DECRET-LEGE nr.1.700 din 5 mai 1938
pentru stabilirea dobânzilor și înlăturarea cametei
Textul actului publicat în M.Of. nr. 102/5 mai. 1938

Asupra raportului presedintelui Consiliului Nostru de Ministri si al ministrilor Nostri secretari de Stat la Departamentele Economiei Nationale, Finantelor si Justitiei, sub Nr. 13.831 din 4 Mai 1938;
Având în vedere avizul Consiliul legislativ Nr. 9 din 4 Mai 1938;
Vazând jurnalul Consiliului de Ministri Nr. 849, încheiat în sedinta de la 4 Mai 1938;
În virtutea art. 46 si 98 din Constitutiune,
Am decretat si decretam:

Stabilirea dobânzilor si înlaturarea cametei

1. Dobânda legala anuala se stabileste la unul la suta (1%), în afaceri civile si doi la suta (2%) în afaceri comerciale socotite peste scontul Bancii Nationale a României. Când debitorul este tinut sa plateasca o dobânda fara ca aceasta sa fie fixata prin act, el va plati dobânda legala. Debitorul care, cu rea credinta a cauzat, prin întârzierea în executarea obligatiunilor, un prejudiciu creditorului sau, va putea fi obligat sa plateasca, pe lânga interesele moratorii si daune interese distincte.

2. Dobânda conventionala anuala nu poate întrece 4 la suta peste taxa scontului Bancii Nationale a României; în viitor, ea va fi stabilita în raport cu taxa scontului Bancii Nationale a României ori de câte ori nevoia o va cere. Ea se va putea determina pe un anume timp si pe osebite regiuni ale tarii. Aceasta dobânda va fi maxima. La stabilirea ei se va putea lua si avizul, cu caracter consultativ al unei "Comisiuni pentru determinarea dobânzilor maximale", compusa din:

Un reprezentant al Uniunii Camerelor de agricultura.
Un reprezentant al Uniunii Camerelor de munca.
Un reprezentant al Cooperatiei.
Un reprezentant al Uniunii Camerelor de comert si de industrie.
Un reprezentant al Consiliului Superior Bancar.
Un reprezentant al bancilor din Capitala.
Un reprezentant al bancilor din provincie.
Un delegat al Ministerului Economiei Nationale.
Un delegat al Bancii Nationale a României, care va fi si prezidentul comisiunii.

Tabloul dobânzilor conventionale maximale se va publica în Monitorul Oficial, sub îngrijirea Bancii Nationale a României.

Orice institutiune de credit va fi obligata sa afiseze acest tablou, în mod vizibil, în localul sau, sub sanctiunea unei amenzi de la 10 - 50.000 lei.

3. Prin dobânda se întelege nu numai sumele platite în bani, dar ori si ce alte prestatiuni sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obliga drept echivalent al folosintei capitalului socotit în numerar.

În cazul când dobânda nu este fixata în bani, prestatiunile se vor evalua la preturile din momentul contractarii împrumutului. De asemenea, în dobânda se cuprind si orice alte obligatiuni accesorii, ca: cheltuielile ce nu sunt necesare, sau sunt disproportionate cu serviciile facute, comisioanele de deschidere, de manipulare sau de prelungire a creditului, precum si onorariile de avocati, cu exceptia acelor de executare, calculate conform tarifului minimal.

Nu intra în calculul dobânzii: taxele de timbru si înregistrare, aferente operatiunii, costul timbrelor de cambie, cheltuielile efective pentru asigurarea sau conservarea garantiilor, precum si comisioanele ce nu sunt disproportionale cu serviciile facute.

4. Plata anticipata a dobânzilor nu poate avea loc decât pe maximum 6 luni. Dobânda astfel încasata ramâne bine dobândita creditorului indiferent de variatiunile ulterioare.

5. Învoirea prin care de mai înainte sau cu prilejul încheierii unei conventiuni civile sau comerciale, cu exceptia contractului de cont curent, se va prevede dobânda la dobânzile datorate pe un an, sau la alte venituri viitoare, se va declara nula, iar delictul intra în prevederile acestui decret. Totusi, dobânda datorata pe un an se poate capitaliza si produce dobânda, daca se încheie ulterior o conventiune speciala în acest sens sau daca face obiectul unei cereri în judecata.

6. Acela care într-o conventie civila sau comerciala, acordând sau prelungind un împrumut, va primi sau va stipula, pentru sine sau pentru altul, prin însusi actul de împrumut, prin act separat, prin act deghizat sau în orice alt mod, o dobânda conventionala superioara celei fixata în modul aratat prin acest decret, savârseste delictul de camata si se va pedepsi cu închisoarea de la 2 luni pâna la 2 ani si cu amenda de la 10 - 30.000 lei.

În caz de circumstante atenuante, instanta de judecata nu va putea reduce pedeapsa sub lei 10.000 amenda.

Se excepteaza de la dispozitiile prezentului decret contractul de împrumut maritim (art. 601 - 615 c. com.).

7. La aceeasi pedeapsa va fi supus acela care, în orice alt contract de împrumut formal sau deghizat, va primi sau va stipula pentru sine sau pentru altul, avantaje care sunt în asa depasire fata cu valoarea prestatiunii date sau fagaduite, încât întrec cu cel putin un sfert pretul curent sau justul pret al celeilalte prestatiuni.

8. Când infractiunea prevazuta de art. 6 si 7 s-a savârsit în numele unei persoane juridice, pedeapsa se va aplica celor ce au aprobat încheierea afacerii.

Daca delictul s-a savârsit de un procurist sau de un mandatar, pedeapsa se va aplica, atât acestuia, cât si celor în numele carora si cu stirea carora delictul a fost savârsit.

Membrii consiliului de administratie sau de conducere si organele de control ale societatii comerciale, precum si directorii de serviciu, vor fi pedepsiti cu amenda prevazuta mai sus, daca se va dovedi ca delictele aratate sunt datorate unei grave neglijente din partea lor.

Conventia pe temeiul careia orice amenda pronuntata împotriva persoanei fizice va fi preluata de persoana juridica, este nula.

9. La aceeasi pedeapsa ca cei vizati la art. 6 si 7, vor fi supusi:

Acei care cedeaza o creanta uzuara sau acei care, cu stiinta o dobândesc pentru a o valorifica.
Acei care cu stiinta servesc ca mijlocitori la comiterea delictului.

Procurorii sau mandatarii unei persoane fizice sau juridice, care au tratat o afacere uzuara, cu conditia ca acel contract sa se fi încheiat.

10. În cazurile când delictele prevazute la art. 6, 7 si 9 s-au comis în una din urmatoarele circumstante:

În timpuri de grave crize economice.
Provocând o dauna de o deosebita importanta.
Un mare numar de persoane au suferit pagube grave.
Prin simularea cametei, afacerii.
De un functionar public sau preot al unui cult, recunoscut de Stat.
De un împrumutator profesionist sau de o persoana care, anterior a fost condamnata pentru acelasi delict.
De o persoana a carei conditiune economico-sociala este evident superioara acelei a victimei.
În dauna unor persoane apartinând claselor agricole sau muncitoresti.
În dauna unui minor, a unui interzis sau a unui pus sub consiliu judiciar; închisoarea va fi de la 6 luni la 3 ani si amenda de la 20.000 - 100.000 lei, atragând dupa sine si pierderea drepturilor politice.

În caz de circumstante atenuante, instanta de judecata nu se va putea coborî în aplicarea pedepsei de mai jos de 20.000 lei, minimul de amenda.

11. Judecata va proceda la reducerea în limitele legale a dobânzilor sau foloaselor de camata percepute sau stipulate, ordonând restitutiunea acelor dobânzi sau avantaje ilegale percepute, cu dobânzi legale la aceste sume datorate din ziua platii sau a dobândirii lor; de asemeni va putea dispune imputarea lor asupra dobânzilor viitoare sau asupra capitalului.

Daca s-au stipulat dobânzi care întrec maximul stabilit în modul aratat prin acest decret, pentru tot ce se depaseste obligatiunea, este nula de drept. Actele cuprinzând stipulatiuni de dobânzi superioare maximului fixat, nu vor putea fi autentificate.

Actele cuprinzând stipulatiuni de dobânzi superioare maximului prevazut, vor fi intabulate sau prenotate, cu adaugirea ca dobânzile se înscriu la maximum admis prin prezentul decret.

12. Dispozitiunile acestui decret se aplica si dobânzilor de orice fel prevazute în actele existente pentru timpul ce curge de la publicarea acestui decret.

13. Contractele de vânzare, cu pact de rascumparare si anticreza ce se vor încheia între parti dupa data publicarii decretului de fata sunt nule de drept, iar dispozitiunile art. 1.371 - 1.387 inclusiv din codul civil, art. 1.697 - 1.703 inclusiv din codul civil si art. corespunzatoare din codurile civile în vigoare în teritoriile unite, se abroga.

14. În contractele sinalagmatice cuprinzând pactul comisoriu expres, cu clauza ca pretentiunile uneia din parti ramân definitiv dobândite celeilalte parti în caz de inexecutiune, partea ce le-a primit va putea fi obligata judecatoreste, în caz de reziliere a contractului, sa le restituie în masura în care întrec dauna suferita sau lipsa de folosinta a obiectului prestat, fara ca totusi restitutiunea sa întreaca trei sferturi din pretentiunile primite.

15. Actiunea publica, pe temeiul acestui decret, se pune în miscare, fie de Ministerul public, fie la cererea Consiliului superior bancar, fie la cererea partii vatamate, care îsi va putea formula prin aceeasi actiune pretentia sa pentru exces de dobânda.

Reclamatiunea penala a debitorului nu suspenda în aceasta materie cu cursul unei actiuni civile sau materiale.

Actiunea civila sau comerciala a debitorului pentru reducerea dobânzilor stipulate ilegal ori pentru restituirea celor ilegal percepute, nu va putea fi conexata cu actiunea creditorului si ele vor fi judecate separat.

Orice mijloace de probatiune sunt admisibile pentru a dovedi infractiunile la acest decret. Instanta competenta a judeca actiunea penala introdusa pe temeiul acestui decret, este judecatoria locului unde s-a savârsit infractiunea.

Orice act de procedura privitor la judecarea reclamatiunii penale introduse pe temeiul acestui decret, este scutit de timbru.

Hotarârea definitiva de condamnatiune se va publica într-un ziar raspândit, pe cheltuiala celui condamnat.

16. Toate dispozitiunile contrarii din legile în vigoare, se abroga.

17. Presedintele Consiliului Nostru de Ministri si ministrii Nostri secretari de Stat la Departamentele Economiei Nationale, Finantelor si Justitiei sunt însarcinati cu aducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului decret.

*) I.D.R. sub Nr. 1700 din 1938, s-a dat în baza art. 46 si 98 din Constitutie, si s-a publicat în Monitorul Oficial, p. I, Nr. 102 din 5 Mai 1938. El abroga Legea contra cametei, din 2 Aprilie 1931, la pag. 1025, vol. XVIII, cu mod. 27 Iulie 1931 si 14 Aprilie 1933, pag. 312, vol. XXI.


Marți, 27 octombrie 2020, 10:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.