La inițiativa domnului Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, miercuri 14 decembrie 2005 a avut loc o reuniune specială lărgită a Biroului Permanent al Camerei Deputaților, la care au participat membri ai Comisiei pentru integrare europeană și ai Comisiilor pentru politică externă ale celor două Camere, precum și unii parlamentari desemnați în calitate de observatori la Parlamentul European, cu scopul de a dezbate Programul legislativ și de lucru al Comisiei Europene pe anul 2006.
Au participat, de asemenea, domnii Anton Niculescu, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și Adrian Ciocănea, secretar de stat la Ministerul Integrării Europene.
Deschizând reuniunea, domnul Adrian Năstase a subliniat că este pentru prima oară când în Parlamentul României se angajează o asemenea dezbatere, pe teme aflate în lucru în instituțiile Uniunii Europene. Domnia sa a precizat că reuniunea urmărește să facă o evaluare, prin prisma intereselor României, a Programului legislativ și de lucru al Comisiei Europene, principalul instrument care stabilește prioritățile și indică inițiativele legislative și ne-legislative pe care Comisia și le propune în anul viitor.
Președintele Camerei Deputaților s-a referit la interesul crescând în cadrul Uniunii Europene pentru aplicarea principiului subsidiarității, care a devenit un principiu fundamental al dreptului comunitar și al funcționării Uniunii, fiind reluat și dezvoltat în Tratatul Constituțional, care însă nu a intrat în vigoare. Domnul Adrian Năstase a evocat recomandările Conferinței organismelor specializate în afaceri europene (COSAC) și ale Conferinței de la Budapesta ale președinților parlamentelor din statele membre ale UE adresate parlamentelor naționale de a organiza dezbateri asupra Programului legislativ și de lucru al Comisiei pe anul 2006, în ideea de a le încuraja să înscrie pe agenda lor probleme care privesc UE, apropiind astfel Europa de cetățeni. Discuțiile la reuniuni internaționale recente, de reflecție și schimburi de opinii privind aplicarea subsidiarității, arată clar preocuparea ca parlamentele să aibă un rol mai puternic în procesul de luare a deciziei în UE și, în consecință, să se ocupe mai mult de problemele UE.
În acest context, domnul Adrian Năstase a informat asupra intenției de a întreprinde o inițiativă legislativă care să creeze din timp mecanismul de co-gestionare de către parlament și guvern a participării României la Uniunea Europeană, pe baza studierii experienței celorlalte țări membre, și asupra preocupării de a găsi formele cele mai bune de lobby parlamentar, ca un complement la activitățile care se desfășoară la nivelul guvernului, pentru a se asigura ratificarea la timp a Tratatului de aderare în parlamentele naționale care nu au făcut acest lucru, eventual prin antrenarea grupurilor parlamentare de prietenie cu țările respective.
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Integrării Europene au informat asupra evaluării Programului legislativ și de lucru al Comisiei Europene la nivelul guvernului, pentru a ierarhiza prioritățile - între care fiscalitatea, achizițiile publice, piața internă a energiei - și a stabili punctele nevralgice - între care eficiența energetică, reducerea emisiunilor de gaze, sectorul industriei auto - pentru România. Au fost menționate, de asemenea problemele de interes special, cum ar fi susținerea programelor de cercetare și dezvoltarea rețelei europene feroviare de mărfuri. S-a subliniat, de asemenea, necesitatea dezvoltării unei construcții instituționale, inclusiv constituirea unui corp de experți parlamentari, care să permită Parlamentului să-și exercite efectiv rolul care îi revine încă din momentul aderării.
Intervențiile participanților au pus în evidență punctele de interes special pentru România din Programul legislativ și de lucru al Comisiei Europene, critici față de unele abordări din acest program, precum și propuneri de teme de interes politic sau economic special pentru România, care să fie avute în vedere de Comisie.
Printre opiniile și ideile exprimate s-au numărat:
 • adoptarea unui plan de acțiune privind contribuția României la înfăptuirea Strategiei Lisabona revizuite, prin creștere economică și crearea de noi locuri de muncă; dezvoltarea unei politici de dezvoltare a resurselor umane, a inovației și cercetării în România; importanța inițiativei Comisiei de a proclama anul 2006 drept "an al mobilității forței de muncă";
 • completarea Programului Comisiei cu inițiative privind stabilirea unui cadru instituțional european pentru transportul fluvial, mai ales transportul pe Dunăre și Rin; inițierea unui plan de acțiune al Comisiei privind Marea Neagră; încheierea unui Acord de cooperare al UE cu Republica Moldova; organizarea pieței interne a fructelor și legumelor proaspete și procesate și a vinului; tehnologizarea și creșterea eficienței centralelor electrice pe bază de cărbune, încurajarea investițiilor transfrontaliere; descurajarea "exodului de creiere"; necesitatea unei reforme substanțiale a pieței muncii la nivelul UE;
 • preocupările pentru securitatea cetățenilor și combaterea terorismului să nu se facă în dauna drepturilor lor statuate în documentele internaționale fundamentale;
 • propunerile de inițiative ale Comisiei nu țin suficient seama de potențialul noilor state membre ale UE în materie de creștere a competitivității; concentrarea Comisiei pe creșterea competitivității în industria auto este bine venită, însă se impune să se acorde atenție creșterii competitivității în toate ramurile industriale; Programul nu încurajează suficient cercetarea științifică aplicată și, mai ales, asocierea ei cu universitățile și cu mediul de afaceri; ratificarea Tratatului Constituțional nu este susținută cu convingere.
  S-au făcut, totodată, o serie de propuneri pentru mai buna organizare internă a Parlamentului pentru a face față responsabilităților care îi vor reveni după aderare, între care organizarea comisiei pentru afaceri europene, constituirea unei capacități de analiză proprie a Parlamentului, inclusiv capacitatea de a întocmi studii de impact a legislației naționale și europene, elaborarea unei legi care să stabilească modul de lucru între guvern și parlament în relația cu Uniunea Europeană.
  Apreciind utilitatea acestei prime dezbateri concrete și semnificația ei, care se înscrie în preocuparea generală din statele membre ale UE ca parlamentele naționale să aibă un rol mai puternic în procesul de luare a deciziei în cadrul Uniunii, domnul Adrian Năstase a conchis că dezbaterile de acest fel pe problemele UE vor trebui continuate și a anunțat intenția de a organiza o reuniune asemănătoare la sfârșitul lunii ianuarie 2006 consacrată măsurilor instituționale și legislative care se impun pentru ca Parlamentul României să fie deplin operațional în planul Uniunii Europene din momentul aderării.

  Serviciul de Presa
  al Camerei Deputatilor