ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.209 din 22 decembrie 2005
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1194/30 dec. 2005

Având în vedere faptul că Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, prin Corpul de control, întâmpină dificultăți în efectuarea controlului în teritoriu, în special la nivelul primăriilor, ceea ce periclitează punerea în posesie a proprietarilor de drept și îndeplinirea obligațiilor ce revin statului român în angajamentele internaționale asumate, în special în privința respectării angajamentelor ce revin Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților la pct. 1.5 din Planul de măsuri prioritare pentru integrarea europeană pentru perioada noiembrie 2005 - decembrie 2006 - Criterii politice

"Drepturile omului",

ținând seama de faptul că o serie de notificări formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, au ca obiect imobile în care își desfășoară activitatea unități de jandarmi, servicii publice comunitare pentru situații de urgență și poliție de frontieră, în care notificatorii și-au dovedit atât calitatea de persoană îndreptățită, cât și dreptul de proprietate asupra imobilelor pentru care este exclusă posibilitatea ca prin decizie motivată a ministrului administrației și internelor de restituire în natură să se prevadă posibilitatea menținerii afectațiunii pe o perioadă de 3 ani, necesară pentru identificarea unor locații corespunzătoare desfășurării activităților specifice,
întrucât toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

TITLUL I
Modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Articol unic. - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.798 din 2 septembrie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Primarii sau, după caz, conducătorii entităților învestite cu soluționarea notificărilor au obligația să afișeze lunar, în termen de cel mult 10 zile calendaristice calculate de la sfârșitul lunii precedente, la loc vizibil, un tabel care să cuprindă bunurile disponibile și/sau, după caz, serviciile care pot fi acordate în compensare."

2. La articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza Decretului nr.410/1948 privind donațiunea unor întreprinderi de arte grafice, a Decretului nr.478/1954 privind donațiile făcute statului și altele asemenea, neîncheiate în formă autentică, precum și imobilele donate statului sau altor persoane juridice, încheiate în forma autentică prevăzută de art. 813 din Codul Civil, în acest din urmă caz dacă s-a admis acțiunea în anulare sau în constatarea nulității donației printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;".

3. După alineatul (4) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) În situația prevăzută la alin. (4), în vederea emiterii deciziei de restituire în echivalent, la solicitarea entității implicate în privatizare, societățile comerciale privatizate vor transmite informațiile privind existența și valoarea utilajelor și instalațiilor, în termen de maximum 15 zile de la data primirii adresei de solicitare."

4. După alineatul (10) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Este interzisă înstrăinarea sau schimbarea destinației imobilului a cărui restituire în natură nu este posibilă datorită afectării acestuia unei amenajări de utilitate publică. Interdicția subzistă pe o perioadă de 5 ani, calculată cu începere de la data emiterii deciziei/dispoziției de acordare de măsuri reparatorii în echivalent motivată pe afectarea acestuia."

5. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"(2) În acest interval plata cheltuielilor de întreținere aferente imobilului respectiv revine deținătorilor. În perioada prevăzută la alin. (1) noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului."

6. Articolul 30 se abrogă.

7. La articolul 38 alineatul (2), după litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) și h), cu următorul cuprins:

"f) încălcarea obligației prevăzute la art. 1 alin. (5);
g) încălcarea obligației prevăzute la art. 6 alin. (5);
h) încălcarea interdicției prevăzute la art. 10 alin. (11)."

8. După alineatul (2) al articolului 38 se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"(21) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât potrivit legii să fie considerate infracțiune: împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, interzicerea accesului organelor de control abilitate sau neprezentarea documentelor solicitate de acestea. (22) În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligați să-i acorde concursul pentru obținerea datelor și informațiilor necesare desfășurării activității de control, precum și pentru îndeplinirea oricăror alte activități necesare în acest scop."

9. Alineatul (3) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

"(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) se sancționează cu amendă de la 500 lei (RON) la 5.000 lei (RON). Faptele prevăzute la alin. (2) lit. e) se sancționează cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON). Faptele prevăzute la alin. (2) lit. f) și g) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON), iar faptele prevăzute la alin. (2) lit. h) se sancționează cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON)."

10. La articolul 38, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"(5) În cazul autorităților administrației publice locale situate pe raza teritorială a județului, respectiv a municipiului București, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revine organelor de control, respectiv Corpului de control din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și/sau prefectului județului, respectiv prefectului municipiului București, sau persoanelor desemnate de prefecți în acest sens."

11. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu următorul cuprins:

"Art. 381. - (1) Autoritățile administrației publice locale și centrale, precum și celelalte entități învestite cu soluționarea notificărilor sunt obligate să pună la dispoziția organelor de control, respectiv a Corpului de control din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților sau, după caz, a prefectului județului, respectiv a prefectului municipiului București, sau a persoanelor desemnate de prefecți în acest sens dosarele de restituire solicitate, precum și orice documente referitoare la situația restituirilor solicitate în temeiul prezentei legi.

(2) Reprezentanții legali ai entităților învestite cu soluționarea notificărilor sunt obligați să desemneze pe perioada lipsei acestora din instituție sau societate, prin ordin/dispoziție sau decizie, o persoană care să pună la dispoziția Corpului de control din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și/sau a prefectului județului, respectiv a prefectului municipiului București, sau a persoanelor desemnate de prefecți în acest sens documentele solicitate de aceștia în vederea efectuării controlului.

(3) Autoritățile administrației publice locale, precum și celelalte entități implicate în soluționarea notificărilor depuse potrivit prevederilor prezentei legi sunt obligate să comunice lunar prefecturilor situația retrocedărilor.

(4) Autoritățile administrației publice centrale, precum și prefecturile sunt obligate să comunice lunar Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților situația retrocedărilor.

(5) Încălcarea obligației prevăzute la alin. (2), (3) și (4), precum și necomunicarea sau comunicarea eronată a datelor prevăzute la alin. (3) și (4) constituie contravenție, atrăgând sancționarea conducătorului instituției cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON)."

12. La anexa nr. 2 litera a), punctul 3 va avea următorul cuprins:

"3. Imobilele ocupate de instituții publice (administrații financiare, trezorerii, ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, parchete, judecătorii, tribunale, curți de apel, poliție, poliție de frontieră, jandarmerii, servicii publice comunitare pentru situații de urgență, sedii vamale, arhive naționale, direcții județene, case de asigurări de sănătate, primării, prefecturi, consilii locale și județene, inspectorate școlare);".

TITLUL II
Modificarea titlului I din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

Articol unic. - Titlul I din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.653 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul III va avea următorul cuprins:

"Art. III. - Actele juridice de înstrăinare având ca obiect imobile cu destinația de locuință, încheiate după data de 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdicției prevăzute de art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, și care nu au fost atacate în instanță în condițiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, pot fi atacate la secția civilă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului titlu sau, după caz, de la data luării la cunoștință a încheierii contractului."

2. Alineatul (1) al articolului V va avea următorul cuprins:

"Art. V. - (1) Notificările nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentului titlu, având ca obiect construcții existente, situate în extravilanul localităților, aparținând exploatațiilor agricole și care au fost trecute în proprietatea statului, construcții de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploatația forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta în vederea soluționării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orășenești și municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare."

TITLUL III
Modificarea și completarea titlului VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

Articol unic. - Titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.653 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:

"e) procentul de 20% din sumele provenite din privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom" - S.A.;
f) procentul de 9,9% din sumele provenite din privatizarea Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.

2. După alineatul (6) al articolului 16, se introduc cinci noi alineate, alineatele (61), (62), (63), (64) și (65), cu următorul cuprins:

"(61) La cererea evaluatorilor sau a reprezentanților societății de evaluare desemnate de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, deținătorii bunurilor imobile ce fac obiectul procedurilor administrative prevăzute de prezenta lege vor permite accesul acestora la locul unde se află bunurile respective, pe perioada și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru efectuarea lucrării de evaluare.

(62) Deținătorii bunurilor imobile prevăzute la alin. (61) vor fi înștiințați în timp util despre efectuarea lucrării de evaluare.

(63) În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reședința persoanei fizice se face cu autorizarea instanței judecătorești competente, dispozițiile privind ordonanța președințială din Codul de procedură civilă fiind aplicabile.

(64) La cererea evaluatorilor sau a reprezentanților societății de evaluare, băncile, notarii publici, agențiile imobiliare, birourile de carte funciară, precum și orice alți deținători de informații privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare sunt obligați să le comunice de îndată, în scris, datele și informațiile necesare efectuării evaluării, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel. Evaluatorii au obligația de a asigura secretul datelor și informațiilor astfel primite.

(65) În cazul în care evaluatorul consideră necesar, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligați să-i acorde concursul pentru obținerea datelor și informațiilor necesare întocmirii raportului de evaluare, precum și pentru îndeplinirea oricărei alte activități în același scop."

3. La articolul 16, alineatul (9) va avea următorul cuprins:

"(9) În cazul prevăzut la alin. (8), titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurența sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, actualizate cu indicele de inflație."

4. Punctul 2.3 din anexa la titlul VII se abrogă.

5. Punctul 3.1. din anexa la titlul VII se abrogă.

TITLUL IV
Modificarea art. V al titlului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002

Articol unic. - Articolul V din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2004, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. V. - (1) Controlul aplicării fazei administrative a Legii nr. 10/2001, republicată, se exercită de către autoritatea administrativă constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr.361/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și, după caz, de către prefecți sau persoanele desemnate de prefecți în acest sens.

(2) Salariații instituțiilor publice implicați în mod direct în aplicarea Legii nr. 10/2001, republicată, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de 2 ani calculată de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Stabilirea salariaților care beneficiază de acest drept și a cuantumului sporului ce se acordă se face anual de către conducătorul instituției implicate în aplicarea dispozițiilor legale privind restituirea, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor."

TITLUL V
Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

Articol unic. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.797 din 1 septembrie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (5) al articolului 9 se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

"(6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiune:

a) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului;
b) interzicerea accesului organelor de control abilitate sau neprezentarea documentelor solicitate de acestea.

(7) În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligate să-i acorde concursul pentru obținerea datelor și informațiilor necesare desfășurării activității de control, precum și pentru îndeplinirea oricăror alte activități necesare în acest scop."

2. La articolul 10, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) și (6), art. 101 alin. (3) și aplicarea sancțiunilor în ceea ce privește ministerele, prefecturile, unitățile deținătoare prevăzute la art. 2, precum și în cazul celorlalte entități cu atribuții în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se fac de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, prin Corpul de control din cadrul acesteia.

(2) În cazul autorităților administrației publice locale situate pe raza teritorială a județului, respectiv a municipiului București, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revin Corpului de control din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților sau, după caz, prefectului județului, respectiv prefectului municipiului București, sau persoanelor desemnate de prefecți în acest sens."

3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

"Art. 101. - (1) Autoritățile administrației publice locale și centrale, ministerele, unitățile deținătoare prevăzute la art. 2, precum și celelalte entități cu atribuții în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență sunt obligate să pună la dispoziție membrilor Corpului de control din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților sau, după caz, prefectului județului, respectiv prefectului municipiului București, sau persoanelor desemnate de prefecți în acest sens situațiile solicitate, precum și orice documente referitoare la situația restituirilor, potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În lipsa conducătorilor sau a reprezentanților legali ai instituției controlate aceștia sunt obligați să desemneze prin ordin/dispoziție, după caz, o persoană care să pună la dispoziție organelor de control documentele solicitate.

(3) Încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON)."

TITLUL VI
Completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Articol unic. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezintă informații de interes public și sunt deschise liberului acces al cetățenilor. Asigurarea accesului la aceste informații de interes public se face în condițiile și potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public."

2. La articolul 1101, după litera c) se introduc patru noi litere, literele d), e), f) și g), cu următorul cuprins:

"d) fapta oricărei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare ședință a acesteia;
e) fapta președintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia, în intervalul de lucru al zilelor lucrătoare, fără a desemna o persoană în măsură să ofere toate informațiile și documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților sau prefect ori împuterniciții acestuia;
f) fapta oricărei persoane fizice de a împiedica sau de a limita accesul cetățenilor la informațiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar;
g) fapta oricărei persoane de a împiedica, prin orice mijloace - inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informațiile solicitate - și în orice mod, efectuarea controalelor de către împuterniciții Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, prefect sau împuterniciții acestuia;".

3. La articolul 1102, după litera b) se introduc trei noi litere, literele c), d) și e), cu următorul cuprins:

"c) cea de la lit. d), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), pentru fiecare absență nemotivată;
d) cele de la lit. e) și f), cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);
e) cea de la lit. g), cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON)."

4. La articolul 1103 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligate să-i acorde concursul pentru obținerea datelor și informațiilor necesare desfășurării activității de control, precum și pentru îndeplinirea oricăror alte activități necesare în acest scop."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Dan Petrescu

Președintele Autorității Naționale pentru Restituirea
Proprietăților,
Ingrid Zaarour

p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

p. Președintele interimar al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gyerko László

p. Ministrul finanțelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 22 decembrie 2005.
Nr. 209.


Luni, 30 noiembrie 2020, 16:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.