ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.172 din 29 noiembrie 2005
cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2005
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1126/13 dec. 2005

Având în vedere:
- necesitatea asigurării fondurilor pentru plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile de echipamente efectuate în perioada octombrie 2004 - decembrie 2005, amânate la plată în temeiul art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- asigurarea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale ministerului, precum și a celor cu caracter social;
- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,
ținând seama de dispozițiile art. 6 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Bugetul pe anul 2005, aprobat Ministerului Administrației și Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. II. - Bugetul modificat al ordonatorului principal de credite, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. III. - (1) Se autorizează Ministerul Administrației și Internelor să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în structura bugetului de stat și să efectueze modificările în anexele la bugetul propriu și în bugetele ordonatorilor de credite din subordine, în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Se autorizează Ministerul Administrației și Internelor să introducă modificările aprobate la titlul "Cheltuieli de capital" pe categoriile de investiții prevăzute la poziția C "Alte cheltuieli de investiții".

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 29 noiembrie 2005.
Nr. 172.


ANEXĂ

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

BUGET PE ANUL 2005


Duminică, 28 februarie 2021, 09:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.