LEGE nr.244 din 15 iulie 2005
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
Textul actului publicat în M.Of. nr. 637/20 iul. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26 din 31 martie 2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante, publicată în Monitorul Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.296 din 8 aprilie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, punctul 14 se abrogă.

2. La articolul II, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Societățile comerciale la care transferul dreptului de proprietate a avut loc până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau la care s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cuprinzând clauze referitoare la acordarea de înlesniri la plată de către autoritatea implicată în privatizare, cu creditorii bugetari vor beneficia de înlesnirile la plată reglementate de prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 18 alin. (62) și/sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 442/2004, cu modificările ulterioare, după caz, inclusiv pentru creanțele preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanțe bugetare în vederea încasării și virării lor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 557/2003."

3. La articolul II, după alineatul (2) se introduc 3 alineate noi, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

"(21) Pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) și (2) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de orice fel între data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor și data emiterii ordinului comun.

(22) Obligațiile bugetare, reprezentând dobânzi și penalități de întârziere calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (2), se scutesc la plată și în situația în care debitul principal a fost achitat.

(23) În cazul în care, după semnarea ordinului comun privind acordarea de înlesniri la plată prevăzute la alin. (1) și (2), se constată că în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de obligații bugetare și data emiterii ordinului comun s-au încasat sume reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi și penalități de orice fel, aferente, prin plată, compensare, executare silită și alte modalități prevăzute de reglementările legale în materie și care sunt cuprinse în suma care face obiectul eșalonării la plată, societățile comerciale vor achita ratele eșalonate până la concurența sumei rămase de plată, iar în cazul în care sunt cuprinse în suma care face obiectul scutirii de plată, acestea nu se restituie și nu se compensează."

4. La articolul II, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute de dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, beneficiază de înlesnirile la plata obligațiilor bugetare restante reglementate de acest act normativ numai după autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței."

5. La articolul III, alineatele (1) și (6) vor avea următorul cuprins:

"Art. III. - (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligațiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale sau bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, acordate în baza reglementărilor legale în materie, și care, până cel târziu în cea de-a 15-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, a obligațiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeași dată, precum și a îndeplinirii celorlalte condiții în care înlesnirile au fost aprobate beneficiază de menținerea înlesnirilor pentru sumele rămase de plată, începând cu data mai sus menționată, cu toate efectele prevăzute de lege.
..........................................................................................

(6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele eșalonate, deși prin graficul de plată erau stabilite termene și după data menționată la alin. (1), precum și pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plată ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență sau expiră până la data menționată la alin. (1), înlesnirea la plată se consideră respectată la data la care toate condițiile au fost sau vor fi îndeplinite, dar nu mai târziu de data menționată la alin. (1), inclusiv în situația în care nu au fost constituite în termen garanțiile sau nu a fost anunțată înstrăinarea de active."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 15 iulie 2005.
Nr. 244.


Marți, 30 noiembrie 2021, 10:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.