HOTĂRÂRE nr.1.123 din 22 septembrie 2005
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2005 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 887/4 oct. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr.326/2005 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.380 din 5 mai 2005, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice pe anul 2005, în valoare de 1.824 miliarde lei ROL (182.400 mii lei RON) potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Măsurile de sprijin financiar prevăzute în prezenta hotărâre vor fi notificate Consiliului Concurenței de către inițiator/furnizor, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia.

(2) În cazul actelor administrative emise și al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligației prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurenței va solicita instanțelor judecătorești competente anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal și, pe cale de consecință, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plății oricărui ajutor ilegal."

3. Poziția de la nr. crt. 3 din anexă se modifică corespunzător anexei la prezenta hotărâre.

4. Ultima poziție din anexă, referitoare la totalul sumelor acordate conform prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, se modifică și va avea următorul cuprins:

------------------------------------------------------------------------
"Total                              1.824"
------------------------------------------------------------------------

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 22 septembrie 2005.
Nr. 1.123.


ANEXĂ


Luni, 19 aprilie 2021, 03:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.