DECRET-LEGE nr.54 din 5 februarie 1990
privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative
Textul actului publicat în M.Of. nr. 20/6 feb. 1990

Dezvoltarea liberei initiative in sectoarele de activitate economico-sociala ce intereseaza nemijlocit populatia este de natura sa conduca la cresterea si diversificarea gamei de produse si servicii in conditiile pietei libere.
Tinind seama de dezvoltarea continua a cererii de produse si servicii, indeosebi pentru nevoile de consum ale cetatenilor, de imperativele economice si de perspectiva, direct legate de ridicarea nivelului de viata al oamenilor si pentru instituirea cadrului legal de promovare a liberei initiative in sectoarele de industrie mica si servicii, Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

Art. 1 - In scopul satisfacerii in conditii mai bune a cerintelor de bunuri si servicii ale populatiei, folosirii eficiente a resurselor de materii prime si materiale, indeosebi locale, precum si cresterii gradului de utilizare a fortei de munca, se pot organiza, prin libera initiativa:

a) intreprinderi mici cu un numar de cel mult 20 salariati;
b) asociatii cu scop lucrativ;
c) asociatii familiale;
d) activitati prestate de persoane fizice in mod independent.

Organizarea activitatilor prevazute la lit. a)-d) se poate face numai de cetateni care au domiciliul in Romania.

Art. 2. - Statul garanteaza libera organizare si desfasurare a activitatilor de productie si servicii prevazute la art. 1. Organizarea acestor activitati se face pe baza de autorizatie, in conditiile prezentului decret-lege.

Art. 3. - Organizarea si desfasurarea activitatilor de productie si servicii pe baza de libera initiativa se pot face numai cu respectarea prevederilor legale.

Incalcarea legii atrage raspunderea materiala, civila, administrativa, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanei vinovate.

CAPITOLUL 2
Organizarea activitatii economice pe baza liberei initiative

SECȚIUNEA 1
Intreprinderile mici

Art. 4. - Intreprinderile mici se pot constitui din initiativa unei persoane sau a mai multor persoane asociate in acest scop.

Persoana care, singura sau prin asociere, este intreprinzator intr-o intreprindere, nu mai poate avea aceasta calitate intr-o alta intreprindere.

Categoriile de activitati pentru care se pot constitui intreprinderi mici pe baza de libera initiativa se stabilesc de guvern.

Art. 5. - Incadrarea salariatilor in intreprinderi mici se face pe baza de contract de munca, cu respectarea prevederilor Codului muncii. Salarizarea se stabiliste prin liberul acord al partilor.

Pot fi incadrati si salariati ai unitatilor de stat ori cooperatiste sau cooperatori, acestia urmind sa-si desfasoare activitatea in afara programului de munca al acestor unitati.

Persoanele pensionate pot cumula salariul cu pensia.

Salariatii intreprinderilor mici beneficiaza de drepturile de asigurari sociale ale personalului unitatilor de stat. Contributia la asigurari sociale, contributia pentru pensia suplimentara, ca si impozitul pe salarii, se platesc de intreprindere, in conditiile prevazute de lege pentru unitatile de stat.

Art. 6. - Salariatii intreprinderilor mici au dreptul sa adere la organizatiile sindicale din domeniul lor de activitate.

In cazul in care sint incadrati si in unitati de stat, salariatii din intreprinderile mici pot opta intre organizatia sindicala din unitatea de stat sau cea prevazuta la alin. 1.

De asemenea, salariatii isi pot constitui organizatie sindicala proprie.

Art. 7. - Intreprinderile mici, precum si personalul acestora, au drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru sectorul de stat privind cerintele de pregatire pe meserii si asigurarea protectiei muncii. Daca salariatul lucreaza in domeniul sau de specialitate se aplica reglementarile privind vechimea in acest domeniu.

Regimul de exploatare a bunurilor din patrimoniul intreprinderii, de amortizare a fondurilor fixe ale acesteia, de repartizare a beneficiilor si de lucru al salariatilor se stabileste de organizatori la infiintarea intreprinderii si poate fi modificat numai de intreprinzatori.

Art. 8. - Mijloacele financiare necesare activitatii intreprinderilor mici se asigura din resurse proprii, precum si prin credite acordate de banci, pe baza de garantii asiguratorii.

Volumul creditelor, conditiile de acordare si rambursare a acestora, precum si modul de garantare, se vor stabili de Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei.

Mijloacele necesare constituirii si desfasurarii activitatii intreprinderii mici pot fi obtinute si din strainatate, dar numai pe baza autorizatiei eliberate, potrivit legii, de catre Ministerul Comertului Exterior. Finantarea din strainatate, in valuta sau lei, a infiintarii sau desfasurarii activitatii intreprinderii se poate face numai in conditiile stabilite de Banca Romana de Comert Exterior.

Art. 9. - Primariile judetene si a municipiului Bucuresti pot inchiria intreprinderilor mici suprafete disponibile in cladiri proprietate de stat, inclusiv terenul aferent, daca acestea nu detin suprafetele de constructii si terenul necesar sau daca nu isi construiesc cladirile sau isi amenajeaza suprafetele construite si terenurile pe care le detin, cu orice titlu.

Suprafetele construite si terenurile necesare vor putea fi inchiriate si de la persoane particulare care le detin in proprietate.

Transformarea si amenajarea cladirilor proprii sau inchiriate pentru a putea fi folosite in vederea desfasurarii activitatilor de productie si sevicii se vor putea face numai in baza autorizatiei eliberate de primarie, in conditiile legii.

Art. 10. - Unitatiile de stat sau cooperatiste care detin masini, utilaje si instalatii disponibile le pot vinde sau inchiria intreprinderilor mici, pe baza de contract, cu respectarea normelor stabilite de Ministerul Economiei Nationale si Ministerul Finantelor.

Art. 11. - Intreprinderile mici isi pot procura piesele de schimb pentru instalatiile proprii, sculele si accesoriile, materiile prime si materialele necesare desfasurarii activitatii direct de la producatori, persoane fizice sau juridice, de stat sau cooperatiste, pe baza de contract. Preturile practicate in contracte vor fi cele legal stabilite sau, in lipsa acestora, prin intelegerea dintre parti.

Art. 12. - Utilajele, masinile si instalatiile, sculele, dispozitivele, materiile prime si materialele, accesoriile necesare activitatii intreprinderilor mici pot fi procurate si din import, cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Art. 13. - Ministerul Economiei Nationale impreuna cu Comisia Nationala pentru Industria Mica si Servicii vor stabili conditiile si cazurile cind unele materii prime, materiale, combustibili si energie alocate prin balante materiale vor putea fi puse si la dispozitia intreprinderilor mici. De regula, asigurarea resurselor din balante pentru realizarea unor produse se face pe baza de contracte de cooperare.

Art. 14. - Preturile si tarifele pentru bunurile si serviciile intreprinderilor mici se stabilesc in mod liber. Produsele se vind si serviciile se presteaza unitatilor de stat numai pe baza de contract in forma scrisa.

Art. 15. - Produsele si serviciile intreprinderilor mici pot fi exportate direct sau prin intermediul intreprinderilor de comert exterior ori firmelor straine, pe baza autorizatiei de export emise in conditiile legii.

Art. 16. - Intreprinderile mici isi desfasoara activitatea pe baza de buget de venituri si cheltuieli intocmit anual, aprobat de organizatorii intreprinderii. Bugetul se depune in copie legalizata la organele financiare locale.

Intreprinderile vor avea contabilitate proprie si sint obligate sa intocmeasca semestrial un bilant contabil pe care sa-l publice in Monitorul Oficial, dupa verificarea sa de catre organele financiare, in termen de 10 zile.

Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, contabilizarea operatiunilor financiare, comerciale, fiscale, precum si cele privind incadrarea si salarizarea personalului, ca si elaborarea bilantului semestrial, se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor.

Art. 17. - Sumele in lei ale intreprinderilor mici se pastreaza in conturi bancare proprii. Ministerul Finantelor, impreuna cu Banca Nationala, va stabili regimul acestor conturi si limitele in care intreprinderile vor putea detine sume in lei pentru nevoile curente. Aceste limite se stabilesc de filialele bancilor, cu acordul intreprinderii.

Sumele in valuta se pastreaza numai in conturi deschise pe numele intreprinderii la Banca Romana de Comert Exterior.

Din sumele in valuta obtinute de pe urma activitatii de export, 50% se deconteaza in lei intreprinderii, la cursul in vigoare la data incasarii valutei, iar restul ramine la dispozitia intreprinderii.

Art. 18. - Angajarea intreprinderii in relatiile sale cu persoanele fizice si juridice, ca si in fata organelor de jurisdictie, se face de persoana care a constituit-o, iar in cazul in care intreprinderea a fost constituita de mai multe persoane, de persoana desemnata de acestea.

Persoana prevazuta la alin. 1 poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane. In acest caz, persoana care a dat imputernicire raspunde, in limitele imputernicirii, solidar cu persoana imputernicita, pentru orice paguba.

Art. 19. - Activitatea intreprinderilor mici se desfasoara cu respectarea dispozitiilor Codului comercial, in masura in care, potrivit prezentului decret-lege, nu se poate altfel.

SECȚIUNEA a 2-a
Asociatiile cu scop lucrativ

Art. 20. - Asociatiile cu scop lucrativ se infiinteaza cu maximum 10 membri, pe baza de contract de asociere.

Contractul de asociere va cuprinde:

a) scopul, denumirea si sediul asociatiei;
b) modul de constituire a activului patrimonial si de gestiune a patrimoniului;
c) modul de organizare, conducere si functionare a asociatiei;
d) repartizarea beneficiilor intre asociati;
e) modul de incetare a activitatii si de lichidare a asociatiei.

Art. 21. - Prevederile art. 4 alin. 3, art. 5 alin. 3, art. 8-10, 11, 12, 14, 15, 16 alin. 2 si art. 19 se aplica in mod corespunzator si pentru asociatiile cu scop lucrativ.

Raspunderea persoanelor asociate pentru pagube este solidara.

Art. 22. - Persoanele incadrate in unitati de stat si cooperatiste se pot asocia numai daca isi desfasoara activitatea in afara programului lor de munca din aceste unitati.

SECȚIUNEA a 3-a
Asociatiile familiale

Art. 23. - Asociatiile familiale se constituie intre membrii unei familii cu gospodarie comuna.

Art. 24. - Prevederile art. 4 alin. 3, art. 5 alin. 3, art. 8-11, 14 si 19 se aplica in mod corespunzator si pentru asociatiile familiale.

SECȚIUNEA a 4-a
Persoanele autorizate sa desfasoare o activitate independenta

Art. 25. - Persoanele fizice pot fi autorizate sa desfasoare activitati independente in domeniul serviciilor sau pentru realizarea anumitor produse.

Autorizarea pentru prestarea de servicii se poate da pe baza atestarii capacitatii profesionale de catre organele centrale de domeniu, iar in cazul in care exista organizatii profesionale specifice activitatii pentru care se cere autorizarea, cu acordul acestora.

Art. 26. - Persoanele fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta pot lucra, prin cumul, si intr-o unitate de stat, cooperatista sau intreprindere mica, daca prin autorizatie nu se prevede altfel.

Art. 27. - Prevederile art. 4 alin. 3, art. 8-12, 14, 15 si 19 se aplica in mod corespunzator si persoanelor autorizate sa desfasoare o activitate independenta.

CAPITOLUL 3
Regimul de autorizare

Art. 28. - Autorizatia pentru constituirea de intreprinderi mici, asociatii cu scop lucrativ, asociatii familiale sau pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati independente se emite de primariile judetene sau a municipiului Bucuresti.

Cererea de autorizatie se rezolva in cel mult 30 de zile, cu respectarea conditiilor de autorizare stabilite de guvern. Denumirea, sediul si obiectul activitatii intreprinderilor mici si asociatiilor cu scop lucrativ se stabilesc prin autorizatie. Pentru asociatiile familiale si persoanele ce desfasoara o activitate independenta, autorizatia va cuprinde numele solicitantilor, adresa si obiectul de activitate.

De asemenea, autorizatia va putea cuprinde si conditii specifice privitoare la desfasurarea activitatii. Pentru eliberarea autorizatiei privind infiintarea de intreprinderi mici si asociatii cu scop lucrativ, intreprinzatorii sint obligati sa obtina in prealabil acordul Comisiei Nationale pentru Industria Mica si Servicii.

Incalcarea prevederilor autorizatiei sau a dispozitiilor legale privind desfasurarea activitatii poate atrage suspendarea, pe cel mult 15 zile, a dreptului pe care il confera autorizatia sau, dupa caz, retragerea autorizatiei.

Art. 29. - Litigiile legate de refuzul de autorizare sau de retragere a acesteia sint de competenta tribunalelor judetene si al municipiului Bucuresti. Tribunalul poate fi sesizat in cel mult 10 zile de la primirea actului de refuz, respectiv de retragere a autorizatiei.

Art. 30. - Intreprinderile mici sint persoane juridice pe data inregistrarii lor la administratia financiara. Asociatiile cu scop lucrativ pot avea aceasta calitate daca se inregistreaza la administratia financiara ca persoana juridica; inregistrarea este obligatorie.

CAPITOLUL 4
Dispozitii finale

Art. 31. - Timpul lucrat de persoanele incadrate cu contract de munca in intreprinderile mici se considera vechime in munca si in specialitate.

De asemenea, se considera vechime in munca si in specialitate perioada lucrata de persoanele din cadrul asociatiilor cu scop lucrativ, asociatiilor familiale sau timpul lucrat de persoanele care desfasoara o activitate independenta daca au fost varsate, pe toata aceasta perioada, la asigurarile sociale de stat, contributia la asigurarile sociale si contributia pentru pensia suplimentara.

De prevederile alin. 2 pot beneficia si organizatorii intreprinderilor mici.

Art. 32. - Prevederile legislatiei muncii referitoare la transfer si la vechimea neintrerupta in aceeasi unitate sint, deopotriva, aplicabile si in cazul unitatilor organizate potrivit prevederilor prezentului decret-lege.

Art. 33. - Prevederile legale privind proprietatea industriala se aplica si intreprinderilor mici, asociatiilor cu scop lucrativ si persoanelor autorizate sa desfasoare o activitate independenta.

Art. 34. - Impozitul pe beneficiul intreprinderilor mici si al asociatiilor cu scop lucrativ, precum si impozitul pe cistig al asociatiilor familiale si impozitul pe veniturile persoanelor autorizate sa desfasoare o activitate independenta, se stabilesc, in mod diferentiat, pe domenii si in functie de utilitatea sociala a activitatii, cu caracter stimulativ si progresiv, urmarind punerea in valoare a initiativei individuale si colective, in conditiile asigurarii justitiei sociale in domeniul veniturilor personale.

Normele privind modul de stabilire a impozitelor, precum si nivelurile acestora, se stabilesc de guvern.

Art. 35. - Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ se pot asocia intre ele sau cu alte unitati numai cu acordul Comisiei Nationale pentru Industria Mica si Servicii.

Art. 36. - Prevederile prezentului decret-lege se aplica si pentru executari de lucrari.

Art. 37. - Prezentul decret-lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Pina la intrarea in vigoare a decretului-lege guvernul, Ministerul Economiei Nationale, Ministerul Finantelor si Banca Nationala vor elabora normele prevazute la art. 4 alin. 3, art. 8, 10, 16, 17, 28 alin. 2 si art.34 alin. 2. Normele se publica in Monitorul Oficial.

Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret-lege se abroga Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1189 din 31 mai 1968 privind administrarea unor unitati comerciale prin angajati mandatari, precum si orice prevederi contrare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE
ION ILIESCU


Marți, 18 ianuarie 2022, 12:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.