ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.88 din 23 decembrie 1997
privind privatizarea societatilor comerciale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 381/29 dec. 1997

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic pentru vânzarea acțiunilor emise de societăți comerciale și deținute de stat sau de o autoritate a administrației publice locale, precum și pentru vânzarea activelor aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, în baza următoarelor principii:

a) asigurarea transparenței tranzacțiilor;
b) stabilirea prețului de vânzare, în baza raportului dintre cerere și ofertă;
c) asigurarea egalității de tratament între cumpărători.

Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică:

a) societăților comerciale înființate în baza prevederilor cap. III din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat în regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare;
b) societăților comerciale și naționale, care rezultă din reorganizarea regiilor autonome de interes național sau local, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997;
c) societăților comerciale care au fost constituite de autoritățile administrației publice locale în baza Legii administrației publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
d) societăților comerciale care rezultă din divizarea sau fuziunea societăților comerciale menționate la lit. a)-c).

Art. 3. - În ințelesul prezentei ordonanțe de urgență, noțiunile de mai jos se definesc astfel:

a) acțiunile sunt valori mobiliare emise de societăți comerciale; acțiunile pot fi comune sau preferențiale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare;
b) activele sunt unități de producție, subunități, secții, spații comerciale, spații de cazare ori alte bunuri de același gen din patrimoniul unei societăți comerciale, ce pot fi organizate să funcționeze independent;
c) autoritatea de mediu competentă este Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului sau o agenție locală de protecție a mediului din subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, care funcționează în concordanță cu legea;
d) obiective de mediu minim acceptate reprezintă un set de condiții stabilite de autoritatea de mediu competentă, în baza unui bilanț de mediu, pentru o societate comercială care urmează să fie privatizată;
e) cumpărător este orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină. Cumpărător nu poate fi o societate comercială la care statul român sau o autoritate a administrației publice locale deține mai mult de 10% din totalul acțiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL II
Statutul și atribuțiile Ministerului Privatizării și ale Fondului Proprietății de Stat

Art. 4. - (1) Ministerul Privatizării este autoritatea administrației publice centrale, responsabilă cu elaborarea politicilor de privatizare, cu coordonarea și controlul procesului de privatizare.

(2) În acest scop, Ministerul Privatizării îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează și supune spre aprobare Guvernului strategia de privatizare, în baza propunerilor ministerelor, pentru a asigura o corelare cu proiectele de dezvoltare ale acestora;
b) elaborează și supune spre aprobare Guvernului proiecte de legi și proiecte de hotărâri ale Guvernului în domeniul privatizării;
c) îndrumă metodologic întregul proces de privatizare;
d) avizează și supune spre aprobare Guvernului programul anual de privatizare elaborat de Fondul Proprietății de Stat; programul anual de privatizare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin grija Fondului Proprietății de Stat, inclusiv eventualele modificări și completări;
e) aprobă, la cererea Fondului Proprietății de Stat, lista societăților comerciale care se restructurează;
f) monitorizează deciziile de dizolvare și de lichidare a societăților comerciale, dintre cele enumerate la art. 2, inițiate de reprezentanții Fondului Proprietății de Stat în adunările generale ale acționarilor;
g) propune spre aprobare Guvernului mandatul Fondului Proprietății de Stat privind condițiile de negociere pentru privatizarea societăților comerciale care dețin o poziție de monopol, un monopol natural sau o poziție dominantă pe piață, precum și pentru alte societăți comerciale de interes strategic;
h) întocmește, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind stadiul privatizării, pe care le prezintă spre analiză Guvernului;
i) efectuează, din oficiu sau la cererea primului-ministru, controlul operațiunilor de privatizare;
j) asigură desfășurarea programelor de asistență tehnică în domeniul privatizării, finanțate sau contractate cu persoane fizice sau juridice române ori străine;
k) promovează investițiile străine în scopul privatizării societăților comerciale;
l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate.

(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Ministerul Privatizării are dreptul să solicite, în scris, informații de la orice instituție publică centrală sau locală, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar. Autoritățile centrale și locale ale administrației publice, precum și societățile comerciale sunt obligate să răspundă la solicitările Ministerului Privatizării, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării.

(4) Organizarea și funcționarea Ministerului Privatizării se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - (1) Fondul Proprietății de Stat este o instituție de interes public, organizată ca fond închis de investiții atipic, aflat în subordinea Ministerului Privatizării, cu atribuția principală de a vinde acțiunile deținute de stat sau de autoritățile administrației publice locale.

(2) Activitatea Fondului Proprietății de Stat se stabilește în baza programului de privatizare avizat de către Ministerul Privatizării și aprobat de Guvern.

Art. 6. - (1) Conducerea Fondului Proprietății de Stat este asigurată de un consiliu de administrație format din 11 membri, persoane cu pregătire și cu experiență în domeniul comercial, financiar, juridic sau tehnic, dintre care unul este secretar de stat la Ministerul Privatizării și doi sunt lideri recomandați de către principalele confederații sindicale.

(2) Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație sunt numiți de către primul-ministru, la propunerea ministrului privatizării. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație se fixează prin decizia de numire. Consiliul de administrație este legal constituit și lucrează din momentul în care, prin decizia primului-ministru, au fost numiți nouă membri.

(3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați de către autoritatea care i-a numit.

(4) Atribuțiile consiliului de administrație, modul de desfășurare a ședințelor consiliului de administrație, precum și salarizarea personalului Fondului Proprietății de Stat se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - Controlul operațiunilor financiar-contabile ale Fondului Proprietății de Stat se realizează de trei cenzori. Cenzorii se numesc și se revocă de către primul-ministru, la propunerea ministrului finanțelor.

Art. 8. - (1) Fondul Proprietății de Stat exercită, în numele statului sau al autorităților administrației publice locale, toate drepturile acționarului la societățile comerciale enumerate la art. 2.

(2) În acest scop, Fondul Proprietății de Stat are următoarele atribuții:

a) elaborează programul anual de privatizare, pe care îl supune spre avizare Ministerului Privatizării;
b) realizează, în regim de publicitate și în baza raportului dintre cerere și ofertă, negocierea și vânzarea la prețul de piață a acțiunilor emise de societățile comerciale incluse în programul anual de privatizare aprobat de Guvern;
c) inițiază, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, sau aprobă, după caz, vânzarea activelor din patrimoniul societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, la prețul de piață, în baza raportului dintre cerere și ofertă;
d) stabilește sistemul de evaluare a acțiunilor emise de societățile enumerate la art. 2, prin direcțiile sale de specialitate sau cu asistența asigurată de consultanți - persoane fizice ori societăți de consultanță autorizate, după caz -, dacă acestea nu sunt cotate la bursele de valori sau pe alte piețe organizate, naționale sau internaționale;
e) dispune sau avizează publicarea în presa scrisă sau în sistem electronic, pe plan intern sau internațional, a listelor cu societățile comerciale care urmează să fie privatizate;
f) stabilește metoda de privatizare a unei societăți comerciale, în baza criteriilor stabilite în programul anual de privatizare. Fondul Proprietății de Stat poate schimba metoda de privatizare pentru o societate comercială, în funcție de condițiile pieței la momentul vânzării sau al declanșării procesului de privatizare;
g) ia măsuri pentru restructurarea și privatizarea societăților comerciale cu datorii restante, prin vânzare, dizolvare și lichidare, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, precum și prin conversia datoriilor în acțiuni, cu acordul creditorilor. Dizolvarea sau lichidarea unei societăți comerciale se inițiază de către Fondul Proprietății de Stat, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor;
h) inițiază, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, divizarea sau fuziunea societăților comerciale, după caz, în scopul privatizării lor;
i) aduce la îndeplinire hotărârile Guvernului, ordinele sau instrucțiunile ministrului privatizării, emise în conformitate cu strategia și cu programul de privatizare aprobate de către Guvern.

(3) Activitatea Fondului Proprietății de Stat se desfășoară pe principiul descentralizării. În acest scop, societățile comerciale care fac parte din categoria întreprinderilor mici și mijlocii vor fi privatizate la nivelul sucursalelor teritoriale ale Fondului Proprietății de Stat.

Art. 9. - (1) Veniturile obținute și încasate de către Fondul Proprietății de Stat din vânzarea acțiunilor emise de societățile comerciale și din dividende se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul de administrație al Fondului Proprietății de Stat.

(2) Cheltuielile nu pot depăși 20% din sumele obținute și încasate din vânzări și cuprind, fără a se limita, următoarele:

a) cheltuieli proprii de organizare și funcționare;
b) cheltuieli legate de plata comisioanelor pentru consultanți - persoane fizice sau societăți de consultanță sau bănci de investiții - ori pentru pregătirea și realizarea privatizării societăților comerciale;
c) costuri de dizolvare și lichidare a societăților comerciale enumerate la art. 2, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, și cheltuieli cu constituirea garanțiilor de mediu.

(3) În situația în care cheltuielile Fondului Proprietății de Stat depășesc valoarea veniturilor prevăzute la alin. (1), acesta va deduce diferența din volumul vărsămintelor către bugetul de stat aferente perioadei următoare.

(4) Din sumele vărsate la bugetul de stat, potrivit alin. (1), se constituie un fond la dispoziția Guvernului, din care se finanțează programe de dezvoltare regională, programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, fondurile de garantare a investițiilor, precum și alte programe de dezvoltare, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(5) Din sumele obținute în urma vânzării acțiunilor emise de societăți comerciale înființate prin decizia autorităților administrației publice locale, 50% se face venit la bugetul de stat, 40% se face venit la bugetul local, iar 10% rămâne la dispoziția Fondului Proprietății de Stat.

(6) Fondul Proprietății de Stat nu poate aloca fonduri societăților comerciale neprivatizate și nu poate cumpăra acțiuni emise de societăți comerciale ori active din patrimoniul acestora.

(7) Pe întreaga durată de funcționare, Fondul Proprietății de Stat este scutit de plata impozitului pe profit.

Art. 10. - (1) Aplicarea procedurilor de privatizare de către Fondul Proprietății de Stat nu este supusă controlului Curții de Conturi.

(2) Curtea de Conturi exercită exclusiv controlul ulterior de legalitate asupra resurselor financiare care se fac venit la bugetul de stat și la bugetele locale, precum și asupra resurselor din bugetul Fondului Proprietății de Stat.

(3) Membrii Consiliului de administrație și salariații Fondului Proprietății de Stat nu răspund pentru operațiunile Fondului Proprietății de Stat, în afară de cazul în care faptele lor constituie infracțiuni sau delicte civile din culpă gravă.

(4) Membrii Consiliului de administrație sau salariații Fondului Proprietății de Stat răspund individual, după caz, în situațiile în care:

a) nu respectă regulile de publicitate pentru vânzarea de acțiuni sau active, conform metodelor de privatizare reglementate prin prezenta ordonanță de urgență;
b) nu respectă procedura de privatizare stabilită în oferta pentru vânzarea de acțiuni;
c) oferă informații confidențiale unor terți cu privire la intenția de vânzare a unui pachet de acțiuni sau active, în scopul influențării prețului de ofertă sau pentru a favoriza un cumpărător potențial în dauna altor persoane;
d) atribuie un pachet de acțiuni unei persoane fizice sau juridice în dauna altor persoane care au formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vânzare.

Art. 11. - (1) Fondul Proprietății de Stat este obligat să întocmească anual un raport asupra activității desfășurate, pe care îl supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Ministerului Privatizării.

(2) Raportul de activitate al Fondului Proprietății de Stat, inclusiv execuția bugetului de venituri și cheltuieli, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 12. - Fondul Proprietății de Stat se desființează în momentul în care Parlamentul constată, pe baza informațiilor prezentate de Guvern, că privatizarea este un proces încheiat.

CAPITOLUL III
Vânzarea de acțiuni

Secțiunea I
Achiziții externe

Art. 13. - (1) Acțiunile gestionate de Fondul Proprietății de Stat se vând persoanelor fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, prin:

a) ofertă publică de vânzare;
b) negociere directă;
c) licitație cu strigare sau în plic;
d) certificate de depozit emise de bănci de investiții pe piața de capital internațională;
e) orice combinație a metodelor prevăzute la lit. a)-d).

(2) Vânzarea se face pe baza raportului dintre cerere și ofertă, la prețul de piață, indiferent de metoda de privatizare utilizată, în baza unui raport de evaluare, fără a exista un preț minim de vânzare. În situația în care o societate comercială la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar este cotată la bursa de valori sau pe o altă piață organizată, Fondul Proprietății de Stat nu va întocmi, de regulă, raport de evaluare. În acest caz, prețul de ofertă va fi cel înregistrat în ultima zi de tranzacție la bursele de valori sau pe alte piețe organizate, naționale sau internaționale, anterior zilei în care se face vânzarea.

(3) Aplicarea metodelor de privatizare prevăzute la alin. (1) nu exclude posibilitatea conversiei datoriilor în acțiuni sau reeșalonarea datoriilor cu acordul creditorilor, ori vânzarea acțiunilor pe piața de capital internațională prin bănci de investiții. De asemenea, aplicarea metodelor de privatizare prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) nu exclude posibilitatea conversiei datoriei publice în acțiuni, în cazul în care statul a emis obligațiuni convertibile. În acest caz, la lansarea emisiunii de obligațiuni de stat convertibile se vor menționa în prospect tipul acțiunilor și emitentul, dobânda, condițiile de transmitere a acțiunilor contra plată de către Fondul Proprietății de Stat, precum și alte informații, după caz.

Art. 14. - (1) Vânzarea, prin oricare dintre metodele reglementate la art. 13 alin. (1) lit. a)-c), obligă Fondul Proprietății de Stat să formuleze o ofertă irevocabilă, valabilă cel puțin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicării ei.

(2) Ofertele de vânzare se prezintă la sediul central al Fondului Proprietății de Stat, la sucursalele sale teritoriale, la bursele de valori sau pe alte piețe organizate, interne sau internaționale, după caz.

(3) Vânzarea va fi precedată, în toate situațiile, de întocmirea unui dosar de prezentare. În dosarul de prezentare se va ține seama de protecția unor mărci de fabrică, de comerț sau de serviciu înregistrate, cu recunoaștere națională sau internațională, după caz. Pentru societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale deține nu mai mult de 10% din totalul acțiunilor, Fondul Proprietății de Stat nu va mai întocmi dosar de prezentare. Pentru societățile comerciale cotate la bursele de valori sau pe alte piețe organizate, interne sau internaționale, oferta se va întocmi pe bază de prospect, în conformitate cu normele și instrucțiunile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Art. 15. - Fondul Proprietății de Stat are dreptul să contracteze cu persoane fizice sau cu persoane juridice, române sau străine, servicii de asistență de specialitate în domeniul privatizării. De asemenea, Fondul Proprietății de Stat poate perfecta contracte cu societăți de valori mobiliare, pentru vânzarea prin ofertă publică a acțiunilor la bursele de valori sau pe alte piețe organizate, naționale sau internaționale, precum și cu bănci de investiții pentru transferul și vânzarea unui portofoliu de acțiuni pe piața de capital internațională, în baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe această piață.

Secțiunea a II-a
Achiziții interne

Art. 16. - (1) Pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra acțiunilor emise de o societate comercială la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, salariații, membrii consiliului de administrație sau pensionarii cu ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială pot constitui asociații potrivit prevederilor prezentei secțiuni.

(2) Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită din persoanele prevăzute la alineatul precedent, în scopul dobândirii de acțiuni emise de societățile comerciale.

(3) În cadrul unei societăți comerciale se pot constitui una sau mai multe asociații, formate, după caz, din:

a) salariați ai respectivei societăți comerciale și/sau pensionari cu ultimul loc de muncă la aceasta;
b) membrii consiliului de administrație și salariați.

Art. 17. - (1) Pot face parte dintr-o asociație următoarele categorii de salariați, după caz:

a) salariații societății comerciale, cu contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată;
b) salariații societății comerciale, cu contract individual de muncă încheiat pe durată determinată, cu program de lucru normal sau de cel puțin o jumătate de normă.

(2) Persoanele prevăzute la art. 16 alin. (3) nu pot face parte decât dintr-o singură asociație.

Art. 18. - Procedura de constituire și de lichidare a unei asociații, structura acesteia, drepturile și obligațiile membrilor săi sunt cele prevăzute în Legea nr. 21/1924, iar raporturile dintre o asociație și societatea comercială în cadrul căreia se înființează aceasta se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 19. - (1) O asociație dobândește acțiuni emise de o societate comercială, dintre cele enumerate la art. 2, prin utilizarea următoarelor modalități de plată:

a) plata în rate, cu avans achitat din surse proprii; avansul este de minimum 20% din prețul de ofertă; plățile se eșalonează pe un termen de 3-5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu o dobândă de 10%;
b) plata în rate, cu avans minim de 20% din prețul de ofertă, achitat din sume obținute prin credit contractat cu o bancă, la dobânda pieței; plățile se eșalonează pe un termen de 3-5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, la care se aplică o dobândă de 10%;
c) plata integrală.

(2) Acțiunile care pot face obiectul vânzării sunt comune sau preferențiale, în condițiile Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

(3) Vânzarea se face la prețul de piață, în baza raportului dintre cerere și ofertă, în una dintre metodele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și c).

(4) Dividendele aferente acțiunilor dobândite de o asociație în condițiile prezentei ordonanțe de urgență sunt neimpozabile pe durata executării contractului. Veniturile astfel obținute se transferă asociației și se utilizează exclusiv pentru plata ratelor, a dobânzilor și pentru rambursarea creditelor contractate de asociație pentru cumpărarea de acțiuni.

Art. 20. - (1) În situația în care, ulterior perfectării contractului de vânzare-cumpărare între Fondul Proprietății de Stat și asociație, unii membri ai asociației nu achită avansul aferent acțiunilor dobândite sau următoarele rate, aceștia vor pune la dispoziție asociației aceste acțiuni, în vederea redistribuirii lor în cadrul asociației. Redistribuirea acțiunilor se poate face numai cu aprobarea adunării generale a asociației.

(2) În cazul în care o asociație nu plătește, la scadență, două rate succesive, contractul de vânzare-cumpărare este de drept reziliat, iar acțiunile pot fi vândute de către Fondul Proprietății de Stat altei asociații, constituită în cadrul aceleiași societăți comerciale, sau unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română sau străină, în una dintre metodele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c).

(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2), facilitățile acordate cumpărătorului inițial se mențin numai dacă cumpărător este o altă asociație. În cazul în care acțiunile sunt cumpărate de o persoană fizică sau juridică de drept privat, română ori străină, prețul acestora se achită integral.

Art. 21. - (1) Acțiunile dobândite în conformitate cu prevederile acestei secțiuni se înscriu în registrul acționarilor societății comerciale. Asociația va figura în registrul acționarilor și se va înscrie în Registrul comerțului la poziția „Acționari”, până la plata integrală a prețului, având drept de vot în adunarea generală a acționarilor, în funcție de natura acțiunilor achiziționate: comune sau preferențiale.

(2) Acțiunile dobândite în conformitate cu prevederile acestei secțiuni sunt transmise membrilor asociației numai după plata integrală a prețului.

(3) Pentru acțiunile vândute cu plata în rate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se constituie gaj asupra acestora.

Art. 22. - Acțiunile dobândite de către o asociație pot fi utilizate pentru a garanta creditele contractate.

Art. 23. - Asociația se dizolvă în următoarele cazuri:

a) când scopul pentru care a fost constituită a fost realizat, toate datoriile contractate au fost plătite, iar acțiunile au fost distribuite membrilor asociației;
b) când numărul membrilor săi scade sub 20. În acest caz, adunarea generală a asociației va putea hotărî dizolvarea asociației numai după ce a stabilit, împreună cu Fondul Proprietății de Stat și cu ceilalți creditori, modalitățile de stingere a datoriilor, după caz.

CAPITOLUL IV
Vânzarea de active aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar

Secțiunea I
Vânzarea de active cu plata integrală

Art. 24. - (1) Societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la inițiativa consiliului lor de administrație și cu acordul Fondului Proprietății de Stat ori din inițiativa Fondului Proprietății de Stat, cu mandatarea reprezentantului său în adunarea generală a acționarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea unei societăți comerciale sau privatizarea unui activ în integralitatea sa.

(2) Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de licitație cu strigare sau în plic, cu adjudecare la prețul de piață, în baza raportului dintre cerere și ofertă.

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) și (2) se aplică și în cazul perfectării unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, având ca obiect utilizarea activelor aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, dacă în contractul de leasing imobiliar nu s-a prevăzut altfel.

Art. 25. - Fondul Proprietății de Stat are obligația să întocmească periodic, în baza informațiilor primite de la fiecare societate comercială la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, lista activelor oferite la vânzare, care se publică în presă.

Art. 26. - (1) La cumpărarea de active aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar nu au dreptul să participe membrii consiliului de administrație și directorii executivi ai societăților comerciale vânzătoare.

(2) Sumele rezultate din vânzarea activelor societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar vor fi utilizate de către acestea, în următoarea ordine, numai pentru:

a) rambursarea datoriilor;
b) efectuarea de investiții;
c) finanțarea activităților cuprinse în obiectul de activitate;
d) efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor legale de conformare la cerințele de protecție a mediului, după caz.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului societăților comerciale vânzătoare sau pentru majorarea capitalului social.

Art. 27. - (1) Societățile comerciale prevăzute în prezenta secțiune, care au în derulare contracte de locație de gestiune, de închiriere sau de asociere în participațiune, pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin negociere directă cu locatarii sau asociații, în situațiile în care aceștia au efectuat investiții în activele pe care le utilizează. În acest caz, din prețul de vânzare se scade valoarea investițiilor pe bază de raport de evaluare acceptat de părți.

(2) Vânzarea se desfășoară cu avizul Fondului Proprietății de Stat.

Secțiunea a II-a
Vânzarea de active cu plata în rate

Art. 28. - Societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, cu acordul Fondului Proprietății de Stat, în condițiile stabilite de consiliile lor de administrație, pot vinde active cu plata în rate comercianților - persoane fizice, asociații familiale autorizate în baza Decretului-lege nr.54/1990, cu modificările ulterioare, sau societăți comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii -, în următoarele condiții:

a) avans minim de 20% din prețul de vânzare;
b) rate eșalonate pe un termen de 3-5 ani;
c) perceperea unei dobânzi anuale de 30%.

Art. 29. - Prevederile articolului precedent se aplică și la expirarea unui contract de leasing imobiliar, dacă părțile au inclus un drept la cumpărare în favoarea utilizatorului.

Art. 30. - Clasificarea întreprinderilor mici și mijlocii se va face în baza criteriilor stabilite de către Consiliul pentru Reformă.

CAPITOLUL V
Obiective de mediu minim acceptate

Art. 31. - (1) Fondul Proprietății de Stat are obligația de a include în oferta de vânzare de acțiuni obiective de mediu minim acceptate, în situația în care transferul dreptului de proprietate creează pentru cumpărător o obligație de conformare la cerințele de protecție a mediului. Fondul Proprietății de Stat va include în contractul de vânzare o clauză prin care cumpărătorul se obligă să îndeplinească obiectivele de mediu minim acceptate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în situația în care Fondul Proprietății de Stat transmite, prin același contract, dreptul de proprietate asupra unui pachet de acțiuni reprezentând mai mult de jumătate din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor.

(3) Obiectivele de mediu minim acceptate vor fi incluse și în contractele de vânzare având ca obiect active, dacă acestea fac parte sau au făcut parte dintr-un ansamblu de active sau din patrimoniul unei societăți comerciale care realizează o activitate calificată, potrivit legislației de mediu în vigoare, ca activitate cu impact negativ asupra mediului. Categoriile de activități economice considerate cu impact negativ asupra mediului se stabilesc prin norme metodologice emise în executarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 32. - Fondul Proprietății de Stat poate conveni cu investitorul ca acesta din urmă să constituie o garanție din prețul de vânzare, prin deschiderea unui cont în bancă pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate, precum și pentru situațiile în care, ulterior cumpărării unui pachet de acțiuni, apar situații ce angajează răspunderea patrimonială a investitorului în legătură cu protecția mediului.

CAPITOLUL VI
Sancțiuni

Art. 33. - (1) Constituie contravenții la normele din prezenta ordonanță de urgență următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracțiuni:

a) nepublicarea listei cu societățile comerciale care se privatizează sau nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare anunțată;
b) neîntocmirea sau neavizarea bilanțului de mediu, în cazul societăților comerciale pentru care este necesară prezentarea unui astfel de document;
c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul unei societăți comerciale în oferta de vânzare și în raportul de evaluare, ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare și în raportul de evaluare, cu scopul vădit de a influența prețul de ofertă;
d) neîntocmirea raportului de evaluare pentru formarea prețului de ofertă, după caz;
e) atribuirea unui pachet de acțiuni unei persoane fizice sau juridice de drept privat în dauna altor persoane care au formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vânzare;
f) divulgarea de informații confidențiale unor terți cu privire la intenția de vânzare a unui portofoliu de acțiuni, în scopul influențării prețului de ofertă sau pentru a favoriza un cumpărător potențial în dauna altor persoane.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;
b) cele prevăzute la lit. b)-f), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), sancțiunile se aplică individual personalului Fondului Proprietății de Stat, evaluatorilor sau personalului autorității de mediu competente, administratorilor sau cenzorilor societăților comerciale, societăților de valori mobiliare, după caz.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se fac de către Ministerul Privatizării, de către personalul autorității administrative autonome în domeniul protecției mediului, dacă nu s-a întocmit bilanț de mediu, ori de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, pentru contravenția prevăzută la alin. (1) lit. f), după caz.

(5) Amenzile prevăzute la alin. (2) se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.

(6) Contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VII
Reguli speciale privind privatizarea societăților naționale

Art. 34. - (1) În ramurile strategice ale economiei naționale, în care se organizează societăți comericale pe acțiuni, cum sunt: producția și distribuția de energie electrică, termică și nucleară, mineritul și gazele naturale, prelucrarea petrolului, poșta, telecomunicațiile și transporturile feroviare, Guvernul poate decide fie păstrarea unei acțiuni nominative de control, fie vânzarea pachetului majoritar către investitori de portofoliu.

(2) Acțiunea nominativă de control conferă statului următoarele drepturi:

a) numirea în consiliul de administrație a 1-2 reprezentanți;
b) posibilitatea de a se opune, în adunarea generală a acționarilor sau în consiliul de administrație, luării deciziilor care privesc gajarea sau ipotecarea activelor, dizolvarea și lichidarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, schimbarea obiectului de activitate, precum și fuziunea prin absorbție, dacă asemenea decizii ar putea afecta protecția consumatorilor, activitatea societății comerciale prin favorizarea unui terț, protecția concurenței sau în cazul în care ar aduce atingere intereselor naționale.

(3) Acțiunea nominativă de control poate fi transformată într-o acțiune comună, prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL VIII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 35. - (1) Societățile comerciale care dețin în administrare terenuri a căror situație juridică nu este clarificată se privatizează fără includerea valorii acestora în structura capitalului social. Până la clarificarea regimului juridic al acestor terenuri, societățile comerciale vor avea un drept de concesiune asupra acestora, prin decizii ale autorităților administrației publice locale sau centrale, după caz, în schimbul unei redevențe. După clarificarea regimului juridic, terenurile care se află în exploatarea societăților comerciale mai sus menționate vor fi utilizate în baza unui drept de superficie ori vor fi concesionate sau vândute acestora, după cum sunt clasificate ca terenuri ce aparțin domeniului public sau privat al statului.

(2) Societățile comerciale cărora li s-a eliberat certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor vor fi privatizate cu includerea valorii terenului în capitalul social. Acțiunile aferente valorii majorate a capitalului social revin Fondului Proprietății de Stat și celorlalți acționari, după caz, în funcție de data la care terenurile au fost înscrise în cartea funciară și de momentul dobândirii calității de acționar.

(3) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică și pentru terenurile de incintă din cadrul societăților comerciale și a căror situație juridică nu a fost clarificată. Pentru aceste terenuri, autoritățile administrației publice locale vor elibera titluri de proprietate în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru terenurile care intră sub incidența art. 9, art. 21, art. 34 alin. (2), art. 361, art. 362, art. 40 alin. (1), art. 41, art. 411 și art. 42 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, modificată și completată prin Legea nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.299 din 4 noiembrie 1997.

Art. 36. - (1) Procedurile de privatizare aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor continua cu recunoașterea valabilității actelor și a etapelor consumate până la această dată, potrivit dispozițiilor legale anterioare. Sunt considerate proceduri de privatizare aflate în curs de derulare: vânzările de acțiuni, dacă au fost aprobate de Consiliul de administrație al Fondului Proprietății de Stat, și vânzările de active, în cazul în care s-au publicat anunțurile de organizare a licitațiilor. Ofertele ale căror termene au fost depășite ca urmare a neconsumării etapei de negociere se prelungesc cu 30 de zile.

(2) Sistemul de facilități privind sumele care se lasă cu titlu gratuit la dispoziția societăților comerciale privatizate, potrivit Legii nr. 55/1995, cu modificările ulterioare, inclusiv sistemul de virare la bugetul de stat, la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului și la bugetele locale, potrivit ordonanțelor de urgență ale Guvernului nr. 15/1997 și nr. 59/1997, se aplică numai pentru contractele care au fost încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul societăților comerciale privatizate prin negociere directă, fără caiet de sarcini, precum și în cazul societăților comerciale privatizate către investitori străini care nu au primit certificat de investitor, ori s-a prevăzut restituirea în valută a sumelor care se lasă cu titlu gratuit.

(4) Pentru contractele în curs de negociere ori pentru situațiile în care etapa selecției achizitorului potențial nu s-a consumat, în baza metodei de privatizare fixate inițial, Fondul Proprietății de Stat poate conveni cu achizitorul perfectarea contractelor fără a include sistemul de facilități privind sumele care se lasă cu titlu gratuit la dispoziția societății comerciale privatizate. În acest caz, eventualele datorii înregistrate de societatea comercială care se privatizează se deduc din prețul acțiunilor care se vând, fără a afecta valoarea investițiilor la care se obligă cumpărătorul, iar eventualele diferențe la datorii vor fi reeșalonate cu acordul creditorilor.

(5) Sumele aflate în conturi curente și în depozite bancare, pe care Fondul Proprietății de Stat le-a deschis sau le-a constituit, inclusiv dobânzile încasate și aferente acestor sume, urmează regimul juridic stabilit până la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență.

Art. 37. - (1) Privatizarea societăților bancare urmează regimul juridic stabilit prin Legea nr. 83/1997. Vânzarea de acțiuni emise de societățile bancare la care statul este acționar se face prin oricare dintre metodele prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență și prin Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori. La vânzare, statul poate opta pentru păstrarea unei acțiuni nominative de control, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Comisiile numite prin hotărâre a Guvernului pentru privatizarea Băncii Române de Dezvoltare - S.A., Banc Post - S.A. și Băncii Agricole - S.A. își vor continua activitatea în baza Legii nr. 83/1997. Persoanele numite în cadrul acestor comisii din partea Agenției Naționale pentru Privatizare vor reprezenta, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Privatizării.

Art. 38. - (1) Regiile autonome, companiile sau societățile naționale care rezultă din reorganizarea regiilor autonome rămân în continuare în coordonarea ministerelor de resort, până la data fixată în programul anual de privatizare.

(2) Următoarele regii autonome rămân în coordonarea ministerelor de resort și se restructurează, după caz: Regia Autonom㠄Monitorul Oficial”, Regia Autonom㠄Multiproduct”, Regia Autonom㠄Imprimeria Națională”, Regia Autonom㠄Monetăria Statului”, Regia Autonom㠄Loteria Națională”, Regia Autonom㠄Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, Regia Autonom㠄Arsenalul Armatei”, Regia Autonom㠄Rami-Dacia”, Regia Autonom㠄Inspectoratul General al Comunicațiilor” și Regia Națională a Pădurilor. Regiile autonome „Apele Române”, „Administrația Națională a Drumurilor din România” și „Romtehnica” se restructurează și se transformă, după caz, în agenții naționale, organizate ca autorități de reglementare sau societăți naționale, prin actul administrativ emis la propunerea ministerelor de resort.

(3) Regiile autonome prevăzute la alin. (2) pot fi restructurate prin desprinderea unor activități conexe, care vor fi cuprinse în obiectul de activitate al unor societăți comerciale.

Art. 39. - (1) Sumele rezultate din vânzarea cu plata în rate a acțiunilor emise de societățile comerciale la care statul este acționar, devenite scadente la data desființării Fondului Proprietății de Stat, ratele aferente creditelor de restructurare acordate în baza Legii nr. 58/1991 și Legii nr. 55/1995 și devenite exigibile după această dată, precum și orice alte venituri financiare cuvenite Fondului Proprietății de Stat revin statului și se varsă la bugetul de stat.

(2) Sumele rezultate din vânzarea acțiunilor emise de societăți comerciale privatizate prin programele de privatizare-pilot, inițiate de către Agenția Națională pentru Privatizare, înainte de organizarea Fondului Proprietății de Stat și a celor cinci Fonduri ale Proprietății Private, revin statului, în proporție de 70%, după desființarea Fondului Proprietății de Stat și, respectiv, a Fondurilor Proprietății Private, sau societăților rezultate în urma transformării acestora.

(3) Urmărirea executării contractelor de vânzare cu plata în rate, a creditelor de restructurare acordate și devenite exigibile, precum și a oricăror alte venituri financiare cuvenite Fondului Proprietății de Stat, după data desființării acestuia, se realizează de către Ministerul Finanțelor prin organele financiare teritoriale.

Art. 40. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Română de Dezvoltare se transformă în Departamentul pentru promovarea investițiilor străine și trece în structura Ministerului Privatizării, condus de un secretar de stat. Cu aceeași dată, Agenția Națională pentru Privatizare se desființează. Personalul Agenției Naționale pentru Privatizare, cu excepția celui încadrat la Direcția generală strategii și control, Direcția generală privatizări și concesionări, Direcția generală asistență tehnică din străinătate, Direcția coordonare în profil teritorial, Direcția economică și Oficiul de prestări servicii, care trec în structura Ministerului Privatizării, se consideră transferat în interesul serviciului la Consiliul pentru Reformă. Cu aceeași dată, Agenția de Restructurare se desființează, iar personalul acestei agenții se transferă în interesul serviciului la Fondul Proprietății de Stat.

Art. 41. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și societăților comerciale cu răspundere limitată la care statul este asociat, cu excepția art. 13 alin. (1) lit. a) și d).

Art. 42. - Instituțiile publice, regiile autonome și societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar nu au dreptul să participe la cumpărări de acțiuni sau active, sub sancțiunea nulității contractelor de vânzare-cumpărare, sub rezerva prevederilor art. 3 lit. e).

Art. 43. - În termen de cel mult 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României va fi reglementată situația bunurilor cu destinație comercială care au intrat în patrimoniul statului prin legi și prin alte acte normative de naționalizare.

Art. 44. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Legea nr. 58/1991, Legea nr. 77/1994, Legea nr. 55/1995, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3), art. 5, art. 6 alin. (1) și (8), precum și art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, precum și art. 4, art. 5, art. 7 alin. (2) lit. e), art. 11, art. 12, art. 14 alin. (2) și art. 17 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 se abrogă.

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul justiției,
Dinu Ianculescu,
secretar de stat

Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Ilie Șerbănescu

Ministrul privatizării,
Valentin M. Ionescu

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 23 decembrie 1997.
Nr. 88.


Miercuri, 01 decembrie 2021, 09:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.