Ștefan MUȘOIU
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail(uri)

stefanmusoiu@yahoo.com

Nationalitate(-tati)

română

Data nașterii

16 iunie 1975

Sex

masculin

Stare civilă

căsătorit, 2 copii

 Activitate politica

Apartenenta,organizatie,data adeziunii

2014 - prezent - presedinte executiv PSD Ialomita 

2008 - 2014- vicepresedinte PSD Ialomita

2016 - Presedinte Consiliul National PES, Coordonator Partidul Socialistilor Europeni - Ialomita 2012-2015

2011 - 2012-Coordonator Departamentul de Politici de Dezvoltare Regionala si Turism

2011 - 2012-Coordonator Departamentul Politică externă și relația cu comunitățile românești

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada

Decembrie 2016 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Deputat Camera Deputaților - Parlamentul României

Principalele activități și responsabilități

Ianuarie 2017 - prezent: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

Ianuarie 2017 - prezent: Comisia pentru afaceri europene - Vicepreședinte din martie 2018

Iulie 2018 - prezent: membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

Octombrie 2017 - prezent: membru supleant al Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

Ianuarie 2017 - prezent: membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Estonia

Noiembrie 2018 - prezent: membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba

Ianuarie 2017 - prezent: membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Maroc

Ianuarie 2017 - prezent: Vicepreședinte în Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite

Septembrie 2017 - prezent: membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina

Perioada

Februarie 2015- iunie 2016

Funcția sau postul ocupat

vicepresedinte cu atributii de presedinte - CJ Ialomita

Principalele activități și responsabilități

conduce ședintele consiliului județean și ale delegației permanente

asigură executarea hotarârilor consiliului județean

sprijină activitatea instituțiilor și a regiilor autonome de interes județean

asigură atribuțiile care revin județului în calitate de persoană juridică

exercită funcția de ordonator principal de credite

întocmește proiectul bugetului propriu al județului și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului

numește, sancționează și eliberează din funcție personalul din aparatul propriu al consiliului județean, în condițiile legii

prezintă, anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte cu privire la starea și activitatea administrației județului, precum și cu privire la starea economică și socială a județului

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Ialomița, Slobozia, Județul Ialomița, B-dul Unirii, nr. 4

Tipul activității sau sectorul de activitate

 

Administrație publică locală

 

Perioada

2008-Februarie 2015

Funcția sau postul ocupat

Vicepreședinte Consiliul Judetean Ialomita

Principalele activități și responsabilități

răspunde de buna funcționare a Consiliului Județean Ialomița în ansamblu său, și a Direcției de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajare a Teritoriului, pe care o coordonează

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Ialomița, Slobozia, Județul Ialomița, B-dul Unirii, nr. 4

Tipul activității sau sectorul de activitate

 

Administrație publică locală

Perioada

2002-2008

Funcția sau postul ocupat

Administrator S.C.SAM GPL SRL

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea activității unității

Are în subordine directă pe Directorul tehnic, Directorul economic și compartimentele Resurse umane, Asigurarea calității, Ofertare, Licitare, contractare, urmărire producție

Numele și adresa angajatorului

S.C SAM GPL S.R.L , Slobozia, Șos. Brăilei, nr. 9

Tipul activității sau sectorul de activitate

 

Instalații GPL auto, distribuție carburanți auto lichefiați, proiectare si executie in construcții civile , industriale si de drumuri.

Perioada

1998-2002

Funcția sau postul ocupat

Tehnician emisie

Principalele activități și responsabilități

Controlul permanent al calității imaginii video al emisiilor TV ANTENA 1 Bucuresti

Controlul tehnic al aparaturii specifice de înregistrare sau emisie, premergător oricăror înregistrări sau emisiuni TV în direct

Numele și adresa angajatorului

Corporația pentru Cultură și Artă INTACT - ANTENA 1

Tipul activității sau sectorul de activitate

 

Televiziune

Perioada

1997-1999

Funcția sau postul ocupat

Vicepreședinte

Principalele activități și responsabilități

Coordonarea proiectelor pe domeniile socio- cultural, sportive, turism, etc.

Numele și adresa angajatorului

ONG - Fundația pentru Tineret Mileniul III

Tipul activității sau sectorul de activitate

 

Promovare proiecte pe domeniile socio - cultural, sportiv, turism etc.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada

2016 - Absolvent curs "Diplomatie si Relatii Internationale" - Institutul Diplomatic Roman

2011- Absovent Curs Master în domeniul Management Politic în cadrul Institutului Social-Democrat Ovidiu Sincai

Nivelul de clasificare a formei de învățământ/formare

Studii postuniversitare

Perioada

2009-2011 - Absolvent Facultatea de Inginerie manageriala în cadrul Universității Ecologice București - domeniul Inginerie Economica Industrială

Nivelul de clasificare a formei de învățământ/formare

Studii universitare

Perioada

1998-2002

Calificarea / diploma obținută

Diploma absolvire

Domenii principale studiate / competențe dobândite

Inginer colegiu

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Politehnica București - Colegiul Universitar Tehnic nr. 1

Nivelul de clasificare a formei de învățământ/formare

Studii universitare

ALTE APTITUDINI ȘI COMPETENȚE

Limba(i) maternă(e)

română

 

 

Limba(i) străină(e)

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

 

B2
Utilizator independent

B2
Utilizator independent

B1
Utilizator independent

B1
Utilizator independent

B1
Utilizator independent

 

(*) Cadrului european de referință pentru limbi; B2,B1: Utilizator independent;

Competente și abilități sociale

Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută în urma deplasărilor și schimburilor de experiență efectuate atât în țară cât și în străinătate.

O buna capacitate de comunicare dobăndită în urma experienței ca Vicepreședinte în cadrul Consiliului Județean Ialomița,presedinte executiv PSD Ialomita

Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate de la personalul din structurile subordonate

Spirit de lider,capacitate de organizare in scris si discurs oral,capacitate de a lua decizii sub stress, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de asimiliare noi informatii

 

 

Competențe și aptitudini organizatorice/politice

Leadership (Vicepresedinte) și spirit organizatoric în prezent fiind responsabil cu coordonarea activității instituției Consiliului Județean Ialomița și a Direcției de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Lucrări Publice în special

Capacitate de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor , spirit analitic,lucru in echipa ,spirit de evaluare si imbunatatire,monitorizarea lucrului echipei

Aceste aptitudini au fost dobandite si imbunatatite in cadrul activitatilor administrative , in cadrul numeroaselor training-uri si seminarii la care am participat .

 

 

Competențe și aptitudini tehnice

Experienta si intelegerea sistemului de lucru al Administratiei Publice Locale si Judetene

Experienta in organizarea, conducerea si dezvoltarea in mediul privat

 

 

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

 Programe de editare (MS Office), programe diverse (Excel, Power Point, browsere Internet)

 

 

Competențe și aptitudini artistice

Preocupare pentru arta si comunicare

 

 

Permis(e) de conducere

Categoria B

06.05.2019