Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 11, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 11-06-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 11, 1996

7. Dezbateri: proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari

(După pauză)

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Reluăm lucrările ședinței noastre, anunțându-vă că, în continuare, pe ordinea de zi avem dezbaterea proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari.

La dezbateri participă domnul general Emil Dumitrescu, secretar de stat la Ministerul de Interne, și, de asemenea, domnul general de brigadă Ionel Crăciun, comandantul Trupelor de Pompieri.

O să ascultăm prima dată punctul de vedere al inițiatorului în legătură cu acest proiect de lege. După aceea o să rog Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională să ne prezinte concluziile și punctul de vedere la care a ajuns în legătură cu acest proiect de lege și în legătură cu amendamentele pe care le propune. Vor urma, ca de obicei, dezbaterile generale. Rog grupurile parlamentare să-și desemneze vorbitorii și să ne comunice numele lor.

În numele inițiatorului, are cuvântul domnul general de brigadă Ionel Crăciun, comandantul Trupelor de Pompieri.

Domnul Ionel Crăciun:

Domnule președinte,

Stimați deputați,

În cadrul procesului de modernizare și democratizare a instituțiilor publice, potrivit cerințelor și exigențelor statului de drept, reflectate și în Constituția României, și în raport de noile condiții de dezvoltare a societății din țara noastră și de cerințele proceselor de reformă, se impune reorganizarea Trupelor de Pompieri, ca instituție specializată în prevenirea și stingerea incendiilor.

Având în vedere tradiția istorică a unităților militare de pompieri, în cei peste 160 de ani de existență, care au participat, începând din anul 1848, la toate marile evenimente și lupte pentru apărarea și menținerea ființei naționale a poporului român, și, totodată, luând în considerare necesitatea stringentă a asigurării unei protecții eficiente împotriva focului, a vieții oamenilor și proprietății publice și private, s-a elaborat un proiect de lege care cuprinde în principal următoarele propuneri de reglementare: constituirea Corpului Pompierilor Militari, ca instituție specializată în structura organizatorică a Ministerului de Interne, investită cu atribuții de control și coordonare a măsurilor de prevenire și de stingere a incendiilor și acordare a asistenței tehnice de specialitate în acest domeniu; organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari, a marilor unități, unităților și subunităților din componența acestuia, constituite pe principii militare; categoriile de personal ce fac parte din Corpul Pompierilor Militari, precum și modul de selecționare, pregătire și încadrare a acestuia; stabilirea drepturilor și îndatoririlor ce revin personalului Corpului Pompierilor Militari.

Întrucât specificul profesiunii și activității de pompieri implică, în unele situații, riscuri deosebite, în proiect au fost incluse și propuneri de reglementare a unor drepturi cum ar fi: acordarea unei indemnizații pentru prestarea serviciului permanent în dispozitiv de luptă în misiuni specifice pompierilor, stabilirea unor ajutoare bănești pentru pierderea totală sau parțială a capacității de muncă, ca urmare a unor evenimente produse în timpul și din cauza serviciului, asigurarea obligatorie de viață, în caz de accidente, din fondurile alocate special de la buget, a personalului care execută misiuni cu grad mare de risc.

O mare parte din aceste drepturi prevăzute în proiectul inițial a fost reglementat ulterior de Parlamentul României prin Legea privind statutul cadrelor militare nr.80/11 iulie 1995 sau prin hotărâri și ordonanțe ale Guvernului, cu excepția sporului pentru activități în condiții de pericol deosebit, a încadrării în grupe I, II de muncă și asigurării obligatorii de viață în caz de accidente din fondurile alocate special de la buget, în care sens, la recomandarea comisiei, am făcut propuneri în vederea elaborării proiectului de lege cu caracter general în acest domeniu.

La elaborarea proiectului au fost avute în vedere reglementările din legislația unor țări cu tradiție democratică, ca de pildă: Franța, Anglia, Germania, Japonia, Statele Unite ale Americii, căt și legislația română din perioada interbelică.

În perioada parcursă de la întocmirea proiectului de lege conducerea Ministerului de Interne și comanda Trupelor de Pompieri au întreprins acțiuni și au luat măsuri pentru adaptarea treptată a structurilor, cum sunt reorganizarea unor brigăzi, grupuri, baze de reparații sau logistice și altele, actualizarea atribuțiilor de serviciu și perfecționarea formelor și metodelor de lucru, ținând seama de reglementările cuprinse în proiectul de lege din activitatea practică rezultând viabilitatea acestora.

Având în vedere cele prezentate din împuternicirea ministrului de interne am onoarea a vă adresa rugămintea a aproba proiectul Legii privind organizarea și funcțiunarea Corpului Pompierilor Militari.

Va mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule general.

Din partea comisiei sesizate în fond, are cuvântul domnul Baciu Severin - vicepreședintele acestei comisii.

Domnul Severin Baciu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul Legii privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari a fost analizată în comisia noastră în 3 ședințe în anul 1993 și definitivată la 9 februarie 1994.

La examinarea proiectului de lege și la întocmirea raportului trimis Biroului permanent la data de 23 februarie 1994, comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic, Comisia juridică de disciplină și imunități, precum și opinia Compartimentului tehnic legislativ.

Legea are drept scop asigurarea cadrului legal de organizare a Trupelor de Pompieri ca instituție specializată de prevenire și stingere a incendiilor, potrivit cerințelor și exigențelor Constituției României.

Tradiția istorică a unităților militare de pompieri, care, din anul 1848, au participat la toate marile evenimente și lupte pentru apărarea ființei naționale a poporului nostru, impune păstrarea și perfecționarea cadrului militar al acestor categorii de trupe, ca instituție specializată în structurarea Ministerului de Interne.

În acest sens, proiectul de lege cuprinde în principal următoarele propuneri de reglementare:

- Constituirea Corpului Pompierilor Militari, instituție specializată și investită cu atribuții de coordonare, control și intervenție nemijlocită pentru prevenirea și stingerea incendiilor, precum și pentru acordarea asistenței tehnice de specialitate în acest domeniu;

- Organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari, a marilor unități, unităților și subunităților din componența acestora;

- Selecționarea, pregătirea și încadrarea cu personal, precum și principiul de asigurare logistică a marilor unități, unităților și subunităților de pompieri;

-Norme legale de realizare a relațiilor cu instituțiile, societății civile.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

În vederea discutării în plenul Camerei Deputaților a acestui proiect de lege am revăzut textul inițial propus, datorită faptului ca noi l-am terminat de discutat în comisie în 1994 și, împreună cu Comandamentul Trupelor de Pompieri, am considerat că sunt necesare unele îmbunătățiri cu care vă rugăm să fiți de acord, să le supunem atenției pe măsura discutării și aprobării fiecărui articol în parte.

Totodată, vă rog să-mi permiteți sa rețin atenția colegilor deputați asupra necesității renunțării la prevederile unor articole, așa cum arăta și domnul general, respectiv: 26, 27, 28 și 29, întrucât dispozițiile acestora se regăsesc în Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, lege care se aplică și cadrelor Corpului Pompierilor Militari.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Da, vă mulțumesc și eu, domnule vicepreședinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecem la dezbaterile generale.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la aceste dezbateri? Nu sunt doritori.

Domnul deputat Szilagyi Zoltan.

Domnul Zoltan Szilágyi:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Procesul de înnoire legislativă cuprinde toate domeniile activității sociale.

Proiectul de lege în dezbatere așează pe baze noi organizarea și activitatea pompierilor militari. Acest proiect de lege pune un accent mare pe măsurile de prevenire a incendiilor, măsuri menite să protejeze bunurile cetățenilor. În acest proiect de lege sunt bine stabilite rolul și locul pompierilor în cazul incendiilor, exploziilor, accidentelor și catastrofelor naturale.

Noile reglementări cuprinse în proiectul azi dezbătut dau un caracter modern noii legi și, spre satisfacția noastră, acest proiect nu cuprinde nici un articol discriminatoriu. În acest sens doresc să dau două exemple. Este știut că în cazul intervențiilor pompierilor militari pe lângă pagubele produse de incendii se pot produce și alte daune, cum ar fi distrugerea parțială a culturilor agricole. Spre satisfacția producătorilor agricoli, pentru aceste daune, distrugeri inevitabile, se vor plăti despăgubirile cuvenite.

De asemenea, este un merit al acestui proiect de lege că prevede pentru comandantul Inspectoratului General al Pompierilor ca dânsul să aibă grad de general. Astfel se va mări rolul și prestigiul inspectoratelor de pompieri în viața social-economică.

În consecință, grupul nostru parlamentar va susține această lege. Mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Dacă mai doresc alte grupuri parlamentare să participe la dezbaterile generale? Nu sunt doritori.

În aceste împrejurări, vă rog să fiti de acord să trecem la examinarea concretă a proiectului de lege.

Mai întâi în legătură cu titlul proiectului de lege. Comisia, așa cum ați văzut, nu a avut nici un fel de sugestie în legătură cu titlul acestui proiect de lege.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Nu sunt doritori.

Vă supun votului atunci, titlul din proiectul de lege care a fost înaintat de către Guvern.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul legii a fost adoptat cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

Titlul Capitolului I - "Dispoziții generale". Sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului, așa cum figurează în proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și titlul Capitolului I.

Trecem la examinarea art.1. În partea finală a acestui articol, comisia propune o amendare a textului.

Dacă sunt și alte observații? Nu sunt.

Vă rog să vă uitați în raport, pagina 1, în loc de sintagma "în condițiile legii" să figureze sintagma "în condițiile prezentei legi".

Vă supun votului această propunere de amendare în partea finală a articolului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat amendamentul.

Vă supun votului acum art.1 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat art. 1.

Trecem la examinarea art.2. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Așa cum vedeți din raport, comisia a intervenit în privința formulării alineatului 2. Sunt doritori? Nu sunt.

Întrucât alineatul 1 nu a avut nici un fel de probleme, vi-l supun votului în redactarea din proiect.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri ? Nu sunt.

A fost aprobat alineatul 1.

În ceea ce privește alineatul 2, vă rog să vă uitați la poziția 2 din raportul comisiei, sunt niște deosebiri în ceea ce privește formularea, evident că substanța alineatelor este aceeași și în proiect și în raportul comisiei. Sunt observații în legătură cu propunerile comisiei? Nu sunt.

Vă supun atunci votului, textul alineatului 2 din cuprinsul articolului 2 în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi textul alin.2.

Vă rog acum sa vă pronunțați asupra art.2 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat textul art. 2.

Trecem la examinarea art. 3, în privința căruia nu au fost nici un fel de sugestii din partea comisiei. Dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să ia cuvântul? Nu sunt doritori.

Vă supun votului art.3 în redactarea din proiect.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și textul art.3.

Trecem la Capitolul II - mai întâi aspectele legate de titlul acestui capitol. Se propune în raport suprimarea cuvântului "unităților" și atunci textul ar suna: "Organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari". Aveți la punctul 3, la poziția 3 din raportul comisiei această propunere de amendare referitoare la titlu.

Sunt observații în legătură cu titlul Capitolului II altele decât cea formulată de comisie? Nu.

Supun votului dumneavoastră suprimarea din proiect a cuvântului "unităților".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată această propunere.

Supun votului dumneavoastră titlul, așa cum rezultă el pentru Capitolul II.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat titlul Capitolului II.

Trecem la examinarea art. 4. Există o propunere care privește lit. e) și, în funcție de asta, niște modificări în ceea ce privește, mă rog, ordinea de dispunere a literelor din cuprinsul acestui articol.

Dacă sunt și alte observații?

Aveți. Domnule Șuta, vă rog să poftiți la tribună.

Domnul Vasile Șuta:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Propunem și susținem de fapt înlocuirea expresiei "inspectorate" de la art.4, lit. b) cu expresia "brigăzi și grupuri".

Motivez. Se stabilește concret nivelul marilor unități și unităților teritoriale, operative de pompieri, adică cel de brigadă, respectiv, de grup, corespondente celor din Ministerul de Interne și din Armată, eliminându-se în felul acesta unele interpretări diferite.

De asemenea, trebuie să avem în vedere, când facem această propunere, că prin decrete ale președintelui României, în 1995 s-au acordat drapelele de luptă la 4 unități teritoriale și se folosește brigada de pompieri Dealul Spirii a capitalei, brigada de pompieri Crișana a județului Bihor, brigada de pompieri Dobrogea a județului Constanța și grupul de pompieri al județului Iași. În multe țări se utilizează denumirea de brigăzi de pompieri - în Anglia, Franța, Olanda, Finlanda, Japonia și în altele.

Din această înlocuire a "inspectoratelor teritoriale" cu expresia "brigăzi și grupuri" se evită modificarea altor reglementări - legi , hotărâri de guvern- și îndeosebi reglementări interne, ordine, regulamente, instrucțiuni, planuri operative de intervenție și altele, în care se folosesc noțiunile de brigăzi și grupuri cunoscute de toate instituțiile și nu numai de instituții, ci și de populație. Deci, propunem înlocuirea "inspectorate" cu "brigăzi și grupuri la litera b)

Domnul Marțian Dan:

Și partea finală de "pompieri militari" rămâne, da?

Domnul Vasile Șuta:

Da.

Domnul Marțian Dan:

Bun. E clar. Dacă mai sunt alte observații? Dacă inițiatorul agrează propunerea sa de amendare. Da. Am reținut-o.

Mai sunt alte observații în legătură cu art.4? Nu sunt.

Atunci, eu vă propun să examinăm lucrurile în ordinea în care apar ele, deci la litera b) unde avem "inspectorate teritoriale de pompieri militari", să scriem "brigăzi și grupuri de pompieri militari".

Supun votului dumneavoastră această amendare a textului de la lit. b).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată această propunere.

Vă rog acum să vă uitați în raportul comisiei, la punctul 4, "Muzeul Național al Pompierilor" să fie trecut după lit.g) din proiect și asta antrenează unele schimbări în ceea ce privește numerotarea sau marcarea prin litere.

Dacă sunt observații în legătură cu aceste propuneri pe care le avem la poziția 4 din raportul comisiei? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră propunerea de a introduce "Muzeul Național al Pompierilor" după lit.g) și atunci vom face, dacă veți fi de acord, următoarele modificări: lit. f) devine lit. e), lit, c) devine lit.f). După aceea lit. h) devine "Muzeul Național al Pompierilor" și evident că textul de la lit. h) devine i). Acestea sunt modificările pe care le antrenează această propunere.

Supun votului dumneavoastră această propunere pe care o avem la punctul 4 din raportul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere.

Supun votului dumnevoastră art. 4 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A întrunit unanimitatea sufragiilor exprimate și a fost adoptat art.4.

Trecem la art. 5. Avem unele propuneri ale comisiei referitoare la alin.1 și la alin. 2, respectiv, ele se găsesc la punctul 5 și 6 din raportul comisiei.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul pe marginea acestui art. 5. Nu sunt doritori.

Atunci, vă rog să vă uitați la punctul. 5 din raportul comisiei. Acolo este propunerea privind amendarea textului pe care o conține raportul comisiei.

Supun votului dumneavoastră propunerea de amendare pe care o conține raportul comisiei pentru alin. 1 al art.5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat amendamentul.

Supun votului dumneavoastră alin. 1 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Cu uanimitate de voturi a fost adoptat alin. 1.

În ceea ce privește alin. 2, avem, în două segmente ale acestui text, propuneri de amendare care se găsesc la punctul 6 din raportul comisiei.

Intrucât nu au fost observații, supun votului aceste propuneri de amendare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentele în cele două locuri ale textului au fost aprobate.

Supun votului alin. 2 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat și alin. 2.

Vă supun votului art. 5 în întegul lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.5 a fost și el aprobat cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

Trecem la discutarea articolului 6. El are două alineate și comisia a cuprins în raportul ei unele propuneri de amendare, referitoare și la alin. 1 și la alin. 2.

Dacă în afară de observațiile și propunerile comisiei mai sunt și alte probleme de ridicate în legătură cu acest articol 6? Nu sunt.

Atunci, vă rog să vă uitați la propunerea de amendare de la punctul 7 pe care le conține raportul comisiei. Vă rog să vă pronunțați asupra acestor amendamente.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Au fost aprobate amendamentele.

Vă supun adoptării alineatul 1 al acestui articol în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu.

A fost aprobat alin. 1.

În ceea ce privește alin. 2 sunt, de asemenea, în două locuri introduse unele elemente de precizare. Este vorba de gradul pe care a trebuit să-l aibă Comandamentul Corpului Pompierilor Militari și o precizare în legătură cu sprijinirea activității lui de către adjuncți.

Supun votului cele două propuneri de amendare a textului alin. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Au fost aprobate.

Vă rog, acum, să vă pronunțați în legătură cu alin. 2 în întregul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

A fost aprobat alin. 2.

Vă supun votului art. 6 așa cum rezultă el în urma însușirii mai multor amendamente.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi art. 6.

Trecem la discutarea art. 7, în privința lui comisia nu a avut nici un fel de sugestii, de propuneri. Dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Vă supun votului art. 7 în redactarea din proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat art. 7.

Trecem la examinarea art. 8, dacă vă uitați la punctul 9, din raport, comisia sesizată în fond propune eliminarea acestui articol.

Dacă inițiatorul aderă la această propunere pe care o face comisia sau are altă opinie? Inițiatorul este de acord cu propunerea de eliminare a art.8 din lege?

Domnul Emil Dumitrescu:

Da, este de acord.

Domnul Marțian Dan:

Bun, comisia a putut să scoată, toată treaba este dacă temeiurile care sunt invocate de către comisie stau în picioare și dacă din punctul de vedere al ansamblului legii, propunerea este acceptabilă.

Deci, inițiatorul, sunteți de acord cu eliminarea sau aveți rețineri?

Poftiti aici, domnule secretar de stat! Vă rog să interveniți de aici de la tribună ca să vă poată auzi în condiții optime toți participanții la lucrări.

Domnul Emil Dumitrescu:

În primul rând, bună ziua, sărut mâna, doamnelor. Noi am căzut de acord cu comisia, dar vreau să vă justific că noi am pus art. 8 în ideea ca să fie mai clar că nu poate sa facă nimic fără respectarea legii și regulamentelor militare. Mă înțelegeți?

Dar dânșii ne-au demonstrat că în ansamblul legii reiese că trebuie să se ghideze după regulamentele și ordinele care există. Deci, suntem de acord.

Domnul Marțian Dan:

Bun, este clar.

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a art. 8 din proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată cu unanimitate de voturi această propunere pe care o conține raportul comisiei.

Trecem la art. 9. Sigur că vom vedea deciziile noastre referitoare la acest articol și în funcție de asta vom opera probabil numerotările respective.

Se propune ca în virtutea celor spuse mai sus, art.9 să fie numerotat 8 și sunt unele propuneri referitoare la redactarea textului, pe care le aveți în raport la poziția 11. Sunt și alte observații în legătură cu textul art. 9? Nu sunt.

Prima dată vă supun votului propunerea de amendare a textului. Nu mai citesc, aveți fiecare dintre dumneavoastră raprotul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Au fost aprobate amendamentele.

Supun votului dumneavoastră art.9 în ansamblu, și să fiți de acord, dacă îl vom aproba, să fie numerotat ca art. 8.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și acest articol.

Trecem la următorul articol, și anume art. 10 din proiect. Avem propunerea de renumerotare și, de asemenea, intervenții în ceea ce privește redactarea alin. 1 și 2 și, de asemenea a alin. 3. Dacă în afară de cele 3 observații pe care le avem în raportul comisiei, referitoare la acest articol, mai dorește cineva să ia cuvântul?

Da, vă rog, domnule Baciu Severin.

Domnul Severin Baciu:

Conform celor votate de noi la art. 4, schimbarea sintagmei "inspectorate" cu "brigăzi și grupuri", vă rog să fiți de acord ca și la acest art. 9, și în continuare, la art. 10, să le schimbăm, ca să nu mai revenim...

Domnul Marțian Dan:

Când ajungem acolo. Bun.

Ce să facem? Asta-i legiferarea, dragilor...

Domnul Dinu dorește să intervină.

Domnul Ion Dinu:

La alin. 2, este adevărat că este un lucru mărunt, dar cred că corect este "se stabilește", pentru că este: "dimensionarea efectivelor și dotării tehnico-materiale". Este conjunctiv. Dacă era "... și doatrea tehnico-materială se stabilesc", aveam plurarul, dar așa "se stabilește". Este mai bună formularea în propunerea inițială a autorului. Deci, "se stabilește".

Domnul Marțian Dan:

Pentru că "dimensionarea" se referă și la "efective" și la "dotări".

Observația este corectă.

Sunt alte observații? Nu sunt.

La începutul alin. 1, vom relua formula de la lit. b), și anume: "inspectoratele și brigăzile de pompieri militari...", inspectoratele, brigăzile, da? "Brigăzile și grupurile de pompieri militari", nu mai pune "teritoriale". "Brigăzile și grupurile de pompieri militari". Am suprimat "teritorial", acolo, la început. Mergem pe unitate terminologică și atunci vine la alin. 1, partea inițială: "... brigăzile și grupurile de pompieri militari sunt mari unităti, sau unități destinate..." etc. etc.

Domnule Dinu...

Domnul Ion Dinu:

După "comandanți" scoatem virgula, pentru că este mai corect așa: "... militari sunt conduse de comandanți, ofițeri de pompieri", că altfel se subînțelege: "... comandanți" - o categorie, "ofițeri" - altă categorie. "Comandanți, ofițeri de pompieri".

Domnul Marțian Dan:

Bun.

Când ajungem acolo, vedem care sunt problemele.

Prima dată deci să lămurim lucrurile legate de amendamentele propuse în mai multe locuri, în cuprinsul alin. 1 al art. 9, fostul art. 10, propus deci a fi numerotat art. 9.

Supun votului dumneavoastră amendamentul pe care-l conține raportul comisiei, la care am adăugat adecvarea terminologică în funcție de decizia luată de către noi la art. 4 lit. b), și anume: "brigăzi și grupuri de pompieri militari" în loc de "inspectoratele teritoriale" etc.

Supun votului dumneavoastră propunerile de amendare a textului alin. 1.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Propunerile de amendare au fost însușite.

Vă supun votului, acum, alin. 1, în ansamblu, așa cum rezultă el.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă/

Dacă sunt abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

În ceea ce privește alin. 2, prima propunere, deci, privind acordul, are dreptate domnul Dinu.

Domnul Anton Mangiurea (din partea comisiei):

Nu are dreptate!

Domnul Marțian Dan:

Ba da. Are, pentru că uitați-vă cum scrie aici: "...dimensionarea efectivelor și dotării tehnico-militare ale inspectortelor teritoriale de pompieri trebuie...", trebuie să modificăm însă aici, și să spunem: "... ale brigăzilor și grupurilor de pompieri", da? și rămâne cu această modificare terminologică alin. 2 din proiect, da? Deci, "... ale brigăzilor și grupurilor de pompieri militari se stabilește". Rămâne așa cum este în text.

Supun votului dumneavoastră această propunere de amendare, care ține de o decizie a noastră anterioară.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat amendamentul.

Supun votului dumneavoastră alin. 2 al art. 10 în ansamblu.

Cine este pentru aprobare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat și alin. 2.

În ceea ce privește alin. 3, la început trebuie să scriem, de asemenea, "... brigăzile și grupurile de pompieri militari" și, mai avem în două locuri, intervenții din partea comisiei. Dacă sunt și alte observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră, prima dată, propunerile de amendare ale acestui text, al alin. 3.

Cine este, vă rog, pentru amendare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Au fost aprobate amendamentele în cele 3 locuri.

Supun votului dumneavoastră alin. 3 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și alin. 3.

În aceste împrejurări, am epuizat problemele legate de art. 10. Să fiți de acord să-l numerotăm art. 9 și să ne pronunțăm asupra lui în ansamblu.

Cine este, vă rog, pentru aprobare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Da. Eu am greșit aici, pentru că mai era un alineat, alin. 4. Revin.

Vă rog să vă uitați la pct. 16 din raportul comisiei, avem deci textul unui alineat nou: " ... marile unități și unitățile de pompieri au drapel de luptă". N-au fost observații în legătură cu această propunere, de a introduce un alineat nou. Vă supun votului acest text.

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și acest alineat nou, alin. 4, la art. 10, propus a deveni art. 9.

Supun votului dumneavoastră articolul în ansamblu.

Cine este pentru aprobarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și acest articol.

Trecem la art. 11. Dacă va fi adoptat, se propune să fie numerotat art. 10 și avem o propunere de amendare a art. 10, evident că noi va mai trebui să operăm însă o modificare, pentru care se face trimitere la "comandantul Inspectoratului teritorial de pompieri".

Aici rog comisia să ne spună dacă mergem pe sintagma "brigăzii și..."

De la comisie:

Numai "brigăzii".

Domnul Marțian Dan:

Numai "brigăzii", da?

"Din ordinul comandantului Brigăzii de pompieri militari", da? Bun. Aceasta este propunerea de amendare a textului, care decurge dintr-o decizie, a noastră, anterioară.

Supun votului dumneavoastră această propunere de amendare, împreună cu cea care o conține raportul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Au fost aprobate cele două amendamente, care privesc acest articol și, dacă nu sunt alte observații, vă supun votului, articolul în ansamblu.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat art. 11. El va deveni art. 10.

Trecem la art. 12, se propune ca, dacă va fi adoptat, să fie numerotat art. 11 și avem unele propuneri de amendare a textului în raportul comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt. Sunt propuneri de amendare în 4 locuri. Vi le supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Au fost aprobate amendamentele propuse de comisie.

Supun votului dumneavoastră textul articolului în ansamblu și propunerea ca, în eventualitatea adoptării lui, să fie numerotat 11 acest articol.

Cine este pentru aprobarea textului? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi și trecem la discutarea art. 13, inițial. Dacă va fi aprobat, evident că va trebui să facem renumerotarea respectivă. Dar, prima dată, dacă sunt observații în legătură cu conținutul art. 13? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră textul acestui articol, așa cum figurează el în proiect.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Trecem la discutarea art. 14, dacă-l vom aproba va fi numerotat art. 13. Comisia nu a avut în legătură cu acest articol nici un fel de sugestii, propuneri. Vă consult dacă dumneavoastră doriți să luați cuvântul? Nu sunt doritori. Supun votului dumneavoastră acest articol în redactarea din proiect. Dacă va fi aprobat, îl numerotăm art. 13.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și acest articol.

Trecem la art. 15, este format din două alineate.Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră acest text, în redactarea din proiect, iar dacă-l vom aproba, îl vom numerota art. 14.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitatea sufragiului exprimat.

Articolul 16, în numerotarea inițială din text. Comisia nu a avut în privința lui nici un fel de obiecție. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt doritori. Supun votului dumneavoastră art. 16 în redactarea din proiect, dacă va fi adoptat, vom opera adecvarea în materie de renumerotare.

Cine este pentru aprobare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat. Îl numerotăm art. 15.

Articolul 17. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu acest articol? Nu sunt doritori. Supun votului dumneavoastră acest articol, deci cu textul din proiectul de lege, dacă-l vom aproba, evident că-l vom renumerota, va deveni art. 16.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi și devine art. 16.

Articolul 18, dacă în legătură cu textul lui dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt doritori. Supun votului dumneavoastră textul acestui articol, iar aprobarea lui antrenează în mod necesar și renumerotarea.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat. Îl numerotăm art. 17.

Trecem la art. 19, dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu el? Nu sunt doritori. Supun votului dumneavoastră art. 19 în redactarea din proiect.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat. Îl numerotăm art. 18.

Trecem la Cap. III. Avem propunere de suprimare a cuvăntului "unități" și va fi: "... Atribuțiile corpului pompierilor militari". Astfel se propune să sune titlul Cap. III. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru aprobarea suprimării cuvântului "unităților"? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această propunere de amendare.

Vă rog să vă pronunțați asupra titlului Cap. III, așa cum rezultă.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și titlul acestui capitol.

Trecem la discutarea art. 19. Vă rog să vedeți o seamă de propuneri pe care le conține raportul comisiei, de la pct. 24. Sunt mai multe lucruri aici, pe care le propune comisia.

De la comisie:

S-a reformulat.

Domnul Marțian Dan:

Da. Evident. Supun votului dumneavoastră modificarea textului de la lit. a), așa cum figurează în raportul comisiei.

Cine este, vă rog , pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat această propunere de amendare, care privește deci, două pasaje din textul de la lit. a).

La lit. b), avem textul comisiei și vă rog să vă pronunțați asupra lui.

Cine este pentru adoptarea textului de la lit. b), în formularea comisiei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere.

Textul de la lit. c) are unele modificări redacționale față de textul din proiect. Sunt observații în legătură cu textul lit. c)? Nu sunt. Vi-l supun votului în redactarea din raportul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și textul de la lit. c).

Sunt mai multe modificări în ceea ce privește textul de la lit. d). Avem în 3 locuri, în 3 segmente ale acestui text, propuneri de amendare. Vă rog să vă uitați la propunerile pe care le conține raportul, pentru că am să vă rog să vă uitați prima dată asupra propunerii de amendare.

Cine este pentru aprobarea amendării textului de la lit. b)? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Amendamentele au fost aprobate.

Vă cer votul în legătură cu textul de la lit. d), în ansamblu.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Doreați să interveniți? La lit. d)? Vă rog...

Haideți să ne înțelegem: atunci când aveți observații, vă rog să solicitați cuvântul înainte de a supune la vot, da? Vă rog să interveniți.

Domnul Ionel Crăciun:

Vă propunem renunțarea la expresia "prezentei", întrucât regulile și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor se emit, potrivit prevederilor acestei legi, a Legii nr. 10 privind siguranța în construcții, a Legii privind apărarea împotriva incendiilor și a altor legi. Deci, "... elaborate potrivit legii", v-am propune noi.

Domnul Marțian Dan:

Unde este asta? La litera d)? Deci, noi avem, în text, așa: " ... avizează regulile și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, cuprinse în norme, normative, standarde și alte prescripții tehnice, elaborate potrivit legii", nu "prezentei legi", să suprimăm deci "prezentei", da? Restul textului rămâne așa cum este, da? Bun. Pentru că, așa cum a arătat și domnul general, mai sunt și alte reglementări care au tangență cu problematica respectivă. Bun, și atunci, să suprimăm deci, "prezente" și să rămână "... potrivit legii". Supun votului dumneavoastră această propunere de amendare a textului de la lit. d).

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această propunere.

Supun votului dumneavoastră textul de la lit. d), în ansamblu.

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și acest text.

Textul de la lit. e) are unele modificări față de cel din proiectul de lege, în sensul că se suprimă, formularea "își dă acordul asupra", "...elaborează condiții tehnice generale obligatorii la proiectarea, omologarea și executarea în țară a autospecialelor", dar sunt mai multe lucruri care sunt eliminate, în fine. Supun votului dumneavoastră redactarea textului de la lit. d), pe care o propune comisia.

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat textul de la lit. e).

Trecem la textul de la lit. f). În privința lui avem modificări față de textul din proiect. Dacă sunt ceva observații în legătură cu acest text? Nu sunt. Vi-l supun votului, în redactarea pe care o propune comisia sesizată în fond.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat textul de la lit. f).

Avem textul de la lit. g), și el diferă fața de ceea ce avem în proiect. Dacă sunt observații față de acest text? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră textul de la lit. g), în redactarea comisiei.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și textul de la lit. g).

Textul de la lit. h). Are și el unele modificări, le puteți observa. Dacă sunt observații în legătură cu acest text? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră acest text în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și textul de la lit. h).

Trecem la examinarea textului de la lit. i). Sunt observații în legătură cu propunerile comisiei? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră acest text, așa cum figurează el în raportul comisiei.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat textul de la lit. i).

Textul de la lit. j). Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului în redactarea pe care ne-a propus-o comisia.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Unanimitate de voturi a întrunit și textul acestei litere și a fost aprobat.

Textul de la lit. k). Dacă sunt observații în legătură cu acest text? Nu sunt. Vi-l supun aprobării, în redactarea propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

În continuare, textul de la lit. l). Sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului, în redactarea propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Unanimitate de voturi a întrunit textul aferent lit. l) și a fost aprobat.

Textul de la lit. m) are, de asemenea, o seamă de intervenții ale comisiei. Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun aprobării în redactarea propusă de conmisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și acest text cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

Textul de la lit. n). Vă rog să vă uitați la el, și aici comisia a intervenit în redactarea lui. Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Textul de la lit. o). Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun aprobării, așa cum figurează în raportul comisiei.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Textul de la lit. p). Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A întrunit unanimitatea sufragiilor exprimate și a fost aprobat.

Textul de la lit. r). Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului în redactarea pe care o conține raportul comisiei.

Cine este, vă rog, pentru aprobare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

Vă rog să vă pronunțați asupra articolului în ansamblu. Este vorba deci despre art. 20, propus a deveni art. 19.

Cine este pentru aprobarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat art. 20. Îl numerotăm art. 19.

Trecem la discutarea propunerii pe care o aveți la pct. 25 din raport, și anume aceea care propune un nou articol, care, dacă va fi aprobat, urmează a-l numerota ca art. 20. Dumneavoastră aveți textul acestui articol, are o parte inițială și, după aceea, este și restructurat pe mai multe litere. Dacă în legătură cu acest articol dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt doritori. Bun.

Vă supun, prima dată, votului, textul de la lit. a).

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Unanimitate de voturi.

Textul lit. a) a fost aprob at.

Textul de la lit. b). Sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului, în redactarea comisiei.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Textul de la c). Sunt observații? Nu sunt. Vi-l supun votului în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și textul aferent lit. c).

Lit. d).

Sunt observații în legătură cu el? Nu. Supun votului acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi și textul acestei litere.

Textul de la lit. e). Dacă sunt observații referitoare la el? Nu sunt. Vi-l supun aprobării, în redactarea propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și el.

Textul de la lit. f). Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun aprobării, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Textul de la lit. g). Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului, așa cum figurează în raportul comisiei sesizată în fond.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nici o abținere.

A fost aprobat și textul acestei litere.

Trecem la examinarea textului de la lit. h). Dacă sunt observații în legătură cu acest text? Nu sunt. Vi-l supun votului, în redactarea propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Textul de la lit. i). Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Și acest text a întrunit unanimitate de voturi și a fost aprobat.

Textul de la lit. j). Dacă sunt observații în legătură cu acest text? Nu sunt. Vi-l supun votului.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri, și textul de la lit. j) a fost aprobat cu unanimitate sufragiilor exprimate.

Textul de la lit. k). Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun aprobării, în formularea propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Și acest text a întrunit unanimitatea sufragiilor exprimate și a fost aprobat.

Textul de la lit. l). Dacă sunt observații referitoare la acest text? Nu sunt. Vă rog să-l votați, în redactarea propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost aprobat și textul de la lit. l).

Acum, vă rog să interveniți, domnule general, în legătură cu preambulul acestui articol.

Domnul Ionel Crăciun:

Pe cale de consecință, vă adresez rugămintea să începem articolul astfel: "Brigăzile și grupurile de pompieri militari au următoarele atribuții principale..."

Domnul Marțian Dan:

Supun votului dumneavoastră această propunere, care decurge dintr-o decizie a noastră anterioară.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și preambulul acestui articol.

Vă supun votului acum articolul în ansamblu.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Textul art. 20 a fost aprobat.

Trecem la examinarea art. 21.

Dacă vă uitați la pct. 26 din raportul comisiei, veți vedea o propunere referitoare la alin. 2 al acestui articol. Vă consult dacă sunt și alte observații în legătură cu textul art. 21? Vă rog.

Domnul Ionel Crăciun:

Am onoarea de a vă adresa rugămintea de a examina următoarele idei și propuneri: la lit. c), să se adauge "activități specifice de formare, pregătire, specializare și atestare în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor a personalului din afara corpului pompierilor militari, precum și verificări documentații și la fața locului".

Motivație: conform reglementărilor în vigoare, pompierii profesioniști trebuie să facă o pregătire adecvată și să fie atestați. În prezent, nu există instituții pentru pregătirea specifică a pompierilor civili și a altor specialiști de la agenții economici și alte persoane juridice. Efectuarea activităților respective implică costuri care nu pot fi suportate din bugetul Corpului Pompierilor Militari și trebuie recuperate de la beneficiari.

Tot în acest sens, la alineatul ultim, vă propunem: "Veniturile nete încasate din prestațiile prevăzute la alin. 1, precum și cele din compensarea consumurilor de mijloace de intervenție să rămână la dispoziție ș.a.m.d.", cum este prevăzut în text.

Domnul Marțian Dan:

Vă rog să-mi dați formularea acestor propuneri de amendare, la locurile respective.

La lit. c), noi avem următorul text: "consultații, asistență tehnică de specialitate și studii privind protecția împotriva incendiilor", după care să completăm cu următorul text: "activități specifice de formare, pregătire, specializare și atestare în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor a personalului din afara corpului pompierilor militari; verificări documentații și la fața locului." Aici nu prea este românește, haideți să modificăm: "verificări ale documentațiilor, precum și verificări la fața locului". Repetăm, nu avem ce face, dar mai bine să scriem românește.

Doamnelor și domnilor,

După textul de la lit. c) punem punct și virgulă, după care urmează texte pe care le vom separa în două locuri, tot prin punct și virgulă: "activități specifice de formare, pregătire, specializare și atestare în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor personalului din afara corpului pompierilor militari; verificări ale documentațiilor, precum și verificări la fața locului", acestea sunt elementele care se propun a fi adăugate după textul pe care îl avem noi la lit. c), în proiectul de lege.

Întreb comisia dacă agreează aceste propuneri? Da.

Sunt observații în legătură cu această propunere? Nu sunt. Supun votului această propunere de amendare a textului de la lit.c.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată amendarea textului de la lit. c).

Mai era o propunere a comisiei, în legătură cu alin. 2. Și inițiatorul a făcut o propunere.

Domnule general, dumneavoastră ați propus așa: la alin. 2, noi avem următorul text - "Veniturile nete încasate din prestațiile prevăzute la alin. 1 rămân la dispoziția unităților prestatoare, ca venituri extrabugetare pentru acoperirea cheltuielilor de investiții, întreținere și dotare" și ați spus dumneavoastră "precum și". Ei, nu știu...

Domnul Ionel Crăciun:

"Veniturile nete încasate din prestațiile prevăzute la alin. 1, precum și cele din compensarea contravalorii consumurilor la intervenții rămân la dispoziția..."

Domnul Marțian Dan:

" Veniturile nete încasate din prestațiile prevăzute la alin. 1, precum și cele din compensarea contravalorii consumurilor în cazurile de intervenții rămân la dispoziția unităților prestatoare etc. etc.", textul rămâne cum îl avem în propunerea comisiei.

Comisia agreează această propunere de amendare? Da.

Supun votului această propunere de amendare, la alin. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Această propunere de amendare a fost aprobată.

Vă supun votului textul alin. 2, așa cum rezultă el.

Cine este pentru aprobare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva ? Nici o abținere.

A fost aprobat și textul alin. 2.

Vă supun votului art. 21, în ansamblu.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Textul art. 21 a fost aprobat.

Trecem la discutarea art.22.

Comisia nu a avut observații față de textul pe care îl conține proiectul. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt doritori.

Vă supun votului art. 22, în redactarea din proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat și textul art. 22.

Cap. IV, titlul: "Drepturi și obligații".

Dacă sunt observații în legătură cu titlul acestui capitol? Nu sunt. Vi-l supun votului, în redactarea din proiect.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Titlul Cap. IV a fost aprobat.

Trecem la discutarea art. 23.

Noi avem aici unele observații in legătură cu partea de debut a acestui articol și, apoi ,dacă vă uitați la diferite poziții care urmează în raportul comisiei, sunt propuneri în legătură cu textele aferente diferitelor litere din cuprinsul alin. 1. După aceea, mai avem o propunere de amendare în legătură cu alin. 2. Cam atât este de examinat în legătură cu acest art. 23.

Dacă în ce privește partea de început a alin. 1 al acestui articol, care constituie obiect de amendare din partea comisiei, mai dorește cineva să facă și alte observații? Nu sunt doritori.

Vă supun votului propunerile de amendare pe care le conține raportul comisiei la pct. 27.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Au fost aprobate.

Dacă sunt observații in legătură cu textul de la lit. a)? Nu sunt. Îl supun aprobării dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat.

Textul de la lit. b) nu a avut nici un fel de sugestii de modificare din partea comsiei. Sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului, așa cum figurează în proiecutul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

În ceea ce privește textul de la lit. c), vă rog să vă uitați la pct. 28 din raport, este o propunere privind amendarea lui, spre partea finală. Dacă sunt și alte observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră prima dată propunerea de amendare pe care o face comisia.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Propunerea de amendare a fost aprobată.

Vă supun votului textul lit. c), în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat și textul de la lit. c).

Vă rog să vă uitați la următorul punct din raportul comisiei, 29. Acolo sunt unele propuneri referitoare la amendarea textului de la lit. e). Sunt și alte observații în legătură cu textul acestei litere? Nu sunt.

Vă supun votului propunerea de amendare pe care o face comisia.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Propunerea de amendare a fost aprobată.

Supun votului lit. e), în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost adoptat și textul de la lit. e).

Textul de la lit. g).

Aveți unele propuneri în ceea ce privește redactarea acestui text, dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă supun votului propunerea de redactare a acestui text formulată de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva impotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și textul aferent lit. g).

Textul de la lit. h) are și el o anumită modificare redacțională, pe care o face comisia. Dacă sunt și alte observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră propunerea de amendare pe care o conține raportul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Vă rog, acum, votul asupra textului de la lit. h, în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat și textul acestei litere.

Textul de la lit. i) conține și el unele propuneri pe care le formulează comisia. Sunt și alte observații? Nu sunt.

Vă supun votului propunerea comisiei privind amendarea textului de la lit. i).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Textul de la lit. i) a fost aprobat.

Trecem la examinarea textului de la lit. k). Avem o propunere de amendare pe care o conține raportul comisiei, pct. 33. Sunt și alte observații în legătură cu acest text? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră propunerea de amendare formulată de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Această propunere de amendare a fost aprobată.

Supun votului dumneavoastră textul de la lit. k), în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și el.

Avem o propunere de amendare a textului de la lit. o), pct. 34 din raportul comisiei. Sunt și alte observații în legătură cu textul acestei litere? Nu sunt.

Vă supun votului propunerea de amendare formulată de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat amendamentul comisiei.

Supun votului dumneavoastră textul de la lit. o), în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat și textul aferent lit. o).

Mai avem textul de la lit. d), vă rog să vă uitați în proiect.

În primul rând, cine este pentru adoptarea lui, așa cum figurează în proiect? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Următorul text, pe care nu l-am examinat, fiind luat de iureșul amendamentelor comisiei, este cel de la lit. f). Sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului, în redactarea din proiect.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Și textul acesta a fost aprobat.

Textul de la lit. j).

Sunt observații in legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului, în redactarea din proiect.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Textul de la lit. l).

Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului, în redactarea din proiect.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A întrunit unanimitatea sufragiilor exprimate și a fost aprobat.

Textul de la lit. m).

Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului, în redactarea din proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat.

Textul de la lit. n). Vă rog să fiți de acord, dacă îl vom aproba, să nu avem două alineate în cuprinsul acestei litere, ci două teze.

Cu această observație, supun votului textul de la lit. n).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Textul de la lit. n) a fost aprobat.

Trebuie să luăm în discuție textul de la lit. p).

Dacă sunt observații? Nu sunt. Vi-l supun votului, în redactarea din proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat și acest text.

Acum, într-adevăr, ne putem pronunța asupra alin. 1 al art. 23.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

În legătură cu textul de la alin. 2, vă rog să vă uitați la pct. 35 din raportul comisiei, pag. 19. Acolo e ste o propunere de înlocuire a unui segment de text cu cuvântul "legale", restul lucrurilor rămân așa cum sunt.

Supun votului dumneavoastră această propunere de amendare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Propunerea de amendare a fost aprobată.

Vă supun votului alin. 2 al art. 23.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Această propunere a fost aprobată.

Ne putem pronunța asupra art. 23, în întregul lui.

Cine este pentru aprobare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat.

Art. 24.

Nu au fost observații din partea comisiei. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt doritori.

Vă supun votului art. 24, în redactarea din proiect.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Și acest text a fost aprobat.

Art. 25.

Dacă sunt observații? Comisia nu a avut propuneri pe marginea lui. Nu sunt. Vi-l supun votului, în redactarea din proiectul de lege.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat.

Art. 26.

Vă rog să interveniți.

Domnul Baciu Severin:

Când am prezentat legea, am spus că prevederile art. 26, 27, 28 și 29 sunt cuprinse în Legea privind Statutul ofițerilor și cadrelor militare, și atunci, vă propun eliminarea acestor articole.

Domnul Marțian Dan:

Poftiți, domnule Șuta.

Domnul Vasile Șuta:

Domnule președinte,

Să dăm cuvântul inițiatorilor, nu știu dacă aceste articole acoperă toată problematica Legii Statutului cadrelor militare. Eu vă dau un exemplu: art. 26 din legea dumneavoastră spune: "personalul militar și civil din unitățile militare de pompieri" și mai sunt asemenea articole.

Gâdiți-vă bine, mai bine îl reexaminăm la comisie și facem o treabă bună. Dacă renunțăm la articolele acestea, nu știu dacă Legea Statutului cadrelor militare acoperă conținutul din cele patru articole, aceasta este toată problema.

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Gheorghe Ana. Aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că noi am fi dorit să terminăm această lege astăzi, chiar în timpul care a mai rămas, însă art. 28, 29 și 30 sunt articole asupra cărora, după părerea mea, comisia va trebui să se aplece cu atenție, împreună cu inițiatorul, fiindcă, vă reamintesc, un conținut asemănător a produs ieri, în această aulă, dispute deosebite. Ele trebuie analizate, și dacă se regăsesc în statut, este bine să nu apară în lege.

Domnul Marțian Dan:

Care este opinia inițiatorilor ?

Domnul secretar de stat Emil Dumitrescu. Vă rog să poftiți la tribună.

Domnul Emil Dumitrescu:

Părerea mea este că domnul deputat, care a intervenit la art.26, are perfectă dreptate pentru faptul că între militarii în termen și cei care desfășoară activitatea în cadrul pompierilor militari este o deosebire mare, în sensul că la un incendiu de o proporție mai mare îl iei și pe civil la incendiu.

Deci, ar fi o greșeală din partea noastră ca aceste persoane care participă la stingerea unui incendiu să nu se bucure de niște drepturi prevăzute prin lege.

Deci, eu zic, la comisie, să discutăm cele trei... într-adevăr multe sunt și în statutul cadrelor militare, dar unele nu se găsesc aici.

Dacă îmi permiteți, domnule președinte, mai aveam o chestiune pe care am spus-o la comisie. Vin înapoi la art.6, când se spune că trebuie să fie comandantul grupurilor numai cel care este general. Gândiți-vă la chestiunea aceasta pentru că a apărut în statutul cadrelor militare că de la colonel la general se dă examen. Deci, nu se poate numi o persoană care este foarte bună comandantul pompierilor, fiindcă nu are gradul de general.

Domnul Anton Marin Mangiurea (din loja comisiei):

Să dea examen !

Domnul Marțian Dan:

Domnule secretar de stat, vă propun următorul lucru: în legătură cu art.6 noi nu mai putem reveni. Problema însă poate fi discutată la Senat și rog inițiatorii ca, atunci când va fi examinată problema, să ofere întreaga informație pentru judecarea lucrurilor și a implicațiilor pe care le antrenează o soluție sau alta. Dacă vor fi deosebiri, va avea loc pe urmă medierea și vom putea rezolva lucrurile. În legătură însă cu art.26, 27, 28 și 29 eu cred că este înțelept să procedăm așa cum s-a sugerat aici, respectiv să rugăm comisia care a analizat în fond, mâine, cu aceste texte și cu textul legii privind statutul cadrelor militare, să examineze și să vadă, în funcție de aceasta, dacă au legitimitate să rămână în aceasta lege sau nu. Dacă vor rămâne, să vedem sub ce formă ș.a.m.d. Oricum, nu se poate termina această lege astăzi. Noi continuăm cu examinarea art.30. Deci, art. 26, 27, 28 și 29 care sunt legate între ele să fim de acord să mai constituie obiect de analiză și evaluare din partea comisiei, da ?

Comisia:

Da.

Domnul Marțian Dan:

Mai este o problemă. În raport avem un alineat 3 nou la art. 28. Să examineze comisia și aceasta și în ansamblu vom examina și ne vom pronunța asupra acestor articole.

Trecem la art.30. În privința acestui articol, avem la pct.38 o modificare pe care o conține raportul comisiei.

Dacă sunt observații în legătură cu această propunere de amendare ? Nu sunt.

Vă rog să vă uitați la pct.38 din raportul comisiei. Vă supun votului propunerea de amendare a textului art.30.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva ? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat acest amendament.

Vă supun acum votului art.30 în ansamblu.

Cine este,vă rog, pentru aprobarea lui ?

Dacă sunt voturi împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat acest text.

Trecem la discutarea art.31. Sunt unele propuneri ale comisiei referitoare la alin.2 al acestui articol. Aveți această propunere la pct.39 din raport, pag.21. Este vorba de amendarea părții finale.

Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei de amendare a alin. 2 ? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră, prima dată, textul alin.1 al art.31.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva ? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat.

În ceea ce privește alin.2, deci la pct. 39 din raport, propunerea de amendare a comisiei referitoare la partea finală a textului, prin adăugarea sintagmei: "în condițiile legii"

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva ? Nu sunt.

A fost aprobată această amendarae.

Supun votului dumneavoastră alin.2 al art.31.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva ? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat textul alin.2.

Vă supun votului art.31, în ansamblu.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat textul art. 31.

Vă rog să vă uitați la pct.40 din raportul comisiei. Se propune un articol nou de către comisie, 32. Redactarea acestui articol figurează la respectiva poziție.

Dacă sunt observații în legătură cu această propunere ? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră propunerea de a introduce un articol nou, 32, având textul pe care l-a redactat comisia.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva ? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi și textul acestui articol.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 13:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro