ORDONANȚĂ nr.11 din 26 ianuarie 2006
pentru prevenirea și combaterea violenței în sport
Textul actului publicat în M.Of. nr. 83/30 ian. 2006

Având în vedere faptul că prevenirea și combaterea violenței în sport constituie o prioritate a tuturor instituțiilor statului cu atribuții în acest sens, în condițiile exacerbării acestui fenomen la nivel național și internațional,
în scopul concertării eforturilor tuturor instituțiilor și organismelor cu atribuții în acest domeniu, pentru stoparea producerii în apropierea și în locurile de desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive a unor asemenea fapte,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.3 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

Art. 1. - Organizatorii competițiilor și jocurilor sportive și forțele de ordine angrenate au obligația să asigure spectatorilor, jucătorilor și oficialilor protecție și securitate și să ia toate măsurile pentru prevenirea și înlăturarea oricăror incidente ce s-ar produce pe traseele de afluire/defluire și în interiorul locurilor de desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive, înainte, în timpul și după terminarea competiției sau jocului.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) competiție sportivă - campionat sportiv organizat pe ramuri de sport, între mai multe echipe sau concurenți independenți, pe baza unui regulament și a unui program, având drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor în clasamentul final;
b) joc sportiv - întrecere sportivă care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori internațional, care se dispută pe baza unui regulament, având drept scop stabilirea unui învingător;
c) organizator de competiții sau jocuri sportive - structură sportivă cu personalitate juridică, legal constituită și recunoscută oficial, care are dreptul de a organiza competiții sau jocuri sportive;
d) oficial - oricare conducător, membru al unei comisii, arbitru și arbitru asistent, observator, antrenor, preparator, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul federațiilor, ligilor, asociațiilor județene și cluburilor, acreditați sau, după caz, autorizați în funcțiile ori pozițiile pe care le dețin;
e) grad de risc al competiției sau jocului sportiv - nivelul posibilității producerii unor fapte îndreptate împotriva ordinii și siguranței publice cu ocazia desfășurării competiției sau jocului sportiv;
f) asigurarea ordinii publice - ansamblul măsurilor ce se întreprind pentru respectarea legalității, prevenirea și descurajarea unor acțiuni care vizează tulburări sociale sau manifestări de violență pe timpul adunărilor și manifestațiilor publice, activităților culturale și sportive, precum și altor manifestări similare cu participare numeroasă;
g) restabilirea ordinii publice - ansamblul măsurilor întreprinse de forțele de ordine și rezultatul acestora de a readuce în starea inițială ordinea și siguranța publică grav tulburate;
h) evacuarea spectatorilor - ansamblul măsurilor de scoatere de către structurile de ordine, în mod organizat, din locul de desfășurare a competiției și jocurilor sportive, a unui grup de suporteri sau a tuturor participanților;
i) control corporal preventiv și al bagajelor - verificarea sumară a ținutei vestimentare și a bagajelor spectatorilor în scopul prevenirii introducerii în locurile de desfășurare a competiției și jocurilor sportive a obiectelor și materialelor interzise.

Art. 3. - Asigurarea ordinii publice pe traseele de deplasare către stadioane, săli și alte locuri destinate desfășurării competițiilor și jocurilor sportive se realizează în mod nemijlocit de organele de poliție și unitățile de jandarmi competente teritorial, care acționează și pentru desfășurarea normală a circulației pe drumurile publice.

Art. 4. - Asigurarea ordinii publice în zona stadioanelor, sălilor de sport și a altor locuri destinate desfășurării competițiilor și jocurilor sportive, până la perimetrul zonei delimitate de porțile unde se controlează biletele de acces și se execută controlul corporal preventiv și al bagajelor, se realizează de unitățile de jandarmi competente teritorial.

Art. 5. - (1) Răspunderea pentru asigurarea ordinii și securității participanților în interiorul locurilor de desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive - stadioane, săli de sport, patinoare, terenuri de sport și alte spații destinate activităților sportive - revine organizatorilor, care încheie în acest sens contracte de prestări de servicii, în condițiile legii, cu structuri specializate din Ministerul Administrației și Internelor sau cu societăți de pază și protecție și iau toate măsurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea căilor de acces și menținerea în stare de funcționare a tuturor instalațiilor specifice.

(2) Măsurile stabilite de organizatori pentru asigurarea ordinii și securității participanților în interiorul locurilor de desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive se aprobă de unitatea de jandarmi competentă teritorial.

(3) Gradul de risc al competiției sau jocului sportiv se stabilește de comandantul unității de jandarmi competente teritorial, împreună cu organizatorul acestora, și se consemnează în documentele de organizare a competiției sau jocului sportiv.

(4) Asigurarea ordinii publice în interiorul locurilor de desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive cu grad ridicat de risc se execută numai cu structuri specializate ale jandarmeriei, în condițiile legii.

Art. 6. - Restabilirea ordinii publice în interiorul locurilor de desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive se execută de efectivele de jandarmi, din inițiativa comandantului acțiunii, atunci când acesta constată că în urma producerii unor acte de violență de către participanți este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a spectatorilor, jucătorilor, oficialilor sau a forțelor de ordine.

Art. 7. - (1) Evacuarea spectatorilor din locurile de desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive, în situația în care desfășurarea jocului sau competiției în condiții de siguranță nu mai este posibilă, se face de către organizatorul competiției sau jocului, prin delegatul oficial, care va solicita în scris intervenția forțelor de ordine.

(2) În situația producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, a tulburării grave a ordinii publice sau a altor situații care pun în pericol viața, integritatea corporală ori sănătatea spectatorilor, jucătorilor, oficialilor sau a forțelor de ordine, comandantul forțelor de ordine poate decide evacuarea parțială ori totală a spectatorilor.

CAPITOLUL II
Obligațiile organizatorilor

Art. 8. - Organizatorii competițiilor și jocurilor sportive au următoarele obligații:

a) să declare competițiile și jocurile sportive naționale și internaționale la unitatea de jandarmi competentă teritorial, cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării acestora, în vederea stabilirii măsurilor de asigurare a ordinii publice;
b) să interzică accesul la competițiile și jocurile sportive persoanelor turbulente sau potențial turbulente ori persoanelor cărora le-a fost interzis accesul la competițiile sau jocurile sportive, ale căror date de identitate le-au fost comunicate, în condițiile art. 21 alin. (2), de unitatea de jandarmi competentă teritorial, persoanelor care sunt sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene, precum și persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, substanțe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, sticle, corpuri contondente, cuțite, pumnale, șișuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, împungere ori lovire;
c) să asigure locurile de desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul;
d) să interzică folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violență verbală și fizică sau la producerea de distrugeri;
e) să asigure un spațiu special destinat activității de conducere și coordonare a forțelor de ordine, care să permită o bună vizibilitate asupra terenului de joc și tribunelor și care să ofere condițiile necesare desfășurării corespunzătoare a activității;
f) să asigure permanent înregistrarea și supravegherea video a comportamentului suporterilor în incinta locului de desfășurare a competiției sau jocului sportiv și în zona porților de acces pe timpul afluirii, desfășurării competițiilor și jocurilor sportive și defluirii acestora, sistem care va fi conectat în punctul de conducere și coordonare a forțelor de ordine;
g) să pună la dispoziție comandantului unității de jandarmi înregistrarea video efectuată în condițiile lit. f);
h) să interzică vânzarea băuturilor alcoolice în incinta locurilor de desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive;
i) să se asigure că băuturile a căror comercializare este permisă se distribuie numai în pahare din hârtie sau din material plastic;
j) să se asigure că punctele de desfacere a băuturilor a căror comercializare este permisă sunt poziționate la fiecare sector de tribună și peluză;
k) să asigure funcționarea instalațiilor de apă curentă și a grupurilor sanitare, care vor fi amplasate astfel încât să nu fie necesară deplasarea suporterilor dintr-un sector în altul;
l) să afișeze în locuri vizibile, la porțile de acces, regulile ce trebuie respectate la competițiile și jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în incinta locurilor de desfășurare a acestora, precum și sancțiunile care se aplică în astfel de cazuri;
m) să imprime pe pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promoționale, care sunt distribuite cu ocazia desfășurării competițiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate la competițiile și jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în incinta locurilor de desfășurare a acestora, precum și sancțiunile care se aplică în situația nerespectării acestor reguli;
n) să imprime pe toate documentele de acces sectorul, rândul, precum și locul ce urmează a fi ocupat;
o) să interzică afișarea în locurile de desfășurare a competițiilor sau jocurilor sportive a emblemelor, pancartelor, banerelor, steagurilor sau a altor materiale de publicitate vizuală, care incită la denigrarea țării, la xenofobie, la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violență;
p) să controleze distribuirea biletelor, în limita locurilor admise, fără a depăși 90% din capacitatea stadionului;
r) să asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate în sectoare opuse și direcționarea accesului acestora;
s) să asigure ocuparea de către publicul spectator a locurilor prevăzute pe biletele de acces, abonamente, invitații sau alte documente de acces;
ș) să aducă la cunoștință spectatorilor, la începutul competiției sau jocului sportiv, precum și în pauzele de joc, prin mijloace de comunicare, obligațiile care revin spectatorilor pe timpul desfășurării întrecerii sportive, principiile spiritului de sportivitate, fair-play, ale ordinii și disciplinei, precum și mesajele transmise de forțele de ordine;
t) să asigure bariere și împrejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri și a terenului de joc, realizate prin construcții solide.

CAPITOLUL III
Obligațiile spectatorilor

Art. 9. - Spectatorii sunt obligați să respecte cu strictețe măsurile stabilite de organizatori și forțele de ordine pe traseele de deplasare către locurile de desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive, în apropierea și în incinta stadioanelor și a sălilor de sport.

Art. 10. - Spectatorilor le este interzis:

a) să introducă în stadioane, săli de sport sau în alte locuri de desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive băuturi alcoolice, făclii, artificii, petarde, torțe, sticle, materiale explozive, incendiare ori fumigene, substanțe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene sau paralizante ori alte obiecte ce pot fi folosite la acțiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot conduce la producerea actelor de violență;
b) să introducă sau să afișeze inscripții, embleme, pancarte, banere, steaguri ori alte materiale de publicitate vizuală care incită la denigrarea țării, la xenofobie, la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violența publică;
c) să arunce cu obiecte în teren sau în direcția altor spectatori;
d) să escaladeze gardul ce delimitează spațiul de joc sau să intre pe spațiul de joc, cu excepția cazurilor de forță majoră;
e) să deterioreze sau să distrugă mobilierul, instalațiile ori amenajările existente în interiorul locurilor de desfășurare a manifestărilor sportive;
f) să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe biletele de acces, abonamente, invitații, sau alte documente de acces, fără permisiunea organizatorilor, cu excepția cazurilor de forță majoră;
g) să împiedice prin orice mijloace acțiunea forțelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.

CAPITOLUL IV
Sancțiuni

Art. 11. - Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

Art. 12. - Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 200 lei (RON) la 1.000 lei (RON), nerespectarea obligației prevăzute la art. 10 lit. f);
b) cu amendă de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), nerespectarea oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 10 lit. a) și b);
c) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 6.000 lei (RON), nerespectarea oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 10 lit. c), d), e) și g);
d) cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), nerespectarea oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 8 lit. a), b), c), d), h), i), j), l), m), n), o), s) și ș);
e) cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON) și suspendarea pe o perioadă de la o lună la 6 luni a dreptului de a organiza competiții sau jocuri sportive, nerespectarea oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 8 lit. e), f), g), k), p), r) și t);

Art. 13. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către polițiști, jandarmi și de către persoane special abilitate din cadrul Agenției Naționale pentru Sport, stabilite prin ordin al președintelui acesteia.

(2) Aplicarea sancțiunii complementare prevăzute la art. 12 lit. e) se dispune de șeful unității sau instituției din care face parte agentul constatator.

Art. 14. - În cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 12, contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 15. - (1) În situația în care o persoană fizică este sancționată contravențional de două ori în decursul unui an pentru săvârșirea faptelor prevăzute la art. 10 sau pentru săvârșirea, cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive, a faptelor prevăzute la art. 2 pct. 1, 2, 4, 14, 16, 17, 25, 26, 33 și 35 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, agentul constatator propune instanței de judecată competente teritorial aplicarea interzicerii accesului acestei persoane la unele competiții și jocuri sportive, ca sancțiune contravențională complementară.

(2) Nerespectarea hotărârii instanței de judecată prin care s-a dispus aplicarea sancțiunii contravenționale complementare de interzicere a accesului la unele competiții și jocuri sportive constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 7.500 lei (RON).

(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunii se fac de persoanele prevăzute la art. 13 alin. (1).

Art. 16. - Contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V
Dispunerea și aplicarea sancțiunii complementare privind interzicerea accesului la unele competiții și jocuri sportive

Art. 17. - (1) Pentru aplicarea sancțiunii contravenționale complementare de interzicere a accesului la unele competiții și jocuri sportive, organul din care face parte agentul constatator sesizează de îndată instanța de judecată.

(2) Competența de judecată aparține judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită ultima contravenție.

(3) Președintele judecătoriei fixează termen de urgență, cu citarea contravenientului și a organului din care face parte agentul constatator. Termenul astfel stabilit nu poate depăși 3 zile de la data la care instanța a fost sesizată.

Art. 18. - (1) Completul de judecată este format dintr-un singur judecător.

(2) Contravenientul poate fi asistat de apărător.

(3) În cazul în care contravenientul este minor, asistența juridică este obligatorie. Instanța dispune citarea părinților sau a reprezentantului legal al minorului.

(4) Participarea procurorului la ședința de judecată este obligatorie.

(5) Instanța apreciază, în baza probelor prezentate de organul din care face parte agentul constatator, asupra legalității și temeiniciei propunerii făcute și pronunță una dintre următoarele soluții:

a) aplică sancțiunea contravențională complementară de interzicere a accesului la unele competiții și jocuri sportive;
b) respinge propunerea.

(6) Totodată, instanța de judecată se pronunță și asupra legalității și temeiniciei procesului-verbal de constatare a ultimei contravenții.

Art. 19. - Aplicarea sancțiunii contravenționale complementare prevăzute la art. 15 alin. (1) poate fi dispusă de instanța de judecată pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și 3 ani.

Art. 20. - (1) În dispozitivul hotărârii se precizează genul competițiilor și jocurilor sportive la care îi este interzis persoanei sancționate să participe.

(2) Instanța comunică hotărârea în termen de 10 zile persoanei sancționate, organelor de poliție și structurii de jandarmi de la locul de domiciliu sau reședință al/a persoanei sancționate, precum și Agenției Naționale pentru Sport, în vederea luării măsurilor care se impun.

(3) Hotărârea judecătorească prin care s-a dispus aplicarea sancțiunii contravenționale complementare poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul suspendă executarea hotărârii. Instanța se pronunță în termen de 3 zile de la data primirii cererii.

Art. 21. - (1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române constituie, în condițiile legii, baza de date cu persoanele sancționate pentru fapte săvârșite în legătură cu competițiile și jocurile sportive, precum și cu persoanele cunoscute ca turbulente sau potențial turbulente.

(2) Cu ocazia declarării competițiilor și jocurilor sportive, în condițiile art. 8 lit. a), unitatea de jandarmi competentă teritorial comunică organizatorilor competiției sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor cărora le-a fost interzis accesul la competiția sau jocul sportiv, precum și ale persoanelor turbulente sau potențial turbulente.

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 22. - (1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, federațiile sportive naționale vor proceda la modificarea și completarea în mod corespunzător a regulamentelor de disciplină.

(3) Pentru organizatorii de competiții și jocuri sportive care nu dețin mijloacele tehnice necesare efectuării înregistrării video, prevederile art. 8 lit. f) și g) se aplică în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(4) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Hotărârea Guvernului nr.791/2004 pentru prevenirea și sancționarea actelor de violență și ieșirilor necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.478 din 28 mai 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

Ministrul justiției,
Monica Luisa Macovei

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu

București, 26 ianuarie 2006.
Nr. 11.


Joi, 29 octombrie 2020, 18:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.