoratului, de a primi informatii corecte, astfel încât sa îsi poata exercita dreptul la vot în cunostinta de cauza;
b) ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale si candidatilor de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale;
c) ale radiodifuzorilor, de a-si exercita drepturile si responsabilitatile care decurg din profesiunea de jurnalist.

(2) Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfasurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale, precum si pentru candidatii independenti.

Art. 57. - (1) În timpul campaniei electorale informatiile privind sistemul electoral, tehnica votarii, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile si mesajele cu continut electoral trebuie sa fie prezentate exclusiv în urmatoarele tipuri de emisiuni:

a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informatii privind sistemul electoral, tehnica votarii si activitatile de campanie ale candidatilor; în acest scop durata programata a emisiunii informative poate fi marita cu cel mult 15 minute;
b) emisiuni electorale - în care candidatii îsi pot prezenta programele politice si activitatile de campanie electorala;
c) dezbateri electorale - în care candidatii, jurnalistii, analistii si alti invitati pun în discutie programele electorale si temele de interes public.

(2) Posturile private de radio si televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, pot organiza, în cadrul propriei grile de programe, emisiuni de tipul celor prevazute la alin. (1). Accesul reprezentantilor si candidatilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si al candidatilor independenti la aceste tipuri de emisiuni este gratuit.

(3) În interiorul emisiunilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) pot fi difuzate spoturi electorale de maximum 30 de secunde, care îndeamna electoratul sa voteze un candidat sau o lista de candidati.

(4) În interiorul emisiunilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) poate fi difuzat numai o singura data câte un spot electoral pentru fiecare candidat sau reprezentant al partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau pentru candidatul independent prezent în emisiune, cu respectarea art. 56 alin. (1) lit. a) si b). Daca un partid politic, alianta politica sau alianta electorala are mai multi candidati sau reprezentanti în emisiunea respectiva, se poate difuza o singura data un singur spot pentru partidul sau alianta respectiva.

(5) Emisiunile prevazute la alin. (1) nu pot fi considerate publicitate electorala.

Art. 58. - (1) În cadrul campaniei electorale accesul partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si al candidatilor independenti la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este garantat si gratuit în conditiile prevazute de lege.

(2) În termen de 3 zile de la aducerea la cunostinta a datei alegerilor, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale sunt obligate sa solicite conducerii serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune acordarea timpilor de antena. Solicitarile peste acest termen nu se iau în considerare.

(3) Repartizarea timpilor de antena se stabileste de o comisie parlamentara speciala, constituita cu cel putin 10 zile înainte de data începerii campaniei electorale. Comisia functioneaza pâna la încheierea campaniei electorale.

(4) Din comisia speciala prevazuta la alin. (3) fac parte în mod obligatoriu reprezentanti ai partidelor politice parlamentare sau ai aliantelor politice ori ai aliantelor electorale ale acestora, un reprezentant al grupului parlamentar al minoritatilor nationale, presedintele Consiliului National al Audiovizualului, presedintele Societatii Române de Radiodifuziune si presedintele Societatii Române de Televiziune.

(5) Numarul de locuri cuvenit fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice sau aliante electorale în comisia prevazuta la alin. (3) se stabileste de birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în sedinta comuna, fiind proportional cu numarul cumulat de deputati si senatori detinut de fiecare partid. Dupa definitivarea componentei comisiei speciale, conducerile partidelor politice parlamentare sau ale aliantelor politice parlamentare vor comunica Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune numele si prenumele persoanelor desemnate sa faca parte din aceasta.

Art. 59. - (1) Pâna la ramânerea definitiva a candidaturilor, partidele politice parlamentare, aliantele politice sau aliantele electorale ale acestora, precum si organizatiile reprezentate în Parlament ale cetatenilor apartinând minoritatilor nationale primesc timpi de antena proportional cu ponderea în Parlament.

(2) În termen de 48 de ore de la constituire, comisia parlamentara speciala comunica Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune proportia timpilor de antena, calculata potrivit alin. (1).

(3) Biroul Electoral Central comunica comisiei parlamentare speciale numarul de liste complete de candidaturi definitive ale fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice sau aliante electorale în termen de 24 de ore de la transmiterea acestora de catre birourile electorale de circumscriptie, conform art. 34 alin. (1) lit. i).

(4) Dupa comunicarea de catre Biroul Electoral Central a numarului de liste complete de candidaturi definitive, conform alin. (3), comisia parlamentara speciala calculeaza proportia timpilor de antena ce trebuie acordati de Societatea Româna de Radiodifuziune, Societatea Româna de Televiziune si de studiourile teritoriale ale acestora partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale, în functie de numarul de liste complete de candidaturi definitive, cumulate pentru Camera Deputatilor si Senat.

(5) Partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale ale acestora care nu au liste complete de candidaturi definitive în minimum 50% din circumscriptiile electorale nu primesc timpi de antena.

(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale, care au acces la serviciile publice teritoriale si nationale de radiodifuziune si de televiziune, daca participa în alegeri cu liste de candidati în circumscriptiile electorale din judete arondate acestor servicii.

(7) Candidatii independenti îsi pot exercita dreptul la timpi de antena o singura data, între 5 minute si o ora, în mod egal, în functie de orarul stabilit de conducerea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune si de numarul lor.

Art. 60. - Posturile private de televiziune si de radiodifuziune care au în cadrul grilei de programe emisiuni conform art. 57 alin. (1) repartizeaza timpii de antena partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea, precum si candidatilor independenti astfel:

a) 75% din timpii de antena se repartizeaza partidelor politice parlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale ale acestora, proportional cu ponderea în Parlament;
b) 25% din timpii de antena se repartizeaza partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale ale acestora care au depus liste de candidati în circumscriptia electorala în care se afla postul privat de televiziune sau de radiodifuziune;
c) candidatii independenti îsi pot exercita dreptul la timpi de antena o singura data, între 5 minute si o ora, în mod egal, în cadrul procentului de 25%, în functie de orarul stabilit de conducerea postului privat de televiziune sau radiodifuziune,
având în vedere numarul lor.

Art. 61. - (1) În perioada campaniei electorale candidatii si reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau candidatii independenti aflati în competitie au acces la posturile publice si private de radiodifuziune si televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai la emisiunile si dezbaterile electorale, în conditiile art. 57, 58 si 59, în fiecare din zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri.

(2) Emisiunile transmise în cadrul timpului de emisie acordat fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice si aliante electorale, candidatilor independenti si ai organizatiilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale se realizeaza în direct sau se înregistreaza, în proportiile stabilite de acestia.

(3) În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisa combinarea de culori, semne grafice sau sunete care sa evoce simbolurile nationale ale României sau ale altui stat.

(4) În perioada campaniei electorale candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate în competitie nu pot fi producatori, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati.

(5) Este interzisa contractarea de timpi de antena, în scopuri publicitare, pentru si în favoarea participantilor la campania electorala sau cedarea timpilor de antena candidatilor, de catre societatile comerciale cu capital public sau privat, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale sau persoanele fizice.

Art. 62. - (1) Radiodifuzorii publici si privati au obligatia de a asigura, prin masuri tehnice si redactionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat si impartial.

(2) Emisiunile informative se supun obligatiei de obiectivitate, echitate si de informare corecta a publicului.

(3) Candidatii care detin functii publice pot aparea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea functiei lor.

(4) În cazul în care în emisiunile informative se prezinta fapte sau evenimente speciale de interes public, pe lânga punctul de vedere al autoritatilor trebuie prezentat si un punct de vedere opus.

Art. 63. - (1) Emisiunile si dezbaterile electorale trebuie sa asigure tuturor candidatilor conditii egale în ceea ce priveste libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor si echidistanta.

(2) În cadrul emisiunilor electorale candidatii au urmatoarele obligatii:

a) sa nu puna în pericol ordinea constitutionala, ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor;
b) sa nu faca afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane sau moralei publice;
c) sa probeze acuzatiile cu incidenta penala sau morala aduse unui alt candidat;
d) sa nu incite la ura sau discriminare pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala sau etnie.

Art. 64. - Realizatorii si moderatorii emisiunilor si dezbaterilor electorale au urmatoarele obligatii:

a) sa fie impartiali;
b) sa asigure un echilibru necesar desfasurarii emisiunii, oferind fiecarui candidat participant la discutii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
c) sa formuleze clar întrebarile, fara a fi tendentioase sau partinitoare;
d) sa asigure mentinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale si a tematicii stabilite;
e) sa intervina atunci când, prin comportamente sau exprimari, invitatii încalca dispozitiile art. 63 alin. (2); în cazul în care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, dupa caz.

Art. 65. - (1) În cazul prezentarii de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie însotite de urmatoarele informatii:

a) denumirea institutiei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizata;
c) dimensiunea esantionului si marja maxima de eroare;
d) cine a solicitat si cine a platit efectuarea sondajului.

(2) Televotul sau anchetele facute pe strada, în rândul electoratului, nu trebuie sa fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publica sau pentru un anumit grup social ori etnic.

Art. 66. - Cu 48 de ore înainte de ziua votarii sunt interzise:

a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de emisiuni electorale;
b) invitarea sau prezentarea candidatilor în programe, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 68 alin. (4);
c) comentarii privind campania electorala.

Art. 67. - În ziua votarii este interzisa prezentarea sondajelor realizate la iesirea de la urne, înainte de închiderea votarii.

Art. 68. - (1) Candidatii si partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevarate beneficiaza de drept la replica.

(2) Candidatii si partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor informatii inexacte beneficiaza de drept la rectificare.

(3) Radiodifuzorii au urmatoarele obligatii privind dreptul la replica si rectificare:

a) sa decida acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitari formulate în scris; în situatia în care solicitarea se refera la o emisiune difuzata în ultima zi de campanie electorala, decizia trebuie luata în cel mult 12 ore de la primirea solicitarii;
b) sa comunice solicitantului, în termenele prevazute la lit. a), telefonic si/sau în scris, decizia luata; în cazul neacordarii dreptului solicitat, motivele trebuie sa fie comunicate solicitantului si Consiliului National al Audiovizualului;
c) sa difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitarii; în situatia în care emisiunea care face obiectul sesizarii a fost difuzata în ultima zi de campanie electorala, rectificarea sau replica se difuzeaza în preziua votarii;
d) sa difuzeze, în cazul în care Consiliul National al Audiovizualului da câstig de cauza solicitantului, replica sau rectificarea în termenul si în conditiile comunicate radiodifuzorului.

(4) În preziua votarii radiodifuzorii trebuie sa prevada în program, imediat dupa emisiunea informativa de seara, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificarilor si a replicilor ca urmare a sesizarilor care se refera la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

Art. 69. - (1) Radiodifuzorii trebuie sa asigure înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în conditiile stabilite de Consiliul National al Audiovizualului.

(2) Înregistrarile emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie sa fie tinute la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale si timp de 30 de zile dupa comunicarea oficiala a rezultatelor.

Art. 70. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 57-69 atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Faptele se constata si sanctiunile se aplica de catre Consiliul National al Audiovizualului, care se autosesizeaza sau poate fi sesizat de catre cei interesati.

Art. 71. - (1) Primarii sunt obligati ca, pâna la începerea campaniei electorale, sa stabileasca locuri speciale pentru afisaj electoral, tinând seama de numarul partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati si al persoanelor care declara ca sunt candidati în alegeri ca independenti.

(2) Primarii trebuie sa asigure ca locurile speciale de afisaj sa fie situate în piete, pe strazi si în alte locuri publice frecventate de cetateni, fara stânjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective. În prealabil, primarii sunt obligati sa asigure înlaturarea oricaror afise, înscrisuri si însemne ramase de la campaniile electorale precedente.

(3) Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa numai pentru partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care participa la alegeri.

(4) Este interzisa utilizarea de catre un partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral astfel încât sa împiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent.

(5) Afisajul electoral în alte locuri decât cele stabilite potrivit alin. (1) este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor.

(6) Pe un panou electoral instalat în locurile stabilite potrivit alin. (1) fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral, în spatiul care i-a fost destinat.

(7) Un afis electoral amplasat în locurile prevazute la alin. (1) nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.

(8) Sunt interzise afisele electorale care combina culorile astfel încât sa evoce drapelul României, al altui stat sau al unei organizatii internationale. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putând utiliza semnul organizatiei respective ca atare sau într-o combinatie specifica.

(9) Sunt interzise afisele electorale care prin continutul lor aduc acuzatii cu caracter calomnios la adresa autoritatilor publice, partidelor politice sau candidatilor în alegeri.

(10) Organele de ordine publica sunt obligate sa asigure integritatea panourilor si a afiselor electorale.

Art. 72. - (1) Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale în circumscriptia în care functioneaza, solutionând, prin hotarâre, plângerile ce le sunt adresate cu privire la încalcarea de catre candidati, partide politice, aliante politice, aliante electorale sau de catre persoanele carora le este interzis sa participe la actiuni de campanie electorala a prevederilor legale sau deontologiei electorale, precum si la împiedicarea unui partid politic, unei aliante politice, aliante electorale ori candidat independent de a-si desfasura campania electorala. Prevederile art. 63 se aplica în mod corespunzator.

(2) Daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plângerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente.

(3) Împotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie se poate face contestatie care se solutioneaza de Biroul Electoral Central, prin hotarâre. Hotarârea Biroului Electoral Central este definitiva.

(4) Solutionarea plângerilor si a contestatiilor se face în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, iar hotarârile se publica în presa si se afiseaza, în mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis.

CAPITOLUL VIII
Desfasurarea votarii

Art. 73. - (1) Fiecare sectie de votare trebuie sa dispuna de un numar suficient de cabine, urne si stampile, proportional cu numarul alegatorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente sau cu numarul estimat al alegatorilor care se vor prezenta la sectiile de votare speciale.

(2) Cabinele si urnele trebuie amplasate în aceeasi încapere în care îsi desfasoara activitatea presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii acestuia. Cabinele, urnele, stampilele si celelalte materiale necesare biroului electoral al sectiei de votare se asigura de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, împreuna cu prefectii.

(3) Stampilele si celelalte materiale necesare se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare pe baza de proces-verbal, de catre primarii si presedintii birourilor electorale de circumscriptie sau, dupa caz, ai oficiilor electorale, cu cel putin o zi înainte de data alegerilor. Dupa preluarea buletinelor de vot si a stampilelor, presedintele sectiei de votare asigura pastrarea acestora în deplina siguranta.

(4) Formularele si celelalte imprimate necesare votarii se predau biroului electoral al sectiei de votare pe baza de borderou de predare-primire, cuprinzând felul si numarul de exemplare din fiecare imprimat.

(5) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, împreuna cu membrii acestuia, trebuie sa fie prezent la sediul sectiei de votare în ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat sa dispuna masurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare.

(6) Presedintele dispune fixarea posturilor de paza în jurul localului de vot.

Art. 74. - (1) În ziua alegerilor, la ora 6,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, verifica urnele, existenta listelor electorale, a formularelor listelor electorale speciale, a buletinelor de vot si a stampilelor, dupa care închide si sigileaza urnele, aplicând stampila de control a sectiei de votare.

(2) Presedintele este obligat sa asigure aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe buletinele de vot, pe ultima pagina a acestora.

Art. 75. - (1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile legale necesare pentru ca operatiunile de votare sa se desfasoare în conditii de ordine si de corectitudine.

(2) Puterile lui, în aceasta privinta, se întind si în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrarile în curte, în jurul localului de vot, precum si pe strazi si în piete publice, pâna la o distanta de 500 de metri.

(3) În afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de candidati, de observatori si de delegatii acreditati, nici o alta persoana nu poate stationa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.

(4) Acreditarea delegatilor din partea presei scrise si audiovizuale românesti, precum si a observatorilor interni ai organizatiilor neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate apararea valorilor democratiei si a drepturilor omului se face de catre birourile electorale de circumscriptie, pe baza solicitarilor nominale adresate în scris cu cel putin 48 de ore înainte de data votarii de catre conducerile redactiilor presei scrise si ale radiodifuzorilor, precum si ale organizatiilor neguvernamentale respective.

(5) Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid politic. Acreditarea se face pentru o singura sectie de votare. Biroul electoral de circumscriptie poate acredita la o sectie de votare numai un observator intern, pe baza declaratiei scrise a acestuia de a respecta întocmai conditiile acreditarii. Declaratia se da pe proprie raspundere si constituie act public, cu toate consecintele prevazute de lege. Conditiile acreditarii se trec în actul de acreditare; daca exista mai multe solicitari nominale pentru aceeasi sectie de votare, acreditarea se face prin tragere la sorti.

(6) Acreditarea delegatilor din partea presei scrise si audiovizuale straine, precum si a observatorilor din partea unor organisme si institutii europene si internationale se face de catre Biroul Electoral Central, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.

(7) Încalcarea conditiilor de acreditare, precum si a dispozitiilor prezentei legi atrage încetarea acreditarii. Acreditarea poate fi retrasa numai de catre biroul electoral de circumscriptie sau, dupa caz, de Biroul Electoral Central, la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

(8) Delegatii si observatorii acreditati pot asista la operatiunile electorale, inclusiv la numararea voturilor si la întocmirea proceselor-verbale, numai daca prezinta actul de acreditare. Ei nu pot interveni în nici un mod în organizarea si desfasurarea alegerilor, având doar dreptul de a sesiza presedintele biroului electoral al sectiei de votare în cazul constatarii unei neregularitati. Orice act de propaganda pentru sau împotriva unui partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat sau încercarea de a influenta optiunea alegatorului, precum si încalcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditarii de catre biroul electoral al sectiei de votare, care a constatat abaterea, iar în ziua votarii, îndepartarea imediata a persoanei respective din sectia de votare.

(9) Pentru mentinerea ordinii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, asigurate de prefecti, împreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor.

(10) Pe durata votarii se interzice membrilor birourilor electorale si persoanelor acreditate sa poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propaganda electorala.

Art. 76. - Votarea începe la ora 7,00 si se închide la ora 21,00.

Art. 77. - (1) Alegatorii pot vota la sectia de votare unde îsi au domiciliul si unde sunt înscrisi în copia de pe lista electorala permanenta, respectiv la sectiile de votare organizate potrivit art. 22 si 23. Alegatorii care voteaza la sectiile organizate potrivit art. 22 si 23 se înscriu în liste electorale speciale, prin grija presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

(2) Alegatorii care în ziua votarii se afla într-o alta localitate decât aceea în care sunt înscrisi în listele electorale permanente pot sa îsi exercite dreptul de vot la orice sectie de votare, urmând a fi înscrisi în lista electorala speciala, prin grija presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

(3) În listele speciale sunt trecuti si alegatorii care se prezinta la vot si fac dovada cu actul de identitate ca domiciliaza în zona arondata sectiei de votare respective, însa au fost omisi din lista electorala permanenta sau din copia existenta la sectia de votare.

(4) Prevederile alin. (2) se aplica si cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, care în ziua votarii se afla în tara si care voteaza pe baza pasaportului.

Art. 78. - (1) Accesul alegatorilor în sala de vot are loc în serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare alegator trebuie sa prezinte cartea de alegator si actul de identitate biroului electoral al sectiei de votare, care, dupa verificarea înscrierii în copia de pe lista electorala permanenta sau, dupa caz, înscrierea în lista electorala speciala prevazuta la art. 77, îi încredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea Votat, pe baza semnaturii în lista electorala.

(2) Daca alegatorul, din motive constatate de catre presedintele biroului sectiei de votare, nu poate semna în lista electorala, se face mentiunea în lista, cu confirmarea, pe baza de semnatura, a unui membru al biroului electoral.

(3) Alegatorii voteaza separat în cabine închise, aplicând stampila care poarta mentiunea Votat înauntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidati sau prenumele si numele candidatului independent pe care îl voteaza.

(4) Stampila cu mentiunea Votat trebuie astfel dimensionata încât sa fie mai mica decât patrulaterul.

(5) Dupa ce au votat, alegatorii îndoaie buletinele, astfel încât pagina alba, care poarta stampila de control, sa ramâna în afara, si le introduc în urna, având grija sa nu se deschida.

(6) Îndoirea gresita a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.

(7) În cazul în care buletinul se deschide din eroare, la cererea alegatorului acesta se anuleaza si se da, o singura data, un nou buletin, facându-se mentiunea corespunzatoare în procesul-verbal al operatiunilor de votare.

(8) Stampila încredintata pentru votare se restituie presedintelui sau altui membru al biroului, dupa care acesta o aplica pe cartea de alegator, în patrulaterul corespunzator numarului de scrutin stabilit de Guvern, în care se mentioneaza si data scrutinului.

(9) Presedintele poate lua masuri ca stationarea unui alegator în cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.

Art. 79. - Presedintele si loctiitorul acestuia, membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si persoanele însarcinate cu mentinerea ordinii voteaza la sectia la care îsi desfasoara activitatea. Acestia sunt trecuti de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare în lista speciala prevazuta la art. 77 si sunt radiati din copia de pe lista electorala permanenta, existenta la sectia de votare în a carei raza domiciliaza, la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare la care îsi desfasoara activitatea.

Art. 80. - (1) Candidatii si alegatorii au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. În acest caz, identitatea se stabileste de catre presedinte prin orice mijloace legale.

(2) În cazul în care contestatia este întemeiata, presedintele îl opreste de la votare pe alegatorul contestat, consemneaza faptul într-un proces-verbal si sesizeaza aceasta situatie organelor de politie.

Art. 81. - (1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice, cu aprobarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie.

(2) Suspendarea nu poate depasi o ora si trebuie anuntata prin afisare la usa localului de vot cu cel putin o ora înainte. Durata totala a suspendarilor nu poate depasi 2 ore.

(3) În timpul suspendarii, urnele, stampilele, buletinele de vot si celelalte documente si materiale ale biroului electoral ramân sub paza permanenta. Pe durata suspendarii votarii, urnele si stampilele cu mentiunea Votat se sigileaza.

(4) Membrii biroului nu pot fi obligati sa paraseasca în acelasi timp biroul. Persoanele care, în baza art. 75 alin. (3), asista la votare pot ramâne pe durata suspendarii, la cererea lor, în sala de votare.

Art. 82. - (1) Prezenta oricarei persoane în cabinele de vot, în afara celei care voteaza, este interzisa.

(2) Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme în cabina de vot un însotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor, membrilor biroului electoral al sectiei de votare sau al candidatilor.

Art. 83. - (1) Pentru alegatorii netransportabili, din cauza de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa personal de acestia sau de conducatorul institutiei sanitare ori de ocrotire sociala în care cei în cauza sunt internati si în care nu se organizeaza sectii de votare speciale, ca o echipa formata din cel putin doi membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii - stampila cu mentiunea Votat si buletine de vot - la locul unde se afla alegatorul în cauza, pentru a se efectua votarea. În cadrul unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala. Urna speciala poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare. Urna speciala poate fi solicitata numai de la sectia de votare în a carei raza se afla domiciliul solicitantului sau sediul institutiei de ocrotire sociala.

(2) Persoanele care voteaza potrivit alin. (1) sunt înscrise în lista electorala speciala de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare, care se deplaseaza cu urna speciala.

Art. 84. - La ora 21.00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea încheiata si dispune închiderea sectiei de votare. Persoanelor existente la orele

CAPITOLUL IX
Stabilirea rezultatelor obtinute în alegeri

SECTIUNEA 1
Constatarea rezultatelor votarii la sectiile de votare

Art. 85. - (1) Dupa încheierea votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare efectueaza, în prezenta membrilor biroului si, dupa caz, a candidatilor si a persoanelor acreditate sa asiste la votare, inventarierea stampilelor cu mentiunea Votat, precum si numararea si anularea buletinelor de vot neîntrebuintate, verificarea sigiliilor de pe urnele de votare, iar dupa încheierea acestor operatiuni, deschiderea urnelor. La numararea voturilor si consemnarea rezultatelor pot asista, ca delegati, reprezentanti ai tuturor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au participat la alegeri, dar care nu au reprezentanti în biroul electoral al sectiei de votare si sunt mandatati în acest sens de conducerile organizatiilor judetene ale acestora. Cu privire la operatiunile prevazute de prezentul alineat se încheie un proces-verbal.

(2) Dupa inventariere, stampilele cu mentiunea Votat se pastreaza sub sigiliu. În cazul în care exista pachete cu buletine de vot intacte, mentiunea ?anulat" se aplica o singura data pe pachetul respectiv.

(3) La deschiderea fiecarui buletin presedintele citeste cu voce tare lista de candidati care a fost votata sau, dupa caz, numele si prenumele candidatului independent votat si arata buletinul de vot celor prezenti. Buletinele de vot deschise se grupeaza pe partide politice, aliante politice si aliante electorale, precum si pe candidati independenti, se numara si se leaga separat.

(4) Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicata stampila Votat sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere. Votul este valabil în cazul în care, desi stampila aplicata a depasit limitele patrulaterului, optiunea alegatorului este evidenta.

(5) Buletinele de vot nule nu intra în calculul voturilor valabil exprimate.

(6) Rezultatul votarii pentru Camera Deputatilor si pentru Senat se consemneaza în câte un tabel separat. Tabelele se întocmesc de câte un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte. Daca la consemnarea rezultatelor sunt prezenti si candidati, acestia au dreptul sa întocmeasca si ei un tabel pentru fiecare dintre Camerele Parlamentului.

(7) În tabelele prevazute la alin. (6) se înscriu voturile nule, listele de candidati sau prenumele si numele candidatilor independenti si voturile valabil exprimate pentru fiecare.

Art. 86. - (1) Dupa deschiderea urnelor si numararea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare încheie, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, câte un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde:

a) numarul total al alegatorilor înscrisi în copia de pe lista electorala permanenta si în listele electorale speciale, din care:
- numarul total al alegatorilor înscrisi în copia de pe lista electorala permanenta;
- numarul total al alegatorilor înscrisi în listele electorale speciale;
b) numarul total al alegatorilor înscrisi în listele electorale existente la sectia de votare, care s-au prezentat la urne, din care:
- numarul total al alegatorilor înscrisi în copia de pe lista electorala permanenta;
- numarul total al alegatorilor înscrisi în listele electorale speciale;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
d) numarul voturilor nule;
e) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
f) expunerea, pe scurt, a întâmpinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor înaintate biroului electoral de circumscriptie;
g) starea sigiliilor de pe urne, la încheierea votarii;
h) numarul buletinelor de vot primite;
i) numarul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate.

(2) Procesele-verbale se semneaza de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membrii biroului electoral al sectiei de votare si poarta stampila de control. Semnarea se face în dreptul numelui si prenumelui si, dupa caz, a apartenentei politice, respectiv dupa indicarea denumirii abreviate a partidului pe care îl reprezinta.

(3) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului nu are influenta asupra valabilitatii procesului-verbal si a alegerilor. Presedintele mentioneaza motivele care au împiedicat semnarea.

(4) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, de catre presedintele biroului electoral, o copie de pe fiecare proces-verbal. Cererea trebuie formulata în scris, înainte de întocmirea procesuluiverbal.

Art. 87. - (1) În timpul operatiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numarare a voturilor si de încheiere a procesului-verbal se pot face întâmpinari scrise cu privire la aceste operatiuni.

(2) Biroul electoral al sectiei de votare hotaraste, de îndata, asupra întâmpinarilor formulate.

(3) Împotriva solutiei date cu ocazia rezolvarii întâmpinarii se pot formula contestatii în scris. Contestatiile se prezinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, care elibereaza depunatorului o dovada de primire. Contestatiile se înainteaza biroului electoral de circumscriptie.

Art. 88. - (1) Pentru Camera Deputatilor si pentru Senat se întocmeste câte un dosar care cuprinde procesele-verbale si contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale sectiei, precum si buletinele nule si pe cele contestate. Dosarele, sigilate si stampilate, se înainteaza biroului electoral de circumscriptie sau, dupa caz, oficiului electoral de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare. Presedintele este însotit de cel putin doi membri ai biroului, stabiliti prin tragere la sorti, si de paza militara. Înaintarea dosarelor se face în termen de cel mult 24 de ore de la închiderea sectiei de votare. Dosarele se predau pe baza de proces-verbal.

(2) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscriptie trimite unul dintre exemplarele procesului-verbal la tribunalul în a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala; partidele si formatiunile politice, precum si candidatii independenti pot obtine copii legalizate de pe acest exemplar.

Art. 89. - Dupa primirea proceselor-verbale cuprinzând rezultatul numararii voturilor în sectii, oficiul electoral al sectorului încheie, conform art. 86, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, câte un proces-verbal cuprinzând totalul voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala si candidat independent, pe care îl înainteaza în termen de 24 de ore Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, împreuna cu dosarele primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare.

SECTIUNEA a 2-a
Stabilirea rezultatelor votarii la circumscriptiile electorale

Art. 90. - (1) Dupa primirea dosarelor prevazute la art. 88, respectiv a proceselor-verbale si dosarelor prevazute la art. 89, biroul electoral de circumscriptie încheie, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, câte un proces-verbal cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala si candidat independent, pe care îl înainteaza în termen de 24 de ore la Biroul Electoral Central.

(2) Dupa primirea proceselor-verbale încheiate de catre birourile electorale ale circumscriptiilor, potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central stabileste partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care îndeplinesc pragul electoral, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat. Pragul electoral reprezinta numarul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentara, calculat dupa cum urmeaza:

a) 5% din voturile valabil exprimate pe întreaga tara, pentru toate partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale;
b) în cazul aliantelor politice si aliantelor electorale, la pragul de 5% prevazut la lit. a) se adauga, pentru al doilea membru al aliantei, 3% din voturile valabil exprimate pe întreaga tara si, pentru fiecare membru al aliantei, începând cu al treilea, câte un singur procent din voturile valabil exprimate pe întreaga tara, fara a se putea depasi 10% din aceste voturi.

(3) Dupa primirea de la Biroul Electoral Central a constatarii cu privire la partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care întrunesc si care nu întrunesc pragul electoral, biroul electoral de circumscriptie procedeaza la atribuirea, potrivit art. 91, a mandatelor de deputat, respectiv de senator.

(4) La lucrarile efectuate de biroul electoral de circumscriptie au dreptul sa asiste candidatii si persoanele acreditate.

Art. 91. - (1) Atribuirea de mandate se face avându-se în vedere numai partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au întrunit pragul electoral prevazut la art. 90 alin. (2), în mod distinct pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, precum si candidatii independenti.

(2) Repartizarea si atribuirea mandatelor de deputat si de senator se fac în doua etape: la nivelul fiecarei circumscriptii electorale si la nivel de tara.

(3) La nivelul circumscriptiei electorale, biroul electoral stabileste, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, coeficientul electoral al circumscriptiei, prin împartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele de candidati ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale ce întrunesc conditia prevazuta la alin. (1) si pentru candidatii independenti la numarul de deputati, respectiv de senatori, ce urmeaza sa fie alesi în acea circumscriptie; fiecarei liste i se repartizeaza atâtea mandate de câte ori coeficientul electoral al circumscriptiei electorale se include în voturile valabil exprimate pentru acea lista; atribuirea mandatelor se face de biroul electoral de circumscriptie în ordinea înscrierii candidatilor pe lista; pentru candidatii independenti se atribuie fiecaruia câte un mandat, daca a obtinut un numar de voturi valabil exprimate cel putin egal cu coeficientul electoral pentru deputati sau pentru senatori, dupa caz. Voturile ramase, adica cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obtinute de listele de candidati ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale ce întrunesc conditia prevazuta la alin. (1), precum si mandatele ce nu au putut fi atribuite de biroul electoral de circumscriptie se comunica de acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat.

(4) Biroul Electoral Central însumeaza, pe întreaga tara, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, voturile neutilizate si pe cele inferioare coeficientului electoral de circumscriptie din toate circumscriptiile electorale, pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala care întruneste conditia prevazuta la alin. (1); numarul voturilor astfel obtinute de fiecare partid politic, alianta politica si alianta electorala se împarte la 1, 2, 3, 4 etc., facându-se atâtea operatii de împartire câte mandate nu au putut fi atribuite la nivelul circumscriptiilor electorale; câturile rezultate din împartire, indiferent de lista din care provin, se clasifica în ordine descrescatoare, pâna la concurenta numarului de mandate neatribuite; cel mai mic dintre aceste câturi constituie coeficientul electoral pe tara, pentru deputati si, separat, pentru senatori; fiecarui partid politic, alianta politica sau alianta electorala i se repartizeaza atâtea mandate de deputati sau, dupa caz, de senatori de câte ori coeficientul electoral pe tara se cuprinde în numarul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva, rezultat din însumarea pe tara a voturilor neutilizate si a celor inferioare coeficientului electoral de circumscriptie.

(5) Desfasurarea mandatelor repartizate pe circumscriptii electorale se face de Biroul Electoral Central, dupa cum urmeaza:

a) pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala, carora le-au revenit mandate potrivit alin. (4), se împarte numarul voturilor neutilizate si al celor inferioare coeficientului electoral de circumscriptie, din fiecare circumscriptie electorala, la numarul total al voturilor valabil exprimate pentru acel partid politic, alianta politica sau alianta electorala avut în vedere la repartizarea mandatelor pe tara.

Rezultatul astfel obtinut pentru fiecare circumscriptie se înmulteste cu numarul de mandate cuvenite partidului, aliantei politice sau aliantei electorale. Datele obtinute se ordoneaza descrescator la nivelul tarii si separat descrescator în cadrul fiecarei circumscriptii. Pentru fiecare circumscriptie se iau în calcul primele partide politice, aliante politice sau aliante electorale, în limita mandatelor ce au ramas de repartizat în circumscriptia respectiva. Ultimul numar din aceasta operatiune reprezinta repartitorul acelei circumscriptii. În continuare, se procedeaza la repartizarea mandatelor pe circumscriptii în ordinea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si a circumscriptiilor din lista ordonata pe tara, astfel: primul numar din lista ordonata pe tara se împarte la repartitorul circumscriptiei de la care provine, rezultând numarul de mandate ce-i revin în circumscriptia respectiva. În continuare, se procedeaza identic cu numerele urmatoare din lista ordonata pe tara.

În situatia în care s-a epuizat numarul de mandate cuvenite unui partid politic, unei aliante politice sau unei aliante electorale ori dintr-o circumscriptie electorala, operatiunea se continua fara acestea.

Daca numarul din lista ordonata pe tara este mai mic decât repartitorul de circumscriptie, se acorda un mandat;

b) în cazul în care nu este posibila acordarea mandatelor în ordinea ce rezulta din aplicarea prevederilor de la lit. a), Biroul Electoral Central are în vedere circumscriptia electorala în care partidul politic, alianta politica sau alianta electorala are cel mai mare numar de candidati sau un candidat, carora nu li s-au atribuit mandate, iar daca si astfel au ramas mandate neindividualizate pe circumscriptii, circumscriptia electorala în care partidul, formatiunea politica sau alianta respectiva are cele mai multe voturi neutilizate ori cele mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscriptie;
c) daca dupa aplicarea prevederilor de la lit. a) si b) au mai ramas mandate nedesfasurate pe circumscriptii, Biroul Electoral Central le stabileste pe baza acordului partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale carora li se cuvin aceste mandate, potrivit alin. (4), iar în lipsa unui acord, prin tragere la sorti, în termen de 24 de ore de la încheierea operatiunilor anterioare.

(6) Mandatele desfasurate pe listele de candidati, potrivit alin. (5), se atribuie candidatilor de biroul electoral de circumscriptie, în ordinea înscrierii acestora pe lista.

(7) Biroul electoral de circumscriptie elibereaza certificatul doveditor al alegerii deputatilor si senatorilor carora li s-au atribuit mandate, în termen de 24 de ore de la încheierea fiecarei operatiuni de atribuire.

(8) În cazul în care organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale opteaza pentru depunerea aceleiasi liste de candidati în mai multe circumscriptii electorale, conform art. 5 alin. (10), mandatul de deputat atribuit în baza art. 4 alin. (12) revine, în ordinea înscrierii, candidatilor aflati pe lista care a însumat cele mai multe voturi valabil exprimate.

(9) Mandatul prevazut la alin. (8) este atribuit circumscriptiei electorale în care lista de candidati depusa în baza art. 5 alin. (10) a câstigat cele mai multe voturi valabil exprimate.

(10) Candidatii înscrisi în liste, care nu au fost alesi, sunt declarati supleanti ai listelor respective. În caz de vacanta a mandatelor de deputati sau de senatori alesi pe liste de candidati, supleantii ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrisi în liste, daca pâna la data validarii, pentru ocuparea locurilor vacante, partidele sau formatiunile politice pe listele carora au candidat supleantii confirma în scris ca apartin acestora.

Art. 92. - (1) Biroul electoral de circumscriptie încheie, separat, câte un proces-verbal pentru Camera Deputatilor si pentru Senat privind toate operatiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor.

(2) Procesul-verbal cuprinde:

a) numarul total al alegatorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente si în listele electorale speciale, din care:
- numarul total al alegatorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;
- numarul total al alegatorilor înscrisi în listele electorale speciale;
b) numarul total al alegatorilor înscrisi în listele electorale, care s-au prezentat la urne, din care:
- numarul total al alegatorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;
- numarul total al alegatorilor înscrisi în listele electorale speciale;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
d) numarul voturilor nule;
e) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
f) numarul buletinelor de vot primite de sectiile de votare;
g) numarul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate;
h) modul de atribuire a mandatelor, potrivit art. 91, prenumele si numele candidatilor alesi, precum si, dupa caz, partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care i-a propus;
i) mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscriptiei electorale, precum si voturile valabil exprimate ce urmeaza a fi însumate, potrivit art. 91, pe întreaga tara;
j) expunerea, pe scurt, a întâmpinarilor, contestatiilor si hotarârilor luate de biroul electoral de circumscriptie.

(3) Procesul-verbal, împreuna cu întâmpinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare si de la oficiile electorale, dupa caz, formând un dosar, încheiat, sigilat, stampilat si semnat de membrii biroului electoral, se înainteaza, cu paza militara, la Biroul Electoral Central în termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicarii Biroului Electoral Central referitoare la desfasurarea, pe circumscriptii electorale, a mandatelor repartizate centralizat pe tara.

(4) Buletinele de vot nule trebuie pastrate în deplina siguranta, ambalate, sigilate si etichetate, pe fiecare sectie de votare, la birourile electorale de circumscriptie, pâna la validarea rezultatelor alegerilor.

Art. 93. - (1) Biroul Electoral Central rezolva întâmpinarile si contestatiile depuse, dupa care încheie câte un proces-verbal separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, cuprinzând, pe întreaga tara:

a) numarul total al alegatorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente si în listele electorale speciale, din care:
- numarul total al alegatorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;
- numarul total al alegatorilor înscrisi în listele electorale speciale;
b) numarul total al alegatorilor înscrisi în listele electorale, care s-au prezentat la urne, din care:
- numarul total al alegatorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;
- numarul total al alegatorilor înscrisi în listele electorale speciale;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
d) numarul voturilor nule;
e) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
f) numarul buletinelor de vot primite de sectiile de votare;
g) numarul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate;
h) constatarea cu privire la modul de aplicare de catre birourile electorale de circumscriptie a prevederilor art. 91 alin. (3);
i) repartizarea pe tara a mandatelor potrivit art. 91 alin. (4) si desfasurarea acestora pe circumscriptii electorale potrivit alin. (5) al aceluiasi articol;
j) organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale, care, desi au participat la alegeri, nu au obtinut nici un mandat de deputat sau de senator; totalizarea voturilor valabil exprimate pentru listele fiecareia dintre aceste organizatii si constatarea organizatiilor carora li se cuvine câte un mandat de deputat potrivit art. 4; numele si prenumele primului candidat de pe lista organizatiei îndreptatite la un mandat de deputat, care a întrunit cel mai mare numar de voturi; în cazul în care listele organizatiei au obtinut un numar egal de voturi, desemnarea se face prin tragere la sorti;
k) modul de solutionare a contestatiilor si întâmpinarilor primite.

(2) Procesele-verbale se semneaza de catre presedinte, de loctiitorul acestuia si de ceilalti membri ai Biroului Electoral Central, în prezenta carora au fost întocmite, si se înainteaza Camerei Deputatilor si Senatului, în vederea validarii alegerilor, împreuna cu dosarele întocmite de birourile electorale de circumscriptie. Lipsa semnaturii unor membri ai birourilor nu are influenta asupra valabilitatii procesului-verbal si a alegerilor. Presedintele mentioneaza motivele care au împiedicat semnarea.

(3) Programul utilizat pentru repartizarea centralizata a mandatelor si desfasurarea acestora pe circumscriptii electorale se aproba de Biroul Electoral Central si constituie anexa la procesul-verbal ce se înainteaza pentru validarea mandatelor.

Art. 94. - Biroul Electoral Central publica rezultatele alegerilor în presa si în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen util, pentru respectarea prevederilor art. 63 alin. (3) din Constitutia României, republicata.

CAPITOLUL X
Alegerile partiale

Art. 95. - (1) În cazul anularii alegerilor într-o circumscriptie electorala, potrivit art. 32 alin. (1) lit. h), precum si în cazul în care mandatul de deputat sau de senator devenit vacant nu poate fi ocupat de supleant, se organizeaza alegeri partiale.

(2) Nu se organizeaza alegeri daca vacanta unui mandat de deputat sau de senator s-a ivit în ultimele 12 luni anterioare expirarii mandatului Camerei Deputatilor si Senatului, prevazut de art. 63 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

Art. 96. - (1) Daca alegerile partiale au loc ca urmare a anularii alegerilor dintr-o circumscriptie electorala, acestea se organizeaza si se desfasoara pe baza acelorasi copii de pe listele electorale permanente, a acelorasi candidaturi, de catre aceleasi birouri electorale si, dupa caz, oficii electorale si la aceleasi sectii de votare, în a 3-a duminica dupa anularea alegerilor initiale.

(2) Candidatii vinovati de frauda nu mai pot participa la noul scrutin.

(3) Alegerile partiale organizate în caz de vacanta a unui mandat de deputat sau de senator au loc în conditiile aplicarii corespunzatoare a prezentei legi, în cel mult 3 luni de la sesizarea Guvernului de catre presedintele Camerei Deputatilor sau, dupa caz, de catre presedintele Senatului, cu privire la întrunirea conditiilor prevazute la art. 95.

(4) În cazul în care alegerile partiale prevazute la alin. (3) se organizeaza într-o singura circumscriptie electorala, nu se mai constituie Biroul Electoral Central, atributiile acestuia urmând a fi îndeplinite de biroul electoral de circumscriptie.

(5) La alegerile partiale participa numai alegatorii de pe listele electorale permanente ale localitatilor din cadrul circumscriptiei electorale unde se organizeaza alegerile.

CAPITOLUL XI
Contraventii si infractiuni

Art. 97. - Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) înscrierea, cu buna-stiinta, a unui alegator în mai multe liste electorale ale localitatii de domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei de sustinatori cu încalcarea dispozitiilor art. 44 alin. (3)-(7);
b) încalcarea dispozitiilor prevazute la art. 5 alin. (2);
c) încalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea listelor de candidati si a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale;
d) pastrarea registrelor cu listele electorale permanente în conditii necorespunzatoare;
e) neefectuarea la termen a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora în listele electorale permanente;
f) efectuarea de operatiuni în listele electorale permanente de catre persoane neautorizate;
g) necomunicarea catre judecatorii a modificarilor operate în exemplarul listei electorale permanente existente la primarie;
h) refuzul nejustificat de eliberare, la cererea scrisa a celui interesat, a cartii de alegator;
i) neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de bauturi alcoolice în timpul acestor adunari;
j) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afisate sau a oricaror alte afise ori anunturi de propaganda electorala tiparite;
k) afisarea mijloacelor de propaganda electorala în alte locuri decât cele permise sau cu încalcarea prevederilor prezentei legi;
l) acceptarea de catre un cetatean a înscrierii sale pe mai multe liste de candidati, precum si acceptarea de a candida atât pe o lista, cât si ca independent;
m) neaducerea la cunostinta publica de catre membrii birourilor electorale de circumscriptie a propunerilor de candidaturi;
n) refuzul de a permite accesul în localul de vot al candidatilor sau al persoanelor acreditate sa asiste la desfasurarea operatiunilor electorale;
o) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot si în împrejurimi;
p) refuzul nejustificat de a-l înscrie pe alegator în lista speciala sau de a-i înmâna buletinul de vot si stampila de votare alegatorului care a semnat în lista electorala, înmânarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta cartea de alegator si actul de identitate ori care refuza sa semneze pentru primirea acestora în lista electorala în care este înscris;
q) întocmirea de catre birourile electorale ale sectiilor de votare a proceselor-verbale cu încalcarea dispozitiilor prezentei legi;
r) continuarea propagandei electorale dupa încheierea campaniei electorale, precum si sfatuirea, în ziua votarii, a alegatorilor, la sediul sectiilor de votare sau în perimetrul prevazut la art. 75 alin. (2), sa voteze sau sa nu voteze un anumit partid, o anumita alianta politica, alianta electorala sau un candidat independent;
s) purtarea, pe durata votarii, de catre membrii birourilor sectiilor de votare sau de catre persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte însemne de propaganda electorala;
s) absenta nejustificata a presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;
t) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor îndreptatite potrivit prevederilor prezentei legi;
t) neaplicarea pe cartea de alegator sau, dupa caz, pe actul de identitate a stampilei cu mentiunea Votat, precum si retinerea cartii de alegator, fara motive întemeiate, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare; retinerea unei carti de alegator de catre o persoana neautorizata, precum si încredintarea de catre titular a cartii de alegator unei alte persoane;
u) neaplicarea, de catre birourile electorale ale sectiilor de votare, de catre autoritatile si institutiile publice la care se refera, a hotarârilor birourilor electorale de circumscriptie;
v) neaplicarea, de catre birourile electorale de circumscriptie si de sectiile de votare, precum si de catre autoritatile si institutiile publice la care se refera, a hotarârilor adoptate de Biroul Electoral Central.

Art. 98. - Contraventiile prevazute la art. 97 lit. j), k) si n) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevazute la lit. d), e), f) si g), cu amenda de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei, cele prevazute la lit. l), m), q), r), s), s), t) si t), cu amenda de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevazute la lit. a), b), c), h), i), o) si p), cu amenda de la 11.000.000 lei la 15.000.000 lei si cele prevazute la lit. u) si v), cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 99. - (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 97 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 98 se fac de catre:

a) politisti, pentru faptele prevazute la art. 97 lit. i), j), k), n), o), p), r) si t);
b) primari si împuternicitii acestora, pentru faptele prevazute la art. 97 lit. f) si j);
c) presedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru faptele prevazute la art. 97 lit. a), b), l), j), q), r), s), s) si u);
d) presedintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevazute la art. 97 lit. c), l) si v);
e) presedintele biroului electoral, în cazul savârsirii contraventiilor de catre membrii acestuia, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul savârsirii contraventiilor de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de catre loctiitorii acestora, pentru faptele prevazute la art. 97 lit. r), s), s), t) si t);
f) împuternicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, pentru faptele prevazute la art. 97 lit. a), d), e), f), g), h) si r).

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 98, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contraventiilor prevazute la art. 97 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 100. - (1) Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Înscrierea, cu stiinta, în copia de pe lista electorala permanenta a unor persoane care nu sunt înscrise în lista electorala permanenta constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(3) Tentativa la infractiunile prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.

Art. 101. - (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de catre alte persoane constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 102. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase în scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat, precum si primirea acestora de catre alegator, în acelasi scop, constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savârsita de un observator intern, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Tentativa se pedepseste.

(4) Nu intra în categoria bunurilor prevazute la alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu însemnele partidului respectiv.

Art. 103. - (1) Fapta unei persoane de a vota fara a avea drept de vot ori de a vota de doua sau mai multe ori în ziua alegerilor constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 104. - (1) Utilizarea unei carti de alegator nule sau a unei carti de alegator false ori a unui buletin de vot fals, introducerea în urna a unui numar suplimentar de buletine decât cele la care are dreptul un alegator sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 105. - (1) Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 106. - (1) Deschiderea urnelor înainte de ora stabilita pentru închiderea votarii, precum si transportarea urnei speciale în alte conditii decât cele prevazute la art. 83 constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 107. - (1) Încredintarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al sectiei de votare ori transportarea de catre o persoana a urnei speciale fara a face parte din biroul electoral al sectiei de votare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 108. - (1) Introducerea în uz si folosirea unui program de calculator cu vicii aparente sau ascunse, care altereaza înregistrarea rezultatelor obtinute în sectiile de votare, totalizeaza cu erori sau duce la repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii, constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national.

(3) Tentativa la infractiunile prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.

Art. 109. - Pentru infractiunile prevazute în prezenta lege, actiunea penala se pune în miscare din oficiu.

Art. 110. - Bunurile destinate sau folosite la savârsirea contraventiilor prevazute la art. 97 lit. l) si s) sau a infractiunilor prevazute la art. 102 si 104 ori rezultate din comiterea acestora se confisca.

CAPITOLUL XII
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 111. - (1) Cheltuielile pentru efectuarea operatiunilor electorale se suporta de la bugetul de stat.

(2) Sediul si dotarea Biroului Electoral Central se asigura de Guvern, ale birourilor electorale de circumscriptie, de catre prefecti si de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti, iar ale oficiilor electorale, precum si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare, de catre primar, împreuna cu prefectii.

(3) Actele întocmite în exercitarea drepturilor electorale prevazute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 112. - (1) Guvernul asigura, pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale, statisticienii necesari, iar Ministerul Administratiei si Internelor, împreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta, personalul tehnic auxiliar necesar.

(2) Pe perioada cât functioneaza birourile si oficiile electorale, membrii acestora, statisticienii si personalul tehnic auxiliar se considera detasati si primesc o indemnizatie stabilita prin hotarâre a Guvernului. Presedintii birourilor electorale, loctiitorii acestora si membrii primesc indemnizatia de la data încheierii proceselor-verbale de învestire, prevazute la art. 43.

Art. 113. - (1) Judecarea de catre instante a întâmpinarilor, contestatiilor sau a oricaror alte cereri prevazute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanta presedintiala, cu participarea obligatorie a procurorului.

(2) Împotriva hotarârilor definitive, pronuntate de instantele judecatoresti potrivit prezentei legi, nu exista cale de atac.

Art. 114. - (1) Termenele pe zile, prevazute de prezenta lege, se calculeaza din ziua când încep sa curga, care este luata în calcul, pâna inclusiv în ziua când se împlinesc, chiar daca acestea nu sunt zile lucratoare.

(2) Pe întreaga perioada a alegerilor, birourile electorale si instantele judecatoresti trebuie sa asigure permanenta activitatii în vederea exercitarii de catre cetateni a drepturilor electorale. În ziua alegerilor, instantele de judecata asigura permanenta activitatii.

Art. 115. - (1) Persoanele condamnate prin hotarâre judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale nu participa la vot si nu sunt avute în vedere la stabilirea numarului total al alegatorilor.

(2) Pentru persoanele detinute în baza unui mandat de arestare preventiva se aplica în mod corespunzator dispozitiile art. 83 privind urna speciala, cererea urmând a fi scrisa personal de catre solicitant. Cererea poate fi adresata numai sectiei de votare în a carei raza teritoriala se afla locul de detinere.

Art. 116. - (1) Prefectii verifica corecta îndeplinire de catre primari a obligatiilor ce le revin potrivit prezentei legi si, în cazul constatarii unor fraude sau încalcari ale unor prevederi legale, sesizeaza organele în drept.

(2) În cazul în care prefectii constata ca un alegator nu a fost înscris în listele electorale sau nu a fost radiat, potrivit legii, ori ca birourile electorale de circumscriptie, oficiile electorale ori birourile electorale ale sectiilor de votare nu s-au constituit legal, formuleaza întâmpinari si contestatii, care se solutioneaza potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 117. - (1) Prin act de identitate, în sensul prezentei legi, se întelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic, de serviciu, consular sau simplu, iar în cazul militarilor în termen si al elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.

(2) Pasaportul simplu poate fi folosit pentru exercitarea dreptului de vot numai de catre cetatenii români aflati în strainatate sau de catre cetatenii români domiciliati în strainatate. Cetatenii români cu domiciliul în România care voteaza în strainatate în baza pasaportului simplu completeaza o declaratie pe propria raspundere ca nu si-au exercitat sau nu îsi exercita dreptul la vot în aceeasi zi pe baza altui act de identitate, astfel cum este definit la alin. (1), sau pe baza cartii de alegator.

Art. 118. - (1) Procesele-verbale predate la Biroul Electoral Central, registrele acestuia, precum si toate documentele si materialele de la Biroul Electoral Central, rezultate în urma procesului electoral pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, se pastreaza, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, în arhiva Înaltei Curti de Casatie si Justitie, separat de celelalte documente ale instantei.

(2) Buletinele de vot întrebuintate sau neîntrebuintate, precum si cele nule, procesele-verbale si stampilele necesare votarii, primite de instantele judecatoresti de la birourile electorale de circumscriptie sau de la birourile electorale ale sectiilor de votare, sunt pastrate în arhiva, separat de celelalte documente ale instantei, timp de 3 luni de la data publicarii rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Dupa împlinirea termenului prevazut la alin. (2), instantele, cu sprijinul prefectilor, predau, în vederea topirii, agentilor economici specializati buletinele de vot si celelalte materiale utilizate în procesul votarii.

Art. 119. - În termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul listei electorale speciale, al listei sustinatorilor, al listei membrilor organizatiilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale, precum si al stampilei birourilor electorale de circumscriptie si a Biroului Electoral Central. De asemenea, Guvernul stabileste, cu cel putin 20 de zile înainte de data alegerilor, modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votarii si al certificatului doveditor al alegerii deputatilor si senatorilor.

Art. 120. - (1) Alegerile din anul 2004 pentru Camera Deputatilor si Senat, precum si pentru functia de Presedinte al României au loc la data de 28 noiembrie 2004.

(2) Campania electorala pentru alegerile prevazute la alin. (1) începe la data de 28 octombrie 2004 si se încheie pe data de 27 noiembrie 2004, ora 7,00.

(3) Prevederile prezentului articol intra în vigoare la data de 11 octombrie 2004, data de la care încep sa curga termenele care, potrivit prevederilor prezentei legi, se calculeaza de la stabilirea datei alegerilor.

Art. 121. - (1) La alegerile din anul 2004, dreptul de vot se exercita numai pe baza actului de identitate, astfel cum acesta este definit la art. 117, pe care se aplica stampila cu mentiunea Votat si data scrutinului sau, dupa caz, un timbru autocolant care cuprinde mentiunea Votat si data scrutinului. Neaplicarea stampilei cu mentiunea Votat sau, dupa caz, a timbrului autocolant pe actul de identitate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac potrivit prevederilor art. 99 alin. (1) lit. a) si e).

(2) Cartile de alegator eliberate pâna la data alegerilor parlamentare din anul 2004 nu se utilizeaza pentru aceste alegeri.

(3) Prevederile prezentei legi referitoare la utilizarea cartilor de alegator se aplica începând cu alegerile parlamentare din anul 2008.

(4) Ministerul Administratiei si Internelor este obligat sa întocmeasca si sa elibereze tuturor cetatenilor cu drept de vot cartile de alegator, pâna la data de 31 decembrie 2006.

Art. 122. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 16 iulie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 24 septembrie 2004.
Nr. 373.


ANEXA Nr. 1


ANEXA Nr. 2


Miercuri, 05 octombrie 2022, 14:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.