HOTĂRÂRE nr.1.814 din 22 decembrie 2005
privind organizarea și funcționarea Agenției de compensare pentru achiziții de tehnică specială
Textul actului publicat în M.Of. nr. 16/9 ian. 2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, denumită în continuare Agenția, este organizată și funcționează ca instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primuluiministru.

(2) Sediul Agenției este în municipiul București, str. Pictor Romano nr. 19, sectorul 2.

Art. 2. - Agenția are drept obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru executarea operațiunilor compensatorii aferente contractelor de achiziții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, denumite în continuare contracte de achiziții de tehnică specială.

Art. 3. - (1) Agenția are următoarele atribuții principale:

a) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operațiunilor de compensare și a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultați ca urmare a analizei priorităților de dezvoltare a României; supunerea spre aprobare Guvernului a condițiilor de angajare, acceptare, derulare, creditare, a restricțiilor, cotelor și limitărilor aplicabile operațiunilor compensatorii, operațiunilor compensatorii în avans și transferului de credite de compensare;
b) colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002, cu modificările și completările ulterioare, în străinătate;
c) urmărirea tranzacțiilor unde pot fi luate în considerare operațiuni compensatorii;
d) furnizarea de informații contractanților cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor compensatorii și executarea obligațiilor de compensare, cu respectarea legislației privind informațiile clasificate;
e) colaborarea cu autoritățile contractante, pentru a asigura o bună corelare între prevederile contractelor de achiziție de tehnică specială și cele ale acordurilor compensatorii;
f) stabilirea procedurilor pentru derularea operațiunilor compensatorii, operațiunilor compensatorii în avans, transferului de credite de compensare și a tuturor documentelor conexe acestora;
g) asigurarea de asistență potențialilor contractanți în identificarea de oportunități pentru executarea obligațiilor de compensare;
h) elaborarea, întreținerea și actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la operatorii economici români, la produsele și serviciile românești care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare a României, pot beneficia de programe de compensare;
i) analizarea documentelor înaintate de către contractant și calcularea valorii creditului curent;
j) analizarea rapoartelor trimestriale, anuale și a oricăror alte documente referitoare la operațiunile compensatorii, depuse de contractanți, și elaborarea de sinteze pe baza acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate ca urmare a situațiilor identificate, transmiterea de notificări contractantului pentru îndeplinirea/neîndeplinirea obligațiilor de compensare;
k) evaluarea, la sfârșitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligației de compensare;
l) elaborarea și adoptarea de proceduri și reglementări în domeniu;
m) asigurarea reprezentării în instituții și în organizații internaționale din domeniu;
n) elaborarea și publicarea de rapoarte, studii, analize etc. în domeniul de activitate, organizarea de acțiuni promoționale de imagine și informare, seminarii, conferințe și altele asemenea, putând contracta în aceste scopuri serviciile necesare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
o) elaborarea rapoartelor anuale cu privire la activitatea proprie, incluzând căile și măsurile de atingere a obiectivelor propuse, care se supun spre aprobare primuluiministru.

(2) Agenția îndeplinește orice alte atribuții și activități prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau stabilite de primul-ministru.

Art. 4. - Agenția acordă asistență autorităților contractante, la cererea acestora, pentru elaborarea clauzelor de compensare și participă la negocierea clauzelor de compensare din contractul de achiziție.

Art. 5. - (1) Conducerea Agenției este asigurată de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine și instrucțiuni.

(3) Președintele reprezintă Agenția în relațiile cu terții și poate delega, pe bază de mandat, potrivit legii, unele dintre atribuțiile sale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul Agenției.

(4) În perioada finanțării din venituri proprii, președintele are calitate asimilată celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce privește actele de gestiune.

Art. 6. - (1) Agenția este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pe o perioadă de un an de la începerea activității. După expirarea acestui termen finanțarea Agenției se asigură din venituri proprii, iar bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia se întocmește de către Agenție și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Veniturile proprii ale Agenției se constituie din:

a) încasări din tarife pentru activități de consultanță și asistență acordate potențialilor contractanți și altor firme interesate;
b) încasări din cote procentuale aplicate la valoarea tranzacțiilor curente de compensare;
c) încasări din furnizarea unor materiale documentare contra cost;
d) încasări din alte activități;
e) orice alte surse prevăzute de lege.

(3) Nivelul tarifelor, al cotelor procentuale și al prețurilor aferente activităților prestate de Agenție sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Veniturile încasate de Agenție conform prevederilor alin. (2), inclusiv în perioada când Agenția este finanțată de la bugetul de stat, se rețin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziția Agenției, și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii.

(5) Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârșitul exercițiului bugetar sau la sfârșitul perioadei de finanțare de la bugetul de stat, ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii.

(6) Agenția poate accepta donații, legate și sponsorizări, în condițiile legii.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Agenției, în perioada finanțării de la bugetul de stat, este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) În perioada finanțării de la bugetul de stat, în cadrul structurii organizatorice, prin ordin al președintelui, se pot organiza servicii, birouri și colective temporare de lucru.

(3) Numărul maxim de posturi pentru Agenție, în perioada finanțării de la bugetul de stat, este de 25, exclusiv președintele.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare, statul de funcții și criteriile de selecție a personalului Agenției se aprobă prin ordin al președintelui.

(5) Angajarea personalului Agenției prin contract individual de muncă, precum și desfacerea contractului individual de muncă se realizează prin ordin al președintelui.

(6) În perioada finanțării de la bugetul de stat salarizarea personalului de conducere și de execuție din cadrul Agenției se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Salariul președintelui în perioada finanțării de la bugetul de stat este stabilit potrivit poziției nr. 5 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare.

(8) În perioada finanțării din venituri proprii salarizarea personalului de conducere și de execuție se stabilește prin contractul colectiv de muncă, în condițiile prevăzute de lege pentru instituțiile publice finanțate din astfel de venituri. În perioada finanțării din venituri proprii salarizarea președintelui se face în condițiile prevăzute de lege pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.

(9) În perioada finanțării din venituri proprii structura organizatorică a Agenției se aprobă prin ordin al președintelui.

Art. 8. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.1.515/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.893 din 30 septembrie 2004, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Președintele Agenției de Compensare
pentru Achiziții de Tehnică Specială,
Cristian Tarara

Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

p. Ministrul finanțelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.814.


ANEXA Nr. 1

NIVELUL TARIFELOR,
al cotelor procentuale și al prețurilor aferente activităților prestate de Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială


ANEXA Nr. 2

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială

Numărul maxim de posturi pe perioada finanțării
de la bugetul de stat = 25


Miercuri, 24 februarie 2021, 22:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.