ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.134 din 29 septembrie 2005
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
Textul actului publicat în M.Of. nr. 899/7 oct. 2005

Având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 235/2005, prin care s-au declarat neconstituționale prevederile prin care Parchetul Național Anticorupție era competent cu investigarea infracțiunilor comise de către deputați și senatori,
segmentându-se astfel major investigarea corupției la nivel înalt și influențându-se negativ eficiența activității de luptă împotriva acestui fenomen, cu implicații majore asupra procesului de integrare a României în Uniunea Europeană, datorită neadaptării la cerințele europene referitoare la justiție și combaterea corupției,
având în vedere cerința restrângerii competenței organismului specializat în combaterea corupției la cazurile de mare corupție definite prin calitatea făptuitorului și prin valoarea prejudiciilor, precum și a eficientizării acestuia și
luând în considerare necesitatea formulării unui răspuns credibil în această perioadă, în care Comisia Europeană se află în plin proces de redactare a viitorului raport de țară pentru România, la solicitările partenerilor europeni de a asigura un mijloc eficient și unitar de combatere a fenomenului de corupție la nivel înalt în România,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind Departamentul Național Anticorupție"

2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Prin prezenta ordonanță de urgență se înființează Departamentul Național Anticorupție ca structură autonomă, cu personalitate juridică proprie, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin reorganizarea Parchetului Național Anticorupție."

3. Alineatul (3) al articolului 1 se abrogă.

4. Alineatul (31) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"(31) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție coordonează Departamentul Național Anticorupție prin intermediul procurorului șef al acestui departament. Coordonarea privește îndrumări cu caracter general referitoare la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, precum și solicitarea de informări asupra activității departamentului. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție soluționează conflictele de competență apărute între Departamentul Național Anticorupție și celelalte structuri sau unități din cadrul Ministerului Public."

5. Alineatul (4) al articolului 1 se abrogă.

6. La articolul 3 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

"e) elaborarea raportului anual privind activitatea Departamentului Național Anticorupție și prezentarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii și ministrului justiției, nu mai târziu de luna februarie a anului următor, iar ministrul justiției va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Departamentului Național Anticorupție;".

7. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Departamentul Național Anticorupție este condus de un procuror șef care este asimilat primadjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorul șef al Departamentului Național Anticorupție este ajutat de 2 procurori șefi adjuncți, asimilați adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție."

8. Alineatul (4) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"(4) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Departamentului Național Anticorupție se asigură de la bugetul de stat. Anual se constituie un depozit în valoare de cel puțin 2 milioane lei (RON), pentru acțiuni privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante de corupție, la dispoziția procurorului șef al Departamentului Național Anticorupție. Această sumă este prevăzută la titlul «Cheltuieli materiale și servicii» în bugetul Departamentului Național Anticorupție, iar modul său de gestionare și de utilizare se va stabili prin ordin al procurorului șef al acestui departament."

9. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Departamentul Național Anticorupție este organizat în secții conduse de procurori șefi secție, ajutați de procurori șefi adjuncți secție. Secțiile se înființează și se desființează prin ordin al procurorului șef al Departamentului Național Anticorupție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."

10. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) și (42), cu următorul cuprins:

"(41) În cadrul Departamentului Național Anticorupție va funcționa un birou de informare și relații publice care va asigura legătura cu publicul și cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenței activității de urmărire penală, în condițiile stabilite de lege.

(42) Conducătorul biroului, care îndeplinește și funcția de purtător de cuvânt, poate fi un procuror desemnat de procurorul șef al Departamentului Național Anticorupție ori un jurnalist, încadrat ca specialist, numit pe bază de concurs sau de examen."

11. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"(5) Ofițerii și agenții de poliție judiciară își desfășoară activitatea în cadrul secțiilor, serviciilor sau al altor compartimente de activitate, fiind repartizați prin ordin al procurorului șef al Departamentului Național Anticorupție."

12. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Departamentul Național Anticorupție se încadrează cu procurori, ofițeri și agenți de poliție judiciară, specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic și în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum și personal economic și administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de funcțiuni, aprobat potrivit legii."

13. La articolul 10, alineatele (2), (3), (5) și (6) vor avea următorul cuprins:

"(2) Ofițerii și agenții de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1) își desfășoară activitatea numai în cadrul Departamentului Național Anticorupție, sub autoritatea exclusivă a procurorului șef al acestui departament.

(3) Ofițerii și agenții de poliție judiciară pot efectua numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Departamentului Național Anticorupție. Ofițerii și agenții de poliție judiciară își desfășoară activitatea sub directa conducere, supraveghere și control al procurorului.
.............................................................................................
(5) Detașarea ofițerilor și a agenților de poliție judiciară în cadrul Departamentului Național Anticorupție se face, la propunerea nominală a procurorului șef al Departamentului Național Anticorupție, prin ordin al ministrului administrației și internelor, iar numirea acestora în funcții se face prin ordin al procurorului șef al acestui departament.

(6) Ofițerii și agenții de poliție judiciară sunt detașați în interesul serviciului pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii detașării în funcție, cu acordul acestora."

14. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

"(61) Detașarea ofițerilor și a agenților de poliție judiciară în cadrul Departamentului Național Anticorupție încetează înaintea împlinirii perioadei prevăzute la alin. (6) prin revocarea din funcție dispusă prin ordin motivat al procurorului șef al Departamentului Național Anticorupție."

15. Alineatele (7) și (8) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

"(7) Ofițerii și agenții de poliție judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o însărcinare.

(8) Ofițerii și agenții de poliție judiciară, pe perioada numirii în cadrul Departamentului Național Anticorupție, au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru ofițerii de poliție și agenții de poliție, cu excepțiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Atribuțiile prevăzute de lege pentru ministrul administrației și internelor privind drepturile și răspunderile ce revin ofițerilor și agenților de poliție judiciară se exercită de procurorul șef al Departamentului Național Anticorupție. Atribuțiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară se exercită de ministrul administrației și internelor, la propunerea procurorului șef al Departamentului Național Anticorupție."

16. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) Sunt de competența Departamentului Național Anticorupție infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite în una dintre următoarele condiții:

a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro ori o perturbare deosebit de gravă a activității unei autorități publice, instituții publice sau oricărei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracțiunii de corupție este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 de euro;
b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbării aduse unei autorități publice, instituții publice sau oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracțiunii de corupție, sunt comise de către:
deputați;
senatori;
membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat și asimilații acestora; consilieri ai miniștrilor;
judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție și ai Curții Constituționale; ceilalți judecători și procurori;
membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
președintele Consiliului Legislativ și locțiitorul acestuia;
Avocatul Poporului și adjuncții săi;
consilierii prezidențiali și consilierii de stat din cadrul Administrației Prezidențiale;
consilierii de stat ai primului-ministru; membrii și controlorii financiari ai Curții de Conturi și ai camerelor județene de conturi;
guvernatorul, primviceguvernatorul și viceguvernatorul Băncii Naționale a României;
președintele și vicepreședintele Consiliului Concurenței;
ofițeri, amirali, generali și mareșali;
ofițeri de poliție;
președinții și vicepreședinții consiliilor județene;
primarul general și viceprimarii municipiului București;
primarii și viceprimarii sectoarelor municipiului București;
primarii și viceprimarii municipiilor;
consilierii județeni;
prefecții și subprefecții;
conducătorii autorităților și instituțiilor publice centrale și locale și persoanele cu funcții de control din cadrul acestora, cu excepția conducătorilor autorităților și instituțiilor publice de la nivelul orașelor și comunelor și a persoanelor cu funcții de control din cadrul acestora;
avocații;
comisarii Gărzii Financiare;
personalul vamal; persoanele care dețin funcții de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, al instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare;
persoanele prevăzute la art. 81 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare;
lichidatorii judiciari;
executorii Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului."

17. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"(11) Infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene sunt de competența Departamentului Național Anticorupție.

(12) Departamentul Național Anticorupție este competent să efectueze urmărirea penală, dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5, art. 246, 247, 248 și 2481 din Codul penal, al infracțiunilor prevăzute la art. 175, 177 și 178-181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale."

18. Alineatele (2), (3) și (4) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

"(2) Procurorii specializați din cadrul Departamentului Național Anticorupție efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1), (11) și (12).

(3) Urmărirea penală în cauzele privind infracțiunile prevăzute la alin. (1), (11) și (12), săvârșite de militarii în activitate, se efectuează de procurori militari din cadrul Departamentului Național Anticorupție, indiferent de gradul militar pe care îl au persoanele cercetate.

(4) Sunt de competența parchetelor de pe lângă instanțe, potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală, infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt date, conform alin. (1), (11) și (12), în competența Departamentului Național Anticorupție."

19. Articolul 131 se abrogă.

20. Articolul 17 se abrogă.

21. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul conținut:

"(3) Verificarea conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora se realizează numai la cererea procurorului din cadrul Departamentului Național Anticorupție care efectuează urmărirea penală."

22. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Departamentul Național Anticorupție funcționează cu următorul număr maxim de posturi:

a) 130 de posturi de procurori;
b) 170 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară;
c) 45 de posturi de specialiști;
d) 85 de posturi de personal auxiliar de specialitate;
e) 80 de posturi de personal economic și administrativ.

(2) Numărul maxim de posturi al Departamentului Național Anticorupție poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului."

23. Alineatele (3), (4) și (8) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:

"(3) Ofițerii și agenții de poliție judiciară din Departamentul Național Anticorupție beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și de drepturile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Salariul pentru funcția îndeplinită de agentul de poliție se stabilește potrivit cap. A nr. crt. 32 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.177/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, de ofițerul de poliție judiciară, potrivit cap. A nr. crt. 29 din anexa nr. 1, de șeful de birou, potrivit cap. A nr. crt. 28 din anexa nr. 1 și de șeful de serviciu, potrivit cap. A nr. crt. 27 din anexa nr. 1 la aceeași ordonanță de urgență.

(4) Ofițerii și agenții de poliție judiciară, precum și specialiștii din Departamentul Național Anticorupție beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute în art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.177/2002, cu modificările și completările ulterioare.
............................................................................................
(8) Drepturile bănești și materiale ale procurorilor, personalului auxiliar de specialitate, specialiștilor, personalului economic și administrativ, ale cadrelor militare și ale celorlalte categorii de personal ale Departamentului Național Anticorupție, precum și ale ofițerilor și agenților de poliție judiciară se plătesc din fondurile acestui departament."

Art. II. - În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și în orice alte acte normative care cuprind referiri la Parchetul Național Anticorupție, următoarele denumiri se înlocuiesc astfel:

a) "Parchetul Național Anticorupție" cu "Departamentul Național Anticorupție";
b) "procurorul general" al Parchetului Național Anticorupție cu "procurorul șef" al Departamentului Național Anticorupție;
c) "procurorul general adjunct" al Parchetului Național Anticorupție cu "procurorul șef adjunct" al Departamentului Național Anticorupție;
d) "consilierul procurorului general" al Parchetului Național Anticorupție cu "consilierul procurorului șef" al Departamentului Național Anticorupție.

Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justiției,
Monica Luisa Macovei

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

București, 29 septembrie 2005.
Nr. 134.


Marți, 20 octombrie 2020, 19:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.