ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.203 din 22 decembrie 2005
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1193/30 dec. 2005

În vederea susținerii programului de aderare a României la Uniunea Europeană, precum și pentru corelarea unor dispoziții din legislația fiscală, se impune adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) al articolului 21 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» deduce la calculul profitului impozabil următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile reprezentând diferența dintre sumele cuvenite pe bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvernul României și Curtea Constituțională pentru plata activității de reprezentare și protocol și cheltuielile înregistrate efectiv de regie;
b) cheltuielile efectuate, în condițiile legii, pentru asigurarea administrării, păstrării integrității și protejării imobilului «Palat Elisabeta» din domeniul public al statului;
c) cheltuielile aferente producerii și emiterii permiselor de ședere temporară/permanentă pentru cetățenii străini, în condițiile reglementărilor legale."

2. După alineatul (4) al articolului 168 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică pentru electricitate și gazul natural."

Art. II. - Prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.
Nr. 203.


Duminică, 18 august 2019, 12:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.