ORDONANȚĂ nr.11 din 14 august 1992
privind modul de desfasurare și impozitare a activitatii de taximetrie auto
Textul actului publicat în M.Of. nr. 209/26 aug. 1992

ORDONANTA NUMAR: 11 DIN 14/8 /92 privind modul de desfasurare si impozitare a activitatii de taximetrie auto

EMITENT: GUVERN

APARUT IN MONITORUL OFICIAL Nr. 209 DIN 26/8 /92
In temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia Romaniei si al Legii nr. 81/ 1992, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

ART. 1
Societatile comerciale, persoanele fizice autorizate potrivit Decretuluilege nr. 54/1990, precum si colaboratorii cu autoturisme proprii ai societatilor comerciale, care desfasoara activitatea de taximetrie, au obligatia de a instala pe autoturismele respective aparate de taxat, omologate de Inspectia Metrologiei de Stat, precum si emblema cu inscriptia "Taxi". La inceputul fiecarui trimestru, aceste persoane au obligatia prezentarii la organele fiscale teritoriale, pentru citirea incasarilor inregistrate de aparate.

ART. 2
Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr.54/1990, precum si colaboratorii cu autoturisme proprii ai societatilor comerciale care desfasoara activitatea de taximetrie sint supuse unui impozit forfetar trimestrial de 30.000 lei, care se plateste anticipat.
La sfirsitul anului, impozitul se definitiveaza pe baza incasarilor totale inregistrate de aparatul de taxat.

ART. 3
Venitul anual impozabil se determina prin deducerea din incasarile totale inregistrate prin aparatul de taxat a unei cote forfetare de cheltuieli de 80%. Impozitul definitiv stabilit la finele anului nu poate fi mai mic decit totalul impozitului forfetar datorat in cursul anului.

ART. 4
Metodologia de calcul, incasare si control, referitoare la impunerea veniturilor realizate, este prevazuta in anexa.

ART. 5
Constituie contraventie, in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei ordonante, urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni:
a) neinstalarea aparatului de taxat pe autoturism;
b) neprezentarea in vederea citirii aparatului de taxat;
c) efectuarea de transporturi fara punerea in functiune a aparatului de taxat;
d) distrugerea sigiliilor aplicate pe aparatele de taxat de organele de specialitate.
Contraventiile mentionate se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la
50.000 lei.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si din unitatile sale teritoriale, precum si din cadrul Ministerului de Interne.

ART. 6
Contraventiilor prevazute la art. 5 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/ 1968, cu exceptia art. 25 si 26.

ART. 7
Prevederile prezentei ordonante se aplica incepind cu data de 1 octombrie 1992, data la care isi inceteaza aplicabilitatea orice alte dispozitii con trare.
PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN Contrasemneaza:
Ministrul economiei si finantelor, George Danielescu Ministrul bugetului, veniturilor statului si si controlului financiar, Florian Bercea p. Ministrul de interne, Nicolae Craciun, secretar de stat ANEXA 1 Modul de calcul, incasare si control al impozitelor din activitatea de taximetrie
1. Activitatea de transport de persoane, denumita taximetrie, se desfasoara numai dupa ce pe autoturismele folosite in acest scop s-au instalat aparate de taxat, omologate de Inspectia Metrologiei de Stat.
Dupa instalarea aparatelor de taxat, proprietarul autoturismului are obligatia de a se prezenta la inspectia judeteana de metrologie sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea verificarii si sigilarii aparatului respectiv, dupa care se elibereaza buletinul metrologic. Acest document se prezinta obligatoriu organului fiscal in a carui raza isi are domeniul sau sediul proprietarul autoturismului, pentru a fi vizat si luat in evidenta.
Activitatea de taximetrie se poate desfasura numai in conditiile posedarii de catre conducatorul auto a acestui buletin vizat de organele fiscale.

2. Prevederile prezentei ordonante se aplica persoanelor fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr.54/1990, precum si colaboratorilor cu autoturisme proprii ai societatilor comerciale, care desfasoara activitatea de taximetrie.
De asemenea, prevederile acestei ordonante se aplica si in cazul inchirierii de catre societatile comerciale a unor autoturisme proprietatea persoanelor fizice, exploatate efectiv de detinatorul autoturismului respectiv sau de parintii, fiii ori fratii acestuia.

3. Persoanele prevazute la art. 1 din ordonanta au obligatia de a se prezenta trimestrial la organele fiscale teritoriale care au vizat buletinul metrologic, pentru citirea aparatului de taxat, care se face in primele 5 zile lucratoare ale primei luni din trimestrul urmator. Cu acest prilej, organul fiscal va intocmi procesul-verbal de constatare, in doua exemplare, din care unul se inmineaza taximetristului. Acest proces-verbal va cuprinde: numele si prenumele taximetristului, marca masinii, numarul de circulatie, numarul de kilometri parcursi, incasarile inregistrate in perioada pentru care se face citirea si alte constatari ale organului fiscal.

4. Impozitul forfetar prevazut la art. 2 din ordonanta se modifica, in cazul in care activitatea de taximetrie incepe sau se intrerupe in cursul trimestrului , respectiv se restringe la perioada in care se desfasoara aceasta activitate.
In situatia incetarii activitatii in cursul trimestrului, persoanele autorizate, potrivit Decretului-lege nr.54/1990, sint obligate sa depuna autorizatia de functionare, iar colaboratorii societatilor comerciale sa prezinte organului fiscal o dovada eliberata de societatea comerciala, din care sa rezulte incetarea activitatii.
De asemenea, impozitul se reduce proportional cu perioada in care se desfasoara activitatea si in caz de intreruperi temporare, cauzate de reparatii ale autoturismului, accidente, spitalizare, plecari in strainatate si alte cauze obiective dovedite cu documente oficiale.
In aceste situatii, proprietarii autoturismelor au obligatia prezentarii la organele fiscale, pentru citirea aparatului de taxat, atit la incetarea, cit si la reinceperea activitatii.
Impozitul anual pentru veniturile realizate din activitatea de taximetrie se definitiveaza pina la sfirsitul lunii ianuarie a anului urmator.
Asupra venitului impozabil, determinat potrivit art. 3 din ordonanta, se aplica cotele de impozit prevazute de Hotarirea Guvernului nr. 201/1990.
In situatia in care contribuabilul considera ca a efectuat cheltuieli mai mari decit cele luate in calcul de organul fiscal, venitul impozabil se determina prin scaderea din totalul incasarilor a cheltuielilor efective cu consumul de carburanti si lubrifianti, intretinere si reparatii curente, cota de reparatii de volum, amortizarea autoturismului si alte cheltuieli specifice, dovedite cu documente oficiale.
Diferenta de impozit stabilita cu ocazia definitivarii impunerii se plateste in doua rate egale, prima in termen de 30 de zile si a doua in termen de 60 de zile de la data comunicarii sumei datorate.
Pentru transportul de persoane care se efectueaza cu autoturisme de teren, microbuze si autobuze, proprietarii acestora au obligatia sa declare veniturile realizate la organele fiscale teritoriale. Calculul veniturilor totale se face prin insumarea tarifelor inscrise pe biletele de calatorie cu regim special, eliberate calatorilor pentru serviciul prestat. Din veniturile astfel rezultate se deduc cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora pe baza de documente justificative, iar venitul impozabil obtinut se impune cu cotele si in conditiile Hotaririi Guvernului nr. 201/1990.

5. Pentru neplata in termen a impozitului forfetar trimestrial in cursul anului, precum si a diferentelor de impozit rezultate cu ocazia definitivarii impunerii, se datoreaza majorari de intirziere, stabilite potrivit legii, de 2% pe luna sau fractiune de luna de intirziere la plata.

6. Societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, mixt sau privat, care au activitate de transport de persoane, desfasurata cu autoturisme aflate in patrimoniul acestora sau inchiriate in alte conditii decit cele prevazute la pct. 2 din prezentele norme, sint supuse impozitului pe profit pentru veniturile realizate, potrivit reglementarilor in vigoare.

7. Impozitele datorate, nestabilite la timp, se calculeaza pe o perioada anterioara de 2 ani anului in care se constata aceasta situatie.


Joi, 02 decembrie 2021, 12:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.