LEGE nr.181 din 12 noiembrie 1997
privind impunerea veniturilor realizate din inchirierea de bunuri imobile
Textul actului publicat în M.Of. nr. 314/17 noi. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - La veniturile realizate de persoanele fizice din închirieri și subînchirieri de clădiri, terenuri și camere mobilate sau nemobilate, în mod permanent sau sezonier, direct sau prin agențiile de turism ori prin agențiile imobiliare, se aplică un impozit anual de 18%.

Art. 2. - Dacă nu depășește 240.000 lei, venitul anual provenit din chirii nu se impozitează.

Art. 3. - Venitul anual impozabil, provenit din chirii, se determină prin scăderea din valoarea chiriei anuale a impozitului pe clădirile sau cotele-părți din acestea, închiriate sau subînchiriate, și a impozitului pe terenurile aferente spațiului închiriat sau subînchiriat, precum și a cheltuielilor administrative.

Pentru veniturile din închirieri și subînchirieri de camere mobilate prin agențiile de turism se scade comisionul reținut de aceste agenții.

Art. 4. - Persoanele fizice care fac investiții în ceea ce privește clădirile, terenurile sau cotele-părți din acestea, precum și camerele mobilate sau nemobilate pe care le închiriază sau le subînchiriază, în scopul pregătirii pentru închiriere sau subînchiriere, măririi gradului de confort instalații de apă, canalizare, încălzire, gaze, electricitate, telefon, dotări cu aparatură electronică și electrocasnică, mobilier, climatizare -, îmbunătățirii izolării termice, reducerii consumurilor energetice, reducerii poluării de orice fel, beneficiază de posibilitatea deducerii din chirie a costurilor integrale ale acestor investiții, pe o perioadă de maximum 5 ani. Aceeași facilitate se acordă celor care fac investițiile aferente obligațiilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 114/1996.

Deducerea prevăzută la alin. 1 se va face numai pe bază de documente justificative legale. În documentele justificative legale vor fi menționate explicit, fiecare în parte, toate materiile prime, materialele, produsele și serviciile folosite în cadrul investițiilor, precum și prețurile acestora, care trebuie să fie conforme cu cele ale pieței la momentul achiziției. Începerea investiției se anunță în scris organelor fiscale locale, deducerea urmând să se facă din luna imediat următoare celei în care s-a făcut notificarea.

Art. 5. - Impozitul pe chirie se stabilește și se încasează, de către organele fiscale locale, lunar, trimestrial sau anual, opțiunea fiind exprimată de către locator în momentul înregistrării contractului de închiriere sau de subînchiriere la organele fiscale locale. Regularizarea impozitului pe chirie se face, pentru persoanele fizice, pe bază de declarație a locatorului, la încheierea fiecărui an financiar.

Agențiile de turism calculează și rețin impozitul pe chirie cu ocazia fiecărei plăți către proprietar și îl virează organelor fiscale locale la termenele legale.

Art. 6. - Închirierile sau subînchirierile se fac obligatoriu pe baza unui contract semnat de părți. În contractul de închiriere sau de subînchiriere trebuie să fie stipulate valoarea exactă a chiriei sau, în cazul unei chirii plătite în natură, evaluarea în bani a acesteia, regulile de modificare și modificările chiriei, modul de plată. În cazul închirierii locuințelor se va ține seama și de prevederile Legii nr. 114/1996 și ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.446/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.203 din 21 august 1997. Toate modificările prevederilor contractului de închiriere sau de subînchiriere se fac ca anexe la contract, care vor face parte integrantă din acesta.

Toate contractele de închiriere sau de subînchiriere și anexele lor se înregistrează la organele fiscale locale în maximum 15 zile de la data semnării. Încetarea contractului de închiriere sau de subînchiriere se anunță organelor fiscale locale în termen de maximum 15 zile. Calculul venitului anual impozabil, provenit din chirii, se face pe baza prevederilor contractului de închiriere sau de subînchiriere și ale anexelor sale, cu aplicarea dispozițiilor art. 3 și 4 din prezenta lege.

Sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, în ceea ce privește veniturile anuale impozabile, provenite din chirii, în întregime sau în parte, se pedepsește conform prevederilor Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale și celorlalte prevederi legale în vigoare.

Art. 7. - Prevederile prezentei legi se aplică de la data de 1 ianuarie 1998.

Pe aceeași dată, orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

București, 12 noiembrie 1997.
Nr. 181.


Marți, 30 noiembrie 2021, 08:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.