DECRET-LEGE nr.118 din 30 martie 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Textul actului publicat în M.Of. nr. 50/9 apr. 1990

DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945

EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA

aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 9 aprilie 1990
Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala decreteaza:

ART. 1
Constituie vechime in munca si se ia in considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda, in functie de vechimea in munca, timpul cit o persoana, dupa data de 6 martie 1945, pe motive politice:
a) a executat o pedeapsa privativa de libertate in baza unei hotariri judecatoresti ramasa definitiva sau a fost lipsita de libertate in baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice;
b) a fost privata de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune;
c) a fost internata in spitale de psihiatrie;
d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
e) a fost stramutata intr-o alta localitate.
Fiecare an de detentie sau internare pentru situatiile de la alin. 1 se considera ca vechime in munca un an si sase luni.
Perioadele prevazute la alin. 1 lit. d) si e) constituie vechime in munca daca persoanele in cauza fac dovada ca nu au putut sa se incadreze in munca in functii pentru care aveau pregatirea profesionala.
Se considera vechime in munca si perioada in care o persoana aflata in una din situatiile prevazute la alin. 1 nu s-a putut incadra ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite in timpul in care s-a aflat in acea situatie sau ulterior, daca dovedeste ca aceasta s-a produs din cauza ori in legatura cu persecutia la care a fost supusa.
Perioadele prevazute in prezentul articol constituie si vechime neintrerupta in munca si in aceeasi unitate si intra in calculul acestor vechimi.

ART. 2
De prevederile art. 1 beneficiaza si persoanele care au decizii de pensionare.
In cazul celor decedati, urmasii acestora au dreptul la pensie de urmas in conditiile legii, cu luarea in calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.

ART. 3
Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la art. 1 au dreptul la o indemnizatie lunara de cite 200 lei, indiferent daca sint sau nu pensionate, pentru fiecare an de detentie, internare, domiciliu obligatoriu sau cit au fost stramutate.
Persoanele prevazute la alin. 1 beneficiaza, in mod gratuit, de asistenta medicala si medicamente in unitatile sanitare de stat.

ART. 4
Persoanelor care s-au aflat in situatiile prevazute in art. 1 li se va asigura de catre primarii, cu prioritate, un spatiu locativ corespunzator din fondul locativ de stat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

ART. 5
Pentru stabilirea situatiilor prevazute la art. 1 se infiinteaza in fiecare judet si in municipiul Bucuresti cite o comisie alcatuita din presedinte si cel mult 6 membri.
Presedintele trebuie sa fie jurist. Din comisie fac parte 2 reprezentanti ai directiilor de munca si ocrotiri sociale si cel mult 4 reprezentanti ai Asociatiei fostilor detinuti politici si victime ale dictaturii.
Pentru coordonarea activitatii comisiilor judetene, se infiinteaza o comisie centrala alcatuita din cite un reprezentant al Ministerului Justitiei, Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si 5 reprezentanti ai Asociatiei fostilor detinuti politici si victime ale dictaturii.
Comisia centrala alege dintre membrii sai un presedinte.
Comisia centrala avizeaza componenta comisiilor judetene si acorda acestora asistenta necesara pentru solutionarea cauzelor cu care sint sesizate.
Comisiile lucreaza in prezenta a doua treimi din numarul total al persoanelor care le alcatuiesc si adopta hotariri cu acordul majoritatii membrilor prezenti.

ART. 6
Dovedirea situatiilor prevazute la art. 1 se face de catre persoanele interesate cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar in cazul in care nu este posibil aceasta, prin orice mijloc de proba prevazut de lege.
Comisia este obligata sa se pronunte asupra cererii, in termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotarire motivata.
Impotriva hotaririi, persoana interesata sau directiile de munca si ocrotiri sociale pot face contestatie la tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti in termen de 15 zile de la comunicarea hotaririi catre acestia.
Hotarirea tribunalului este definitiva.

ART. 7
Prevederile art. 1-4 se aplica, dupa caz, de conducerile unitatilor la care sint incadrati cei in cauza, de directiile de munca si ocrotiri sociale sau de primarii, pe baza hotaririlor prevazute de art. 6.

ART. 8
De prevederile art. 1 si 2 beneficiaza si persoanele care fac dovada, prin hotarire judecatoreasca de constatare, ca nu au putut sa-si exercite profesia sau, dupa caz, ocupatia pe perioada cit au fost urmarite de catre organele de represiune din motive politice inainte de arestare.

ART. 9
Beneficiaza de prevederile prezentului decret-lege si persoanele care se repatriaza si isi stabilesc domiciliul in tara, precum si cetatenii romani din strainatate care isi schimba domiciliul in tara, daca s-au aflat in una din situatiile prevazute in art. 1.

ART. 10
Drepturile prevazute de art. 1-3 se acorda de la data adoptarii prezentului decret-lege, dau nu mai mult de un an in urma de la data cererii prevazute in art. 6.

ART. 11
Prevederile prezentului decret-lege nu se aplica persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitatii sau celor care s-a dovedit ca au desfasurat o activitate fascista in cadrul unei organizatii sau miscari de acest fel, pe baza procedurii prevazute la art. 5 si 6.

ART. 12
Activitatea de secretariat pentru comisiile prevazute la art. 5 alin 1 se asigura de directiile de munca si ocrotiri sociale, iar pentru comisia centrala de catre Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.

ART. 13
Se autoriza Ministerul Finantelor ca, pe baza documentatiilor prezentate de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, sa modifice in mod corespunzator indicatorii financiari prevazuti in bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 1990.
PRESEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA ION ILIESCU -----------------


Miercuri, 20 octombrie 2021, 19:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.