ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.194 din 22 decembrie 2005
privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1189/29 dec. 2005

Termenul de urgență rezultă din faptul că actele normative emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2000 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, aprobată prin Legea nr. 362/2001, prevăd ca lista cu animalele care constituie patrimoniul genetic al animalelor se întocmește în luna decembrie.

Întocmirea și aprobarea acestei liste în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2000 ar avea ca efect utilizarea ineficientă a fondurilor destinate acestui scop pentru anul 2006 și întârzierea cu un an a aplicării măsurilor de conservare și utilizare a resurselor genetice animale, așa cum au fost enunțate prin Convenția de la Rio de Janeiro.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Prin prezenta ordonanță de urgență se stabilește cadrul juridic privind finanțarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, a unor măsuri pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale.

Art. 2. - (1) Finanțarea măsurilor pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale se aplică populațiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariție și celor vulnerabile, care prezintă importanță biologico-economică în producție sau importanță cultural-istorică, clasificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Lista resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile, care sunt supuse programului de conservare, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", cu acordul Comisiei pentru managementul resurselor genetice animale.

Art. 3. - (1) Sumele pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale prevăzute la art. 2 se acordă deținătorilor care îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ:

a) au întocmite programe de conservare și utilizare a populațiilor de animale pe care le dețin, în conformitate cu principiile științifice, care să vizeze evitarea consangvinizării;
b) prezintă măsurile pentru creșterea numărului de animale și pentru extinderea la un număr mai mare de crescători;
c) sunt membri ai unei asociații profesionale care are ca obiectiv conservarea și utilizarea resurselor genetice animale.

(2) Programele de conservare și utilizare pentru fiecare populație de animale în stare critică, în pericol de dispariție sau vulnerabile se vor întocmi cu sprijinul asociației care reprezintă crescătorii de animale din aceste populații și vor cuprinde atât măsurile pentru evitarea consangvinizării, cât și măsurile pentru creșterea numărului de animale și extinderea lor la un număr mai mare de crescători.

(3) Asociațiile care reprezintă crescătorii de animale din populațiile în stare critică, în pericol de dispariție sau vulnerabile sunt responsabile de aplicarea programelor de conservare și utilizare întocmite pentru aceste populații.

(4) În cazul în care o populație de animale în stare critică, în pericol de dispariție sau vulnerabilă este deținută de un singur crescător, nu este obligatorie îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. c).

(5) Programele de conservare și utilizare a populațiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Sumele cu această destinație, pe specii și rase, se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.

(6) Alocarea sumelor se face în baza contractelor încheiate, pe o perioadă de 5 ani, între deținătorii animalelor și Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, care vor cuprinde criteriile de eligibilitate și modalitățile de plată.

(7) Criteriile de eligibilitate se referă la puritatea rasei, la numărul minim de animale pe crescător și la circuitul reproducătorilor conform programului de conservare.

Art. 4. - (1) Verificarea modului privind respectarea de către deținătorii de animale a programelor de conservare și utilizare a populațiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile se realizează de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu".

(2) În cazul nerespectării programelor de conservare și utilizare a populațiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile, deținătorii de animale sunt obligați să restituie sumele primite de la buget în acest scop.

Art. 5. - (1) Utilizarea sumelor alocate pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile, în alte scopuri, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON).

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea amenzilor se fac de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2000 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.163 din 18 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 362/2001, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.
Nr. 194.


ANEXĂ

POPULAȚIILE DE ANIMALE
care reprezintă resurse genetice din zootehnie

În conformitate cu normele internaționale, populațiile de animale aparținând resurselor genetice din zootehnie se clasifică astfel:

a) populații în constituire, prin lucrări de identificare, structurare și realizare de noi creații biologice;
b) populații în stare critică sau considerate dispărute, care au efective mai mici de 100 de femele;
c) populații în pericol de dispariție, care au un număr de femele cuprins între 101 și 1.000 de capete;
d) populații vulnerabile, care au un număr de femele cuprins între 1.000 și 5.000 de capete;
e) populații active, în stare normală, care includ populațiile cu număr mai mare de 5.000 de femele.


Duminică, 07 august 2022, 18:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.