Mircia Giurgiu
Mircia Giurgiu
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.14/28-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-09-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 21-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2005

9. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
  9.3 Mircia Giurgiu  
 
see:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Domnul deputat Mircia Giurgiu așteaptă răspuns la întrebarea din partea doamnei ministru Mona Muscă, pe care o invităm să ia cuvântul. Vă rog, doamnă ministru.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Mulțumesc frumos, doamnă președintă de ședință.

Cu cine vorbesc, din sală? (Domnul deputat Mircia Giurgiu se ridică în picioare.)

Bună seara!

Stimate domnule deputat Mircia Giurgiu,

Față de problemele ridicate de dumneavoastră, Ministerul Culturii și Cultelor formulează următorul punct de vedere:

1. Referitor la contractele de vânzări de active ale Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" S.A. pe ultimii patru ani. În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 563/1999 privind aprobarea Strategiei naționale de privatizare pe anul 1999, în cap. 3.2.12 - "Cultură" alin. 2 - "Politici de dezvoltare", se prevede: "În cadrul procesului de organizare, Regia Autonomă a Imprimeriilor "Coresi" a fost transformată în Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" S.A., prin Hotărârea de Guvern nr. 96/1999".

Într-o primă etapă, pe baza programului de restructurare a companiei, aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2013/1999, s-a avut în vedere desființarea sectoarelor cu tehnologii depășite: tipar înalt, tipar adânc, zincografie etc., care au generat pierderi, iar în etapa următoare s-a trecut la un program etapizat privind privatizarea unui număr de 15 subunități, sens în care AGA a aprobat, ca metodă de privatizare accelerată, vânzarea acestora (anexa nr. 1) și o să primiți anexa.

Vânzarea celor 15 subunități s-a făcut cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și cu parcurgerea procedurilor: rapoarte de evaluare, documentația privind vânzarea potrivit Legii nr. 99/1999 și a normelor metodologice de aplicare a legii, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 450/1999, materiale discutate în consiliul de administrație și aprobate de AGA.

În anul 2003, prin Hotărârea de Guvern nr. 692, emisă în baza Legii nr. 137/2002, a fost aprobată strategia de privatizare a companiei, ca o ultimă etapă, prin următoarele metode: pentru sucursale, vânzarea acestora ca active nete, în conformitate cu art. 24 alin. 1 cap. IV din Legea nr. 99/1999; pentru companie, metoda de privatizare aprobată constă în majorarea capitalului social, prin aport de capital privat - art. 191-195 din Hotărârea de Guvern nr. 577/2002 și art. 14 din Legea nr. 137/2002.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 692/2003 s-a aprobat constituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară la Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" S.A., sens în care Ministerul Culturii și Cultelor, ca instituție implicată în privatizare, a emis Ordinul nr. 2745/2003 pentru toată perioada de privatizare.

Pe baza strategiei aprobate și conform perioadelor de privatizare rezultate din strategie, până în prezent, s-a privatizat Sucursala Imprimeria "Bacovia" Bacău, în condițiile Legii nr. 137/2002 și ale Hotărârii de Guvern nr. 577/2002, respectiv: raport de evaluare, dosar de prezentare, ofertă de vânzare și organizarea propriu-zisă a licitației deschise cu strigare, discutate în consiliul de administrație și aprobată de AGA.

La data de 23 iulie 2004, la solicitarea domnului Mircia Giurgiu, lider sindical la Imprimeria "Ardealul" Cluj-Napoca și a domnului Matei Brătianu, vicepreședinte al BNS, adresată ministrului culturii și cultelor, domnului Răsvan Theodorescu, Guvernului României și altor instituții centrale și locale, AGA a hotărât suspendarea procesului de privatizare. Toate contractele de vânzare referitoare la activele ce au făcut obiectul privatizării până în prezent au respectat în totalitate termenele de plată stabilite. Sumele rezultate din vânzarea activelor au fost utilizate în conformitate cu destinațiile stabilite prin Legea nr. 99/1999 art. 26 alin. 2.

2. La punctul doi al întrebării dumneavoastră, am să-l citesc, ca să știți la ce ne referim: "Rapoartele de evaluare ale activelor vândute". Toate rapoartele de evaluare privind vânzarea activelor au fost întocmite de societăți autorizate de ANEVAR, soluționarea acestora făcându-se prin parcurgerea procedurilor reglementate legal. Prețurile rezultate și recomandate de evaluatori au stat la baza dosarelor de prezentare și a ofertelor de vânzare aprobate de AGA.

3. Procesele verbale de adjudecare a activelor vândute în cadrul licitațiilor. Pentru toate negocierile și licitațiile organizate privind vânzarea de active în derularea proceselor de privatizare s-au întocmit procese-verbale de adjudecare în condițiile legii, ele găsindu-se la sediul companiei. Precizăm că toate documentele ce au stat la baza vânzării de active în procesul de privatizare au făcut obiectul verificărilor și controalelor Curții de Conturi, ale Ministerul Finanțelor Publice și ale Corpului de control al ministrului culturii și cultelor, instituții abilitate să verifice înstrăinarea de active.

4. Referitor la contractele de închirieri de spații și documentele ce au stat la baza acestora. Pentru o valorificare cât mai eficientă a spațiilor rămase disponibile, în anumite perioade de timp, potrivit Legii nr. 133/1999, respectiv Legii nr. 346/2004, consiliul de administrație a aprobat caietele de sarcini și prețurile de pornire ale licitațiilor cu strigare, diferențiate în funcție de destinația acestora, respectiv: birouri, spații de depozitare sau spații de producție. Toate licitațiile au fost organizate și s-au desfășurat în prezența comisiei de licitație desemnate prin decizia directorului general, cu anunțarea prealabilă în două cotidiene centrale: "Adevărul" și "România liberă". Spațiile disponibile și închiriate la nivel de sucursale au fost organizate și au intrat sub responsabilitatea conducerilor sucursalelor.

Ca și în cazul vânzării de active, și închirierile de spații au făcut obiectul controalelor instituțiilor abilitate menționate mai sus.

5. Bilanțurile contabile pe ultimii 3 ani. Pentru o imagine cât mai fidelă și clară asupra modului de organizare, administrare, conducere și gestionare a activității Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" S.A., în anexele nr. 2 și 3 la prezenta se redau, în dinamică, principalii indicatorii economico-financiari realizați. Și aveți anexa respectivă. Anexele au fost întocmite pe baza datelor din bilanțurile contabile anuale.

După cum rezultă din anexele nr. 2 și 3, întreaga activitate economică și financiară a companiei s-a soldat anual cu profit, gradul de profitabilitate fiind diferit de la an la an, ceea ce infirmă total aprecierea că unitatea s-a aflat sau se află cu pierderi sau în stare de faliment. Sintetic, prezentând profitul realizat de companie în ultimii 5 ani, urmează: în 2000 - 6,142 de miliarde lei; în 2001 - 8,846 de miliarde lei; în 2002 - 14,955 de miliarde lei; în 2003 - 6,362 de miliarde lei; în 2004 - 15,449 de miliarde lei.

Un alt element care infirmă total aprecierea neconformă cu realitatea a falimentului companiei este și faptul că aceasta nu înregistrează arierate restante la bugetul general consolidat al statului și nici alte obligații restante.

Față de cele prezentate în anexele nr. 2 și 3, se poate conchide că activitatea companiei este consolidată din punct de vedere economico-financiar.

6. Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate. Prin bugetele de venituri și cheltuieli anuale aprobate prin hotărâri de Guvern, au fost stabilite și fondurile cu această destinație, compania încadrându-se în limitele legale. Și acest capitol de cheltuieli a făcut obiectul controlului organelor abilitate.

În ceea ce privește achizițiile de telefoane mobile și autoturisme, precizăm că aceste dotări s-au făcut în baza programelor anuale aprobate de consiliul de administrație.

Acordarea telefoanelor mobile unor salariați cu funcții de conducere și execuție - 7 telefoane la sediul central și 6 telefoane la sucursale - a fost impusă de asigurarea operativității în realizarea sarcinilor de serviciu. Fiecare beneficiar de telefon mobil are o cotă valorică lunară aprobată de consiliul de administrație, orice depășire fiind suportată de deținător.

În legătură cu mijloacele de transport achiziționate de-a lungul anilor, precizăm că ele au fost procurate corespunzător planurilor de investiții aprobate de AGA, în număr total de 3 autoturisme la nivelul companiei, pentru transport de mărfuri și persoane.

7. Achiziții de utilaje, materii prime și materiale. Toate achizițiile de utilaje, materii prime și materiale s-au realizat cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice și a normelor standard în domeniu. În funcție de natura achizițiilor și valoare, au fost organizate licitații publice sau, după caz, selecții de oferte, documentele aflându-se la fiecare unitate în parte, sediul central sau sucursale. Ținem să precizăm că în ultimii patru ani, la nivelul sediului central, nu au fost realizate achiziții de utilaje, ci doar de componente, piese de schimb și obiecte de birotică.

Documentele privind achizițiile au făcut obiectul controalelor organelor abilitate.

În legătură cu arhiva fototecii, constituită anterior anului 1989, precizăm că aceasta nu a făcut obiectul înregistrării ca activ necorporal în patrimoniul companiei, deoarece în structura ei se regăseau diapozitive alb-negru și color de formate diferite, fără valoare contabilă, având doar valoare documentară și artistică. Această arhivă a fost transferată Oficiului național pentru documentare și expoziții de artă, în baza Ordinului ministrului culturii nr. 3070/8 octombrie 1998.

Față de cele prezentate și pentru a elimina orice suspiciune, mai arătăm: ocuparea postului de director general s-a făcut prin concurs, în condițiile legii, prin încheierea contractului de management și, ulterior, a contractului de performanță, care conține obiective, criterii și indicatori de performanță analizați anual.

În final, ținem să remarcăm faptul că demersul actual al domnului Mircia Giurgiu, deputat, nu este singular și se desfășoară de peste doi ani, mai precis, de la declanșarea procesului de privatizare, căruia domnul Mircia Giurgiu i s-a opus cu vehemență. De altfel, domnul Mircia Giurgiu a încercat, în anul 2004, să impună, cu sprijinul BNS, al domnului Matei Brătianu, o hotărâre de Guvern de trecere cu titlu gratuit a Imprimeriei "Ardealul", la care era lider sindical, în patrimoniul Regiei Autonome "Monitorul Oficial", obținând în acest sens acordul fostului Guvern al României, demers care nu s-a mai finalizat.

Domnule deputat, țin să menționez că orice alte informații pe care dumneavoastră le doriți în legătură cu întrebările pe care le-ați pus și eventuale insatisfacții privind răspunsul pe care l-ați primit, deci, orice alte informații, orice alte documente vă stau la dispoziție, ori prin intermediul Ministerului Culturii, dacă le cereți acolo, ori direct de la Imprimeria "Coresi", cu toată transparența. Aveți dreptul la absolut orice informație.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru răspunsul extrem de detaliat, care a depășit cu mult cele 5 minute regulamentare.

Dacă domnul deputat dorește să intervină după răspunsul doamnei ministru?

Domnul Mircia Giurgiu:

Doamnă ministru,

Vă mulțumesc pentru acuratețea răspunsului. O singură corectură, profitul este în miliarde, nu în mii de miliarde.

Probabil că, o dată, o să reușesc să vin în audiență (bineînțeles, trebuie să mă înscriu) și o să discutăm mai mult. Vă mulțumesc frumos.

Doamna Daniela Popa:

În replică, doamna ministru.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Îmi cer scuze dacă am spus mii de miliarde, dar, sinceră să fiu, tare bine ar fi dacă ar fi fost mii de miliarde și nu numai miliarde. Repet, îmi cer scuze, dacă, cumva, am pronunțat greșit.

În al doilea rând, vă mulțumesc foarte mult, sunteți binevenit oricând și orice alte observații pe care le aveți eu le primesc cu mare plăcere, cu atât mai mult cu cât, practic, de orice nereguli care au fost nu sunt răspunzătoare, eu preluând de abia, după cum bine știți, de o lună și jumătate ministerul. Dar, dacă dumneavoastră mai aveți unele suspiciuni, unele probleme în legătură cu ceea ce m-ați întrebat și dacă cumva, încă o dată spun, răspunsul nu a fost suficient, sunteți nu numai binevenit, ci și așteptat. Vă mulțumesc frumos.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, doamnă ministru.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 28 september 2020, 0:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro