LEGE nr.215 din 22 decembrie 1997
privind Casa Socială a Constructorilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 372/22 dec. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Înființarea Casei Sociale a Constructorilor

Art. 1. - Se înființează Casa Socială a Constructorilor, organizație nonprofit, autonomă, cu personalitate juridică și patrimoniu propriu, cu sediul în municipiul București.

Art. 2. - Casa Socială a Constructorilor se constituie și funcționează în sistem bipartit, cu participarea egală și liberă a organizațiilor sindicale și a asociațiilor patronale din ramura de construcții și de producere a materialelor de construcții.

Art. 3. - (1) Casa Socială a Constructorilor are ca obiect de activitate asigurarea protecției salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții în perioada întreruperii activității datorită condițiilor meteorologice nefavorabile.

(2) În sensul prezentei legi, prin activitățile de producere a materialelor de construcții se înțelege activitățile din poligoanele de prefabricate în aer liber, din cariere și balastiere, precum și din alte activități stabilite prin statutul Casei Sociale a Constructorilor, unde nu se poate lucra datorită condițiilor meteorologice nefavorabile.

Art. 4. - (1) Casa Socială a Constructorilor funcționează pe baza statutului aprobat de adunarea generală a reprezentanților și are, în principal, următoarele atribuții:

a) constituie, gestionează și administrează fondul pentru protecția salariaților din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții;
b) stabilește condițiile de acordare a drepturilor salariaților prevăzute de prezenta lege și garantează aceste drepturi.

(2) Casa Socială a Constructorilor îndeplinește și alte atribuții stabilite în conformitate cu statutul său.

Art. 5. - Conducerea Casei Sociale a Constructorilor se exercită de către:

a) adunarea generală a reprezentanților;
b) consiliul de administrație.

Art. 6. - Adunarea generală a reprezentanților este alcătuită din delegați ai partenerilor sociali, pe baza unei norme de reprezentare stabilite prin statut, cu respectarea principiului parității.

Art. 7. - Adunarea generală a reprezentanților aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Casei Sociale a Constructorilor și raportul consiliului de administrație privind execuția bugetară.

Art. 8. - (1) Consiliul de administrație asigură activitatea permanentă a Casei Sociale a Constructorilor și este format din reprezentanți ai organizațiilor patronale și sindicale reprezentative la nivel de ramură, după cum urmează:

a) 4 membri desemnați de comun acord de către organizațiile patronale reprezentative la nivel de ramură;
b) 4 membri desemnați de comun acord de către federațiile sindicale reprezentative la nivel de ramură.

(2) Sunt reprezentative federațiile sindicale de ramură și organizațiile patronale care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, modificată prin Legea nr. 143/1997.

Art. 9. - Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile consiliului de administrație se stabilesc prin statutul Casei Sociale a Constructorilor.

Art. 10. - (1) Casa Socială a Constructorilor este condusă de un președinte, care este și președintele consiliului de administrație.

(2) Președintele este ales de consiliul de administrație dintre membrii săi.

(3) Alegerea președintelui se face pentru o perioadă de 4 ani.

(4) Mandatul președintelui încetează în urma demisiei, revocării sau decesului.

(5) Președintele reprezintă Casa Socială a Constructorilor în raporturile cu terții.

(6) Atribuțiile președintelui se stabilesc prin statutul Casei Sociale a Constructorilor.

Art. 11. - Structura organizatorică, numărul de personal, precum și organizarea activității financiar-contabile a Casei Sociale a Constructorilor se stabilesc prin statutul acesteia.

CAPITOLUL II
Constituirea și utilizarea fondului pentru protecția socială
a membrilor Casei Sociale a Constructorilor

Art. 12. - (1) Salariații cu contract individual de muncă din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții beneficiază pe perioada întreruperii activității de o indemnizație reprezentând o sumă impozabilă, al cărei cuantum lunar este egal cu 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de bază brut.

(2) Indemnizația se acordă proporțional cu perioada de întrerupere a activității.

(3) Perioada de acordare a indemnizației nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice în intervalul 1 noiembrie al anului de întrerupere a activității - 31 martie al anului următor.

Art. 13. - De prevederile prezentei legi beneficiază salariații agenților economici care fac dovada că sunt membri ai Casei Sociale a Constructorilor și au contribuit la constituirea fondului pentru plata indemnizației prevăzute la art. 12 alin. (1).

Art. 14. - (1) În perioada întreruperii activității, salariații care beneficiază de indemnizația prevăzută în prezenta lege rămân la dispoziția agenților economici, iar contractele individuale de muncă ale acestora nu pot înceta pentru motive legate de restrângerea sau de încetarea activității.

(2) Salariații care vor beneficia de indemnizații, în condițiile prezentei legi, vor fi nominalizați de consiliul de administrație al agenților economici, cu acordul organizațiilor sindicale legal constituite și reprezentative la nivel de ramură sau, acolo unde nu sunt sindicate reprezentative, al reprezentanților aleși ai salariaților, potrivit legii.

Art. 15. - Criteriile privind stabilirea agenților economici cu activitate de construcții-montaj și de producere a materialelor de construcții, precum și cu activități asimilabile acestora, potrivit legii, ai căror salariați beneficiază de indemnizație, precum și condițiile în care această indemnizație se acordă vor fi stabilite prin statutul Casei Sociale a Constructorilor.

Art. 16. - (1) Fondul necesar pentru plata indemnizației prevăzute la art. 12 alin. (1) se constituie din:

a) contribuția salariaților reprezentând 1% din salariul de bază brut;
b) contribuția agenților economici reprezentând 1,5% din valoarea producției de construcții, realizată și încasată de la beneficiar pentru agenții economici din construcții, respectiv din valoarea producției-marfă vândute și încasate pentru producătorii de materiale de construcții, fără corespondent în devizul lucrării;
c) prelevarea unei cote în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcții, cu corespondent în devizul general al lucrării;
d) alte surse atrase.

(2) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) se datorează de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se păstrează la o societate bancară, fiind purtătoare de dobândă.

Art. 17. - (1) Fondul constituit conform prevederilor art. 16 alin. (1), neconsumat până la sfârșitul anului, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

(2) Dobânzile încasate se constituie venit la fondul pentru plata indemnizațiilor.

(3) Sumele reprezentând contribuția agenților economici se includ în costurile de producție.

Art. 18. - Cheltuielile legate de administrarea și gestionarea fondului pentru plata indemnizațiilor se fac din fondul constituit potrivit art. 16 alin. (1) și nu pot depăși 10% din totalul acestora.

Art. 19. - (1) Pentru sumele reprezentând indemnizațiile acordate potrivit art. 12 alin. (1) agenții economici datorează contribuțiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul de risc și accident.

(2) Contribuțiile prevăzute la alin. (1), precum și impozitul pe salariu se calculează și se rețin la data plății indemnizațiilor.

Art. 20. - (1) Personalul care primește indemnizația prevăzută de prezenta lege, pe perioada întreruperii activității menționate la art. 12 alin. (1), beneficiază de vechime în muncă și de drepturi de asigurări sociale.

(2) În situația în care un salariat, care primește indemnizația prevăzută la art. 12 alin. (1), își pierde temporar capacitatea de muncă, plata indemnizației se suspendă, persoana în cauză beneficiind de drepturile de asigurări sociale de stat prevăzute de lege.

CAPITOLUL III
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 21. - (1) Prevederile din prezenta lege referitoare la plata indemnizației, prevăzută la art. 12 alin. (1), din fondul Casei Sociale a Constructorilor, se aplică salariaților începând cu data de 1 noiembrie 1998.

(2) În perioada 1 decembrie 1997-31 martie 1998, plata indemnizației prevăzute la art. 12 alin. (1) se efectuează de către agenții economici prin direcțiile de muncă și protecție socială județene și a municipiului București, prin virarea sumelor de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 22 decembrie 1997.
Nr. 215.


Luni, 24 ianuarie 2022, 09:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.