Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of January 22, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 22-01-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of January 22, 1998

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru sesiunea extraordinră din perioada 22-27 ianuarie 1998.

Ședința a început la ora 9,44.

Lucrările au fost conduse de domnul Ioan Andrei Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul Kovács Csaba Tiberiu, secretar.

*

 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Onorat auditoriu,

Vă rog să vă ocupați locurile.

Vom începe ședința noastră, nu înainte de a vă ura un an nou cât mai bun și îndeplinirea tuturor ședințelor.

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților din cadrul sesiunii extraordinare, convocată în temeiul art. 63 alin. 2 și 3 din Constituția României și a art. 76 alin. 2-4 din Regulamentul nostru, anunțându-vă că din totalul celor 341 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 243, participă la alte acțiuni parlamentare 13, și 98 sunt absenți.

Cvorumul prevăzut de art. 128 din Regulamentul nostru este întrunit.

Pentru început urmează să dezbatem proiectul ordinii de zi și al programului de lucru pentru perioada 22-27 ianuarie 1998, care au fost difuzate.

La ordinea de zi este o scăpare, la ordinea de zi difuzată în proiect, în afară de cele 7 legi pentru aprobarea unor ordonanțe de urgență, în Biroul permanent de ieri s-a hotărât să se introducă și al 8-lea punct, care este proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale Compania de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A și, cu această completare, care, vă spun, este o scăpare de redactare, vă întreb dacă sunt intervenții la ordinea de zi.

Domnul deputat Nică.

 
 

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte,

Aș mai introduce o poziție nouă la ordinea de zi...

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Am o rugăminte: dacă puteți să vă reglați microfoanele! Așa.

 
 

Domnul Mihail Nică:

Introducerea unui poziții noi pe ordinea de zi, respectiv propunerea legislativă pentru modificarea art. 28 din Legea nr.14/1992.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții ?

Nu mai sunt.

Deci, în principiu, în sesiunile extraordinare nu se completează ordinea de zi, totuși, pentru că propunerea aceasta legislativă pentru modificarea Legii nr.14/1992 nu este mare, eu vă supun spre aprobare introducerea acestui pct. 9 pe ordinea de zi.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 2 voturi împotrivă și o abținere a fost adoptată introducerea pct. 9 pe ordinea de zi. Vă supun spre aprobare ordinea de zi în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

A fost adoptată ordinea de zi. Continuăm cu programul. Deci, la proiectul de program de lucru propus de Biroul permanent s-a propus ca astăzi să fie o ședință în plen în care să aprobăm ordinea de zi, programul și să fie o informare cu privire la legile și propunerile legislative care au fost înregistrate de la ultima noastră ședință în plen până în prezent, după care să se lucreze în comisii și astăzi, în continuare, mâine și luni, urmând ca marți să se producă etapa a doua din sesiunea extraordinară de ieri, respectiv, să luăm act dacă s-a depus o moțiune sau nu. În cazul în care nu s-a depus o moțiune de cenzură, Birourile reunite trebuie să constate printr-un proces - verbal că nu s-a depus o moțiune, că proiectul a devenit lege și să anunțe plenurilor reunite sau separate, să anunțe că acest lucru s-a întâmplat, că a fost aprobată legea, și că poate fi atacată în termenul legal la Curtea Constituțională.

De asemenea, tot marți urmează să avem ședința în plen a Camerei Deputaților pentru dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi.

Vă întreb dacă la program sunt intervenții ? Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost aprobat programul.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.26/1996 privind regimul proiectării, avizării, aprobării și executării obiectivelor noi de investiții ce se realizează de către Banca Națională a României și de Casa de Economii și Consemnațiuni.

Vă informez, în continuare, că în conformitate cu prevederile art. 17 alin.2-3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, puteți să vă exprimați dreptul de a sesiza Curtea Constituțională privind Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 26/1996 privind regimul proiectării, avizării, aprobării și executării obiectivelor noi de investiții ce se realizează de către Banca Națională a României și de Casa de Economii și Consemnațiuni.

Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Trecem la punctul următor: informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. Sunt destul de multe.

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte, primit de la Guvern.

Au fost sesizate: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități. Proiectul de lege este în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.83/1997 pentru modificarea și completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități. Și acest proiect este în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege privind probarea Ordonanței de urgență nr. 84/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru avize: comisiile pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și juridică, de disciplină și imunități. Se află în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru avize comisiile pentru muncă și protecție socială, drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, cultură, arte și mijloace de informare în masă, învățământ, știință, tineret și sport și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Proiectul se află în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 87/1997 pentru modificarea art.8 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin clearing, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, primit de la Guvern.

Au fost sesizate comisiile: în fond - buget, finanțe și bănci și, pentru avize: Comisia pentru industrii și servicii, politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Proiectul se află în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 90/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996, primit de la Guvern.

Au fost sesizate: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru avize: comisiile pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Proiectul se află în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, și pentru avize: comisiile buget, finanțe și bănci și juridică, de disciplină și imunități.

Proiectul se află în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 93/1997 privind utilizarea disponibilităților existente în urma execuției bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanței de urgență nr. 45/1994 și a Ordonanței Guvernului nr. 21/1997, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și pe avize: comisiile pentru buget, finanțe și bănci și juridică, de disciplină și imunități.

Proiectul se află în procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 91/1996, cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaților, Senatului, Curții Constituționale, Curții de Conturi și Consiliul Legislativ, adoptat de Senat, în ședința sa din 30 decembrie 1997.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru avize: comisiile pentru industrii și servicii și juridică, de disciplină și imunități.

Proiectul este în procedură de urgență.

10. Proiectul de Lege privind dreptul de proprietate și regimul juridic al acesteia, primit de la Guvern. Guvernul a solicitat procedura de urgență pentru acest proiect de lege.

Domnul secretar de stat Clinciu.

Vă rog.

 

Domnul Eugen Clinciu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de lege a fost elaborat în temeiul dispozițiilor constituționale privind dreptul de proprietate publică și regimul juridic al acesteia.

În acest proiect de lege sunt consacrate noțiunile de domeniul public și domeniul privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale. De asemenea, sunt reglementate condițiile în care bunurile din domeniul public pot fi transmise în administrarea regiilor autonome ori instituțiilor publice, concesionate, închiriate sau date în folosință gratuită pe termen limitat.

Este instituită obligația întocmirii inventarului bunurilor din domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a legii.

Având în vedere importanța acestui proiect de lege, a acestei legi pentru procesul de reformă și privatizare, vă rugăm să fiți de acord cu dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, vă supun spre aprobare procedura de urgență pentru proiectul de Lege privind....

Da, vă rog, domnul deputat Miron Mitrea.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nici nu am început bine activitatea parlamentară, că intrăm iară în proceduri de urgență, ordonanțe de urgență. Cred că dacă luăm ce a spus domnul ministru, sigur, putem fi de acord, dar o dezbatere serioasă pe fond a unei legi este mai importantă decât să le trecem așa, ca și cum numai le-am număra.

Cred că este momentul ca din această sesiune, chiar extraordinară, Parlamentul să-și ia în serios sarcina, să dezbată pe fond aceste legi. Deci, eu, personal, cred că nu este cazul să intrăm în proceduri de urgență, deci, în proceduri speciale în toate sesiunile pe care noi le facem și în toate ședințele noastre.

Propun să nu se aprobe procedura de urgență.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă rog frumos să fiți atenți....

Onorați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile în sală și să fiți atenți. Deci, vă supun spre aprobare procedura de urgență pentru proiectul de Lege privind dreptul de proprietate și regimul juridic al acesteia", primit de la Guvern, pentru care Guvernul a cerut această procedură de urgență.

Deci, cine este pentru ? Vă rog să numărați.

Vă rog să țineți mâinile sus, ca să poată să numere.

Voturi împotrivă ?

Deci, împotrivă sunt 89 de voturi, pentru au fost 85.

Abțineri? Ca să vedem și cvormul cu ocazia asta. Vă rog să le numărați. Deci, 7 abțineri în total.

Avem oricum cvorumul de desfășurare. A fost respinsă procedura de urgență pentru acest proiect de lege. (Aplauze).

11. Proiectul de Lege privind remunerarea persoanelor alese sau numite, precum și a unor categorii de persoane din cadrul autorității publice.

Acest proiect de lege, în conformitate cu prevederile art. 119 din Regulamentul nostru va fi trimis Comisiei pentru muncă și protecție socială. Menționăm că acest proiect de lege s-a reîntors de la promulgare și a fost dezbătut în procedură de urgență.

12. Proiectul de Lege privind înființarea Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și pentru avize: comisiile pentru sănătate și familie, dreptului omului, culte și problemele minorităților, buget, finanțe și bănci, industrii și servicii și juridică, de disciplină și imunități.

13. Propunerea legislativă privind compensarea cheltuielilor la energia termică pentru familiile cu venituri mici, în sezonul rece 1997-1998, inițiată de 17 deputați PUNR.

Au fost sesizate: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize: comisiile buget, finanțe, bănci, drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și juridică, disciplină și imunități.

14. Propunerea legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Sebeș, inițiată de 9 parlamentari.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și pentru avize: comisiile buget, finanțe și bănci și juridică, de disciplină și imunități .

15. Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi compensatorii cetățenilor români persecutați sau deportați în perioada septembrie 1940 - 6 martie 1945, pe considerente etnice, inițiată de un număr de 4 deputați.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize: comisiile pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, buget, finanțe și bănci și juridică, de disciplină și imunități.

16. Propunerea legislativă privind susținerea financiară a producătorilor agricoli și societăților comerciale de stat și private privind însilozarea produselor agricole de importanță deosebită, inițiată de doi deputați PUNR.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - pentru raport comun, comisiile pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și buget, finanțe și bănci, și pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

17. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoare adăugată, devenită Legea nr. 130/1992, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 21 din 1996, inițiată de domnul deputat Pop Viorel.

Cu această propunere au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru avize: comisiile pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și juridică, de disciplină și imunități.

18. Propunerea legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Răducăneni, județul Iași, inițiată de trei deputați PNȚCD.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și pentru avize: comisiile juridică de disciplină și imunități și buget, finanțe și bănci.

19. Propunerea legislativă privind posibilitatea înmatriculării unui autoturism de mică sau medie capacitate cilindrică de către deponenții la CEC, până în 1990, a unei sume în vederea achiziționării unui autoturism, inițiată de doi deputați PNTCD.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - buget, finanțe și bănci și pentru avize: comisiile pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și juridică, de disciplină și imunități.

20. Propunerea legislativă privind stimularea și sprijinirea căsătoriilor, inițiată de Grupul parlamentar PUNR.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru avize: comisiile pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, pentru învățământ, știință, tineret și sport, pentru muncă și protecție socială, juridică, de disciplină și imunități.

21. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, inițiată de domnul deputat Puiu Hașotti.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru aviz, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

22. Propunerea legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Săcele, inițiată de domnul deputat Vasile Bran.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și pentru avize: comisiile buget, finanțe și bănci și juridică, de disciplină și imunități.

23. Propunerea legislativă privind dezvoltarea turismului rural, inițiată de doi deputați PDSR.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize: comisiile pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, buget, finanțe și bănci și juridică, de disciplină și imunități.

24. Propunerea legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Câmpia Turzii, inițiată de un număr de 6 deputați PUNR.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și pentru avize: comisiile buget, finanțe și bănci și juridică, de disciplină și imunități.

25. Propunerea legislativă privind instituirea și atribuirea demnității de senator de drept, inițiată de doi deputați PNTCD.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru avize: Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

26. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, inițiată de un număr de trei deputați.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă și pentru avize: comisiile pentru buget, finanțe și bănci și juridică, de disciplină și imunități.

27. Propunerea legislativă privind acordarea de sprijin financiar producătorilor agricoli mici și mijlocii, inițiată de un număr de doi deputați.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și pentru avize: comisiile pentru buget, finanțe și bănci și juridică, de disciplină și imunități.

28. Propunerea legislativă privind acordarea de compensații sau despăgubiri cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea URSS, în urma aplicării Tratatului de pace între România și puterile aliate și asociate, inițiată de un număr de 6 deputați.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru avize: comisiile pentru politică externă, pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și juridică , de disciplină și imunități.

29. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, inițiată de doi deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă și pentru avize: comisiile pentru buget, finanțe și bănci și juridică, de disciplină și imunități.

30. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată, inițiată de domnul deputat Dorel Constantin Onaca.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize: comisiile pentru buget, finanțe și bănci și juridică, de disciplină și imunități.

31. Propunerea legislativă privind stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, inițiată de doi deputați UDMR.

Cu această propunere au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize: comisiile pentru politică economică, reformă și privatizare, buget, finanțe și bănci și juridică, de disciplină și imunități.

Și, în afară de aceste proiecte.... (Discuții la masa prezidiului, cu domnul deputat Traian Decebal Remeș).

Domnul deputat Traian Decebal Remeș, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, dorește să facă o intervenție.

Vă rog.

 
 

Domnul Traian Decebal Remeș:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

În numele Comisiei buget-finanțe cerem să ne fie repartizată pentru raport în fond propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 32/1994 privind sponsorizarea, inițiată de un număr de trei deputați și propunerea legislativă pentru modificarea aceleiași legi privind sponsorizara, inițiată de alți doi domni deputați.

Motivația acestei solicitări este aceea că aceste sume au diminuare a bugetului și nu credem că este normal altfel.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă supun spre aprobare cererea ca cele două proiecte de lege de la pozițiile 26 și 29 privind sponsorizarea să se ducă și la Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Vida. Vă rog.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Solicit ca inițiativa, propunerea legislativă de la pct. 31, privind stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, să fie repartizată pentru avizare în fond la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare fiindcă această problemă intră în sfera politicii economice.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci domnul deputat Vida, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, cere ca, la propunerea legislativă aflată la nr.31 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, Comisia pentru politică economică și reformă să nu fie sesizată pentru aviz, ci în fond, pentru raport comun cu Comisia pentru industrii și servicii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci s-a adoptat.

Mai avem încă două propuneri legislative pentru care inițiatorii au cerut procedură de urgență și probabil că vor cere după ce le citesc.

Este vorba despre propunerea legislativă privind sprijinirea sectorului privat de întreprinderi mici și mijlocii, inițiată de doi deputați PDSR. Și liderul grupului PDSR dacă dorește să sprijine procedura de urgență trebuie să facă acest lucru în momentul de față.

Domnul deputat Mitrea.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Numai puțin, să ne lămurim...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, trecem la următoarea până când se lămuresc colegii.

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.21 alin.3 din Legea 53/1991 republicată, inițiată de domnul deputat Ioan Gavra. Liderul grupului este, să susțină pentru aprobare această inițiativă legislativă a PUNR-ului? Pentru că dânsul a cerut procedură de urgență. Dar urmează ca să fie dezbătută în procedură normală, nefiind liderul grupului sau adjunctul lui pentru a cere procedura de urgență.

Mai avem să ne lămurim acum cu această inițiativă.

Bun, încurcătura a fost deslușită.

Deci sunt de fapt două inițiative, două propuneri legislative privind sprijinirea sectorului privat de întreprinderi mici și mijlocii, amândouă inițiate de PDSR.

Vă rog să aduceți textul, ca să știu cum se cheamă a doua.

Deci există o inițiativă legislativă privind proiectul Legii întreprinderilor mici și mijlocii care este inițiată de domnul deputat Dan Nica, de la PDSR, și pentru care liderul de grup a cerut dezbaterea în procedură de urgență.

Domnul deputat Nica, vă rog.

 
 

Domnul Dan Nica:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul legii întreprinderilor mici și mijlocii, al cărui proiect vi l-am pus la dispoziție, a fost redactat în conformitate cu legislația americană în domeniu.

Acest proiect este un proiect tehnic, care are ca unic scop crearea unui cadru instituționalizat pentru întreprinderile mici și mijlocii, iar ceea ce este foarte important, și vă rog ca să aveți amabilitatea să votați pentru adoptarea în procedură de urgență a acestui proiect, este semnalul pe care noi, Parlamentul României, dorim să-l dăm: că pentru întreprinderile mici și mijlocii, de la stadiul declarativ suntem hotărâți să trecem la aplicarea și punerea în practică a unui sistem coerent, eficient și mai ales să existe niște rezultate foarte bune pentru aceasta.

Vreau să vă informez că acest proiect de lege a fost înaintat Camerelor de Comerț și Industrie, iar, așa cum sunt la ora actuală rapoartele preliminare întocmite de către specialiștii Camerelor de Comerț, este un proiect care merită atenția dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Până în prezent au fost înregistrate patru inițiative legislative privind stimularea sau sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. După părerea mea ar fi o greșeală ca să stabilim un tratament de procedură diferit pentru aceste proiecte de lege.

Să discutăm după procedura obișnuită cele patru proiecte și să preluăm din fiecare elementele valoroase și necesare pentru a găsi o reglementare juridică acestui sector de mare importanță pentru economia românească.

Deci nu sunt de acord cu propunerea ca acest proiect să fie discutat după procedura de urgență.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

O intervenție de procedură.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Regulamentul Camerei stipulează foarte clar că, atunci când pe ordinea de zi figurează mai multe proiecte care au același obiect, comisiile vor întocmi un raport comun. Dar aceasta nu are nici un fel de legătură cu procedura în care ele se dezbat. La trei din cele patru s-a cerut procedură de urgență. Dumneavoastră sunteți obligat ca să supuneți la vot, pentru fiecare proiect în parte, procedura care a fost solicitată.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, de la Departamentul tehnic sunt informat că pentru proiectul de lege al domnului deputat Nica s-a cerut procedura de urgență în ședința din 23 decembrie 1997 și aceasta nu a fost aprobată.

Deci avem în momentul de față proiectul domnului deputat Nica, privind Legea întreprinderilor mici și mijlocii, pentru care nu a fost adoptată procedura de urgență. Avem un al doilea proiect, care este propunerea legislativă privind stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, inițiată de doi deputați UDMR, care atinge același segment. Și mai este o Lege privind sprijinirea investițiilor sectorului privat de întreprinderi mici și mijlocii care a fost inițiată de un număr de zece deputați PDSR, și nu de doi deputați așa cum scrie aici, pentru care liderul grupului a cerut în scris Biroului permanent procedura de urgență.

Vă rog, domnul deputat Kovacs, pe procedură.

 
 

Domnul Csaba Tiberiu Kovacs:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vis-a-vis de existența a trei proiecte de lege pe aceeași problemă, sigur că susținerea domnului chestor Gaspar că procedura de urgență poate fi susținută și trebuie supusă la vot este adevărată. Însă în mai multe rânduri liderul grupului PDSR, domnul Adrian Năstase, a pledat atât în plen, cât mai ales în Biroul permanent, în ceea ce privește susținerea dreptului de autor în cazul unor proiecte de legi. Or proiectul pe care l-au inițiat colegii noștri a fost depus în 18 noiembrie. Ambele proiecte ale PDSR-ului au fost depuse în luna decembrie, deci ulterior, și acum se vine ca să se facă și procedură de urgență, să se discute întâi. Și de fapt cel care a venit prima dată cu inițiativa rămâne "cu gura căscată", pentru că aici este vorba de o fentare, ceea ce nu este corect; și acest "nu este corect" a fost susținut repet de domnul Adrian Năstase de mai multe ori.

Și atunci, ca să cădem la pace, zic eu, într-un mod elegant, haideți să fixăm aceeași procedură pentru toate trei, să fie discutate în aceeași comisie, pentru că este nevoie de un minimum de eleganță în Parlamentul României.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mitrea, din partea grupului PDSR, vă rog.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

M-aș adresa domnului Kovacs. Nu a fost nici o tendință așa cum ați prezentat-o dumneavoastră și cred că putem discuta pe fond problema fără să prejudecăm o intenție rea a colegilor din grupul parlamentar care pur și simplu au lucrat la niște proiecte de lege care, dacă ne uităm pe ele, ating alte probleme decât cele pe care dumneavoastră le-ați atins în proiectul de lege.

Deci să discutăm problema de fond și să nu încercăm să transformăm această discuție într-o discuție politică, pentru că nu este o discuție politică.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mențineți procedura de urgență în acest caz?

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnul deputat Cazan.

 
 

Domnul Gheorghe Romeo Leonard Cazan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu aș vrea ca să judecați inițiativa noastră, a celor zece deputați PDSR, separat de celelalte legi referitoare la stimularea întregului ansamblu de activități al întreprinderilor mici și mijlocii.

Inițiativa noastră se referă numai la anul 1998 și se referă numai la întreprinderile foarte mici - cele până la 50 de salariați - și are în vedere în mod expres sprijinirea acestui sector care a avut de suferit enorm în 1997, care practic este în lichidare și pe care l-am putea ajuta numai cu efect în anul 1998.

Este de reținut că ceea ce propunem referitor la reducerea taxelor vamale pentru aceste întreprinderi mici și mijlocii, are un efect nesemnificativ în buget. Noi am luat și am calculat ce s-a întâmplat pentru acestea în anul 1996 și 1997 și nu are nici un efect practic în buget. Deci ar fi o sprijinire fără efect esențial financiar.

Din această cauză vă rugăm ca să aveți în vedere la votul dumneavoastră ca numai aceasta sau cel puțin aceasta pe care o susțin eu acum să aibă aprobarea dumneavoastră pentru a fi în procedură de urgență, ea având efect numai în 1998. Vă dați seama că dacă o lăsăm pe partea a doua a anului am putea chiar renunța la ea și atunci efectul ar fi nul. Și este vorba numai de aceste întreprinderi care au până la 50 de salariați, maximum.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Constat că în structura actuală a Parlamentului, indiferent Putere sau Opoziție, există interes pentru întreprinderile mici și mijlocii, și este bine. Nu voi aduce eu argumente. Dar există în același timp, în afară de cele trei sau patru inițiative care au fost înregistrate, un proiect al Guvernului care a fost elaborat în ultima perioadă de patru miniștri, trei fiind dintre cei care au intrat în Guvern; va intra azi sau mâine la Guvern și va fi deja al patrulea sau al cincilea.

Logic, procedură normală, nu procedură de urgență; și din tot ceea ce este viabil în inițiativele legislative, inclusiv sau în primul rând poate proiectul Guvernului, să scoatem o lege unică, coerentă, viabilă, care să ne dea garanția că am creat o bază reală de mișcare pentru acest important sector economic. Este lucru de esență, de logică, și nu vizează orgolii de paternitate sau de autori ai acestui proiect.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mitrea, după care domnul deputat Marton.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Să facem o propunere care să fie constructivă. Să lăsăm și această inițiativă în procedură normală, însă cu următoarele condiții pe care plenul să le traseze comisiilor. Să existe raport comun la toate cele patru proiecte în cele două comisii, deci să urmeze aceeași procedură, aceeași discuție - mă refer la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și la Comisia pentru industrii și servicii - iar cele două comisii să ia cu prioritate în discuție cele patru proiecte de lege, astfel încât în prima săptămână a sesiunii parlamentare să putem avea un raport în discuție.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. În acest caz, nu mai supun la vot procedura de urgență. Bănuiesc că toată lumea este de acord că este procedura cea mai corectă. Eu vă supun doar spre aprobare ca cele două comisii să facă raport comun asupra tuturor acestor proiecte de lege și să fie dezbătute cu prioritate.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Domnul deputat Gavra, la propunerea legislativă a dânsului, privind modificarea/completarea art.21, alin.3 din Legea 53/1991. Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Domnilor colegi,

Sper că n-am să deranjez sau să supăr pe colegii care, deocamdată, conform Legii 53, art.21, alin.3, nu au solicitat cazare în spațiile hoteliere pe care le asigură Camera Deputaților, conform prevederilor din Constituția României.

Știți foarte bine discuțiile care au avut loc și la nivelul Camerei Deputaților și mai ales modul în care au fost ele prezentate în mass-media românească, în special în paginile ziarului "Adevărul". Imaginea noastră publică a fost afectată serios în legătură cu modul în care se cheltuiesc banii Camerei Deputaților pentru cazarea deputaților și sigur indirect și a senatorilor, deși la ei sunt foarte puțini care utilizează acest mod de a-și asigura șederea pe timpul sesiunilor parlamentare în capitala României, București.

O asemenea inițiativă a depus domnul deputat Gaspar împreună cu grupul parlamentar al PDSR încă în sesiunea parlamentară anterioară, cu modificarea să nu se acorde 70% din suma minimă pe care o plătim la o cameră de hotel în București, ci 50%. Acea inițiativă, din păcate, comisia încă nu a luat-o în discuție și nu a prezentat un raport.

Situația însă este foarte clară la acest moment, întrucât imaginea Parlamentului se erodează continuu și pe acest element.

Deci îi rog pe colegii care stau în chirie sau în gazdă să stea în continuare - deci legea le permite. Și eu am venit cu o modificare în sensul completării acelui alin.3, așa cum toată lumea în țara aceasta nu este exceptată de respectarea legilor financiare atunci când este vorba despre banii contribuabililor. Nici deputații nu pot face excepție pentru că nu este moral, în primul rând.

Acea completare constă doar într-o singură precizare, și anume: se acordă 70% din suma respectivă pentru o cameră la costurile minime la hotelul București, pentru că noi, deputații, avem cazarea la hotelul București și nu în alte hoteluri din capitală, dar cu prezentarea contractului de închiriere și a celorlalte documente de decontare pentru serviciile administrative și gospodărești pe care le implică această cazare a colegilor noștri în gazdă în municipiul București.

Am cerut să rezolvăm urgent această chestiune. Biroul permanent bineînțeles că este de acord. Și oricum, vreau să vă spun că problema se va rezolva în cele din urmă, chiar dacă veți fi sau nu veți fi de acord cu această urgență ca procedură, pentru că trebuie să rezolvăm chestiunea, fiindcă nu este moral să se mai meargă în continuare cu acea sumă.

Vreau să vă spun că nu trebuie să vă gândiți la perspectiva unei creșteri a sumelor care li se acordă pentru cei care nu locuiți în spațiile hoteliere pe care le-a deținut Camera Deputaților.

Deci am negociat contractul cu hotelul Bucurșeti și vreau să vă spun că am rămas la același nivel. Nu primiți nici un leu în plus. Am auzit că veți primi 7 milioane, ziceau unii, 8 milioane. Dar nu se primește nici un leu în plus. Deci tot la nivelul de 135 de mii de lei, cameră single la hotel București. Dumneavoastră primiți în continuare 2,8 milioane pe lună. Deci să nu vă închipuiți că se risipesc banii bugetului statului și ai Camerei Deputaților la acest capitol.

Deci, oricum trebuie să reglementăm această chestiune. Sigur, domnii colegi care văd că încep să vocifereze, trebuie să știe un singur lucru: în țara aceasta se respectă legile. Noi, parlamentarii, trebuie să le respectăm în primul rând, pentru că suntem exemplu.

 
 

Domnul Ion Berciu (din bancă):

Dar Caritas-ul?...

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Da, și Caritas-ul trebuie respectat; dacă v-ați înscris cereți banii înapoi, nici o problemă. Felicitări că v-ați înscris! V-ați înscris la o chestiune care era legală; iar dacă doriți banii, vă adresați justiției, domnul coleg...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, rămâneți la subiect.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Deci subiectul nostru este tot un Caritas, domnul coleg, iar dumneavoastră, ca și deputat și membru marcant al țărăniștilor, trebuie să știți că orice ban pe care îl luați de la buget trebuie decontat, pentru că așa scrie în lege. Nu aveți voie să faceți excepție. Dacă doriți să faceți excepție, mergeți în altă parte.

Deci vă rog foarte frumos să fiți de acord, că oricum se rezolvă chestiunea, pentru că așa este moral.

Vă mulțumesc. (Din partea grupului PUNR: Corect!)

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci domnul deputat Gavra a cerut pentru acest proiect de lege, pentru această inițiativă legislativă în numele grupului, o procedură de urgență.V-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? 21. Este insuficient pentru a trece.

Deci nu s-a adoptat procedura de urgență pentru acest proiect de lege.

Cu aceasta, ne continuăm până marți activitatea în comisii.

Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 10,45.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 20 mai 2019, 21:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro