ORDONANȚĂ nr.35 din 14 iulie 2005
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 673/27 iul. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 pct. III.8 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ
privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea și certificarea autenticității acestora, după caz, de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(2) Categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele rutiere noi care dețin omologare comunitară (CE) de tip a întregului vehicul valabilă.

(4) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru vehiculele rutiere noi prezentate pentru omologare națională de tip a întregului vehicul și care dețin omologare comunitară (CE) de tip a întregului vehicul valabilă, procedura de omologare națională de tip a întregului vehicul cuprinde numai certificarea conformității tipului de vehicul rutier prezentat cu tipul de vehicul omologat în Uniunea Europeană, pe baza documentației respective privind omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, existentă sau prezentată la R.A.R. de către fabricantul vehiculului, reprezentantul acestuia sau importator.

(5) De la data aderării României la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere utilizate care au fost înmatriculate ultima dată într-un stat membru al Uniunii Europene."

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

"Art. 11. - În sensul prezentei ordonanțe termenii de mai jos au următorul înțeles:

  1. vehicul rutier - un sistem mecanic care circulă pe drumurile publice din România, cu sau fără mijloace de autopropulsare, și care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane și/sau mărfuri ori efectuarea de servicii sau lucrări;
  2. vehicul rutier nou - un vehicul rutier aflat înaintea primei înmatriculări, primei înregistrări sau primei utilizări, după caz;
  3. vehicul rutier utilizat - un vehicul rutier care nu îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 pentru a fi considerat ca vehicul rutier nou;
  4. acordurile de la Geneva - Acordul privind adoptarea de prescripții tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roți, echipamentelor și pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roți și condițiile de recunoaștere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor prescripții, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr.371/1976, și Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin Legea
  5. 97/2002."

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Pentru fiecare tip de vehicul rutier omologat de tip, R.A.R. eliberează fabricantului vehiculului, reprezentantului acestuia sau importatorului:

a) certificatul de omologare națională a unui tip de vehicul. În baza omologării naționale de tip a întregului vehicul, deținătorul omologării de tip eliberează o copie a certificatului de omologare de tip pe care se va atesta conformitatea vehiculului fabricat cu tipul omologat și care va însoți fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat; sau
b) certificatul de omologare CE a unui tip de vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană. În baza omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, deținătorul omologării de tip eliberează un certificat de conformitate care va însoți fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat.

(2) În vederea înmatriculării sau înregistrării în România, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului, conform prevederilor prezentei ordonanțe.

(3) Eliberarea cărții de identitate a vehiculelor include și încadrarea de către R.A.R. a vehiculelor rutiere din punct de vedere tehnic, inclusiv în ceea ce privește nivelul emisiilor poluante ale acestora."

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Omologarea unui vehicul rutier este de tip sau individuală, după cum urmează:

a) omologarea națională de tip a întregului vehicul reprezintă procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplinește condițiile tehnice și administrative aplicabile conform legislației în vigoare;
b) omologarea individuală a unui vehicul reprezintă procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un vehicul rutier îndeplinește individual condițiile tehnice și administrative aplicabile conform legislației în vigoare;
c) omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul reprezintă procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplinește condițiile tehnice și administrative aplicabile conform legislației în vigoare armonizate cu legislația comunitară în domeniu."

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Omologarea individuală a unui vehicul rutier se acordă pentru:

a) vehiculele rutiere noi fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăți de același tip, de către aceeași persoană juridică sau fizică;
b) vehiculele rutiere care au fost înmatriculate ultima dată în altă țară, cu excepția, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5);
c) vehiculele rutiere care au suferit modificări prin care au fost afectate caracteristicile menționate în cartea de identitate a vehiculului.

(2) Omologarea individuală se acordă de către R.A.R. prin reprezentanțele județene sau a municipiului București."

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Omologarea națională de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoană juridică română.

(2) La omologarea națională de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaște certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia, emise de către autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene în baza directivelor specifice aplicabile, și certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia emise de către autoritățile competente din statele care sunt părți contractante la acordurile de la Geneva în baza regulamentelor CEE-ONU aplicabile.

(3) Omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(4) La omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaște certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia emise de către autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene în baza directivelor specifice aplicabile."

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Este interzisă comercializarea unui vehicul rutier care nu a fost omologat, de tip sau individual, ori căruia nu i s-a eliberat cartea de identitate a vehiculului de către R.A.R. conform prevederilor prezentei ordonanțe."

9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Omologarea națională de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, piesele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoană juridică română, dacă vehiculul îndeplinește condițiile tehnice și administrative aplicabile.

(2) În baza omologării naționale de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, piesele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare națională de tip.

(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplinește condițiile tehnice și administrative aplicabile armonizate cu legislația comunitară în domeniu.

(4) În baza omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare comunitară (CE) de tip.

(5) Omologarea internațională (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplinește condițiile tehnice și administrative aplicabile.

(6) În baza omologării internaționale (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare internațională (CEE-ONU) de tip."

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Eliberarea certificatelor de omologare internațională (CEE-ONU) pentru vehiculele rutiere în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestora se face în conformitate cu acordurile de la Geneva. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului prin R.A.R. și, respectiv, R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte contractantă la acordurile de la Geneva, ca departament administrativ și, respectiv, serviciu tehnic, în conformitate cu acordurile de la Geneva.

(2) R.A.R. îndeplinește în numele Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului procedurile administrative referitoare la aplicarea acordurilor de la Geneva."

11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Pentru menținerea în circulație, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România care au suferit modificări prin care sunt afectate caracteristicile menționate în cartea de identitate a vehiculului trebuie supuse omologării individuale și modificării cărții de identitate a vehiculului.

(2) La modificările menționate la alin. (1), în cazul intervenției la sistemele care privesc siguranța circulației, protecția mediului, eficiența energetică și protecția împotriva furturilor și care sunt reglementate de directivele/regulamentele Uniunii Europene sau de regulamentele CEE-ONU, trebuie utilizate numai echipamente, componente, entități tehnice, piese și materiale de exploatare de origine sau omologate ori certificate conform legislației în vigoare.

(3) Modificările menționate la alin. (2) pot fi efectuate numai de operatori economici autorizați de R.A.R., conform legislației în vigoare."

12. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"(2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R. și, după caz, de către deținătorul omologării de tip a întregului vehicul."

13. După alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"(6) La radierea unui vehicul rutier, ca urmare a casării acestuia sau a exportului, autoritatea competentă care efectuează radierea are obligația de a reține cartea de identitate a vehiculului și de a o transmite R.A.R. Pe cartea de identitate a vehiculului se va menționa «Vehicul casat» sau «Vehicul exportat»."

14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Eliberarea cărții de identitate se face în următoarele condiții:

a) în cazul omologării individuale, precum și în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate sau înregistrate în România, dacă vehiculul poate fi identificat și corespunde legislației și reglementărilor aplicabile;
b) în cazul existenței unei omologări naționale de tip a întregului vehicul valabile, în baza copiei certificatului de omologare națională de tip a întregului vehicul;
c) de la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul existenței unei omologări comunitare (CE) de tip a întregului vehicul valabile, în baza certificatului de conformitate CE;
d) de la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5), dacă vehiculul corespunde din punct de vedere al stării tehnice."

15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Vehiculele rutiere prezentate în vederea omologării sau eliberării cărții de identitate a vehiculului, după caz, care nu pot fi identificate de către R.A.R. din cauza lipsei sau modificării numerelor de identificare a acestora, astfel cum au fost ele realizate de către constructor sau de către autoritățile competente, după caz, nu pot obține eliberarea cărții de identitate a vehiculului și nici eliberarea unuia dintre documentele menționate la art. 13 alin. (5).

(2) Vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care nu pot fi identificate, nu pot obține eliberarea unuia dintre documentele menționate la art. 13 alin. (5) și nici eliberarea/modificarea cărții de identitate a vehiculului."

16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) La înmatriculare în România, deținătorii vehiculelor rutiere, cu excepția celor noi, vor face dovada efectuării de către R.A.R. a certificării autenticității acestora.

(2) Certificarea autenticității unui vehicul rutier constă, după caz, în:

a) atestarea faptului că principalele sale elemente de identificare sunt originale și/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;
b) atestarea identității vehiculului în raport cu datele menționate în cartea de identitate a acestuia;
c) atestarea faptului că vehiculul nu figurează la data efectuării certificării autenticității ca dat în urmărire pe plan intern sau internațional conform bazelor de date aflate la dispoziția autorităților competente din România;
d) atestarea faptului că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autoritățile competente din țara de proveniență, este autentic (numai pentru vehiculele aflate la prima înmatriculare în România).

(3) Activitatea de certificare a autenticității se efectuează prin metode nedistructive de către specialiștii R.A.R., în laboratoare organizate în spațiile proprii sau în spații aparținând unor operatori economici.

(4) Certificarea autenticității se efectuează pentru:

a) vehiculele rutiere utilizate supuse omologării individuale în vederea primei înmatriculări în România;
b) vehiculele rutiere înmatriculate în România și care își schimbă deținătorul;
c) vehiculele rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5).

(5) Pentru vehiculele care corespund din punct de vedere al certificării autenticității, R.A.R. eliberează un certificat de autenticitate sau o notă de identificare, după caz.

(6) Pentru vehiculele care nu corespund din punct de vedere al certificării autenticității, R.A.R. eliberează o notă de constatare.

(7) Sunt exceptate de la certificarea autenticității autovehiculele destinate competițiilor sportive și vehiculele istorice.

(8) Certificatul de autenticitate al unui vehicul rutier sau nota de identificare a acestuia, după caz, este valabil/valabilă timp de 60 de zile de la data eliberării acestora."

17. Articolul 131 va avea următorul cuprins:

"Art. 131. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale conform prevederilor prezentei ordonanțe, R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidența vehiculelor rutiere înmatriculate și înregistrate în România, precum și la bazele de date privind vehiculele date în urmărire pe plan intern și internațional aflate la dispoziția autorităților competente din România, pe bază de protocol încheiat între autorități."

18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) comercializarea unui vehicul rutier care nu este omologat sau nu deține carte de identitate a vehiculului eliberată de R.A.R. conform prevederilor prezentei ordonanțe, după caz;
b) menținerea în circulație a unui vehicul care a suferit modificări prin care au fost afectate caracteristicile menționate în cartea de identitate a vehiculului, fără ca modificarea să fi fost menționată în aceasta;
c) nerespectarea cerințelor precizate la art. 9 alin. (2) și

(3) referitoare la efectuarea modificărilor la vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate.

(2) Se sancționează cu amendă:

a) de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) fapta prevăzută la alin. (1) lit. a);
b) de la 300 lei (RON) la 500 lei (RON) faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se constată și se sancționează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(4) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se constată și se sancționează de către personalul Inspectoratului General al Poliției împuternicit în acest scop de către Ministerul Administrației și Internelor.

(5) Prevederile prezentei ordonanțe referitoare la contravenții se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, îndeplinește următoarele atribuții în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe:

a) acordă omologarea națională de tip a întregului vehicul;
b) acordă omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
c) acordă omologarea națională de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, piesele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia;
d) acordă omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
e) acordă omologarea internațională (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia;
f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării naționale de tip a întregului vehicul;
g) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
h) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării naționale de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia;
i) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiior tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
j) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării internaționale (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia;
k) verifică la deținătorul omologării de tip conformitatea producției și ia măsurile necesare pentru menținerea acesteia pe toată durata de fabricație a tipului respectiv de vehicul;
l) impune deținătorului omologării de tip menționat la lit. k) remedierea defecțiunilor de fabricație constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de același tip și care pun sau pot pune în pericol siguranța circulației ori protecția mediului;
m) supraveghează pe piață conformitatea cu tipul omologat a vehiculelor rutiere, sistemelor, echipamentelor, componentelor și entităților tehnice ale acestora introduse pe piață;
n) supraveghează pe piață conformitatea materialelor de exploatare introduse pe piață;
o) acordă omologarea individuală a unui vehicul rutier;
p) efectuează încercările necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării individuale a unui vehicul;
r) eliberează cartea de identitate a vehiculului;
s) asigură modificarea cărții de identitate a vehiculelor care au suferit modificări prin care au fost afectate caracteristicile menționate în cartea de identitate a vehiculului;
t) asigură eliberarea duplicatului la cartea de identitate a vehiculului;
u) efectuează operațiunile impuse la certificarea autenticității vehiculelor și eliberează certificatul de autenticitate, nota de identificare sau nota de constatare, după caz.

(2) În funcție de neconformitățile constatate, R.A.R. poate impune deținătorilor omologării de tip măsuri privind sistarea comercializării și/sau retragerea lotului de vehicule neconforme, cu interdicția comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulație a vehiculelor neconforme cu tipul omologat.

(3) Cheltuielile datorate retragerii din circulație, remedierii neconformităților și repunerii în circulație a vehiculelor sau, după caz, a lotului de vehicule se suportă de către deținătorul omologării de tip."

20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) La epuizarea spațiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate ale deținătorilor, R.A.R. este obligat să elibereze o nouă carte de identitate a vehiculului.

(2) Pentru situații speciale, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului poate aproba eliberarea cărților de identitate cu valabilitate limitată în timp, dar nu mai mult de un an."

21. Articolul 161 va avea următorul cuprins:

"Art. 161. - (1) În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărții de identitate a vehiculului, R.A.R. poate emite un duplicat al cărții de identitate, cu avizul autorității competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, după caz.

(2) De asemenea, R.A.R. poate emite un duplicat al cărții de identitate în cazul refuzului de predare a cărții de identitate constatat de executorul judecătoresc cu ocazia executării silite."

22. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

"Art. 171. - (1) Prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului se stabilesc:

a) categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România;
b) categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea națională de tip a întregului vehicul și categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea comunitară de tip (CE) a întregului vehicul;
c) procedura de acordare a omologării de tip a întregului vehicul;
d) procedura de acordare a omologării de tip a vehiculului în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia;
e) procedura de acordare a omologării individuale a vehiculului;
f) procedura de certificare a autenticității vehiculelor;
g) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a întregului vehicul;
h) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a vehiculului în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia;
i) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării individuale a vehiculului.

(2) Prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice se stabilesc instrucțiunile privind cartea de identitate a vehiculului.

(3) Pe data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2) se abrogă Hotărârea Guvernului nr.610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.262 din 21 octombrie 1992, și Instrucțiunile ministrului de interne, ale ministrului finanțelor și ale ministrului transporturilor nr. 290/2.802/1.189/1993 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.110 din 28 mai 1993.

(4) Ordinele prevăzute la alin. (1) și (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează ori de câte ori este nevoie."

Art. II. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va actualiza Reglementările privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr.211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.275 din 18 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și Reglementările privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor și a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticității și identificarea vehiculelor rutiere RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 36/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.575 din 11 august 2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. - Ordonanța Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, după aprobarea acesteia prin lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 14 iulie 2005.
Nr. 35.


Luni, 19 aprilie 2021, 02:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.