ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.42 din 26 mai 2005
privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
Textul actului publicat în M.Of. nr. 463/1 iun. 2005

Având în vedere că anumite prevederi ale Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exceptează modul de funcționare a acestei instituții de la aplicarea principiilor ce reglementează organizarea și funcționarea băncilor, precum și datorită necesității precizării cadrului legislativ care va guverna procesul de privatizare ce urmează a fi inițiat în lunile iunie-iulie ale acestui an, se impune adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ. Urgența este impusă și de faptul că înaintea lansării procesului de privatizare este necesar să se stabilească cadrul legal pentru a putea fi incluse prevederi clare în documentația de prezentare a băncii;
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A., denumită în continuare C.E.C. - S.A., persoană juridică română de drept privat, este organizată și funcționează ca bancă în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, fiindu-i aplicabilă legislația în domeniul bancar, cu excepțiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență capitalul social al C.E.C. - S.A. este de 1.497 miliarde lei, împărțit în 1.497.000 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1.000.000 lei/acțiune. Până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute la C.E.C. - S.A. acestea aparțin în totalitate statului român, care își exercită drepturile și își asumă toate obligațiile prin Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, C.E.C. - S.A. va putea să funcționeze cu orice număr de acționari de la data vânzării pachetului majoritar de acțiuni și până la înstrăinarea de către stat a acțiunilor sale.

Art. 3. - (1) Privatizarea C.E.C. - S.A. se realizează în baza prevederilor Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2004, ale strategiei de privatizare a C.E.C. - S.A. ce va fi aprobată de Guvern, precum și ale art. 341 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, nu este aplicabilă la privatizarea C.E.C. - S.A.

(3) Ministerul Finanțelor Publice va exercita toate competențele privind procesul de privatizare și toate drepturile și își va asuma toate obligațiile ce decurg din calitatea de acționar în numele statului la C.E.C. - S.A., cu excepția celor atribuite în mod expres comisiei de privatizare a C.E.C. - S.A.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 83/1997, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea comisiei de privatizare a C.E.C. - S.A. și pe baza avizului Băncii Naționale a României, Ministerul Finanțelor Publice elaborează și propune Guvernului spre aprobare strategia de privatizare a C.E.C. - S.A.

Art. 4. - (1) Începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni ale C.E.C. S.A. către noii acționari rezultați în urma procesului de privatizare, depozitele persoanelor fizice la C.E.C. - S.A. vor fi garantate în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) C.E.C. - S.A. va participa la constituirea resurselor financiare ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar prin plata contribuțiilor anuale, inclusiv a contribuțiilor majorate și a celor speciale, la termenele și în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.39/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) C.E.C. - S.A. va plăti la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar prima contribuție anuală aferentă deponenților garantați persoane fizice, în termen de 60 de zile de la data prevăzută la alin. (1). Această contribuție se va calcula prin aplicarea cotei prevăzute de lege la baza de calcul a contribuției stabilite pentru ultima zi din luna anterioară datei transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni ale C.E.C. S.A., în funcție de numărul de zile rămase până la sfârșitul anului.

Art. 5. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de reprezentant al statului, ca acționar unic, va aproba, prin ordin al ministrului finanțelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, noul statut al C.E.C. - S.A.

(2) Până la data îndeplinirii formalităților cerute de lege pentru intrarea în vigoare a statutului aprobat potrivit alin. (1), C.E.C. - S.A. își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.602/2002 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., republicată.

Art. 6. - Începând cu data de 1 ianuarie 2006, operațiunile derulate exclusiv de C.E.C. - S.A. în temeiul unor acte normative în vigoare vor putea fi efectuate de orice bancă autorizată sau de Trezoreria Statului, pe baza acordului convenit între aceasta și partea interesată.

Art. 7. - Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, care acționează direct sau indirect, individual ori împreună și în legătură cu terți, nu vor putea dobândi dreptul de proprietate asupra unui număr de acțiuni care reprezintă mai mult de 20% din capitalul social total al C.E.C. - S.A., cu excepția instituțiilor financiar-bancare de reputație internațională.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a Statutului C.E.C. S.A. prevăzut la art. 5 alin. (1), se abrogă:

a) Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.28 din 26 ianuarie 1999, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 4, care rămân în vigoare până la data prevăzută la art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență;
b) art. 20 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.393 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 26 mai 2005.
Nr. 42.


Joi, 09 decembrie 2021, 07:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.