primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grup PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 13, 14, 15 și 16 noiembrie 2017.

La ședința comisiei din ziua de 13 noiembrie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 23 deputați.
La ședința comisiei din ziua de 14 noiembrie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 24 deputați.
La ședința comisiei din ziua de 15 noiembrie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 22 deputați.
La ședința comisiei din ziua de 16 noiembrie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 20 deputați.
Conform aprobării Biroului Permanent, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru muncă și protecție socială și-au desfășurat lucrările în ședință comună, în data de 13 noiembrie 2017. Lucrările au fost conduse alternativ de domnul deputat Călin Ion, vicepreședintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și de domnul deputat Solomon Adrian, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială.
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL.x 556/2015/2017 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, care are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în sensul întăririi respectării principiilor egalității de șanse, nediscriminării și echității între funcționarii publici propunându-se, în principal: acordarea posibilității persoanelor care împlinesc vârsta stardard de pensionare de a ocupa, pe perioadă determinată, un post de execuție temporar vacant, în situația în care în corpul de rezervă nu există funcționari publici care să îndeplinească cerințele necesare; acordarea posibilității de suspendare a raportului de serviciu, la cererea funcționarului, prin acordul părților pe o durată de cel mult 4 ani, dar nu mai puțin de o lună (în prezent, perioada este între o lună și 3 ani); acordarea posibilității de transformare a funcției publice vacante de nivel inferior care nu corespunde studiilor și/sau vechimii în specialitatea funcționarului public de conducere, în cazul în care funcția publică de nivel inferior, care i se pune la dispoziție, este o funcție de execuție, dacă nu afectează structura organizatorică aprobată.
S-a arătat că Legea se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege.
În urma dezbaterilor, respectiva lege a fost adoptată cu majoritate de voturi (26 voturi pentru și 13 voturi împotrivă).
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 14 noiembrie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președinte al Comisiei.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. Pl.x 390/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
2. Pl.x 391/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
3. PL.x 394/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
4. PL.x 397/2017 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
5. PL.x 399/2017 - Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România
6. PL.x 404/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
7. PL.x 406/2017 - Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006
8. PL-x 408/2017 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 mai - ziua limbii și teatrului idiș
9. Pl-x 410/2017 - Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului
10. Pl-x 414/2017 - Propunere legislativă privind acordarea unor facilități fiscale
SESIZĂRI ÎN FOND
11. Pl.x 195/2016 - Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic
12. PL.x 290/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
13. PL.x 316/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
14. PL-x 340/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
15. PL-x 381/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
16. PL.x 396/2017 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
17. Pl-x 398/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
18. PL.x 401/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
19. PL.x 402/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale
20. PL.x 413/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 abțineri).
La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amâmată cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă).
La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).
La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 19 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
Punctele 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 20 de pe ordinea de zi au fost amânate cu unanimitate de voturi.
La ședința comisiei din data de 14 noiembrie a.c., a participat, ca invitat, domnul Adrian Ionuț Gâdea - secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurile Europene, pentru a prezenta membrilor comisiei Programul Național de Dezvoltare Locală II.
Programul Național de Dezvoltare Locală II, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, stabilește cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanță națională, care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă.
Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice: sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei; sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; unități de învățământ preuniversitar, respectiv: grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat; unități sanitare; drumuri publice clasificate și încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților; poduri, podețe sau punți pietonale; obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre; platforme de gunoi; piețe publice, comerciale, târguri, oboare; modernizarea bazelor sportive; sediile instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora; infrastructura turistică dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local, pentru obiectivele de investiții aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.
În etapa a II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală se va asigura finanțarea a 9.500 obiective de investiții noi introduse în program, din care 2.500 de creșe și grădinițe și 2.000 de unități de învățământ preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional, în vederea includerii la finanțare a unor noi obiective de investiții.
În urma discuțiilor, membrii comisiei au hotărât să le fie pusă la dispoziție situația documentațiilor depuse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală II, nominal pe fiecare județ și localitate.
În zilele de 15 și 16 noiembrie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.