LEGE nr.602 din 30 decembrie 2004
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1283/30 dec. 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, pe durata vacanței parlamentare, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2005, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Economie, finanțe publice și mediu de afaceri:

 1. modificarea și completarea legislației privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
 2. reglementarea unor măsuri financiare;
 3. aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005;
 4. modificarea și completarea legislației referitoare la Codul fiscal;
 5. modificarea și completarea legislației referitoare la Codul de procedură fiscală;
 6. modificarea și completarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale;
 7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003;
 8. reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE;
 9. reglementarea unor măsuri pentru complexurile energetice;
 10. modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și completările ulterioare;
 11. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 355/2002;
 12. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările ulterioare;
 13. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare;
 14. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 15. măsuri pentru recuperarea creanțelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul unor acte normative;
 16. Regulamentul de transport pe căile ferate din România;
 17. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 18. amenajarea, conservarea și dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activității în domeniul construcțiilor;
 19. dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național;
 20. măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul turismului la nivel național;
 21. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995;
 22. reorganizarea activității de consultanță agricolă.

II. Administrație publică:

 1. stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Ministerului Finanțelor Publice;
 2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 3. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

III. Justiție:

 1. măsuri pentru înlăturarea unor disfuncționalități în activitatea judiciară;
 2. modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției, cu modificările și completările ulterioare;
 3. reglementarea salarizării și a altor drepturi ale magistraților.

IV. Muncă și protecție socială:

 1. reglementarea creșterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din sectorul bugetar, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 2. reglementarea creșterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 3. reglementarea creșterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din sectorul bugetar, salarizat potrivit legilor speciale de salarizare;
 4. reglementarea organizării și funcționării centrelor de protecție a persoanelor cu handicap;
 5. modificarea art. 54 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările și completările ulterioare.

V. Sănătate:

 1. modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;
 2. modificarea și completarea Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu completările ulterioare;
 3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 5. modificarea și completarea Legii nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale, cu modificările ulterioare;
 6. modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 7. măsuri privind îmbunătățirea asistenței medicale.

VI. Apărare națională, ordine publică și siguranță națională:

 1. acordarea de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse gradaților și soldaților, precum și personalului civil din Ministerul Apărării Naționale ca urmare a unor acțiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului militar;
 2. modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare;
 3. reglementarea achiziționării de către Ministerul Administrației și Internelor a unor nave maritime de patrulare și supraveghere de tipul P-157 de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum și a serviciului de transport al acestora până în portul Constanța.

Art. 2. - (1) În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată,
ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Senatului și Camerei Deputaților, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2005. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

(2) Ordonanțele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 30 decembrie 2004.
Nr. 602.


Marți, 15 octombrie 2019, 20:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.