LEGE nr.472 din 4 noiembrie 2004
pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1062/16 noi. 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"(3) Educația fizică și sportul cuprind următoarele activități: educația fizică, sportul școlar și universitar, sportul pentru toți, sportul de performanță, exercițiile fizice practicate cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic."

2. Alineatele (2), (3), (4) și (5) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

"(2) Asociațiile sportive școlare și universitare sunt structuri sportive înființate în condițiile prezentei legi, a căror activitate este coordonată de Federația Sportului Școlar, respectiv de Federația Sportului Universitar.

(3) Federația Sportului Școlar și Federația Sportului Universitar, înființate în condițiile legii, au următoarele atribuții:

a) promovarea valențelor educative ale sportului;
b) inițierea și organizarea de programe și acțiuni de atragere a elevilor și studenților la practicarea sportului;
c) coordonarea competițiilor sportive desfășurate în unitățile și instituțiile de învățământ, organizate de asociațiile sportive școlare și universitare;
d) sprijinirea sau organizarea, după caz, a competițiilor locale, zonale și naționale ale reprezentativelor unităților și instituțiilor de învățământ;
e) deținerea competenței exclusive pentru reprezentarea țării la competițiile oficiale organizate sub egida federațiilor internaționale ale sportului școlar și universitar.

(4) Organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Federației Sportului Universitar se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului, inițiate de Agenția Națională pentru Sport și Ministerul Educației și Cercetării.

(5) Finanțarea Federației Sportului Școlar, respectiv a Federației Sportului Universitar, se face prin alocații de la bugetul de stat, pe bază de programe, precum și prin venituri extrabugetare. Pentru susținerea programelor de reprezentare la competițiile internaționale oficiale, desfășurate sub egida federațiilor internaționale ale sportului școlar și sportului universitar, Federația Sportului Școlar, și respectiv Federația Sportului Universitar, pot beneficia, cu prioritate, de alocații guvernamentale."

3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Finanțarea programului național ÇSportul pentru toțiÈ se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat și din fonduri de la bugetele locale.

(2) Mijloacele financiare necesare pentru susținerea subprogramelor derulate de Federația Sportivă Națională ÇSportul pentru toțiÈ se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat.

(3) Subprogramele propuse de celelalte instituții, care sunt aprobate anual de Comitetul Activităților Fizice Sportive pentru Sănătate, Educație și Recreere, sunt finanțate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internaționale, din sponsorizări, donații și legate, precum și din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevăzute cu destinația pentru activitatea sportivă și de tineret."

4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Sportivii de performanță pot fi amatori sau profesioniști, conform prevederilor cuprinse în statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale și internaționale, în condițiile legii.

(2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relații contractuale de muncă cu cluburile sportive la care sunt legitimați.

(3) Sportivii profesioniști sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, încheie, în condițiile legii, cu cluburile la care sunt legitimați un contract individual de muncă pe durată determinată și care obțin licența de sportiv profesionist.

(4) Ramurile de sport, precum și condițiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Agenția Națională pentru Sport, la propunerea federațiilor sportive naționale."

5. La titlul III, titlul va avea următorul cuprins:

"TITLUL III
Structurile administrației pentru sport"

6. Litera f) a alineatului (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

"f) administrează patrimoniul din domeniul public și domeniul privat al statului, încredințat Agenției Naționale pentru Sport;"

7. După litera g) a alineatului (1) al articolului 18 se introduce o literă nouă, litera g1), cu următorul cuprins:

"g1) supraveghează menținerea destinației bazelor și/sau instalațiilor sportive care au aparținut domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și care, ulterior, au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activității sportive sau vândute către societățile comerciale."

8. Literele i) și j) ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea următorul cuprins:

"i) repartizează bugetul activității sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:
- activitatea proprie și cea a instituțiilor din subordinea sa;
- federațiile sportive naționale, în baza contractelor de finanțare a programelor sportive ale acestora;
- premierea performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive internaționale oficiale;
j) autorizează afilierea federațiilor sportive naționale la federațiile sportive internaționale de profil și la alte foruri continentale sau mondiale, precum și afilierea altor organizații cu profil sportiv la forurile internaționale de specialitate."

9. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București, au următoarele atribuții principale în domeniul sportului:

a) țin evidența structurilor sportive fără personalitate juridică din județ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;
b) finanțează, pe bază de contract, programele sportive ale asociațiilor județene și ale municipiului București pe ramuri de sport și ale cluburilor sportive de drept privat, aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli cu această destinație;
c) colaborează cu consiliile locale, în scopul utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanță în teritoriu;
d) elaborează și aduc la îndeplinire, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, planurile de construire și de îmbunătățire a bazelor și instalațiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general și a sportului de performanță în teritoriu, finanțează unele programe speciale pentru sportivi, secții sau echipe din raza administrativ-teritorială;
e) colaborează cu inspectoratele școlare, unitățile de învățământ și cu instituțiile de învățământ superior pentru organizarea și dezvoltarea sportului școlar și universitar, precum și pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;
f) inițiază măsurile necesare pentru prevenirea violenței la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum și a dopajului în sport;
g) sprijină cu mijloace materiale și financiare practicarea sportului pentru toți;
h) îndrumă și controlează, din punct de vedere tehnicometodic și de specialitate, structurile sportive din județ;
i) supraveghează menținerea destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, precum și a celor care au aparținut domeniului public și au intrat în circuitul privat."

10. După articolul 20 se introduce capitolul III cu următorul cuprins:

"CAPITOLUL III
Comitetul Olimpic Român

Art. 201. - (1) Comitetul Olimpic Român este o asociație de interes național care se organizează și funcționează în baza statutului propriu, elaborat în conformitate cu prevederile Chartei Olimpice și ale prezentei legi.

(2) Comitetul Olimpic Român este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, nonprofit, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ.

(3) Dobândirea personalității juridice se face în condițiile legii.

(4) Comitetul Olimpic Român deține competența exclusivă pentru reprezentarea țării la Jocurile Olimpice și la celelalte programe organizate sub egida Comitetului Internațional Olimpic sau a asociațiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic Român este unicul deținător pe teritoriul României al drepturilor de folosire a însemnelor și a tuturor simbolurilor olimpice specificate în statutul propriu, în Charta Olimpică și în alte documente normative ale mișcării olimpice.

(5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul României nu pot folosi însemnele Comitetului Internațional Olimpic, însemnele și emblema Comitetului Olimpic Român și alte drepturi de proprietate intelectuală olimpice decât cu acordul Comitetului Olimpic Român.

(6) Comitetul Olimpic Român organizează și coordonează activitatea Academiei Olimpice Române, unitate aflată în subordinea sa, fără personalitate juridică, cu atribuții în dezvoltarea și promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.

Art. 202. - (1) Pentru realizarea obiectului său de activitate, Comitetul Olimpic Român colaborează cu instituții guvernamentale și neguvernamentale, asociații și organizații de drept public sau privat.

(2) Comitetul Olimpic Român susține financiar, pe bază de contracte de finanțare, activitatea centrelor naționale de pregătire a juniorilor. Federațiile sportive naționale conduc, organizează și coordonează activitatea acestor centre. Agenția Națională pentru Sport, Ministerul Educației și Cercetării, autoritățile administrației publice centrale și locale colaborează și sprijină activitatea centrelor olimpice naționale de pregătire a juniorilor.

(3) Sursele de finanțare ale Comitetului Olimpic Român pot fi:

a) sume de la bugetul de stat;
b) venituri proprii;
c) alte surse.

(4) Nivelul alocațiilor bugetare, precum și categoriile de cheltuieli ce urmează a fi finanțate din acestea se aprobă prin legile bugetare anuale.

(5) Comitetul Olimpic Român poate beneficia cu prioritate de sprijin financiar guvernamental pentru îndeplinirea programelor olimpice.

(6) Comitetul Olimpic Român poate deține în proprietate, concesiune sau folosință imobile, baze și instalații sportive de interes național.

(7) Acțiunile în justiție pentru valorificarea drepturilor de orice natură ale Comitetului Olimpic Român sunt scutite de taxă de timbru."

11. Literele b) și f) ale alineatului (1) al articolului 21 vor avea următorul cuprins:

"b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăți comerciale, unitățile de învățământ cu program sau profil sportiv, palatele și cluburile copiilor și elevilor;
.........................................................................................
f) Automobil Clubul Român, pentru activitatea de automobilism sportiv și karting sportiv;"

12. După litera f) a articolului 21 se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:

"g) alte organizații sportive naționale."

13. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) În sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociații de drept privat sau instituții de drept public, constituite sau înființate, după caz, în scopul organizării și administrării unei activități sportive și care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor și participarea la activitățile și competițiile sportive."

14. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - (1) Cluburile sportive de drept privat au regim propriu de administrare și de gestionare a bugetului și a patrimoniului, aprobat de adunările generale ale acestora, în condițiile legii."

15. Alineatul (4) al articolului 28 se abrogă.

16. Alineatul (5) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

"(5) Dizolvarea unui club sportiv de drept privat se face în condițiile legii."

17. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

"(2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează și funcționează după regulamente proprii, elaborate conform legii."

18. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociații fără scop patrimonial sau societăți comerciale sportive pe acțiuni, care au obținut licența din partea federației sportive naționale, emisă în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor internaționale pe ramura de sport."

19. Alineatul (3) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

"(3) Cluburilor sportive profesioniste, organizate ca asociații fără scop patrimonial, li se aplică regimul juridic al acestui tip de asociații, iar cluburilor sportive profesioniste, organizate ca societăți sportive comerciale pe acțiuni, li se aplică regimul juridic al societăților comerciale, cu particularitățile din prezenta lege."

20. Alineatul (4) al articolului 31 se abrogă.

21. Alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - (1) Capitalul social inițial al cluburilor sportive profesioniste se constituie în condițiile legii."

22. Alineatele (2) și (3) ale articolului 32 se abrogă.

23. Alineatul (4) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

"(4) Reorganizarea cluburilor sportive se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi."

24. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - (1) Asociațiile județene și ale municipiului București pe ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activității în ramura de sport respectivă la nivelul județului sau al municipiului București, cu respectarea statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale."

25. Literele b) și h) ale alineatului (1) al articolului 37 vor avea următorul cuprins:

"b) organizează, conduc, controlează și supraveghează activitățile și competițiile sportive oficiale la nivel național, în baza statutelor și regulamentelor adoptate;
...........................................................................................
h) promovează măsurile de prevenire și control al folosirii substanțelor interzise și al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor organizate direct la nivel național, în concordanță cu reglementările federațiilor internaționale, ale Comitetului Internațional Olimpic și ale Agenției Mondiale Antidoping. Orice alte măsuri ce contravin reglementărilor mai sus menționate sunt nule de drept;"

26. Alineatul (5) al articolului 42 va avea următorul cuprins:

"(5) Statutele ligilor profesioniste se aprobă de adunările generale și se avizează în mod obligatoriu de federațiile sportive naționale și de Agenția Națională pentru Sport."

27. Capitolul VII al titlului IV se abrogă.

28. Articolul 44 se abrogă.

29. Partea introductivă și literele b) și c) ale alineatului (1) al articolului 45 vor avea următorul cuprins:

"Art. 45. - (1) Structurile sportive și Comitetul Olimpic Român dețin exclusivitatea:
...........................................................................................

b) dreptului de folosință asupra siglei/emblemei proprii, precum și asupra denumirii competiției pe care o organizează;
c) drepturilor de reclamă, publicitate și de transmisie radio și televiziune la competițiile pe care le organizează sau la care participă, după caz."

30. Alineatul (2) al articolului 45 se abrogă.

31. După articolul 45 se introduce un articol nou, articolul 451, cu următorul cuprins:

"Art. 451. - Drepturile prevăzute la art. 45 alin. (1) pot fi cesionate, cu excepția drepturilor federative ale sportivilor, care pot fi cesionate exclusiv la o altă structură sportivă."

32. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 48 va avea următorul cuprins:

"Art. 48. - (1) Revocarea recunoașterii funcționării oricărei structuri sportive este de competența Agenției Naționale pentru Sport și se va produce în următoarele cazuri:"

33. Alineatul (2) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

"(2) Carnetul de antrenor se eliberează de către Agenția Națională pentru Sport și conferă titularului drepturile și obligațiile prevăzute în statutul antrenorilor, statutele și regulamentele federațiilor."

34. După alineatul (1) al articolului 64 se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Sportivul de performanță care a obținut o medalie de aur la campionatele mondiale și/sau campionatele europene de seniori, la o probă sportivă ce a fost inclusă cel puțin o dată în programul Jocurilor Olimpice are dreptul, la cerere, la o rentă viageră."

35. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

"Art. 65. - (1) Sportivii legitimați care participă în competiții incluse în calendarul intern sau internațional sportiv sunt obligați, după caz, să posede asigurarea în caz de accidente, în ramura de sport în care sunt legitimați.

(2) Cluburile sportive pot încheia, pentru sportivii lor legitimați, contracte de asigurare pentru risc de accident sau de deces, intervenit în cadrul competițiilor sportive sau al pregătirii în vederea participării la competiții.

(3) Pe durata convocării sportivilor în loturile naționale ale României, obligația plății primelor de asigurare revine federațiilor sportive naționale, cu excepția situațiilor în care regulamentele internaționale au alte prevederi. Aceeași obligație revine Comitetului Olimpic Român pentru loturile care participă la Jocurile Olimpice sau la alte competiții organizate sub egida Comitetului Internațional Olimpic.

(4) Prima de asigurare care urmează a fi stipulată în contractul de asigurare se stabilește în limita bugetului anual propriu al structurilor sportive și al Comitetului Olimpic Român."

36. Alineatele (3) și (4) ale articolului 67 vor avea următorul cuprins:

"(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:

a) venituri proprii;
b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele administrației publice centrale sau locale pentru finanțarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică;
c) alocații de la bugetul de stat și de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de drept public de organele administrației publice centrale și locale;
d) alte surse.

(4) Bugetul anual al structurilor sportive se aprobă după cum urmează:

a) de adunările generale, pentru structurile sportive de drept privat;
b) de organele administrației publice centrale sau locale în subordinea cărora se află, pentru structurile sportive de drept public."

37. Alineatul (1) al articolului 69 va avea următorul cuprins:

"Art. 69. - (1) Structurile sportive fără scop patrimonial și Comitetul Olimpic Român, în condițiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat și de la bugetele locale pentru finanțarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective și organele administrației publice centrale sau locale, după caz."

38. Litera c) a alineatului (1) al articolului 70 va avea următorul cuprins:

"c) 1% din taxele și accizele aplicate la nivel național pentru țigarete, țigări și băuturi alcoolice;"

39. După litera f) a alineatului (1) al articolului 70 se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:

"g) 5% din totalul încasărilor rămase după deducerea taxei de licență datorate, conform legislației în vigoare, de organizatorii de pronosticuri și pariuri sportive autorizați, în condițiile legii, de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, pentru jocurile de pronosticuri și pariuri sportive bazate pe utilizarea de competiții de gen pentru ramura respectivă, organizate în campionatele naționale din alte țări, de federațiile și organismele sportive internaționale, precum și în ÇCupa RomânieiÈ, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi."

40. După litera f) a alineatului (2) al articolului 70 se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:

"g) venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora."

41. Litera f) a alineatului (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

"f) 10% din indemnizațiile de transferuri interne și internaționale ale sportivilor, care se constituie în sursă de finanțare a activității sportive pentru copii și juniori, inclusiv a celor din cluburile școlare;"

42. După litera h) a alineatului (1) al articolului 71 se introduce o literă nouă, litera (i), cu următorul cuprins:

"i) venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora."

43. Litera a) a alineatului (2) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

"a) subvenții de la bugetul de stat și bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de către organele administrației publice centrale și/sau locale în subordinea cărora se află, precum și de organele administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;"

44. După litera h) a alineatului (2) al articolului 71 se introduc două litere noi, literele i) și j), cu următorul cuprins:

"i) venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
j) venituri obținute din participarea la competițiile și demonstrațiile sportive."

45. Literele a) și f) ale articolului 75 vor avea următorul cuprins:

"a) sume de la bugetul de stat;
.........................................................................................
f) venituri realizate din acordarea dreptului de folosință a emblemei Comitetului Olimpic Român și a altor drepturi de proprietate intelectuală olimpice;"

46. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

"Art. 76. - Agenția Națională pentru Sport, Ministerul Educației și Cercetării, complexurile sportive naționale, Comitetul Olimpic Român și federațiile sportive naționale sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de echipament sportiv și materiale sportive, instalații și aparatură specifică, necesare activității de pregătire, reprezentare și participare a sportivilor și echipelor componente ale loturilor sportive naționale și olimpice la competițiile internaționale oficiale: jocuri olimpice, campionate și cupe mondiale și europene și, respectiv, a sportivilor și echipelor cluburilor sportive care participă la competițiile internaționale oficiale intercluburi."

47. Alineatul (3) al articolului 78 va avea următorul cuprins:

"(3) Bazele sportive din domeniul public și privat al statului și unităților administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport."

48. După articolul 78 se introduce un articol nou, articolul 781, cu următorul cuprins:

"Art. 781. - Autoritățile administrației publice și societățile comerciale care au dobândit sau dețin baze și/sau instalații sportive sunt obligate să păstreze destinația acestora și să le mențină în stare de funcționare."

49. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

"Art. 79. - (1) Schimbarea destinației sau desființarea unor baze sportive aparținând domeniului public ori privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotărâre a Guvernului și cu construirea prealabilă a altor baze sportive similare celor desființate.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și societăților comerciale care dețin active patrimoniale destinate activității sportive ce au aparținut statului."

50. Alineatele (5) și (6) ale articolului 80 vor avea următorul cuprins:

"(5) Deținătorii de bunuri prevăzute la alin. (1) și (2), care urmează să fie reintegrate în patrimoniul Agenției Naționale pentru Sport, sunt obligați să pună la dispoziție împuterniciților acesteia toate documentele care atestă proprietatea, evidențele contabile, precum și documentele necesare, în vederea înregistrării. Agenția Națională pentru Sport, prin împuterniciții săi, va acționa în justiție persoanele juridice sau fizice care refuză semnarea protocoalelor și predarea documentelor de proprietate. Aceste acțiuni sunt scutite de taxă de timbru.

(6) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparținând bazei materiale sportive se face cu scutirea de plata taxelor prevăzute de lege. De asemenea, sunt scutite de taxă de timbru și cererile de chemare în judecată privind acțiuni în prestație tabulară, radiere, anulare sau modificare a înscrierilor din cartea funciară înaintate de instituțiile sau persoanele prevăzute la alin. (5)."

51. După litera e) a alineatului (12) al articolului 80 se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins:

"f) venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora."

52. Alineatele (14) și (15) ale articolului 80 vor avea următorul cuprins:

"(14) Comitetul Olimpic Român și federațiile sportive naționale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, pot primi în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale.

(15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, poate fi transferat în domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, după caz, în condițiile legii."

53. După articolul 83 se introduc două articole noi, articolele 831 și 832, cu următorul cuprins:

"Art. 831. - Deținătorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive pot efectua cheltuieli privind contracte de asigurare a acesteia.

Art. 832. - Deținătorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive evidențiate în patrimoniul Agenției Naționale pentru Sport au obligația obținerii anuale a autorizațiilor de funcționare, conform prevederilor legale, și sunt scutiți de plata tuturor taxelor necesare obținerii acestor autorizații."

54. Alineatele (2) și (3) ale articolului 86 vor avea următorul cuprins:

"(2) Pentru punerea în aplicare a politicii și acțiunilor cuprinse în Programul național antidoping se înființează Agenția Națională Antidoping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenției Naționale pentru Sport, finanțată din venituri extrabugetare și alocații acordate de la bugetul de stat.

(3) Agenția Națională Antidoping elaborează și pune în aplicare Programul național antidoping, conform prevederilor Convenției antidoping a Consiliului Europei, Agenției Mondiale Antidoping și Codului mondial antidoping. Programul național antidoping se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport."

55. După alineatul (3) al articolului 86 se introduc două alineate noi, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"(4) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Agenției Naționale Antidoping se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(5) Normele tehnice privind organizarea și desfășurarea controlului doping și sancțiunile care se aplică pe linie de sport persoanelor dovedite că sunt implicate în cazuri de dopaj sunt în conformitate cu reglementările federațiilor sportive internaționale, ale Comitetului Internațional Olimpic și ale Agenției Mondiale Antidoping."

56. După litera h) a articolului 88 se introduc trei litere noi, literele i), j) și k), cu următorul cuprins:

"i) neachitarea contravalorii timbrului olimpic către Comitetul Olimpic Român;
j) neînregistrarea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive;
k) nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1) lit. g)."

57. După articolul 88 se introduce un articol nou, articolul 881, cu următorul cuprins:

"Art. 881. - În situații deosebite de încălcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative, Agenția Națională pentru Sport poate dispune convocarea adunării generale extraordinare pentru structurile de utilitate publică."

58. Alineatul (1) al articolului 89 va avea următorul cuprins:

"Art. 89. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 88, săvârșite de persoanele fizice și persoanele juridice, se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. a)-c);
b) cu amendă de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 9.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f), i) și j);
c) cu amendă de la 6.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 3.000.000 lei la 9.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. g) și h);
d) cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 88 lit. k)."

59. Litera a) a alineatului (1) al articolului 91 va avea următorul cuprins:

"a) personalul autorizat din cadrul Agenției Naționale pentru Sport;"

60. Alineatul (2) al articolului 91 va avea următorul cuprins:

"(2) Persoanele autorizate prevăzute la alin. (1) constată încălcările legii și aplică sancțiuni în raport cu gravitatea lor, pe bază de proces-verbal. Amenzile se constituie în alte venituri la bugetul Agenției Naționale pentru Sport, respectiv al direcțiilor de sport județene și a municipiului București."

61. Articolul 92 va avea următorul cuprins:

"Art. 92. - (1) Contravențiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 781 și 79 de către autoritățile administrației publice și societățile comerciale care au dobândit sau dețin baze și/sau instalații sportive, prin schimbarea destinațiilor acestora, se sancționează prin reîntoarcerea de drept a bazelor și/sau instalațiilor sportive în domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale."

62. Articolul 95 va avea următorul cuprins:

"Art. 95. - Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Decretului nr.31/1954 privind persoanele fizice și persoanele juridice."

Art. II. - Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, cu actualizarea denumirilor, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
MARIN DINU

București, 4 noiembrie 2004.
Nr. 472.


Duminică, 22 mai 2022, 21:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.