Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 18-09-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 1996

Modificare ordine de zi: amânarea dezbaterii propunerii legislative pentru completarea Legii nr.59/1993 privind modificarea Codului de procedura civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

Ședința a început la ora 8,53.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de doamna Viorica Afrăsinei și domnul Raymond Luca, secretari.

*

 

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 341 de deputați și-au înregistrat prezență la lucrări 223, sunt absenți 118, dintre care 29 participă la alte acțiuni parlamentare. Cvorumul prevăzut de art. 128 din Regulament este întrunit.

Intrăm în ordinea de zi și urmează să luam în dezbatere proiectele de lege care sunt prevăzute pentru astăzi.

Înainte de a decide în legătură cu aceste aspecte care țin de succesiunea proiectelor de lege, pentru astăzi, vreau să vă anunț că am discutat cu domnul deputat Tănase, care m-a anunțat că urmează să mai aibe unele întâlniri și discuții cu reprezentanții structurilor judiciare, pentru a găsi cele mai bune soluții în legatură cu inițiativa legislativă avansată. De aceea, vă propun ca acest punct de pe ordinea de zi să-l mutăm pentru luni, dând posibilitate unor consultări suplimentare. Este vorba de propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 59/1993 privind modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ și a Legii nr. 94 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

Dacă sunteți de acord cu reportarea acestui text pentru luni?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Cu unanimitate de voturi a fost acceptată această modificare.

 
Dezbateri: proiectul Legii locuinței

În aceste condiții, vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi, proiectul Legii locuinței.

Aș vrea, însă, să vă anunț că la ora 11,00 vom încerca să realizăm votul final asupra următoarelor proiecte de legi. Rog membrii comisiei să ia loc în baza rezervată în acest sens și vă anunț că vom supune votului următoarele proiecte de legi: proiectul de Lege privind declarara și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici, ale unor persoane cu funcții de conducere, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală.

La proiectul Legii locuinței, dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Domnul ministru Marin Cristea?

Aveți cuvântul, domnule ministru.

 

Domnul Marin Cristea:

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege propune cadrul de realizare, exploatare și administrare a locuințelor în noua structură de proprietate, a accesului liber și neîngrădit la o locuință, ca drept al fiecărui cetățean, pecum și de reglementare a aspectelor sociale, economice, tehnice și juridice, a construcției și folosinței locuințelor.

Proiectul prevede că realizarea locuințelor constituie un obiectiv major, de interes național, pe termen lung al administrației publice centrale și locale. De asemenea, se prevăde definirea locuințelor sociale, de necesitate, de intervenție, de serviciu, de protocol și chiar a caselor de vacanța, care se realizează din fonduri publice, ale agenților economici, ale persoanelor juridice sau persoanelor fizice române.

Se prevăd eficiențele minimale ale locuinței, aliniate la standardele europene, ca suprafață, echipare și dotare, condițiile, stimulentele și sprijinul pentru dezvoltarea construcției de locuințe proprietate personală, pentru vânzare sau închiriere; Stimulente pentru oricare persoană juridică și fizică română, pentru construcția, consolidarea și reabilitarea de locuințe, prin reducerea cu 75% a impozitului pe profitul sau venitul global investit în locuințe, destinate utilizării proprii, vânzării sau închirierii; Stimulente și sprijin pentru construcția de locuințe proprietate personală, prin grija consiliilor locale, finanțate din depozite special constituite pentru unele categorii de persoane cu posibilități materiale mai reduse, și anume: tinerilor căsătoriți care au vârsta, fiecare dintre ei, până la 35 de ani, beneficiarii prevederilor Legii nr. 42 din 1990, persoanelor specializate din învățământ, sănătate, cultură, agricultură și culte, care se stabilesc în mediul rural, acordându-li-se un ajutor de până la 30%, cu obligația avansării a 10% din credit, iar diferența de la costul locuinței la acest avans și ajutor se restituie în 20 de ani cu 5% dobândă; de asemenea, pentru alte categorii stabilite de consiliile locale, cu avans de până la 30% la credit și cu dobânda la diferență tot de 5% și cu restituire în 20 de ani.Pentru aceste categorii de familii sunt asigurate de către consiliile locale terenurile și viabilizate pentru construcția de locuințe.

De asemenea, sunt stimulente și facilități pentru construcția de locuințe, efectuate de persoanele juridice și fizice române pe terenul acestora sau concesionarea terenurilor, fără licitație, cu reducerea cu până la 95% a taxei de concesiune.

Se prevăde constituirea instituțiilor, mecanismelor și instrumentelor necesare dezvoltării pieței locuințelor, se definesc principiile de calcul al chiriilor, obligațiilor și răspunderilor părților; se definește atribuțiunea administrației publice privind realizarea, finanțarea, acordarea și administrarea locuințelor sociale și de necesitate, precum și pentru cele de intervenție, de serviciu și de protocol ale agenților economici și instituțiilor publice interesate; se definesc condițiile de administrare a clădirilor de locuit și implicit regulamentul-cadru al asociației de proprietari cu care, sperăm, să se facă ordine în noile condiții de proprietate asupra locuințelor.

Informez Camera Deputaților că această lege a fost elaborată în parteneriat cu Administrația publică locală, cu asociațiile profesionale, asociațiile primarilor, arhitecților, a patronatelor din serviciile comunale, a sindicatelor, a uniunii naționale, asociațiilor de locatari, principiile legii fiind, de asemenea, prezentate și forurilor O.N.U. pentru habitat.

Doresc să vă transmit mulțumirile cele mai sincere pentru modul profesional în care s-a analizat în fond de către membrii Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, de celelalte comisii sesizate, și nu numai, și vă rog să fiți de acord cu unele corecturi de formă la unele articole, 33, 52, 65 și 72, pe care le vom prezenta pe parcursul dezbaterii, numai de formă sau de corelare, față de raportul prezentat, neavând nici un fel de altă observație.

În final, vă rog să-mi îngăduiți să vă prezint o propunere nouă, însușită de Guvern, o propunere făcută de Casa de Economii și Consemnațiuni, ca urmare a legii proprii, aprobată de Parlamentul României, prin care se propune reasigurarea unei noi surse pentru finanțarea dezvoltării construcției de locuințe și dotării acestora cu bunuri de folosință îndelungată și prin credite, respectiv acordate de către C.E.C.

Îl prezint ca un articol nou, după art. 19: "Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda credite persoanelor fizice române pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea și repararea capitală a locuințelor proprietate personală, pe maximum 20 de ani, precum și pentru dotarea locuințelor cu mobilă și obiecte de uz gospodăresc de folosință îndelungată, din producție autohtonă pe 2 ani.

Dobânda convenită prin contract nu va fi mai mare decât cea practicată pe piața financiară și se va suporta 15% de beneficiarul creditului, diferența până la nivelul dobânzii practicate pe piața financiară, stabilită prin convenție între Ministerul Finanțelor și Casa de Economii și Consemnațiuni, prin subvenții de la bugetul de stat.

Casa de Economii și Consemnațiuni nu va percepe nici un comision pentru creditele acordate.

Creditele se acordă o singură dată persoanelor fizice române care îndeplinesc condițiile stabilite de la art. 10 (adică nu au avut și nu au locuință, pentru construirea) pentru cumpărarea, reabilitatea sau repararea capitală a locuinței proprietate personală, precum și pentru cumpărarea de mobilier și obiecte de uz gospodăresc de folosință îndelungată din producția autohtonă, pentru dotarea acestor locuințe și a celor deținute cu chirie, a căror suprafață contruită nu depășește prevederile din anexa I la prezenta lege. Deci, pentru locuințe contruite cu intervenția sau ajutorul statului, în limitele suprafeței prevăzute ca eficiență minimală.

La primirea creditului, beneficiarul trebuie să aibă constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni un depozit reprezentând până la 30% din valoarea creditului solicitat.

La depozitul constituit, Casa de Economii și Consemnațiuni va bonifica o dobândă egală cu cea suportată direct de către beneficiar. Depozitul nu va putea fi restituit înainte de rambursarea integrală a creditului și poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor tranșe ale creditului, în limita cuantumului depozitului constituit.

Neplata a 6 rate consecutiv, atrage executarea silită asupra bunului dobândit. Bunul dobândit prin astfel de credite nu poate fi înstrăinat decât după restituirea creditului.

Modul de plată și cuantumul subvențiilor se stabilesc prin convenție între Casa de Economii și Consemnațiuni și Ministerul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor va prevedea în anualul bugetului statului sumele aferente subvențiilor la dobândă, atât pentru creditele acordate, cât și pentru cele care urmează a fi acordate în anul respectiv de către Casa de Economii și Consemnațiuni".

Vă rog să fiți de acord ca această propunere să fie inclusă în corpul legii așa cum m- am exprimat, după art. 19.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei? Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Radu-Liviu Bara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în fond în vederea examinării și dezbaterii proiectului Legii locuinței, adoptat de Senat.

Legat de problematica realizări, închirierii și administrării clădirilor de locuit, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a mai primit de la Biroul Permanent al Camerei Deputaților următoarele propuneri legislative: propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la construirea și închirierea locuințelor sociale; propunerea legislativă privind constituirea fondului municipal de locuințe pentru familiile tinere; propunerea legislativă privind reglementarea fondului locativ de protocol.

Comisia a examinat proiectul Legii locuinței, precum și cele trei propuneri legislative menționate, având în vedere și avizele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizele Guvernului României, avizul Comisei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, notele departamentului tehnic legislativ, precum și amendamentele prezentate de Grupul parlamentar al P.U.N.R. la proiectul legii.

Comisia a hotărât, urmare dezbaterilor avute în ședințele menționate, admiterea cu modificare a proiectului Legii locuinței și propune plenului Camerei Deputaților dezbaterea și adoptarea acestei cu modificările cuprinse la anexa a) în prezentul raport.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale s-au înscris domnii Ghilea Sabin de la P.D.S.R., Mircea Mihai Munteanu - P.N.Ț.C.D și domnul deputat Furo.

Domnul Sabin Ghilea. Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Sabin Ghilea:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Stimați invitați,

Vă rog să-mi permiteți să fac câteva referiri pe marginea proiectului Legii locuinței, din partea Grupului P.D.S.R.

Proiectul de lege prezentat urmărește crearea unui cadru juridic unitar pentru a satisface una dintre cele mai importante cerințe, dar și drepturi ale omului la locuință decentă corespunzătoare.

Dreptul la locuință convenabilă este universal recunoscut de toate națiunile lumii și, ca urmare, fiecare își asumă într-o măsură mai mică sau mai mare, în funcție de dezvoltarea economică a țării, obligațiile care le revin în acest domeniu, creând structuri organizatorice, corespunzătoare satisfacerii acestora, dar în același timp asigurând și sursele de finanțare.

Prezentul proiect de lege reglementează modul de realizare a locuințelor, de închiriere, de administrare a clădirilor de locuit, dar în primul rând determină posibilitățile de acces ale membrilor societății la o locuință decentă, corespunzătoare.

Proiectul de lege are un substanțial caracter de protecție socială pentru categoriile dezavantajate ale populației, urmărind totodată și respectarea următoarelor principii: stimularea realizării de locuințe prin pârghii economice, facilități acordate categoriilor defavorizate ale populației, evidențierea surselor de finanțare a construcției de locuințe, alinierea la practicile europene în domeniu privind standardele minime de realizare a locuințelor, legate de suprafață, dotare, echipare minimă; asigurarea condițiilor pentru o creștere a numărului locuințelor de serviciu, realizarea unui cadru juridic corespunzător relațiilor dintre proprietari și chiriași, precum și de funcționare a asociațiilor de proprietari.

Comisia noastră pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și-a însușit proiectul de lege adoptat de Senat, cu unele amendamente, sigur, care v-au fost prezentate și de domnul Bara, și, bineînțeles, dacă vor mai fi, vom interveni, care au în vedere îmbunătățirea redacțională, introducerea unor articole privind realizarea caselor de vacanță, cum ar fi art. 1, art. 6 și altele, crearea unor condiții noi de stimulare a investițiilor în construcția de locuințe, cum ar fi: art. 5, 6, 7 și 10, asigurarea unui cadru legal pentru schimburile de locuințe, cum este art. 29.

P.D.S.R.-ul susține proiectul de lege și va vota pentru aprobarea lui.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Munteanu, va urma domnul deputat Furo.

 
 

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Doamnelor și domnilor deputați,

Deși nu este înscris în mod explicit în Constituția României ca atare, dreptul la locuință este, de fapt, un drept fundamental la fel de important ca dreptul la viața intimă, familială și privată, dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la învățătură.

De fapt, exercitarea acestor drepturi pe care le-am menționat nu poate fi asigurată sau garantată dacă cetățeanul nu are o locuință decentă, civilizată, care să-i asigure un minim confort.

Viața omului este influențată esențial și nemijlocit de modul în care locuiește. De altfel, pornind de la acest adevăr, Organizația Națiunilor Unite a elaborat strategia mondială a locuirii pe care adunarea generală a adoptat-o în anul 1987.

La noi ca și la celelalte țări nefericite care au trăit această experiență istorică, au avut acest ghinion istoric, regimul totalitar comunist a plecat de la aceeași premisă, când a intervenit cu brutalitate în domeniul locuirii, urmărind, de fapt, să-l facă și pe această cale pe cetățean, dependent de stat, adică de pătura îngustă care acaparase statul.

Din păcate, cei 7 ani care s-au scurs de la Revoluția din decembrie nu au adus rezolvarea logică, nu zic deplină, măcar parțială, la nivelul normelor din țările civilizate a acestei probleme atât de importantă pentru societate și pentru fiecare cetățean.

Stagnarea economică generală pe care a cunoscut-o țara a lipsit de fondurile necesare activitatea de realizare a locuințelor.

Încercarea făcută prin vestita Ordonanță nr. 19 din 1994 nu a dat roadele așteptate datorită împotmolirii în hățișul birocratic, dar mai ales datorită lipsei de resurse financiare.

Din păcate, nevoia de locuințe este o realitate din ce în ce mai amplă. Ca să vă dau un singur exemplu, care mi-e mie la îndemână, vă semnalez că numai în municipiul Ploiești sunt 18.000 de cereri de locuință, din care admit că cel puțin jumătate sunt justificate, iar putința de satisfacere este de ordinul a câteva sute pe an și aceasta pe seama celor care disponibilizează spațiile prin moarte sau prin schimbarea domiciliului.

În consecință, este evident că era nevoie de un act legislativ care să reglementeze atât de complicata problemă a locuirii, care are și fațete multe, deci reprezintă un act legislativ foarte complex.

Proiectul de lege care vă este supus spre examinare încearcă să rezolve această problemă într-o manieră complexă. Poate că i se poate reproșa acestui proiect că este prea ambițios, pentru că așa cum, dacă ați fost atenți la ceea ce ne-a expus inițiatorul sau dacă ați avut disponibilitatea de a frunzări dumneavoastră înșivă expunerea de motive, ați constatat că se încearcă prin această lege să se soluționeze nu numai problema dezvoltării construcției de locuințe, la nivelul standardelor europene în domeniu, dar se încearcă să se asigure și participarea autorităților publice locale la rezolvarea mai justă a acestor probleme, se încearcă realizarea echilibrului între drepturile proprietarilor și drepturile chiriașilor, se încearcă crearea cadrului juridic al funcționării asociațiilor de proprietari, se încearcă crearea instituțiilor pentru dezvoltarea pieței locuințelor.

Datorită acestei complexități, acestei vastități a sferei pe care și-a propus-o proiectul de lege, comisia de specialitate juridică a și făcut unele juste observații de care va fi nevoie să ținem seama în timpul dezbaterilor.

Desigur, un act legislativ, cum ziceam, atât de amplu, atât de ambițios, presupune și mari dificultăți în realizare.

Este evident că punerea în operă a prevederilor acestui proiect de lege va rămâne pe seama viitorului Guvern, a viitorului Parlament. Dar, noi trebuie să facem începutul și să ne spunem punctul de vedere în legătură cu el, trebuie să înarmăm pe cei ce vor veni cu cadrul legislativ care să permită rezolvarea, măcar începerea rezolvării acestei complexe probleme sociale. Și chiar dacă nu toate aspectele vor putea fi soluționate, oricum, problema asigurării în mod realist a finanțării dezvoltării de locuințe trebuie asigurată.

Aici va trebui, doamnelor și domnilor, să ne concentrăm atenția și acea adăugire pe care a menționat-o domnul ministru, referitoare la împrumuturile realizate prin C.E.C., poate să însemne o soluționare cât de cât realistă. Pentru că, așa cum încercam să vă comunic, nu este un proiect de lege strict tehnic, ci are implicații sociale deosebit de importante, vă rog să-i dați atenția cuvenită, să nu o lăsați numai pe seama comisiei noastre, să nu o lăsați numai pe seama specialiștilor, ci vă rog să interveniți cu ideile dumneavoastră pentru a găsi cele mai bune soluții în legatură cu problema locuirii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Furo, apoi domnul deputat Emil Roman.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Analizând proiectul de lege care ne este supus atenției, aș dori să exprim aprecierea asupra activității comisiei, asupra activității specialiștilor din ministerul de resort, care s-a străduit să ne prezinte un proiect care, desigur, amendat cu unele observații pertinente, ca răspuns și la invitația distinsului antevorbitor, poate fi introdus în proiect și îmbunătățit, noi apreciem că această lege este un pas înainte și din punct de vedere al integrării noastre în structurile europene, având în vedere că proiectul de lege vizează ridicarea standardului de trai, a standardului de viață, oferirea unui confort sporit populației României, prin prevederile sale.

În ceea ce ne privește, ne-am pus și noi problemele complexe care necesită a fi luate în vederea aplicării legii, mai ales cele din punct de vedere financiar.

Din acest punct de vedere, noi socotim că va fi necesar ca această lege să fie aplicată cu termene imediate, pe termen scurt, pe baza unui program elaborat, având în vedere și termenul mediu și vizând, de asemenea, termenul lung.Deci, în aceste 3 etape considerăm, că în următorii ani vor putea fi aduse serioase ameliorări din punct de vedere social al fiecărui cetățean al României.

Aș sublinia și eu, de asemenea, faptul că se respectă drepturile omului în ceea ce privește dreptula o locuință confortabilă și apreciem că suprafețele prezentate în anexe sunt corespunzătoare și satisfac cerințele unei vieți decente.

Credem că va trebui să chibzuim și, la momentul respectiv, vom face amendamentele respective, poate pentru a contura mai precis condițiile în care pot fi conferite locuințele sociale și să ne aplecăm cu mai multă atenție asupra accestor probleme.

De asemenea, susținem amendamentul prezentat de domnul ministru Cristea în legătură cu implicarea C.E.C.-ului, acel articol nou propus pentru proiectul de lege, care este benefic și în același timp contribuie cu surse financiare, cu credite cu dobânzi avantajoase, mai ales în ajutorul tinerelor familii. Termenele propuse pentru rambursarea creditelor considerăm că sunt optime și sunt soluționabile.

De asemenea, suntem de părere că este binevenit faptul că prin această lege se reglementează, în sfârșit, și mult discutata problemă în legătură cu atribuțiile asociației proprietarilor și are în vedere și acele blocuri de locuințe, mai ales, în care locuiesc atât proprietari, cât și chiriași ai statului.

Poate, va necesita, și dacă va fi nevoie, vom veni cu amendamente în legătură cu situațiile în care, în unele imobile funcționeazăși unele firme particulare, pentru a stabili cât mai exact și cât mai precis atribuțiile, obligațiile care le revin acestor firme, în ceea ce privește, mai ales, contribuția lor la buna funcționare a acestei comunități care locuiește într-un bloc de locuințe, mai ales din punct de vedere al contribuției lor la cheltuielile de întreținere.

Ca ultimă chestiune pe care doresc să o ridic, salutăm, de asemenea, intenția de a stabili un regim unitar al chiriilor. La stabilirea lor vom avea în vedere veniturile reale ale oamenilor, în așa fel încât să țină seama de salariile pe care le au - și aceste salarii, din păcate, nu sunt încă la nivelul cerințelor, datorită deficiențelor mari existente în economie. La stabilirea acestor chirii, Guvernul va trebui să aibe în vedere corelarea cuantumului chiriei cu salariile pe care le realizează diverse categorii de oameni: salarii mai mici, salarii medii sau salarii mai mari.

În concluzie, grupul nostru parlamentar va susține acest proiect de lege pe care începem să-l dezbatem astăzi.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Emil Roman. Va urma domnul deputat Stancov.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Emil Roman:

Domnul președinte,

Doamnelor și domnilor invitați,

Doamnelor și domnilor colegi deputați,

Era normal ca, după schimbările intervenite în decembrie 1989, și în acest domeniu să intervină o schimbare, schimbare care o reprezintă proiectul de lege și amendamentele și îmbunătățirile pe care comisia și ceilalți colegi le-au adus acestei viitoare legi, care va purta numele de "Legea locuinței".

Grupul parlamentar PUNR își exprimă satisfacția că, în sfârșit, după 7, ani ceea ce părea să dureze la infinit, adică măsuri impuse din afară, decizii luate de altcineva în numele comunității, în numele colectivității, în numele individului, în sfârșit, își găsesc finalul fericit, nefericit, și vor fi înlocuite cu o lege care să pună pe baze noi relațiile noi din societatea românească.

Menționăm și remarcăm în cuprinsul legii mecanisme noi privind construirea locuințelor, folosirea lor, și în primul rând faptul că se prevăd și pe mai departe a se construi locuințe cu caracter social.

Ceea ce ne bucură în mod deosebit este faptul că, în sfârșit, viitorul locatar sau proprietar al locuinței poate să-și exprime dorința, poate să-și exprime în mod normal ceea ce el ar vrea, sau cum el ar vrea să-i fie locuința, deci să se termine cu acel dirigism îngust, strict, care ne era impus nouă, tuturora.

Bineânțeles, va trebui să se opereze și la nivelul mentalității viitorilor proprietari și locatari, dar mai ales chiriași, acelora care nu-și pot permite să-și cumpere pentru moment sau într-un viitor apropiat o locuință, să-și schimbe mentalitatea pe care am moștenit-o și pe care o avem, din nefericire, încă, destul de mulți dintre noi și cu care venim din vechiul regim, așteptând să ni se dea, să ni se ofere și noi să ne instalăm doar într-o locuință mai mult sau mai puțin corespunzătoare.

De aceea, găsim că acest proiect este bun și nădăjduim că prin acceptarea amendamentelor pe care și alte grupuri parlamentare le-au adus, le-au propus, va fi în sfârșit, o lege cu un caracter superior, cu un caracter potrivit momentului pe care România, societatea noastră îl trăiește.

Sunt convins că, în baza acestei legi, se va putea redacta și un nou regulament al asociațiilor de locatari, care sunt confruntate astăzi cu o seamă întreagă de neajunsuri, urmare existenței unui regulament vechi, depășit, îngust.

De aceea, noi, Grupul parlamentar PUNR, vom vota acest proiect, bineânțeles, cu îmbunătățirile care au fost aduse acestuia.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Stancov. Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul George Iulian Stancov:

Stimați colegi,

Discursurile anterioare mă obligă și chiar mă motivează să ies din texte emoționale și, pentru început, constat că această problemă, oricât am încerca s-o apropiem, s-o politizăm, nu are decât o singură culoare - culoarea interesului național.

Fac această precizare de la început, pentru a nu intra într-un alt discurs, care să comprimită ideea, și anume că unii au făcut și alții n-au făcut.

Important este că, la momentul la care dezbatem proiectul, nu atât de târziu pe cât s-ar părea, avem de-a face cu o situație politică discutabilă, într-un context bine definit, în care se pune problema chiar cinstit, chiar cu toată onestitatea, să apelăm la ceea ce se cheamă consensul cu bună-credință, și nu de dragul demonstrației. Pentru că altfel, oricât ar încerca o majoritate deja discutabilă să susțină că are meritul și are forța să treacă acest proiect de lege, răspunsul este cel pe care cred că vi l-am dat, împreună vom reuși să înțelegem necesitatea adoptării acestui proiect și acest "împreună" trebuie să aibă nuanța lui de seriozitate, și nu de "la grămadă". Și această proiectare pe care noi ne-o propunem, pentru viitorul măcar apropiat, nu trebuie să ne ducă cu gândul la mecanismele trecutului, nu suntem adepții lăsării în derivă a problemei locuinței, cu atât mai mult a categoriei locuințelor sociale.

Ne propunem, deci, ca acest proiect să nu omită, ci chiar să comită onorabila înțelepciune de a implica puterea statului, a Guvernului în această gravă problemă, care nu este numai de sistem, ci chiar este de rezonanță globală. Criza locuinței nu este o criză numai de sistem, poate este o defecțiune între sisteme, dar ceea ce este important pentru noi - și cred că nu greșesc când spun "noi" fără să politizez - este un alt aspect: acela de a nu ne îmbăta cu diferite parfumuri.

Este evident că acest proiect oferă generos, în litera lui, diferite soluții care, probabil în practică, vor da satisfacții. El, însă, este parte dintr-un mecanism care preponderent trebuie să fie născător de efecte, pe care acest proiect să le preia.

Cu alte cuvinte, oricât ne-am imagina noi că proiectul va funcționa acolo, undeva, înspre cetățean, dacă economicul, cu alte proiecte care să dea efect economic, benefic României nu va funcționa, vom constata că tot triumfalismul unora dintre cei care-și permit astăzi să vadă orizontul foarte învăpăiat se prăbușește. Poate că asta ne costă cel mai mult. Ne încântăm și ne încântă textul de astăzi.

Este o rugăminte, deci, să urgentăm, sunt totuși suficiente aspecte de dezbătut, încât în această legislatură și la acest sfârșit de mandat să nu dăm sentimentul că ne jucăm de-a campania electorală și să înțelegem că acest proiect are și deficiențe, dar că, așa cum este el, născut din deficiențele noastre de înțelegere a lucrurilor, este absolut necesar. Nu pentru a veni și a face din legea asta legea tuturor problemelor locative, ci pentru a încerca să punem, nu pe baze noi, pe baze normale, gândite, problema fundamentală a asigurării, să zicem, a unei locuințe decente. Ca o dovadă că noi am înțeles ce înseamnă traiul decent, așa cum este definit, ca un concept constituțional, ca o garanție constituțională.

Problema locuințelor pentru tineret nu este o problemă numai pentru tineret; este o problemă pentru ceea ce se cheamă societatea românească, în general.

Problema locuințelor sociale nu este o problemă pentru săraci, ci este o problemă care să-i preocupe pe cei mai bogați și nu cred eu că statul este cel care e bogătașul național, ci acolo, undeva, trebuie să găsim resorturile și determinările și stimulii care să-i determine pe cei înstăriți să stimuleze politica de construcție a locuințelor sociale, nu a locuințelor precare calitativ și a acelora care să fie până la urma urmei făcute cu iz electoral, dar care să ne coste mai mult decât ceea ce ne propunem.

Sub aspectul acesta, noi vom susține acest proiect de lege. El este atât de firesc, încât ar fi nefiresc să auzim pe cineva că se opune categoric, după cum este firesc să nu combatem un anumit tip de control la nivel național. Este vorba aici și de arhitectură, de urbanism și până la urma urmei de respectul pentru cei cărora li se adresează efectul acestei legi. Controlul, nu în sensul dirigist, dar în sensul, să zicem, al unei politici care să nu transforme România într-un fel de Românie post-belică, în care se construia la grămadă, discutabil calitativ, dar de dragul de a asigura un acoperiș. Să ieșim din conceptul construcției sărace, să construim măcar pentru 100 de ani. Cam cum s-a construit într-o vreme, de vreme ce astăzi mai există locuințele de atunci. Măcar pentru atât.

Vă mulțumim și vom susține acest proiect.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Ciumara, pentru două întrebări adresate domnului ministru Marin Cristea.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Mircea Ciumara:

Îl rog pe domnul ministru să dea niște explicații tehnice. Probabil că a calculat la minister cât va costa chiria dacă se aplică această lege, pentru că după calculele rudimentare ale mele, la art.30, chiria la un apartament cu 3 camere va ajunge la 130-140 de mii de lei pe lună?

Și dacă poate să ne spună, și cât va costa să-ți construiești un apartament pe viitor, dacă se aplică această lege? Ca să știm exact ce votăm.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnul ministru Marin Cristea. Dacă vreți să răspundeți?

 
 

Domnul Marin Cristea:

Domnule președinte,

La această întrebare de valoare, în lege nu am exprimat decât, să zic, principiile în care se vor determina chiriile pentru locuințe, în general chiriile comerciale și pentru locuințele sociale.

În mod normal, chiria de la locuința socială nu va depăși 10 la sută din venitul net al întregii familii care va ocupa această locuință cu chirie socială, respectiv subvenționată, diferența fiind subvenționată. Chiria comercială estimată de noi la un apartament de 3 camere în structura asta se ridică la circa 80-90 de mii, dar vorbesc acum, și nu determinat pe elementele etapei în care ea va fi definită, pentru că nu se propune schimbarea chiriilor comerciale la această oră, prin această lege, ci atunci când se va hotărâ de către Parlament, atunci se vor determina chiriile.

În legătură cu costul, să zic al locuinței, cu exigențele minimale care sunt exprimate aici, se situează în jur de 800-900 de mii de lei m.p. util, asta înseamnă în jur de 56-60 de milioane de lei o astfel de locuință.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marin Cristea:

Am mai făcut un calcul și poate că acesta ar fi trebuit: o rată maximă la o astfel de locuință, pe 20 de ani, cu 5 la sută, vorbesc integral creditul, fără avans, dat tinerilor sau celor cu venituri modeste, s-ar situa la maximum în jur de 200-260 de mii; iar dacă avansurile sunt până la 30 la sută, atunci coboară.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc, domnule ministru.

Stimați colegi,

Vă propun să începem examinarea pe articole a proiectului de lege.

Să începem cu titlul legii. Dacă sunt observații?

Dacă nu, supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, titlul legii a fost aprobat.

În ceea ce privește preambulul. Nu știu cum să-l calific altfel; deci este un text introductiv.

Dacă sunt observații în legătură cu acest text?

Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul I - "Dispoziții generale". Dacă sunteți de acord cu titlul?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1. Vă rog să observați că comisia a pregătit un raport, în care aveți, pe articol, succesiune de texte și voi supune votului dumneavoastră, de fiecare dată, acolo unde este cazul, varianta comisiei. De exemplu, la art.1, există o modificare propusă de către comisie.

Dacă sunt observații?

Dacă nu, supun votului dumneavoastră art.1, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Voi pune în discuție articolele în ansamblu. Dacă există observații la vreunul dintre alineate sau la unul dintre paragrafe, vă rog să interveniți atunci când anunț numărul articolului.

La art.2, dacă sunt observații?

Da. Domnul deputat Ștefan Cazimir.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

În cuprinsul art.2, sunt formulate o seamă de definiții. În general, o definiție se dă în formă nearticulată, regula fiind respectată la lit.a): "construcție alcătuită din una sau mai multe camere". La celelalte litere - de la b) până la h) -, definițiile sunt date în formă articulată și cred că ar trebui să trecem la nearticulat. Deci, peste tot unde apare "locuința" să scriem "locuință".

A doua observație, tot la lit.a). Nu mi se pare potrivită formularea "care să satisfacă cerințele de locuire". Este ca și cum nu le satisface cu adevărat, ci doar ar trebui să le satisfacă. Și vă propun să reformulăm: "care satisface cerințele de locuire ale unei persoane sau familii".

La lit.b), pentru consecvență cu redactarea tuturor celorlalte litere, propun eliminarea celor trei cuvinte de la început: "se consideră convenabilă", că așa ar fi trebuit la toate - "se consideră construcție... se consideră ..." și așa mai departe; "locuință care, prin gradul de satisfacere, ..." și așa mai departe.

Și, în sfârșit, la lit.h), o simplă corectare de o literă, dar este o formă care circulă în mod nejustificat: "destinată odihnei și recreării" - și nu "recreerii"; verbul "a crea", "a recrea"; infinitivul lung - recreare, recreării.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentele domnului deputat Ștefan Cazimir.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.2, cu aceste modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3. Dacă sunt observații?

Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul II - "Dezvoltarea construcției de locuințe".

Titlul acestui capitol.

Dacă sunteți de acord cu el?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4. Dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5. Dacă sunt observații?

Domnul deputat Ștefan Cazimir.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Ținând seama că alin.3 începe cu "Aceste locuințe ...", mi se pare preferabil să unificăm alin.2 și 3. Deci, 3 să fie înglobat în 2 și să fie în total două alineate.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul Bara.

 
 

Domnul Liviu Bara:

Domnule președinte, așa cum observați, alin.2 are o anumită idee, în legătură cu suprafețele, și alin.3 are o altă idee. Deci, sunt separate complet două idei diferite. Din cauza aceea am și făcut noi două alineate. Deci, nu suntem de acord.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Ștefan Cazimir avea dreptate sub un anumit aspect. Când spui "aceste locuințe", sigur, faci o anumită definire, continui o anumită idee. Dar, pentru fond, cred că domnul Bara are dreptate. Și atunci, chiar dacă sub aspect strict formal observația este corectă, poate să ținem seama, de această dată, de rațiunile de fond; "aceste locuințe", ca să fie identificate, pentru că este vorba de cele de la alineatul anterior.

 
 

Domnul Marțian Dan (din sală):

"Locuințele prevăzute la alin.1..."

 
 

Domnul Adrian Năstase:

"Locuințele prevăzute la alin.1 .."

Domnule Bara, sunteți de acord? Ca să nu apară acest ...

 
 

Domnul Liviu Bara (din sală):

Da, de acord.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da? Deci, "Locuințele prevăzute la alin.1 ..."

Supun votului acest amendament pentru alin.3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului art.5 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6. Dacă sunt observații?

Domnul deputat Ștefan Cazimir.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

N-aș vrea să se creadă că sunt un om ranchiunos, dar art.6 îmi permite să-mi iau revanșa, pentru că este vorba din nou de folosirea nepotrivită a unui adjectiv demonstrativ, pronume demonstrativ: "acestora".

În varianta de la Senat: "locuințe avariate de seisme, aflate în proprietatea acestora", deci locuințe aflate în proprietatea seismelor. Dincoace, hotărârile: HCM 1650, 69 și așa mai departe, din nou "aflate în proprietatea acestora", deci aflate în proprietatea hotărârilor.

Soluția pe care v-o propun este să luăm întregul grup de cuvinte "aflate în proprietatea acestora", înlocuind pe "acestora" cu "lor", și să transferăm aceste cuvinte după "locuințelor" menționate în rândul 2: "Persoanele juridice române care investesc din profit pentru punerea în siguranță a locuințelor, aflate în proprietatea lor, avariate de seisme, precum și ...." textul mergând mai departe.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Punctul de vedere al comisiei? De acord, da?

Supun votului acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul deputat Nestor Călin.

 
 

Domnul Nestor Călin:

Domnilor colegi,

Și la art.6 este vorba de scutiri de impzite. Și, sigur, când este vorba de cifre, trebuie să fim foarte exacți.

De aceea, cred eu că s-ar putea adăuga un nou alineat, și anume, să rezulte din textul de lege că scutirea aceasta importantă de impozit cu 75 la sută să se întindă pe perioada edificării construcției, ca să nu existe nici un fel de confuzii, să nu existe nici vreo cale de eludare a Legii fiscale de către unii întreprinzători, care pot să înceapă să edifice construcții, să le abandoneze, să .... Deci, trebuie să existe ceva precis.

Aș ruga să fiți de acord să se adauge la finalul art.6 "pe perioada edificării construcției".

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere comisiei?

 
 

Domnul Liviu Bara:

Domnule președinte, noi așa am înțeles. În legătură cu "edificarea construcției", așa cum observați, conform HCM-urilor din 1969, acestea sunt niște clădiri care erau de confort 3 și 4 deci, construcția numai se reamenajează. După cum spune dânsul, ar trebui să luăm o construcție de la început până se termină.

Deci, din acest punct de vedere, eu cred că nu mai trebuie această completare, fiindcă construcțiile, conform acestor HCM, deja există; li se îmbunătățește confortul, numai.

Dacă domnul coleg, prin "edificarea construcției" a înțeles o construcție nouă, care începe de la fundație și până se termină, mare parte din acestea, sau 90 la sută din clădirile la care se referă acest articol nu sunt în această situație.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Nu, cred că domnul deputat se gândește la soluția de principiu pentru alte locuințe. Aici, este vorba, însă, de o situație specială, în care este vorba de locuințe afectate de seisme. Deci construcțiile există.

 
 

Domnul Liviu Bara:

Și cele care sunt de confort 3 și 4, conform HCM-urilor.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Exact. Aici trebuie doar reparate. Deci, nu cred că aici era justificată intervenția dumneavoastră. Poate la un alt articol, unde vom discuta chestiunea de principiu pentru construcții de locuințe.

Domnule deputat, mențineți amendamentul?

 
 

Domnul Nestor Călin (din sală):

Da.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Dacă îl mențineți, îl pun la vot.

Vreți să interveniți la această chestiune?

Domnul deputat Dejeu. Atunci, voi da cuvântul și domnului deputat Ana; și domnul Olteanu, dacă dorește. Chestiunea este atât de evidentă, încât nu cred că ....

 
 

Domnul Gavril Dejeu:

Potrivit prevederilor de la art.5, la care se face trimitere, nu are importanță perioada de timp la care se referă plata, ci are importanță dacă plata este afectată investițiilor prevăzute de text. Și atunci, investitorul sau proprietarul va trebui să facă dovada că a plătit o sumă de bani din profitul său, în scopul cutare. Nu are interes atât data la care s-a făcut plata, ci scopul ei.

Și atunci, amendamentul rămâne fără obiect.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da, sigur, așa este.

Domnul deputat Ana.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Evident că amendamentul nu poate fi luat în considerare, pentru că textul art.5, rândul al treilea, arată clar perioada: anul fiscal respectiv.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Domnule deputat, mențineți amendamentul?

 
 

Domnul Nestor Călin:

Da.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Îl mențineți.

Îl supun la vot.

Cine este pentru? Un vot pentru. Vă mulțumesc.

Insuficient pentru aprobare.

Supun votului dumneavoastră art.6, cu amendamentul acceptat anterior, din partea domnului deputat Ștefan Cazimir.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7. Dacă sunt observații?

Da. Domnul deputat Ștefan Cazimir.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Textul de la sfârșit, după lit.d), "persoanele din categoriile nominalizate": de acest verb și adjectiv se abuzează în ultima vreme și este foarte adesea folosit impropriu, uitându-se faptul că "nominalizat" este altceva decât "numit", sau "desemnat", sau "menționat".

În contextul de aici, vă propun să înlocuim "nominalizate" cu "menționate".

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Cum anume? Iertați-mă. Deci ...

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Am propus ca la ultima frază, "persoanele din categoriile nominalizate", să înlocuim "nominalizate" cu "menționate"; ultima frază din pagina pe care o avem sub ochi.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da, da. Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații față de acest amendament?

Dacă nu, supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul deputat Bălan.

 
 

Domnul Corneliu Bălan:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Cred că ar fi o discriminare ca tinerii necăsătoriți, până la vârsta de 35 de ani, să nu poată beneficia de această lege. Pentru că legea spune: "tinerii căsătoriți care, la data contractării locuinței, au fiecare vârsta de până la 35 de ani".

Propun "tinerii căsătoriți sau necăsătoriți"; pentru că unii nu sunt căsătoriți. Să poată beneficia și dânșii să-și facă o garsonieră. Deci, la art.7, pct.a).

Și mai am ceva. Tot la acest articol, domnilor colegi, mai am două amendamente. La alin.2, "persoanele din categoriile nominalizate la lit.a)-c) beneficiază de o subvenție de la bugetul de stat în limitele prevederilor bugetare anuale, în raport de venit, de până la 30 la sută". Or, această limită, subiectiv, va crea mari nemulțumiri și propun să fie de 20 până la 30 la sută. Și în acest caz nu vor fi prea multe subiectivisme și prea multe reclamații în acest sens și atunci, cred că este o limită convenabilă și corectă, după părerea mea.

De asemenea, după alineatul 2, de care vă vorbeam, propun un al treilea, un alineat 2 bis, dacă vreți, având în vedere că tinerii căsătoriți până la 5 ani nu pot să facă acumulări bănești pentru a plăti acest avans de 10 la sută, pentru că știți și dumneavoastră, pornesc de la lingură, cearceaf și așa mai departe, dacă totuși statul de la buget asigură subvenția de 20 la 30 la sută propun ca avansul minim de 10 la sută, pentru că până la urmă tot de la el vine, să se deducă din subvenția de la buget. Adică dacă are dreptul de 30 la sută să beneficieze de 20 la sută subvenția de la buget, iar 10 la sută să se constituie în avans.

Ar fi un avantaj deosebit pentru tinerii care nu au putut să facă o rezervă, o acumulare bănească pentru plata acestui 10 la sută. Deci, lor nu li se dă absolut nimic, atât că subvenția se diminuează cu 10 la sută, avansul pe care trebuie să-l primească tinerii.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da, vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei? Sunt 3 amendamente, le cunoașteți, le-ați reținut, vă rog să le luați, să le comentați.

 
 

Domnul Liviu Bara:

In legătură cu primul amendament, domnule președinte, tinerii căsătoriți și necăsătoriți, sigur, unul din punctele de bază al legii este tocmai ajutorarea tinerilor căsătoriți, deci la întemeierea noilor familii. In momentul când am introdus și acești "tineri căsătoriți și tineri necăsătoriți", deci intră absolut toți cei care au probabil între 18 și 35 de ani și nu șțiu ce buget ar trebui să aibă această țară, încât să poată să realizeze asemenea locuințe. Noi, efectiv, am vrut prin lege sau prin acest articol, și inițiatorul și noi, am gândit ca această lege să faciliteze și să ajute pe cei care își întemeiază o familie. Măsura în care există anumiți tineri, cum au mai fost și anumite întrebări, care într-adevăr nu se pot căsători, din anumite motive, să spunem chiar și pentru ca sunt handicapați, tocmai din acest punct de vedere, numind această categorie, noi am introdus la punctul d), așa cum vedeți, "stabilite de consiliile locale, dacă sunt cazuri speciale".

Din acest punct de vedere, eu cred că primul amendament nu poate fi acceptat.

In legătură cu limitele prevăzute de bugetul de stat pentru dobândă, 20 la sută - 30 la sută, e o situație..., noi oricum am acordat niște facilități, ați văzut, începând cu 5 la sută din dobândă cu asigurarea unor..., de 75 la sută - vorbesc de creditele respective - măsura în care această propunere de 20 la sută până la 30 la sută, eventual, trebuie s-o discutăm, eu nu pot să hotărăsc singur în legătură cu aceasta. Facilitățile pe care le-am discutat noi, împreună și cu inițiatorul, eventual dacă își spune și dânsul părerea, dar consider că este o situație pe care eventual putem s-o discutăm, dacă ne-o dați la comisie s-o discutăm mai pe îndelete puțin, fiindcă deja este o problemă de fond.

Aceeași situație este și cu cea de 10 la sută până la 5 ani avansul minim, este o situație care, în primii 5 ani de la căsătorie acest avans minim să fie... Noi, aceste propuneri, ați văzut domnule președinte, să ne înțelegeți,toate aceste propuneri au fost cuprinse în amendamentele propuse de către PUNR, însăși în inițiativa lor și chiar și în amendamentele propuse la comisie, în afară de aceste 3, cel puțin în cadrul comisiei nu au fost prezentate.

În mare, am ținut cont de ele, dar aceste două propun, dacă considerați și dacă ascultăm și părerea inițiatorului, eventual să le putem discuta după prima pauză în comisie, dacă nu să..., noi nu suntem de acord cu ele ca și comisie, fiindcă implicațiile sunt destul de mari, iar eu, cel puțin acum, în acest moment nu pot să le cuantific.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da, domnul deputat Munteanu.

 
 

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În ceea ce privește amendamentele 2 și 3 propuse de domnul deputat, hotărârea cea mai înțeleaptă este cea sugerată de vicepreședintele comisiei, domnul Bara, să ni se permită ca în următoarea pauză să avem o scurtă discuție, atât cu propunătorul amendamentului, cât și cu inițiatorul proiectului de lege.

În ceea ce privește primul amendament, care evident se referă la o discriminare care în fond nu are justificare, nu se poate argumenta împotriva ei decât lipsa momentană, să spunem, de resurse financiare, dar parcă textul de lege nu ar trebui să conțină această diferențiere în cadrul aceleiași categorii. Este vorba de tinerii care au nevoie de aceste facilități și în consecință îmi permit să vă rog să-l supuneți la vot.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul deputat Dan Marțian.

Aveți cuvântul, domnule vicepreședinte.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Chestiunea pe care o discutăm și pe care a ridicat-o colegul nostru, domnul deputat Corneliu Bălan, este foarte importantă. Numai că dacă noi nu vom înțelege mai profund filozofia acestei legi și anumite premise pe care ea vrea să le așeze la temelia procesului de relansare a construcției de locuințe și de a veni mai ales în sprijinul tinerelor familii, riscăm, după părerea mea, să adoptăm niște soluții care vor fi foarte atrăgătoare, dar care nu vor putea produce efecte benefice, în sensul unei efective relansări a construcției de locuințe, pentru că mijloacele acordate pentru această relansare vor fi limitate. Or, dacă noi nu luăm în considerare cel puțin două exigențe, una - acordarea unor facilități pentru tinerii căsătoriți, -putem discuta și în legătură cu cei necăsătoriți-, care au ambii până la vâsta de 35 de ani, din partea statului, și acest articol prevede aceste facilități, dacă nu îmbinăm această exigență cu a stimula economisirea în vederea construirii de locuințe, chiar de către acești tineri căsătoriți și cu resurse totuși mai limitate, riscul mare care este va fi următorul.

Vom avea de la bugetul statului surse limitate, și în loc să beneficieze un număr mai mare de tineri căsătoriți va beneficia un număr mai mic. Din acest punct de vedere, eu rog foarte mult să nu ne facem iluzii.

În acest an mi se pare că sunt prevăzute în jur de 300 și ceva de miliarde de lei pentru susținerea construcției de locuințe în bugetul statului, în anii viitori probabil vor crește, îmi vine greu să spun care va fi ritmul acestei creșteri, dar dacă nu stimulăm economisirea în vederea construirii de locuințe și mergem pe formula pe care o propune domnul Bălan, vom ajunge în această situație: dăm niște facilități în plus față de cele care există, și vreau să spun că sunt foarte consistente, puteți compara legislațiile din alte țări europene, cu situație economică mult mai bună decât a noastră, și nu veți găsi facilități atât de întinse. Iar dacă la acestea mai adăugăm unele și nu stimulăm economisirea, rezultatul va fi reducerea numărului de tineri care beneficiază, reducerea resurselor consacrate din fonduri publice și din economisire în vederea construcției de locuințe. Or, putem face acest lucru, dar atunci să anticipăm foarte exact care sunt consecințele. La ora actuală sunt în țară peste un milion de cereri de locuințe. La ritmul pe care îl avem noi de 300, hai să spunem, 350-400 de miliarde, la costurile pe care le-a anunțat, ați văzut 800 de mii, 900 de mii de lei pe metrul pătrat, posibilitatea de a satisface aceste cereri de peste un milion este foarte redusă și se va întinde foarte mult. Și atunci, eu cred că este echitabil ca societatea să dea sprijin tinerelor familii să dea acest ajutor foarte consistent, dar în același timp trebuie o anumită angajare și a tinerilor și a familiilor lor, în vederea economisirii, pentru a rezolva una din problemele cardinale ale vieții și existenței- obținerea unei locuințe.

De aceea, eu am rezerve față de propunerea domnului Bălan, numai pornind de la considerentele pe care le-am enunțat mai sus. Și-l rog în această privință să-și spună părerea și inițiatorul.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Eu vă propun ca acest articol să fie discutat în prima pauză, la ora 11, de către comisie, inițiator și cel care a propus amendamentele. Și vă rog să îl lăsăm deocamdată în suspensie, vom reveni la el atunci când vom discuta imediat după pauză aceste amendamente, dar, evident, vă atrag atenția asupra unor aspecte regulamentare, fiind vorba de amendamente de fond, care au implicații importante, ele trebuie văzute și prin prisma efectelor și implicațiilor financiare.

De aceea..., nu, domnule ministru, veți discuta la comisie, este foarte clar. Dacă sunt bani nu va fi nici o problemă și sigur că este foarte bine. Dacă nu, să nu ne prefacem că dăm niște facilităti și apoi să nu ne putem onora promisiunile. Asta este chestiunea, chiar dacă... Sigur, ar fi foarte bine să rezolvăm toate aceste probleme. Trebuie să vedem care sunt prioritățile. Dar, veți decide lucrurile la ora 11, în cadrul comisiei.

Trecem la art.8. Dacă sunt observații la art. 8? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 10. Dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 12 în noua numerotare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 13. Domnul deputat Ștefan Cazimir.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

În enunțul propus de comisie avem două subiecte - "deschiderea finanțării și începerea lucrărilor", iar predicatul este la singular - "se face". Pentru a evita dezacordul vă propun înlocuirea cu verbul "se efectuează", care prezintă avantajul de a avea aceeași formă și la la persoana a III-a singular și la persoana a III-a plural.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Comisia este de acord? Da.

Supun votului acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului art.13 în numerotarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.14. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15. Domnul deputat Ștefan Cazimir.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

De data asta intervin cu sfială și rog să fiu iertat pentru eventuala probă de ignoranță pe care o voi da. Verbul "se fundamentează" mie personal îmi evocă limba de lemn și mi se pare că este lipsit atât de încărcătură juridică, cât și de încărcătură tehnică. Dacă lucrurile stau altminteri sunt gata să retrag orice obiecții.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Aveți o propunere?

 
 

Domnul Stefan Cazimir:

Nu. Altceva -"se definitivează", "se aloca", "se atribuie" Orice altceva.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Punctul de vedere al comisiei.

Da, domnule Bara?

 
 

Domnul Liviu Bara:

Domnule președinte,

Cei de la Comisie de finanțe știu, este un termen consacrat, deci "Bugetul anual se fundamentează pe baza propunerilor..." Este un termen consacrat, deci nu ...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Deci, îl mențineți, da?

 
 

Domnul Liviu Bara:

Sigur.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Bun.

Domnule deputat...era de fapt doar o întrebare.

În aceste condiții supun votului dumneavoastră art. 15 în formularea comisiei. Nu, 15 în numerotarea comisiei, deci mergem acum pe numerotarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17. Aveți o observație, domnule deputat? Da, vă rog.

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

Stimați colegi,

La art.17 în numerotarea comisiei se formulează definiția familiei și ca termeni componenți ai definiției se arată că prin familie se înțelege - urmează o enumerare - "copiii, precum și părinții soților care gospodăresc împreună". O să mai găsim o referire la familie și termenii ce compun familia mai departe, în art.26 lit.b). Dacă comparăm aceste două texte ale aceleeași legi constatăm că între ele se ivește o neconcordanță și atunci apare necesitatea ca în cuprinsul aceleiași legi cel puțin să stabilim concordanța...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

La care dintre texte? Iertați-mă.

Deci,

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

Art.26 lit. b).

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da.

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescui:

Este acolo. La art. 26 lit.b), în loc de "copii" o să găsim "descendenții", iar în loc de "părinți" o să găsim "ascendenții". Pentru că în mod organic se întâmplă, în realitate, ca în cadrul familiei să trăiască și bunicii, uneori și străbunicii, sau nepoții și uneori și strănepoții, sunt de părere că formularea de la art.26 lit.b) este mai realistă și în concordanță chiar cu Codul civil, legea de bază, și să optăm pentru enumerarea întâlnită în art.26 lit b), adică în loc de "copii" să folosim formularea "descendenții", iar în loc de "părinți" - "ascendenții".

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei?

Dar ca formulare, domnule deputat Ștefan Cazimir. "Prin familie în sensul prezentei legi se înțelege soțul, soția, copiii" sau "se înțeleg"? Care este formularea corectă. Sună puțin cam... Este vorba de familie.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

"Se înțelege" . Așa este corect.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Nu, v-am întrebat, pentru că... Bun, haideți să vedem deocamdată pe fond care este soluția și de ce articolul figurează aici și nu între articolele de la începutul legii?

 
 

Domnul Liviu Bara:

Da. Am să vă răspund întâi dumneavoastră, domnule președinte.

La începutul legii am considerat definițiile pe care le-am dat pentru locuințe, exact ce înseamnă locuințe. Sigur că noi aici, nu știu dacă este chiar o definiție. Noi mai mult am specificat, în cadrul acestei legi, ce am considerat noi că este o familie. Probabil că în Codul civil este dată altă definiție, în Codul familiei este dată alta, noi am considerat că în cadrul acestei legi familia este formată din soț, soție, copii și părinții acestora. Acum, sigur dacă domnul coleg propune și bunicii și străbunicii și nepoții și strănepoții, dar familie noi am considerat că aceasta este, cum să spun, familia este formată numai din copii, soț, soție și părinți. În măsura în care se consideră strănepoți și nepoți sau bunici, consider că deja, atât de largă este această definiție, încât până la urmă..., sigur că, aș dori totuși și în acest caz și în celălalt caz, domnule președinte, să își spună părerea și inițiatorul. Noi așa am considerat, în măsura în care se consideră ca să mai introducem și alți membri...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Am înțeles. Punctul de vedere al domnului ministru. Înainte însă îi dau cuvântul domnului deputat Dan Marțian.

Aveți cuvântul.

Imediat, domnule Diaconescu.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă noi cercetăm cu atenție legislația noastră, cel puțin de când s-a creat Parlamentul, în 1990, vom vedea că în ceea ce privește definirea familiei, avem mai multe definiții. Pe fond, ele sunt convergente. Dar în funcție de specificul de reglementare dintr-o lege sau alta intervin unele nuanțe și adecvări.

Avem, de exemplu, dacă vă veți uita la Legea nr.18, o definiție a familiei potrivit materiei care este supusă reglementarii în acea lege. Mi se pare că avem, de asemenea, la ajutorul social, nu sunt foarte sigur, nu am cercetat, acum m-am gândit, când s-a ridicat această problemă, acolo avem definită, de asemenea, noțiunea de familie pornind de la procesele și problemele pe care vrea să le reglementeze acea lege. Aici avem o definiție a familiei pornind de la exigențele care țin de rezolvarea unor probleme privind locuința. Și, din punctul acesta de vedere, mie mi se pare că definiția pe care o avem aici este corespunzătoare. Are forță operațională, concretizează foarte exact care este noțiunea, accepțiunea de familie pentru acele probleme pe care trebuie să le reglementăm prin această lege.

Dar, în această privință, domnule președinte, vă rog să fiți de acord, de fapt dumneavoastră ați anticipat, să ascultăm mai în detaliu și punctul de vedere al inițiatorului. Dar, eu am ridicat această chestiune. Una este definiția din Codul civil, care este, ca să spunem, o definiție generică, în raport cu care, în funcție de specificul unor raporturi pe care le reglementăm prin alte legi, se pot aduce anumite precizări și mi se pare că suntem în prezența unei atari situații.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al ...

Doar o clipă, domnule ministru, să-l lăsăm o clipă pe domnul Diaconescu să ne explice până la capăt argumentele sale.

Vă rog să așteptați o clipă.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

Domnilor deputați,

Respect toate opiniile care s-au formulat aici, ca întotdeauna și ca și pe viitor. Dar trebuie observat că în ceea ce s-a explicat până acum s-a făcut referire numai la art.17, și domnul deputat Dan Marțian are perfectă dreptate că în funcție de obiectivul fiecărei legi organice găsim definiții. Dar niciodată în cuprinsul aceleași legi nu vom găsi, și aici nu s-a răspuns, niciodată în cuprinsul aceleeași legi nu vom găsi termeni care să nu concorde. Or, atunci ce facem, dacă la art.17 găsim definiția pe care, hai să spunem că o acceptăm, dar ce facem și ce vor face practicienii, ce vor face părțile contractante, când se vor izbi mai departe de art. 26 lit. b), atunci ce sens și ce înțeles, ce cuprins, ce extindere îi vor da definiției de la 17?

Observați dumneavoastră? Asta nu este permis. Adică în cuprinsul aceleeași legi nu se poate.

Dacă vreți să păstrați definiția, păstrați-o, dar atunci modificați și dați aceeași extensie și art.26 lit.b) și o să vedeți că nu va mai fi tot atât de convenabil.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da, vă mulțumesc.

Domnul deputat Vintilescu.

 
 

Domnul Teodor Vintilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi,

Dacă acest articol sună "părinții și copiii", el nu duce la excluderea bunicilor? Mai fac parte din familie ceilalți? Nu. "Părinții, soții și copiii"- clar.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul deputat Munteanu.

Aveți cuvântul, domnule.

 
 

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

V-am cerut permisiunea, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, ca să semnalez un aspect, tocmai pentru ca domnul ministru să poată să susțină punctul de vedere în cunoștință de cauză. Vedeți, în virtutea faptului că fiecare lege specială poate să definească într-un mod specific înțelesul unei noțuni cu care se operează în corpul legii respective, vă rog să rețineți faptul că la acest articol - definiție, nr. 17, ceea ce este caracteristic este: "cei care gospodăresc împreună". Din acest punct de vedere, observația pe care domnul deputat Diaconescu a făcut-o poate fi luată în considerare, la urma urmelor sunt situații, sunt destule situații când bunica gospodărește împreună cu nepotul care este titularul, să zicem, beneficiarul unui contract de închiriere, pentru că mai departe este vorba de așa ceva. Deci, în acest sens, de fapt, vă rog să aveți în vedere modul în care este definită familia, pentru că aceasta este nota caracteristică: "gospodăresc împreună".

Mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului?

 
 

Domnul Marin Cristea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu nu am decât să mă înscriu exact în explicația dată de domnul Marțian și domnul Munteanu, de ultimă oră, aici este vorba de cei care astăzi locuiesc împreună într-o familie și doresc să-și construiască o nouă locuință în spiritul și în litera art. 7, care determină, să zic, dimensiunile sau exigențele locuinței pe care doresc să o construiască împreună. Aceasta este noțiunea.

Deci, este exact explicația, fără alte amendamente, pe care a dat-o domnul Munteanu în ultima intervenție, și anterior și ceilalți inclusiv domnul ... Deci, nu definesc familia ca, eu știu, în Codul civil sau de altă natură, ci cei care gospodăresc, trăiesc împreună din familia asta și doresc să-și facă o locuință nouă.

 
 

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Deci, "locuiesc și gospodăresc".

 
 

Domnul Marin Cristea:

Da, acesta este unul dintre lucruri.

Al doilea, legat de art.26, acela se referă de fapt la cei care au închiriat împreună în familie și unii părăsesc sau dispar din viață și rămân beneficiari ai contractului de închiriere ori ascendenții, ori descendenții care au locuit împreună, și nu alții. Deci, nu dau noțiunea familiei, că s-ar putea ca până atunci să mai dispară cineva din familie; dacă cineva părăsește..., chiria rămâne în favoarea celui cu care a locuit împreună, fie că este ascendent sau descendent. Deci nu are legătură cu ...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Deci, propuneți menținerea textului, da?

Supun votului dumneavoastră textul art.17 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri? Sunt 5 abțineri. Cu 5 abțineri, textul a fost aprobat.

Articolul 18 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 19. Dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-a propus introducerea unui articol nou, art. 20. Este vorba de amendamentul care a fost menționat și de către domnul ministru și de către domnul deputat Bara. Dacă sunt observații în legătură cu acest amendament?

Domnul deputat Teculescu. Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Constantin Teculescu:

Vă mulțumesc.

Aș avea un amendament.

Intr-adevăr, susțin articolul, dar nu pentru asta am ieșit la microfon. Deci, la alineatul care comentează neplata...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da, deci, " ... neplata a 6 rate".

 
 

Domnul Constantin Teculescu:

... "Neplata a 6 rate consecutive..." - nu este destul de clar, este adevărat, îmi însușesc critica dacă mi-o face cineva. Aș propune următorul text: " ... Neplata consecutiv a 6 rate lunare de credit și dobânda aferentă... "

Menționând " ... neplata a 6 rate" nu se înțelege la ce rate se referă.

Pentru preciziune... Da?

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei? De acord.

Inițiatorul? De acord?

Deci, dacă mai sunt observații la acest articol?

Domnul deputat Diaconescu.

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

Articolul 20 cuprinde o enumerare pe litere, făcută pe litere: a), b, c) și așa mai departe. O serie.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Nu, iertați-mă.

Este vorba de un amendament introdus de către...

Am să vă dau cuvântul după aceea.

Supun votului dumneavoastră amendamentul propus de către domnul Teculescu, mai întâi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră acum art. 20, propus de către comisie, cu modificarea acceptată deja. Să-i spunem 19 bis, ca să putem merge mai departe, după aceea. Da? Se face renumerotarea în final.

Supun votului dumneavoastră art. 19 bis, cu amendamentul acceptat anterior.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la art. ... 20.

Domnule Diaconescu, voiați să interveniți?

Da. Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

Am favoarea ca pe aceeași chestiune pe care voiam să o ridic eu, să fi observat același lucru domnul profesor...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stefan Cazimir.

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

Stefan Cazimir, căruia îi cedez microfonul, cu mulțumiri și cu bucurie.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da.

Domnul deputat Stefan Cazimir.

 
 

Domnul Stefan Cazimir:

Politețea domnului Diaconescu începe să rivalizeze cu cea a mandarinilor chinezi.

Lucrurile sunt simple: în tehnica juridică, din câte am învățat în activitatea de mai mulți în comisia cu acest profil (Comisia juridică, de disciplină și imunități), nu se practică formulele și/sau, iar logica acestui context mă face să cred că o formulă perfect acoperitoare ar fi aceasta: " ... Suprafața curților și a grădinilor folosite, în exclusivitate sau în comun". În felul acesta, nu este pierdută din vedere nici una din ipotezele care s-ar putea imagina.

O altă intervenție, este la h). Aici trebuie adăugat un articol genitival: " ... inventarul obiectelor și al dotărilor aferente".

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da.

Punctul de vedere al comisiei? De acord?

Supun votului dumneavoastră aceste amendamente ale domnului deputat Domnul Stefan Cazimir:

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 20.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Da. Vă rog. Aveți dreptate.

Deci, cu unanimitate de voturi, art. 20 a fost acceptat, dar trebuia să supun votului dumneavoastră și titlul Cap. III - "Închirierea locuințelor". Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 21. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 22. Dacă sunt observații?

Domnul deputat Diaconescu.

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

Articolul 22 stipulează că " ... în cazul în care părțile nu convin asupra reînnoirii contractului, chiriașul este obligat să părăsească locuința, la expirarea termenului contractului". Aici trebuia spus " ... termenului"...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

... "Contractual".

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

"Contractual", da.

Îmi permit să memorez, pentru cei care sunt, mai ales juriști, iar pentru cei care nu sunt juriști, să atrag atenția, în limita posibilităților mele, că în sistemul de drept există o instituție - tacita recondictiune. Asta înseamnă că atunci când toate părțile găsesc oportun, găsesc că este folositor pentru părțile contractante - 2, 3, 4, 5, câte or fi - găsesc că este bine să scape de formularistica și de obligațiile încheierii unui nou contract, care să reproducă aceleași clauze, ei în mod tacit, lasă contractul, deși a expirat, și nu mai încheie un contract nou și, prin efectul acestei instituții, contractul se consideră de la sine prelungit.

Mi se pare că textul art. 22, în redactarea pe care am oferit-o în lectura mea, nu ține seama de această instituție, care mie mi se pare că este foarte folositoare, este veche, este verificată și și-a adus foloase.

Rog pe cei interesați, și inițiatorul, și comisia, să reflecteze asupra celor spuse de mine, și, dacă nu cumva față de aceasta găsesc potrivit să pună în funcție și această instituție civilă și să dea altă formulare textului, cu alte efecte.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Da.

Stimați colegi,

Intrăm în chestiuni de tehnică...

Aici, sigur că aveți dreptate, dar sub un alt aspect: dacă ei n-au reușit, sau nu au clauza respectivă, ea nu operează în afara înțelegerii părților.

Da. Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Răsvan Dobrescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Această lege este o lege specială. În raport cu Codul civil, care are o parte întreagă, mai multe capitole, care se referă la contractul de închiriere.

Este de principiu, că întotdeauna, legea specială derogă de la legea generală.

Prin urmare, dacă există contradicții între Codul civil și această lege specială, operează dispozițiile legii speciale.

Dacă textul va rămâne așa, atunci înseamnă că el îl dezavantajează foarte rău pe chiriaș.

În raport de prevederile Codului civil, care prevede posibilitatea tacitei relocațiuni, sau reconducțiuni a contractului de închiriere, care-i permite chiriașului să continue să ocupe acea locuință și eu cred că nu aceasta este voința dumneavoastră politică, ca să-i creați o situație mai rea chiriașului, prin această lege, decât situația de care el se bucură prin dispozițiile Codului civil.

De aceea, eu cred că acest text trebuie să rămână, însă să i se adauge o completare a frazei, prin care să se prevadă posibilitatea tacitei relocatiuni, așa cum ea este prevăzută în Codul civil.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da.

Eu vă rog următorul lucru: și acestă chestiune s-o rezolvăm în pauza de la orele 11,00, să lăsăm acest text în suspensie. Vă rog să-l vedeți, luați de acolo un formular și vă rog să vedeți împreună cu inițiatorul și cu comisia care ar fi soluția în această chestiune, da?

Să lăsăm art. 22 și să trecem la următorul articol, art. 23. Dacă sunt observții? Dacă nu sunt, îl supun...

Da. Domnul Diaconescu. Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

Stimați colegi,

Îmi cer scuze pentru apariția mea prea frecventă aici, pentru că, de la o vreme, tot ce este prea des și abundă, nu mai place. Vă rog să mă scuzați. Credeam că vor mai fi și alții, care se vor interpune, dar am văzut că lanțul este neîntrerupt.

La art. 23 lit. b), sunt enumerate niște ipoteze. Una dintre ele zice: " ... La cererea proprietarului..." Este vorba despre rezilierea contractului... Are loc una dintre situații, " ... atunci când chiriașul nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv".

Mi se pare mie că acest text ascunde un mare risc pentru proprietar, și trebuie apărate și interesele proprietarului, nu numai ale chiriașului. Imaginați-vă următoarea situație, creată la adăpostul acestui text: un chiriaș de rea-credință, care înainte de expirarea celor 3 luni, deci, la 2 luni și jumătate plătește chiria, după aceea, încă 2 luni și jumătate nu mai plătește, și, ca să nu se împlinească 3 luni de zile, la 2 luni și jumătate mai plătește încă pe o lună chiria, și tot așa mereu, în așa fel încât el niciodată nu va realiza în dauna sa 3 luni de zile de neplată consecutivă, dar, din punct de vedere al proprietarului, vă închipuiți câtă chirie neplătită se adună, dar el, proprietarul nu poate să facă un protest, pentru că nu sunt 3 luni consecutive. (Clopoțel).

Mi se pare că acest text mai trebuie ajustat, gândit.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Punctul de vedere al comisiei?

 
 

Domnul Liviu Bara:

Domnule președinte,

În legătură cu propunerea făcută de către domnul coleg, dacă se observă, la sfârșit, în contract, probabil că dânsul cunoaște cum arată un contract de închiriere, chiriașul nu a respectat clauzele contractuale. Clauzele contractuale, în contract scrie clar: plătești în fiecare lună chiria. Se scrie clar.

Deci, nu îndeplinește condiția... la alin. 4 de la pct. b)... Deci, dacă nu plătește în fiecare lună chiria, atunci sigur, că pe urmă se trece la alin. 3, unde se prevede că se plătește de 3 ori. Dacă propune dânsul că, tot la 2 luni și jumătate plătește chiria, în prima lună când nu a plătit chiria, proprietarul poate, sau să-l acționeze în judecată, sau să ia măsuri asupra lui.

Deci, propun să rămână așa, domnule președinte.

Asta este părerea mea.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Da.

Domnul deputat Diaconescu a ridicat, sigur, o problemă, care, sub un anumit aspect are un temei, pentru că pot să apară, sigur, aceste întârzieri repetate, dar domnul Bara a subliniat că există un cadru suplimentar, care poate, până la urmă să fie pus în funcțiune, dacă apar astfel de acțiuni șicanatorii, sau de întârzieri repetate.

Supun votului dumneavoastră art. 23, în formula existentă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, art. 23 a fost aprobat.

Articolul 24. Dacă sunt observații?

Domnul deputat Stefan Cazimir.

 
 

Domnul Stefan Cazimir:

Nu vreau să vă rețin atenția cu un comentariu, pe care l-aș putea face în afara subiectului, pe tema unei improprietăți devenite tradiționale. De fapt, ceea ce se evacuează nu este chiriașul, ci locuința. Ceea ce se evacueză nu este apa, ci recipientul. Dar formula fiind acreditată, nu putem face altceva decât s-o menținem.

Am venit la microfon pentru un alt motiv, și anume pentru a spune că prefer formularea afirmativă, și nu negativă. Nu ce nu se face, sau cum nu se face evacuarea. " ... Evacuarea chiriașului se face numai pe baza unei hotărâri judecătorești definitive".

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da.

Punctul de vedere al comisiei? De acord.

Inițiatorul? De acord.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Stefan Cazimir.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 25. Dacă sunt observații?

Da. Domnul deputat Stefan Cazimir. Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Stefan Cazimir:

La alin. 2, pentru mai multă eleganță în formulare: " ...nu poate să se prevaleze", ci " ... nu se poate prevala".

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 25.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 26.

Domnul deputat Stefan Cazimir.

 
 

Domnul Stefan Cazimir:

Tot din motive de fluență a formulării: în loc de " ... sau de deces al acestuia", să scriem " ... sau al decesului acestuia". Dealtfel, nici nu se poate acorda " ... în cazul" de la rândul 1, cu "... de deces". Trebuie să păstrăm genitivul și în al doilea moment.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 26... A, nu. Tot la 26, da?

Domnul deputat Diaconescu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

N-aș vrea să pășesc pe teritorii care-mi sunt străine, pentru că s-ar putea, scuzați-mă, să fiu mai popular și mai vulgar, s-ar putea să-mi rup picioarele, dar îndrăznesc, totuși, s-o fac astăzi.

Am cerut și părerea domnului profesor deputat...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stefan Cazimir...

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

... și dânsul nu m-a contrazis, ceea ce pentru mine a fost o încurajare.

Găsim în formularea de la art. 26 alin. l: " ... în cazul părăsirii definitive a domiciliului".

Domnilor,

Dar se poate o părăsire "nedefinitivă"?

Adică, această asociere de termeni este pleonastică.

Este suficient enunțul: " ... în cazul părăsirii domiciliului".

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Dar dacă cineva pleacă la serviciu, de exemplu, părăsește domiciliul, nu?

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

Raționând juridic, nu ca omul obișnuit, fără discuție că această noțiune de părăsire a domiciliului are sensul pe care îl vizionez eu, nu pe care-l vizionează domnul președinte Adrian Năstase.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Nu, dar aici cred că lucrurile sunt destul de simple: "...părăsirea domiciliului" o face și cel care merge zilnic la serviciu..., spre exemplu, și înseamnă că am putea să-l scoatem din casă? Da. Sau este detașat undeva...

Bănuiesc că aici veți fi de acord, și va fi de acord și domnul profesor deputat Stefan Cazimir, ca textul să rămână așa cum este.

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

Mai departe, chestiuni de fond. (Clopoțel). Zice așa: "...în cazul părăsirii definitive a domiciliului de către titularul contractului sau de deces al acestuia, închirierea continuă, după caz". Adică, cine continuă închirierea: cel care este defunct? Nu este posibil, pentru că un mort nu poate fi subiect de obligațiuni și de contracte. Așadar, nu este bună formularea.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Am înțeles.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Bara.

 
 

Domnul Liviu Bara:

La prima observație, cred că s-a lămurit domnul coleg, cu " ... părăsirea definitivă", în al doilea caz, sigur, și " ... în cazul părăsirii domiciliului de către titular, închirierea continuă". Este vorba de închirierea locuinței respective, care este obiectul contractului. Deci, a locuinței unde a stat chiriașul respectiv. În sensul aceste este - închirierea locuinței.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră art. 26, în formula comisiei, cu amendamentul acceptat înainte, din partea domnului deputat Stefan Cazimir.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 27. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 28. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 29.

Domnul deputat Stefan Cazimir.

 
 

Domnul Stefan Cazimir:

Apare o formulare cam frustă: " ... obligațiilor pe care le are". Aș prefera " ... obligațiilor care îi revin". În rândul 1.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 29, cu acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 30. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 31. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 32. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul IV: "Administrarea clădirilor de locuit". Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră titlul acestui capitol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 33. Dacă sunt observții?

Domnul deputat Stefan Cazimir.

 
 

Domnul Stefan Cazimir:

O simplă greșeală de acord: " ... în administrarea unei persoane fizice sau juridice", nu " ... persoană fizică sau juridică".

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Sigur. Corect. Rog să fie efectuată această operațiune, n-o mai pun la vot și supun la vot art. 33, în ansamblu, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 34. Dacă sunt observații? Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 35. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 36.

Vă rog, aveți cuvântul, domnule deputat. Vă rog, domnule deputt.

 
 

Domnul Daniel Mircea Diaconescu:

Vă mulțumesc.

Îmi cer scuze. Permiteți-mi, este în interesul legii, nu în interesul meu, eu personal n-aș fi ținut să apar, dar art. 35:" ...în cazurile în care în clădirile de locuințe unul dintre proprietari împiedică cu bună știință ... ", se dictează niște măsuri, și se merge până acolo, se spune: " ... mergând, după caz, până la evacuarea din imobil a vinovatului".

Adică, ce înseamnă? Cum putem pe proprietar să-l evacuăm din propria proprietate? Ce conținut juridic și social are această măsură, strecurată în art. 35? Proprietarul se vede expropriat...

Eu aduc chestiunea în discuție. Soluția... (Discuții în sala de ședință).

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Dinu... Da, este într-adevăr o problemă interesantă.

Domnule deputat Bara, Ne puteți prezenta un răspuns?... Bun.

Stimați colegi,

Deși am votat acest articol, supun aprobării dumneavoastră ca și acest articol să fie examinat de către comisie.

Cine este de acord cu această propunere? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 36. Dacă sunt observații?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Cap. V - "Locuința socială", dacă sunt observații privind titlul? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 37. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 38. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 39. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 40. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 41.

Domnul deputat Ștefan Cazimir.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Pentru evitarea repetării verbului "au", "au acces" și "familiile care au", propun " ... familiile cu un venit mediu net lunar".

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Comisia, de acord? Da.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 42. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 43. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Nu?

Domnul deputat Stefan Cazimir. La art. 43, da? Vă rog să poftiți...

 
 

Domnul Stefan Cazimir:

Nu, la art. 42

Este evidentă o omisiune în enunțul art. 42: "...locuințele sociale se repartizează de către consiliile locale pe baza criteriilor... " etc., " ... și pot beneficia", " ... de ele pot beneficia". Altfel nu se poate.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Rog să se efectueze această modificare redacțională în art. 42.

Articolul 43. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 44. Dacă sunt observții? Dacă nu sunt, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 45. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 46. Îl supun votului dumneavoastră .

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 47. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 48. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 49. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul VI - "Locuința de serviciu și locuința de intervenție". Dacă sunt observații privind titlul? Dacă nu, supun votului titlul acestui capitol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 50. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 51. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 52. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 53. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul VII - "Locuința de necesitate". Dacă sunt observații privind titlul capitolului? Da. Vă rog, domnule ministru. Nu este vorba de titlu, deocamdată "locuința de necesitate". Da. Vă rog să veniți la microfon.

 
 

Domnul Marin Cristea:

La art. 52 b), când vorbim: " ... pe terenurile aparținând agenților economici pentru locuințele și lucrările", am scris "cheltuielile" propun "și lucrările".

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Deci, în loc de "cheltuieli" - " lucrări". Da. Rog să se facă, să se opereze această modificare: să fie menționată în stenogramă și să fie operată în textul art. 52, la lit. b).

Deci, titlul Cap. VII, dacă sunteți de acord cu titlul: "Locuința de necesitate".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 54. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 55. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. VIII - " Locuința de protocol". Dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 56. Dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 57. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 58. Dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru?

Da. Vă rog, la art. 58.

Domnul deputat Dan Marțian. Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Datorită vitezei, eu nu am putut interveni la art. 57 și formulez o întrebare: dacă sunt prevăzute persoanele care beneficiază de locuință de protocol? Președintele Curții Constituționale are această legitimitate sau nu?

Din sală:

Da, dar nu este trecut!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da.

Punctul de vedere al comisiei?

Din sală:

La o altă categorie, la plata chiriei!

 
 

Domnul Radu Liviu Bara:

Noi am considerat că, după cum observați, vicepreședinții Senatului și Camerei Deputaților, președintele Curții Constituționale, așa cum spunea și domnul deputat Dan Marțian, pot beneficia de locuințe de protocol la cerere, cu plata chiriei. Deci i-am considerat la enumerarea de la art. 58. Am făcut o departajare între aceste două categorii.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

E vorba așadar de o anumită concepție care a fost utilizată. Da. Domnul deputat Dan Marțian.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Sigur, din punct de vedere al corelării dintre art. 57 și 58, domnul Bara ne-a dat niște explicații, dar văd că și inițiatorul și comisia au făcut aici niște judecăți de valoare, pentru că tratamentul care se aplică este unul marcat valoric și, plecând de aici, mie mi se pare că nu este bine faptul că de la art. 57 lipsește menționarea președintelui Curții Constituționale. Comisia și inițiatorul stabilesc prin aceste chestiuni o anumită ierarhizare între elementele care țin de puterea juridică, legislativă. Este adevărat, Curtea Constituțională are un anumit specific, are anumite competențe, este și motivul pentru care această instituție, care s-a răspândit mult după al doilea război mondial, este atât de greu asimilată în mentalitatea și în stările de spirit ale oamenilor și ale unor instituții.

Mie mi se pare că din punctul acesta de vedere nu este jusitificată excluderea de la art. 57 a prevederii de acordare a locuinței de protocol pentru președintele Curții Constituționale.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei, domnul deputat Munteanu.

 
 

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Nu exprim punctul de vedere al comisiei, pentru că nu am apucat să ne consultăm, dar, ca punct de vedere personal, mi se pare că pentru argumentele pe care le-a expus foarte corect domnul Marțian Dan este de luat în considerare amendamentul ca președintele Curții Constituționale să treacă de la art. 58 la art. 57, în rând cu celelalte funcții cu care apreciez că este de rang egal.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Chestiunea aceasta este destul de importantă acum și mi-e teamă că stabilim niște precedente pentru judecăți viitoare. Eu am avut impresia că în acest text sunt vizate, de fapt, cele trei puteri ale statului: legislativă, executivă și judecătorească. Nu cred că nu este corect argumentul în legătură cu importanța Curții Constituționale, dar în momentul în care includem un criteriu combinat, care ține nu numai de reprezentarea celor trei puteri ale statului în text, ci introducem și importanța activității unora dintre structurile statului, intrăm deja într-o discuție fără sfârșit. Pentru că, știu eu, la un moment dat, Avocatul Poporului va invoca aceeași chestiune...

Nu știu, nu îmi dau seama, poate comisia să mai analizeze încă o dată această chestiune...

Domnul deputat Olteanu și apoi domnul deputat Dinu.

 
 

Domnul Mihail Olteanu:

Domnule președinte,

Dacă ne amintim, eu și un grup de 7-8 colegi deputați și 1 senator am întocmit o inițiativă legislativă care se regăsește în acest proiect de lege, privind reședintele oficiale și locuințele de protocol. În momentul când am abordat problema reședințelor oficiale, vă rog să mă credeți, a fost foarte greu să facem această departajare pe care o spuneau și domnul președinte Năstase, și domnul profesor Dan Marțian.

De ce? Pentru că în momentul respectiv, la comisie la noi, au început să vină tot felul de telefoane. Inclusiv domnul președinte Bogdan de la Curtea de Conturi, care a zis: "Păi bine, domnule, și noi, suntem Curte la nivel național, noi care controlăm bugetul și execuția și ne considerați mai nu știu cum!"

Din aceste motive, justificate în parte unele sau poate nejustificate, am mers pe ideea că este nevoie sau necesar să beneficieze de reședință oficială demnitarii statului care au funcții de reprezentare, deci care reprezintă realmente statul și poporul român. Și pe acest considerent am ales demnitățile care sunt prevăzute. Pentru că dacă includem o curte, va trebui să o includem și pe cealaltă. Vom intra într-un cerc din care nu vom ieși foarte ușor.

Din aceste rațiuni, am considerat necesar ca demnitățile care au funcție de reprezentare a statului român să beneficieze de reședință oficială, ceilalți beneficiază tot de o locuință confortabilă, dar cu plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere. Acesta a fost singurul argument care a departajat și a hotărât în împărțirea celor două categorii de locuințe care sunt în proiectul de lege.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Dinu.

 
 

Domnul Ion Dinu:

În alcătuirea acestor două texte se creează, să zic așa, ca și un regim discriminatoriu,: unii au reședința de protocol gratuită, alții contra cost. Reamintesc că noi avem trei puteri în stat: legislativă, care, după opinia mea, este puterea puterea cea mai importantă, pentru că ea realizează acel cadru obligatoriu de viață socială în toate compartimentele de trăire; avem puterea executivă și puterea judecătorească.

Dar Curtea Supremă de Justiție nu este puterea judecătorească. Ea este una din componentele puterii judecătorești. La urma urmei, dacă facem această neegalitate, să spunem așa, înseamnă că vom privilegia, și anume Curtea Supremă de Justiție, și dovada că lucrurile stau așa este că antevorbitorul meu vorbea de o intervenție a președintelui Curții de Conturi.

Sigur că și Curtea Constituțională are... și Avocatul Poporului, și Curtea de Conturi, toate au semnificația lor deosebită socială. Dar nu putem să conferim aceeași forță de reprezentare în stat - de putere, nu sunt puteri.

Și atunci, opinia mea este, dumneavoastră veți aprecia: președintele României, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților - puterea legislativă; primul ministru al Guvernului - puterea executivă, pot să beneficieze de această locuință de protocol, fără să mai spunem fără plată. Și luăm de aici, din categoria aceasta, președintele Curții Supreme de Justiție, care, mă repet, necesarmente, nu e puterea judecătorească și îl trecem în cealaltă categorie. Pentru că în ceea ce s-a aspus până acum s-a plecat de la: "De ce președintele Curții Supreme să aibă locuința gratuită și eu,președintele Curții Constituționale să nu o am?" Pe rațiunea pe care v-am spus-o, cred eu cu onestitate că e mai bine să avem respectul pe care se impune să-l avem pentru aceste puteri ale statului care fac viața țării, atunci când Curtea Supremă de Justiție nu face viața țării. Ea face realizarea unui atribut, potrivit competențelor pe care legile adoptate de noi i le conferă.

Deci, pe această modificare, vă rog să binevoiți să apreciați.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Intrăm într-o discuție de ordin constituțional extrem de complicată și mi-e teamă că vor fi aduse multe argumente într-un sens sau în altul. Eu vă rog să acceptați ca și aceste două texte să fie revăzute acum de către comisie, care să ne prezinte un punct de vedere unitar pe care să mergem în continuare. De asemenea, să țină seama membrii comisiei și inițiatorul de discuțiile care s-au făcut în cadrul acestei ședințe, iar după pauza de un sfert de oră pe care o vom lua imediat să votăm cele trei legi, după care să continuăm, eventual, cu punctele care au rămas nerezolvate și apoi să mergem mai departe, până la epuizarea textelor din lege.

Rog comisia, în această pauză, să se întrunească pentru a discuta cele patru articole care au rămas în suspensie și după aceea ne vom revedea, după15 minute,pentru a supune votului final cele trei legi.

 
 

Ora 11,05.

 
Supunerea la votul final (nominal):

*

 

Ora 11,45. După pauză.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

M-am oprit când am intrat în sală,pentru că nu am mai văzut de mult sala atât de plină...

Înainte de a trece la vot, vă trebui să stabilim modalitatea acestuia. Am înțeles că este și o declarație înainte de vot pe care dorește să o facă domnul deputat Adrian Severin.

Dar înainte de aceasta, vă consult asupra următoarei proceduri: să fiți de acord ca, prin vot nominal, să ne pronunțăm asupra celor trei legi, care, toate, sunt cu caracter organic, de aceea e nevoie de o prezență cât mai mare la vot. De asemenea, vă rog să rețineți și ordinea lor:

1) Proiectul de Lege privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și ale unor persoane cu funcții de conducere.

2) Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal.

3) Proiectul de Lege pentru modificarea și completara Codului de procedură penală.

Și atunci, dacă sunteți de acord, din moment ce tot facem votul nominal, putem să-l exercităm odată pentru cele trei legi. Prin urmare, fiecare dintre colegii care își aud numele se va pronunța în ceea ce le privește pe toate, spunând: pentru-pentru-pentru sau pentru-contra-pentru și se vor contabiliza rezultatele.

Dacă sunteți de acord cu această procedura de vot?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 1 vot împotrivă și trei abțineri, procedura de vot a fost acceptată.

Înainte de vot, vă rog să ascultăm o declarație din partea grupului parlamentar PD-FSN. Aveți cuvântul, domnule deputat!

 
 

Domnul Adrian Severin:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

O foarte scurtă declarație în legătură cu una dintre legile care urmează a fi supuse votării, și anume Codul penal. În ceea ce privește grupul parlamentar al Partidului Democrat pe care îl reprezint, noi rămânem la părerea că acest proiect de lege păstrează o serie întreagă de deficiențe însemnate. Credem că în ceea ce privește scara și ierarhia sancțiunilor, el nu urmează liniile de modernitate care ar fi trebuit urmate, credem că în anumite articole el se abate atât de la anumite decizii ale propriei noastre Curți Constituționale cât și de la unele standarde europene, credem de asemenea, că unele fapte care ar fi trebuit incriminate (în special cele legate de crima organizată și de alte infracțiuni din aceest domeniu) nu sunt incriminate, în timp ce fapte care ar fi trebui dezincriminate rămân incriminate.

În ciuda acestor deficiențe, suntem conștienți de faptul că este necesar să se adopte totuși un Cod penal cât mai repede, acesta fiind și un angajament internațional al României, dar și o necesitate internă. Cu gândul la această necesitate, membri grupului nostru parlamentar își vor exprima votul atunci când vor fi chemați să o facă.

Credem însă - și spunem încă din acest moment - că, de îndată ce majoritatea parlamentară își va schimba configurația de astăzi și de îndată ce partidul nostru și grupul nostru parlamentar vor fi în măsură să influențeze deciziile acestei majorități parlamentare, noi vom proceda la modificarea fundamentală, la modificarea substanțilă a Codului penal care ni se propune astăzi, evident, în măsura dacă până atunci acest cod va fi votat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Răsvan Dobrescu, din partea Grupului parlamentar al PNȚCD.

 
 

Domnul Răsvan Dobrescu:

Scurta declarație pe care o am de făcut se referă numai la una din legile care sunt supuse acum votului nostru, și anume, Legea privind controlul averii demnitarilor. Grupul parlamentar PNȚCD și PER va vota în favoarea acestei legi, cu toate că ea prezintă unele deficiențe, care sunt însă deficiențe de detaliu.

Vom vota în favoarea acestei legi pentru că unul din fenomenele cele mai grave ale societății românești în momentul de față, poate cel mai grav fenomen, este cel al corupției. Și această corupție devine cu atât mai gravă cu cât ea este practicată de către demnitari ai statului, de către magistrați și de către funcționari publici.

Este imperios necesar ca fenomenul corupției să fie limitat în România, iar în privința persoanelor vizate de această lege, atât cu privire la demnitari, cât și cu privire la magistrați și la funcționarii publici, el să fie complet eradicat în timpul cel mai scurt! Este o condiție esențială a regenerării morale a societății românești!

Și pentru aceste motive, grupul nostru parlamentar va vota în favoarea acestei legi.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Ovidiu Iosif, din partea Grupului parlamentar al PUNR. Aveti cuvântul, domnule deptuat!

 
 

Domnul Ovidiu Valeriu Iosif:

Domnule președinte,

Stimați oaspeți și stimați parlamentari,

Grupul parlamentar PUNR va vota pentru adoptarea proiectului de Lege privind controlul averii demnitarilor și funcționarilor de stat. De asemenea, va vota în favoarea proiectului de Lege privind modificarea Codului de procedură penală, un document foarte important de modificare a acestui cod.

În ceea ce privește însă Codul penal avem o obiecțiune. La inițiativa noastră s-a solicitat introducerea de sancțiuni, pentru că nu există normă obligatorie fără sancțiune. Este vorba de acel art. 236 alin. 2 privind sancționarea unor fapte care aduc atingere modalităților de arborare a drapelului României, de folosire a stemelor și însemnelor statului și de intonare a imnului.

Și vreau să vă amintesc că la discutarea modificării Legii nr. 75 privind modalitatea de arborare și de intonare a imnului s-a spus: acest text sancționator se va introduce în Codul penal. Ieri, la discutarea Codului penal s-a spus că acest text sancționator se va introduce la Legea nr. 75. Este un fel de ping-pong pe care noi nu-l acceptăm.

Dar ținem să precizăm că vom vota totuși în final adoptarea Codului penal, cu cererea noastră expresă ca să se ridice mai sus pe ordinea noastră de zi discutarea modificării Legii nr. 75, ca să introducem acolo acest text de lege care este necesar. Vreau să vă precizez faptul că, deși acest articol nu a fost introdus, noi nu vom vota împotriva Codului penal, pentru că este păcat să cadă 160 și ceva de articole, 99% din ele necesare și foarte bune, pentru unul singur. Înțelegem necesitatea de a nu merge mai departe pe Codul penal zis "ceaușist", adoptat în 1968, îl vom vota totuși, cu această rezervă și cu cererea pe care am menționat-o, de a se vota cât mai repede și modificarea Legii nr. 75.

Evident că Codul penal adoptat de Cameră diferă în unele articole de modificările propuse și adoptate la Senat, deci este necesară o mediere rapidă, pentru un nou vot asupra Codului penal datorită acestor diferențe.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Vă propun să trecem la vot. O rog pe doamna Viorica Afrăsinei să citească lista și să procedăm la vot, cu rugămintea ca domnii deputați Dobrescu și Albu să fie acceptați pentru a vota la început.

De asemenea, rog foarte mult să se facă liniște, pentru că procedura e destul de complicată sau, mai bine zis, nu procedura în sine cât modul de aplicare pe care l-am ales: fiecare va trebui să se pronunțe asupra celor trei legi, de aceea, va trebui să existe o claritate maximă în ceea ce privește opțiunile dumneavoastră.

Doamnă Afrăsinei, vă rog să începeți!

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei:

Județul ALBA

Berciu Ion

pentru pentru pentru

Crișan Eugen

pentru pentru pentru

Dărămuș Nicolae Octavian

pentru pentru pentru

Gavaliugov Corneliu Dorin

pentru pentru pentru

Maier Ioan

pentru pentru pentru

Popa Mircea-Ioan

pentru pentru pentru

Județul ARAD

Bold Ion

pentru pentru pentru

Hui Ion

pentru pentru pentru

Jurca Teodor

pentru pentru pentru

Putin Emil-Livius-Nicolae

pentru pentru pentru

Roman Emil

pentru pentru pentru

Tokay Gheorghe

absent

Țărnea Marta Nora

absentă

Județul ARGEȘ

Drăguț Dumitru

pentru pentru pentru

Duță Adrian

absent

Jugravu Marin

pentru pentru pentru

Leonăchescu Nicolae

pentru pentru pentru

Nistor Iulian

absent

Pițigoi Barbu

pentru pentru pentru

Rizescu Sergiu-George

pentru pentru pentru

Stan Vasile

absent

Ursu Doru-Viorel

absent

Zgondea Gheorghe

absent

Județul BACĂU

Bălan Corneliu

pentru pentru pentru

Bibire Ovidiu Genaru

pentru pentru pentru

Brăneanu Dumitru

pentru pentru pentru

Corniță Ion

pentru pentru pentru

Dan Matei-Agathon

absent

Moldoveanu Marcel

absent

Nistor Vasile

absent

Popa Aron Ioan

pentru pentru pentru

Postolache Mihăiță

pentru pentru pentru

Protopopescu Cornel

pentru pentru pentru

Roșca Nicolae

pentru pentru pentru

Județul BIHOR

Bot Octavian

absent

Feric Emeric

pentru pentru pentru

Floruța Crăciun

pentru pentru pentru

Moldovan Teodor

pentru pentru pentru

Rákóczi Ludovic

absent

Serac Florian

pentru pentru pentru

Székely Ervin Zoltán

pentru pentru contra

Szilágyi Zsolt

pentru pentru contra

Șuta Vasile

pentru pentru pentru

Țepelea Gabriel

pentru pentru pentru

Județul BISTRIȚA-NĂSĂUD

Catarig Ioan

pentru pentru pentru

Coc Dorel Alexandru

pentru pentru pentru

Sîntu Ioan Teodor

pentru pentru pentru

Sonea Ioan

pentru pentru pentru

Szilágyi Zoltan

absent

Județul BOTOȘANI

Afrăsinei Viorica

pentru pentru pentru

Clocotici Toader

pentru pentru pentru

Manolescu Tudor

pentru pentru pentru

Ota Alexandru

absent

Pintilie Octav

pentru pentru pentru

Simionovici Alexandru

absent

Teodorescu Mihai

absent

Județul BRAȘOV

Bran Vasile

absent

Danciu Florea

pentru pentru pentru

Iuliano Valentin

pentru pentru pentru

Lepșa Sorin

pentru pentru pentru

Pica Ioan Victor

pentru pentru pentru

Pop Horia

pentru pentru pentru

Stoica Emil

pentru pentru pentru

Tănasie Petru

pentru pentru pentru

Török Ernest

pentru pentru contra

Zavici Nicolae

pentru pentru pentru

Județul BRĂILA

Băteanu Nicolae

pentru pentru pentru

Brezniceanu George

absent

Ionescu Smaranda

pentru pentru pentru

Negoiță Florin

pentru pentru pentru

Petre Petrică

absent

Sassu Alexandru

absent

Județul BUZĂU

Albu Alexandru

pentru pentru pentru

Angelo Ion-Florian

absent

Mladin Liviu

pentru pentru pentru

Mohora Tudor

absent

Partal Petre

absent

Petrescu Ovidiu Cameliu

pentru pentru pentru

Pîslaru Dumitru

pentru pentru pentru

Județul CARAȘ-SEVERIN

Enache Dragoș

absent

Mănescu Miron

pentru pentru pentru

Popescu Mircea

pentru pentru pentru

Sturza Popovici Cornel

pentru pentru pentru

Vilău Ioan Adrian

absent

Județul CĂLĂRAȘI

Alecu Aurelian Paul

pentru pentru pentru

Gurău Ion

absent

Naidin Petre

pentru pentru pentru

Nicolae-Văleanu Ivanciu

pentru pentru pentru

Voicu Vasile

pentru pentru pentru

Județul CLUJ

Bitay Levente Ladislau

absent

Ciurtin Costică

pentru pentru pentru

Crețu Mircea

pentru pentru pentru

Gavra Ioan

pentru pentru pentru

Konya-Hamar Alexandru

pentru contra contra

Lițiu Petru

absent

Matei Vasile

pentru pentru pentru

Matis Eugen

absent

Rațiu Ion

absent

Roman Ionel

pentru pentru pentru

Tănasă Ioan

pentru pentru pentru

Județul CONSTANȚA

Ciumara Mircea

pentru pentru pentru

Dumitrescu Ioan

pentru pentru pentru

Gemil Tasin

absent

Hristu Ion

absent

Ionescu Vasile

pentru pentru pentru

Joca Romulus Ioan

pentru pentru pentru

Liță Mihai

pentru pentru pentru

Mangiurea Anton-Marin

pentru pentru pentru

Marinescu Ioan-Sorin

pentru pentru pentru

Moinescu Dumitru

absent

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

absent

Radu Alexandru Dumitru

pentru pentru pentru

Rușid Feuzia

pentru pentru pentru

Județul COVASNA

Birtalan Ákos

pentru pentru pentru

Dragomir Aurel

absent

Márton Árpád-Francisc

pentru pentru pentru

Zsigmond László

absent

Județul DÎMBOVIȚA

Boștinaru Victor

pentru pentru pentru

Constantin Constantin

pentru pentru pentru

Diaconescu Sorin-Constantin

pentru pentru pentru

Ghiță Constantin

pentru pentru pentru

Patriciu Dan Costache

absent

Popa Daniela

pentru pentru pentru

Rădulescu-Zoner

Constantin Șerban

pentru pentru contra

Vrabie Corneliu-Dan

absent

Județul DOLJ

Baniță Petre

pentru pentru pentru

Berceanu Radu Mircea

absent

Brezniceanu Alexandru

absent

Dobrescu Doru Mihai

absent

Dragomir Constantin-Romeo

pentru pentru pentru

Grigoraș Neculai

pentru pentru pentru

Lungu Marin

pentru pentru pentru

Nicu Vintilă

absent

Panait Mihail

pentru pentru pentru

Popescu Emil-Teodor

pentru pentru pentru

Șomîcu Simion Silviu

pentru pentru pentru

Județul GALAȚI

Arhire Constantin

absent

Călin Nestor

pentru pentru pentru

Chirilă Trifu

absent

Chivu Neculai

pentru pentru pentru

Danilescu Ion

pentru pentru pentru

Iamandi Ioan-Cătălin

pentru pentru pentru

Iorga Leonida Lari

pentru pentru pentru

Leonte Mircea

pentru pentru pentru

Lixăndroiu Viorel

pentru pentru pentru

Județul GIURGIU

Iușut Mihail

absent

Pavel Viorel

pentru pentru pentru

Priceputu Laurențiu

absent

Sârbu Chiriaca

pentru pentru pentru

Județul GORJ

Bălăeț Mitică

pentru pentru pentru

Gheorghe Constantin

pentru pentru pentru

Golu Mihail

pentru pentru pentru

Gorun Gheorghe

pentru pentru pentru

Hoară Constantin Emil

pentru pentru pentru

Tomescu Ion

pentru pentru pentru

Județul HARGHITA

András Imre

pentru contra contra

Antal István

absent

Asztalos Ferenc

absent

Borbély Emeric Dumitru

absent

Nagy Benedek

absent

Județul HUNEDOARA

Ana Gheorghe

pentru pentru pentru

Bucur Mihail

pentru pentru pentru

Fekete Jolt Zoltan

pentru pentru pentru

Hortopan Ion

pentru pentru pentru

Ifrim Dumitru

pentru pentru pentru

Șteolea Petru

absent

Știrbu Aurel

pentru pentru pentru

Timiș Ioan

pentru pentru pentru

Județul IALOMIȚA

Cristea Gheorghe

contra pentru pentru

Dumitrescu Ion

pentru pentru pentru

Galin-Corini Vlad-Vladimir

pentru pentru pentru

Tarna Gheorghe

pentru pentru pentru

Județul IAȘI

Bondariu Ionel

absent

Calance Dumitru

pentru pentru pentru

Dănilă Fănică

pentru pentru pentru

Ioan Petru

pentru pentru pentru

Ionescu Ion

pentru pentru pentru

Lupu Vasile

pentru pentru pentru

Roman Gheorghe

pentru pentru pentru

Soroceanu Valentin

pentru pentru pentru

Stanciu Anghel

pentru pentru pentru

Străchinaru Ioan

pentru pentru pentru

Trepcea Dan Florin

absent

Vitcu Dionisie

pentru pentru pentru

Județul MARAMUREȘ

Bertzi Theodora

absent

Brânzei Gheorghe

pentru pentru pentru

Bud Nicolae

pentru pentru pentru

Dunca Tudor Gavril

absent

Filip Niculae

pentru pentru pentru

Dan Mircea

absent

Mazalik Iosif Alfréd

absent

Popa Gheorghe

pentru pentru pentru

Tcaciuc Ștefan

absent

Județul MEHEDINȚI

Drăghiea Nicolae

absent

Nică Mihail

pentru pentru pentru

Nicolicea Eugen

pentru pentru pentru

Penescu Victor

pentru pentru pentru

Tânjală Mihai

pentru pentru pentru

Județul MUREȘ

Borbély Ladislau

pentru pentru pentru

Bucur Coriolan

absent

Burcă Petru

pentru pentru pentru

Elek Barna

pentru pentru contra

Iosif Ovidiu-Valeriu

pentru pentru pentru

Kerekes Károly

pentru pentru contra

Lădariu Lazăr

pentru pentru pentru

Mureșan Ioan

absent

Németh Ioan

pentru pentru contra

Județul NEAMȚ

Bivolaru Ioan

pentru pentru pentru

Burlacu Viorel

pentru pentru pentru

Dobrescu Smaranda

pentru pentru pentru

Mardare Constantin

pentru pentru pentru

Rădulescu Cristian

absent

Seniuc Corneliu

pentru pentru pentru

Stancov George-Iulian

pentru pentru pentru

Vasilescu Valentin

pentru pentru pentru

Județul OLT

Argeșanu Valentin

pentru pentru pentru

Bagdasar Simion

pentru pentru pentru

Chiostec Mircea

pentru pentru pentru

Cojocaru Anișoara

pentru pentru pentru

Gâtan Ilie

absent

Ilie Ștefan

absemt

Popescu Costel-Eugen

pentru pentru pentru

Județul PRAHOVA

Alexandru Nicolae

pentru pentru pentru

Dobre Gheorghe

pentru pentru pentru

Dobrescu Ion

absent

Ivănescu Paula Maria

absentă

Munteanu Mircea Mihai

pentru pentru pentru

Mureșan Ioan

pentru pentru pentru

Nica Ilie

pentru pentru pentru

Nicolau Anton

pentru pentru pentru

Opriș Constantin Remus

pentru pentru pentru

Pitca Adrian Constantin

pentru pentru pentru

Ruse Corneliu Constantin

pentru contra contra

Silvaș Mircea-Anton

pentru pentru pentru

Țurlea Petre

pentru pentru pentru

Județul SATU-MARE

Pécsi Ferenc

absent

Pop Ioan

pentru pentru pentru

Pop Viorel

pentru pentru pentru

Sălăjean Gheorghe

pentru pentru pentru

Toduț Gheorghe

absent

Varga Attila

pentru pentru contra

Județul SĂLAJ

Bara Radu-Liviu

pentru pentru pentru

Jecan Aurel

pentru pentru pentru

Pop Vasile-Gheorghe-Victor

pentru pentru pentru

Vida Iuliu

pentru pentru pentru

Județul SIBIU

Dejeu Gavril

pentru pentru pentru

Frunzescu Daniel

pentru pentru pentru

Luca Raymond

pentru pentru pentru

Radu Tudor

pentru pentru pentru

Teodoriu Bujor-Bogdan

absent

Tobă Francisc

pentru pentru pentru

Wittstock Eberhard-Wolfgang

pentru contra pentru

Județul SUCEAVA

Babiaș Iohan-Peter

pentru pentru pentru

Bratu Emilian

pentru pentru pentru

Chiriac Mihai

pentru pentru pentru

Constantinescu Toader

pentru pentru pentru

Costin Anatolie

pentru pentru pentru

Fodor Mihai

pentru pentru pentru

Ghilea Sabin

pentru pentru pentru

Lazar Nicolai

pentru pentru pentru

Mândroviceanu Vasile

pentru pentru pentru

Monoranu Corneliu

pentru pentru pentru

Potolincă Vasile

absent

Județul TELEORMAN

Berechet Constantin

absent

Calotă Floarea

absentă

Cristea Vasile

pentru pentru pentru

Dumitriu Marian

pentru pentru pentru

Olteanu Mihail

pentru pentru pentru

Pantiș Sorin

absent

Videanu Adriean

absent

Județul TIMIȘ

Bárányi Francisc

absent

Boroș Emil

pentru pentru pentru

Dabu Romulus

pentru pentru pentru

Dugulescu Petru

pentru pentru pentru

Gvozdenovici Slavomir

absent

Ivanciov Carol Matei

pentru pentru pentru

Munteanu Vasile Dorin

pentru pentru pentru

Popovici Vasile

pentru contra pentru

Rusu Horia Mircea

absent

Stănescu George

pentru pentru pentru

Tabără Valeriu

pentru pentru pentru

Vintilescu Teodor

pentru pentru pentru

Județul TULCEA

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Lazia Ion

pentru pentru pentru

Nicola Ilie

pentru pentru pentru

Suhov Petru

pentru pentru pentru

Verbina Dan

pentru pentru pentru

Județul VASLUI

Alexandrache Georgică

pentru pentru pentru

Buzatu Dumitru

pentru pentru pentru

Dan Marțian

pentru pentru pentru

Grădinaru Marcel

pentru pentru pentru

Ioniță Mihnea Tudor

absent

Marcu Grigore

pentru pentru pentru

Știrbu Georgeta

pentru pentru pentru

Județul VÎLCEA

Baciu Severin

pentru pentru pentru

Câutiș Gheorghe

pentru pentru pentru

Diaconescu Daniel Mircea

pentru pentru pentru

Istrate Rada

absent

Răban Grigore

pentru pentru pentru

Rotaru Constantin

pentru pentru pentru

Județul VRANCEA

Anastasiu Călin-Emil

contra contra contra

Popescu Aurelian-Octavian

pentru pentru pentru

Severin Adrian

pentru contra pentru

Tudorachi Spiridon

pentru pentru pentru

Udrea Florian

pentru pentru pentru

Veber Laurențiu Felician Doru

pentru pentru pentru

Municipiul BUCUREȘTI

Athanasiu Alexandru

absent

Babiuc Victor

absent

Brahaș (Vițu Ionel) Cornel

pentru pentru pentru

Cazimir Ștefan

pentru pentru pentru

Cerveni Niculae

pentru pentru pentru

Costache Daniel George

pentru pentru pentru

Cunescu Sergiu

pentru pentru pentru

Diaconescu Ion

pentru pentru pentru

Dinu Ion

pentru pentru pentru

Dobrescu Răsvan

pentru pentru pentru

Duțu Ion

absent

Furo Iuliu Ioan

pentru pentru pentru

Iliescu Agata Maria (Nicolau)

absentă

Ionescu Constantin

pentru pentru pentru

Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-Constantin

pentru pentru pentru

Marinescu Bogdan

absent

Marinescu Ioan

pentru pentru pentru

Mușetescu Ovidiu Tiberiu

pentru pentru pentru

Năstase Adrian

pentru pentru pentru

Pascu Horia-Radu

pentru pentru pentru

Pavlu Mircea

pentru pentru pentru

Părăluță Mihail

pentru pentru pentru

Porojan Mircea

pentru pentru pentru

Răducanu Gheorghe

absent

Roman Petre

absent

Sălcudeanu Petre

pentru pentru pentru

Tănase Stelian

absent

Teculescu Constantin

absent

Vosganian Varujan

absent

Weber Otto-Ernest

pentru pentru pentru

JUDETUL ILFOV

Comănescu Gheorghe

pentru pentru pentru

Fițion Gheorghe

pentru pentru pentru

Ivanovici Constantin

pentru pentru pentru

Păunescu Costel

pentru pentru pentru

Am să reiau pentru cei absenți.

Tokay Gheorghe

absent

Marta Nora Țărnea

absentă

Duță Adrian

absent

Stan Vasile

pentru pentru pentru

Doru Viorel Ursu

absent

Zgondea Gheorghe

absent

Dan Matei Agaton

absent

Moldovanu Marcel

pentru pentru pentru

Nistor Vasile

absent

Bot Octavian

absent

Racoczi Ludovic

pentru pentru contra

Szilagyi Zoltan

absent

Ota Alexandru

absent

Simionovici Alexandru

absent

Teodorescu Mihai

absent

Bran Vasile

absent

Petre Petrică

absent

Sassu Alexandru

absent

Angelo Ion Florian

absent

Mohora Tudor

absent

Partal Petre

absent

Enache Dragoș

pentru pentru pentru

Vilau Ioan Adrian

absent

Gurău Ion

absent

Bitaly Levente Ladislau

absent

Lițiu Petru

absent

Matiș Eugen

pentru contra contra

Rațiu Ion

absent

Gemil Tasin

absent

Hristu Ion

absent

Moinescu Dumitru

absent

Bogdan Niculescu-Duvăz

absent

Dragomir Aurel

absent

Zsigmond Laszlo

absent

Patriciu Dan Costache

absent

Vrabie Corneliu Dan

absent

Berceanu Radu Mircea

absent

Brezniceanu AAlexandru

absent

Dobrescu Doru Mihai

absent

Nicu Vintilă

absent

Arhire Constantin

absent

Chirilă Trifu

absent

Iusut Mihail

absent

Priceputu Laurențiu

pentru pentru pentru

Antal Istvan

absent

Asztalos Ferenc

absent

Borbely Emeric Dumitru

absent

Nagy Benedeck

absent

Șteolea Petru

absent

Bondariu Ionel

absent

Trepcea Dan Florin

absent

Bertzi Teodora

absentă

Dunca Tudor Gavril

absent

Man Mircea

absent

Mazalik Iosif Alfred

absent

Tcaciuc Ștefan

absent

Drăghiea Nicolae

absent

Bucur Coriolan

absent

Mureșan Ioan

absent

Rădulescu Cristian

absent

Gâtan Ilie

absent

Ilie Ștefan

absent

Dobrescu Ion

absent

Paula Ivănescu

absent

Pecsi Ferenc

absent

Toduț Gheorghe

absent

Teodoru Bujor Bogdan

absent

Potolincă Vasile

absent

Berechet Constantin

absent

Calotă Floarea

absentă

Pantiș Sorin

absent

Videanu Adriean

absent

Baranyi Francisc

absent

Gvozdenovici Slavomir

absent

Rusu Horia Mircea

absent

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Ioniță Mihnea Tudor

absent

Rada Istrate

absentă

Athanasiu Alexandru

absent

Agatha Nicolau-Iliescu

absentă

Babiuc Victor

absent

Marinescu Bogdan

absent

Răducanu Gheorghe

absent

Roman Petre

absent

Tănase Stelian

absent

Teculescu Constantin

absent

Vosganian Varujan

absent

La Bistrița-Năsăud, Szilagyi Zoltan pentru pentru pentru

La Prahova, Paula Ivănescu pentru pentru pentru

 
Dezbateri: proiectul Legii locuințelor - reluarea dezbaterilor

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi, vă propun ca în timp ce colegii noștri vor număra voturile noi să continuam cu dezbaterea privind locuințele.

Îl rog pe domnul deputat Bara să ne informeze în legătură cu discuțiile pe care le-au avut.

 

Domnul Radu Liviu Bara:

În privința amendamentului propus de către domnul Bălan la art.7 pct.a) "tinerii căsătoriți sau necăsătoriți" s-a discutat în cadrul comisiei și s-a supus la vot. A fost un singur vot pentru și restul contra. Deci, a căzut din punct de vedere al comisiei.

La completarea după alin.2...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Doar o clipă, haideți să le luăm pe rând.

Deci la art.7 au fost 3 amendamente ale domnului Bălan. Primul, înțeleg că era vorba de tineri căsătoriți sau necăsătoriți, adăugrea aceasta. Punctul de vedere al comisiei este de a nu se accepta amendamentul.

 
 

Domnul Radu Liviu Bara:

Exact.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule Balan, mențineți amendamentul ?

 
 

Domnul Corneliu Bălan (din bancă):

Sigur că da. Dar, doresc o scurtă intervenție la toate 3.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

(domnului Radu Liviu Bara)

Vă rog să prezentați.

 
 

Domnul Radu Liviu Bara:

La al doilea amendament propus de dânsul privind persoanele și categoriile nominalizate la lit.a) și c) primeau în limitele prevederilor bugetului anual în raport de venit de 20-30% din valoare - și acum se face această treabă- deci sunt 3 tranșe, 10, 20, 30% și sigur că au apărut discuții că dacă de exemplu omul are nevoie de 15% împrumut, punând niște limite cum a propus dânsul, din contra articolul va deveni mai restrictiv decât este în prezent și în unanimitate s-a respins acest amendament. Al treilea amendament privind tinerii căsătoriți ca până la 5 ani avansul minim obligatoriu de 10% se poate deduce din subvenția de la bugetul de stat, în urma discuțiilor și a poziției pe care au avut-o și membrii comisiei și inițiatorul și acest amendament a fost respins în unanimitate.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Bălan.

 
 

Domnul Corneliu Bălan:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Legile, de fapt, reprezintă, aș spune limita logicii sau logica, raționalul la care a ajuns societatea la un moment dat, societatea aici de față fiind reprezentată de noi prin aleșii ei. Se pare că cu cât legile conțin logica spre limita sa superioară, ele sunt ușor de aplicat și apreciate de populație. Dar atunci când ele sunt la limita inferioară sau sub limită, așa cum de multe ori apar multe din legile noastre, creăm greutăți, sunt dezavuate, dezapreciate și se creează o falsă impresie a electoratului despre noi.

Se contează probabil pe o lipsă de educație civilă, și este adevărat, a populației în cunoașterea legilor, care înseamnă de fapt neștiință, iar noi nu contribuim cu nimic la educarea acestei populații. Concret, la cel mai important capitol din această lege, unde trebuia să cuprindem elemente concrete, el este ambiguu. Este ambiguu pentru că această lege este de fapt, sau se vrea a fi o lege populistă, o lege dacă vreți electorală în această perioadă a campaniei. Părerea mea este că Parlamentul ar trebui să reprezinte avangarda logicii și raționalului. Se pare că în această sesiune el nu a reprezentat acest lucru și este bine că se apropie alegerile poate o să crească ceva în raționalul și logica Parlamentului viitor.

Domnilor, asta vroiam să spun. Nu jignesc pe nimeni, decât acei care se consideră în partea de jos, pot să se considere și jigniți. Cred că n-avem dreptul să ne jucăm cu suferințele oamenilor amăgindu-i cu promisiuni false. Pentru că ce altceva înseamnă propunerea aceea de subvenție de până la 30 la sută. Vicepreședintele spunea că și 0 la sută.

Domnilor, zero este o mulțime vidă și hraniți-vă dumneavoastră cu mulțimi vide. Nu putem să dăm subvenții de 0 la sută. Ce spunea domnul ministru, care nici dânsul nu este consecvent și este un minister unde nu s-a întâmplat nimic în această perioadă și, probabil, că va trebui să se schimbe ceva și pe acolo, spunea că există deja trei tranșe - 10 -20 -30. Iată un element de concretețe. Concret, de ce n-a mers de la 10 la 30 la sută? Am lasat-o ambiguu de până la 30, ca să nu dăm nimic. De fapt, știm că nu se dă nimic și nu s-a dat nimic. Cred că a sosit timpul să nu mai amăgim această populație și să-i dăm ceea ce i se cuvine.

Sigur, nu pot să mai spun multe, sunt destul de supărat. Mi se pare o totală lipsă de respect față de electorat modul cum a fost abordată această lege, așa cum spuneam, în problema ei cea mai concretă, acolo unde trebuia să beneficieze cineva de ea.

Este lipsit de sens ca un tânăr de 30 de ani care nu s-a căsătorit din anumite motive, să nu beneficieze de aceleași drepturi de care a beneficiat unul care s-a căsătorit.

Știți dumneavoastră că sunt foarte mulți tineri care nu s-au căsătorit pentru că n-au unde să locuiască, nu pot să stea cu părinții în aceeași casă. Dacă lui i s-ar da dreptul să construiască o locuință simplă, o garsonieră, și-ar putea crea o familie, să-și întocmească, să realizeze un nucleu, și după aia o să-și construiască el și o casă mai bună. De ce nu dăm dreptul acesta tinerilor, să-și facă o locuință încă înainte de a se căsători? Mi se pare o inechitate crasă, la care suntem părtași dacă dumneavoastră veți vota așa cum a propus comisia, ceea ce mi se pare nedrept.

Vă mulțumesc. Nu vreau să vă mai rețin.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Bara.

 
 

Domnul Radu-Liviu Bara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Îmi pare rău că domnul Bălan susține, în continuare, aceste propuneri. Eu i-am spus și în cadrul comisiei și am discutat și cu dânsul. Aceasta nu este o lege electorală. Aceasta este o lege pe care am făcut-o să ajutăm într-adevăr și să poată să fie aplicată. Nu este o lege cu care eu acum să mă duc la cei care mă aleg pe mine și să spun:"Domnule, uite ce-am făcut eu cu articolul respectiv, care se va aplica în 2008"! Ei, dânsul nu a înțeles treaba asta, probabil!

În ceea ce a prevăzut dânsul și văd că, totuși, insistă, cu tranșele de 20 sau 30 la sută sau 10 la sută, am spus:"In momentul când scriu în lege 10-20-30 la sută, s-ar putea ca omul să aibă nevoie de 8 la sută." Ce fac? Lui ăla nu-i mai dau? Deci, nu se pune problema de 0 la sută, inclusiv introduce niște restricții care, din contră, fac neaplicabilă legea, și numărul celor care vor beneficia de asemenea credite va fi scăzut. Părerea mea că este mai mult fond electoral decât fond de a gândi bine legea este la dânsul.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat Bălan, doriți să pun la vot amendamentele? Da.

Ați ascultat punctul de vedere al comisiei. Supun la vot primul amendament al domnului deputat Bălan.

Cine este pentru?

 
 

Domnul Corneliu Bălan (din sală):

Domnule președinte, dar care vot, 30 de persoane votează o lege?

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da, am înțeles. Deci, vă rog să numărați. 2 voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Supun la vot al doilea amendament al domnului deputat Bălan, în legătură cu tranșele.

Cine este pentru? 2 voturi pentru. Insuficiente pentru adoptare.

Supun la vot al treilea amendament al domnului deputat Bălan.

Cine este pentru? 3 voturi pentru. Insuficiente pentru adoptare.

Supun la vot art. 7 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Cu 1 vot impotrivă art. 7 a fost aprobat.

Mai departe. Domnul deputat Bara.

 
 

Domnul Radu Liviu-Bara:

S-a mai propus la art. 17, deci "Prin familie în sensul prezentei legi se înțelege: a) soțul, soția, copiii, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună." Deci,"... care locuiesc și gospodăresc împreună..." Aceasta este propunerea și s-a aprobat în unanimitate.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Iertați-mă!... (Discuții la prezidiu).

 
 

Domnul Radu Liviu-Bara:

La art. 17 completarea "... care locuiesc și gospodăresc împreună...."

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mai departe.

 
 

Domnul Radu Liviu-Bara:

În legătură cu art. 22, cu completarea facută de domnul Dobrescu Răsvan, în urma discuțiilor pe care le-am avut și cu dânsul nu și-a retras amendamentul, dar noi exact ceea ce a propus dânsul am preluat și cu formularea domnului coleg. Noi în art. 71 am spus așa: "Dispozițiile prezentei legi privind închirierea locuințelor se completează cu dispozițiile Codului civil privind contractul de locațiune".

În acest articol am cuprins inclusiv situația care a prevăzut-o dânsul.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Deci, domnule Diaconescu sunteți de acord cu această observație? Bine.

Atunci supun votului art. 22 în formularea existentă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mai departe, domnule Bara.

 
 

Domnul Radu Liviu-Bara:

La art. 35 s-a supus amendamentul propus discuției, și art. 35 propunem să fie formulat în felul următor: "În cazurile în care în clădirile de locuințe unul dintre proprietari împiedică cu bună știință și sub orice formă folosirea normală a imobilului de locuit, creând prejudicii celorlalți, chiriaș sau proprietar, după caz, la solicitarea asociației de proprietari, instanța va hotărî măsurile pentru folosirea normală a imobilului".

Deci, am eliminat "mergând, după caz, până la evacuarea din imobil a vinovatului". Elimarea părții ultime din articol.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații? Dacă nu, supun articolul votului dumneavoastră în formularea prezentată de către domnul deputat Bara.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu un vot împotrivă și o abținere, art. 35 a fost adoptat.

Mai departe.

 
 

Domnul Radu Liviu-Bara:

În legătură cu art. 57 și 58 privind propunerea ca președintele Curții Constituționale să treacă la art. 57, nu s-a aprobat. În schimb, în urma discuțiilor, președintele Curții Supreme de Justiție, de la art. 57 să treacă la art. 58, pe motivația că nici președintele Curții Supreme de Justiție și nici Procurorul General nu sunt, ca demnitari, mai presus decât ministrul justiției, care este cuprins la art. 58.

Din acest punct de vedere, art. 57, dacă îmi permiteți, va suna așa: "Președintele României, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților, primul-ministru al Guvernului, beneficiază, în condițiile prezentei legi, de câte o locuință de protocol ca reședință oficială."

Eu aș vrea să mai specific aici că, de fapt, diferența dintre cei care sunt la 57 și cei care sunt la 58 este numai chiria, fiindcă întreținerea o plătește fiecare.

Iar în acest caz, art. 58 va avea următorul conținut: "Pot beneficia de locuință de protocol la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele funcții publice: vicepreședinți ai Senatului și Camerei Deputaților, miniștri de stat, miniștri și asimilații acestora, precum și președintele Curții Supreme de Justiție, președintele Curții de Conturi și Consiliului Legislativ și Avocatului Poporului."

Deci, am specificat aici "președintele" datorită faptului că și la nivelul Curții Constituționale și al Curții de Conturi există președinți. Să nu se înțeleagă și președintele de secție, de exemplu, Curtea de Conturi ar putea...

Acestea sunt modificările.

Aceste modificări, domnule președinte, au fost votate în unanimitate în cadrul comisiei.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Dacă sunt observații? Domnul Ștefan Cazimir? Nu.

Supun atunci votului dumneavoastră art. 57 în formulara prezentată de către domnul deputat Bara.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului art. 58 în formularea prezentată de către domnul deputat Bara.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 59 dacă sunt observații?

Domnul deputat Ștefan Cazimir. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

La alin. 1 vă propun o modificare de topică și anume aducerea sintagmei "contracte de închiriere" la rândul 2, după verbul "va încheia". "... Pentru reședințele oficiale, regia autonomă va încheia contracte de închiriere cu serviciile de specialitate...." și așa mai departe.

Iar la alin. 3, text nemodificat, varianta Senatului trebuie intercalat un articol genitival: "...contractul de închiriere a locuintelor de protocol și a celor cu destinații de reședințe oficiale".

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Dacă sunteți de acord cu aceste modificări?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului art. 59 cu aceste modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. IX - Titlul - "Dispoziții tranzitorii și finale".

Dacă sunteți de acord cu acest titlu?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 60. Dacă sunt observații? Dacă nu îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri, dacă sunt?

Unanimitate.

Art. 61. Îl supun votului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 62. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 63. Îl supun votului

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 64. Domnul deputat Ștefan Cazimir.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Cele mai frecvente intervenții au fost legate astăzi de folosirea greșită a unor pronume demonstrative de apropiere. Pronumele demostrativ de apropiere se referă la substantivul precedent cel mai apropiat, condiție care nu a fost de multe ori respectată și nu este respectată nici în cazul acestui articol.

Ca atare, vă propun mutarea secvenței din rândul penultim, "...numai pe terenurile aflate în proprietatea acestora..."la rândul doi, fraza urmând să sune astfel:"Construirea caselor de vacanță se autorizează la cererea persoanelor fizice și agenților economici, numai pe terenurile aflate în proprietatea acestora (ca să trimită la persoane fizice și agenți economici) în zonele stabilite..." și textul urmează.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat Bara, de acord cu această modificare?

Supun votului dumneavoastră amendamentul prezentat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 64 cu amendamentul adoptat anterior.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 65. Dacă sunt observații?

Domnul deputat Dinu.

 
 

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Foarte pe scurt. Nu cred că este cea mai proprie exprimare "suportarea chiriei", "plata chiriei". Nimeni nu spune "suport chiria", "plătesc chiria" și nu e o suportare, este o obligație de a plăti. "Plata" în loc de "suportarea".

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Bara, de acord?

 
 

Domnul Radu Liviu-Bara (din loja comisiei):

Da.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Cu un vot împotrivă amendamentul a fost acceptat.

Supun votului art. 65 cu acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 66. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 67. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 68. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 69. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 70. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 71. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Arrt. 72.

Domnul ministru Marin Cristea.

 
 

Domnul Marin Cristea:

Am o propunere pentru a fi mai clar, la primul alineat al art. 71, textul nemodificat, în sensul ca, după ce scriem "... Se abrogă Legea nr.5 din 1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raportului dintre proprietar și chiriaș, cu excepția Cap. IV și art. 63, (și acum completez) cu referire la Cap.IV al acestei Legi nr.5/1973"

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Este vorba de art. 71.

 
 

Domnul Marin Cristea:

Și, dacă ne îngăduiți ca tot la acest articol...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Tot la art. 71 sau la 72...?

Nu, la 71. Deocamdată la 71 înțeleg că s-a făcut o propunere.

Punctul de vedere al comisiei? (Discuții la prezidiu cu domnul deputat Radu- Liviu Bara).

Ma scuzați, este vorba de art.72.

 
 

Domnul Marin Cristea:

Am făcut prima propunere la primul alineat.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Am înțeles.

 
 

Domnul Marin Cristea:

Și mai fac o propunere la penultimul alineat în care se propune abrogarea Cap. III, art. 21-25 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcției și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, vă propun ca înainte să înceapă, deci, înainte de Cap. III, să înceapă art. 12 lit. a) și ultimul alineat, și Cap.III.

De ce spun asta? Pentru că au fost preluate în corpul legii la art. 15 și, respectiv...

 
 

Domnul Radu Liviu-Bara (din loja comisiei):

Noi le-am discutat acum în pauză....

 
 

Domnul Adrian Nastase:

Deci, este punctul de vedere al comisiei.

Supun votului dumneavoastră aceste amendamente din partea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 72 cu modificările efectuate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Anexa 1, nu știu dacă să trecem pe fiecare dintre pozițiile acestea? Dacă sunt observații v-aș întreba. La Anexa 1 dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului Anexa nr. 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri, dacă sunt?

Unanimitate.

Anexa nr. 2. Dacă sunt observații? Da, vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Neculai Chivu:

La Anexa nr. 2 la lit. a), ..."Prin bloc de locuințe, clădire..." și așa mai departe, ..."din care unele părți sunt destinate unor spații cu altă destinație". Mi se pare această formulare greoaie și în loc "... din care unele părți sunt destinate unor spații cu altă destinație..." să spunem "... din care unele spații au altă destinație..." Și textul rămâne neschimbat, în rest.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Deci comisia este de acord cu acest amendament.

Supun votului dumneavoastră amendamentul prezentat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă nu mai sunt observații supun votului dumneavoastră Anexa nr. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Atât.

Simati colegi,

V-aș propune ca votul final să fie exprimat....

Din sală:

Marți...!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Marți, ar fi prima tentație, dar va fi nevoie de mediere și mi-e teamă. Să încercăm mâine, dacă va fi prezența necesară. Dacă nu, încercăm luni. Dacă nu, încercăm marți.

Ideea este, însă, fiind vorba și de o lege cu caracter organic, să avem prezența necesară.

Domnul deputat Dinu.

 
 

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Poate nu spun nimic nou. Rog comisia să aprecieze dacă nu ne găsim cumva, realmente în cadrul unei legi organice. Mă refer la art.72, lit. l) - "Regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele și protecția socială".

El este fără discuție o înclinare de a protegui socialmente o categorie a populației. Cred că suntem într-o lege organică.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Este o lege organică, fără indoială.

 
 

Domnul Ion Dinu:

Dar mi-am permis să-i rog să ofere justificarea pentru cei care aveau semne de întrebare.

 
Anunțul votului final pentru:

Domnul Adrian Năstase:

O rog pe doamna Viorica Afrăsinei să ne prezinte rezultatul votului.

 

Doamna Viorica Afrăsinei:

În urma votului exprimat de dumneavoastră pentru cele trei legi, rezultatul este următorul:

Pentru proiectul de Lege privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și ale unor persoane cu funcții de conducere, din 341 de deputați, 259 prezenți, 82 absenți: voturi pentru - 257, voturi contra 2.

La proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal, voturi pentru - 252, voturi contra - 7.

Și la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, voturi pentru - 245, voturi contra - 14.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

Vă propun să face o pauză de un sfert de oră și să ne revedem pentru a continua cu punctele de pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc foarte mult. Toate proiectele de lege au fost adoptate.

 
Dezbateri: proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor

- după pauză -

În continuarea ședinței lucrările sunt conduse de domnul Marțian Dan, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Reluăm lucrările și urmează, în conformitate cu ordinea de zi, să trecem la examinarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.

O să invit inițiatorul să ne prezinte elementele legate de acest proiect de lege, nevoia care impune modificarea și completarea acestei legi, sensul unor reglementări care sunt propuse prin acest proiect, după care vom asculta opinia la care a ajuns Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic în legătură cu acest proiect de lege și, de asemenea, rugăm grupurile parlamentare să-și desemneze vorbitorii.

Domnule ministru, vă rog să poftiți.

Are cuvântul, deci, domnul ministru al lucrărilor publice și amenajarea teritoriului, Marin Cristea.

 
 

Domnul Marin Cristea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Încerc în cuvinte cât mai puține să exprim necesitatea modificării și completării acestei Legi nr.50, care privește în principal autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru locuințe.

Legea este din 1991 și, practic, ea a funcționat pe perioada de până acum și pe experiența - să zic - căpătată în această perioadă și pe necazurile, neajunsurile, disfuncționalitățile apărute în această etapă, ne-a condus, pe constatări reale și pe experiența de practic 5 ani de zile, să propunem modificarea acesteia care prin spiritul și prin conținutul ei, mai ales cu privire la contravențiile aplicate pentru încălcarea, hai să zic, documentațiilor de urbanism și a regulilor generale de urbanism, au adus la o situație, practic de insuportat în unele localități, în unele zone, în unele, să zic, situații care din toate punctele de vedere sunt de neimaginat: cu amplasări ale construcțiilor indiferent de natura terenului sau de structura proprietății, prin nerespectarea însăși a proprietății, prin poziționarea acestor construcții, prin arhitectura, care, de fapt, s-a ajuns la o situație imposibilă în unele zone. S-a realizat chiar un atac la stabilitatea și la rezistența unor astfel de construcții și acesta din două puncte de vedere: unul, încălcându-se regula fundamentală stabilită de lege, de a nu se realiza construcție fără autorizație, și al doilea, mare, de a nu respecta autorizația.

Prima a condus, în plus față de sluțirea mediului ambiant, și la a pericolului privind stabilitatea și rezistența. Acesta a fost un grup de situații create. V-aș putea spune că numai în ultimii ani, din 1991 până acum sunt peste 15.000 numai de locuințe și peste 60.000 de construcții amplasate fără autorizație.

Acesta este un aspect.

Al doilea aspect al lucrurilor, care ne-a determinat în urma acestor experiențe, în foarte multe domenii, mai ales cu privire la documentația de urbanism pentru obținerea autorizației de construcții, în unele operații care nu schimbă arhitectura, nu deranjează cu nimic sabilitatea sau rezistența, sunt lucrări interioare, sunt lucrări subterane, sunt lucrări la construcții existente și nu ataci sub nici o formă arhitectura sau rezistența ar trebui să ai o multitudine întreaga de documentații ca să obții autorizația. Și, de asemenea, se are în vedere în propunerea de lege ca să fie eliminat și scurtat acest drum.

Umblându-se în modificarea și completarea a 9 sau 10 articole ale acestei legi, doua lucruri sunt de efect, după părerea noastră, și vor frâna neajunsurile din acest domeniu, mai ales completat cu ceea ce s-a realizat până acum, ulterior Legea calității în construcții și foarte de curând Regulamentul general de urbanism, care completat cu aceste modificări pe care le propunem aici, sigur, va face ordine și din aceste punct de vedere.

Două lucruri în afara de fluidificarea accesului la autorizație pentru lucrări care nu atacă arhitectura sau/și rezistența sau stabilitatea se propun majorări de contravenții sau de amenzi pentru încălcarea prevederilor autorizației sau executării lucrărilor fără autorizație și, unul care este fundamental, este vorba de a se introduce infracțiunea în construcții pentru următoarele situații: pentru atac asupra monumentelor istorice de arhitectură, de construcții, fără autorizație, pentru amplasarea construcțiilor de orice gen, definitive pe terenurile altele decât proprietate, pentru, de asemenea, amplasarea construcțiilor pe propriile terenuri fără autorizație de construcții. Mai ales în aceste situații când ești controlat, când ți se constată aceste încălcari și când nu le respecți măsurile stabilite de către organele de control, de asemenea, acest lucru constituie infracțiune și se pedepsește ca atare.

Acestea sunt, să zic, principalele prevederi în cele 9 modificări care se propun Camerei Deputaților. Eu, față de Raportul Comisiei, practic, nu am nici un fel de observație sau de completare de făcut în plus; este una care este făcută la pct.5 în care spunem că o documentație de urbanism trebuie semnată de un arhitect și, respectiv, de către un inginer și propunem noi, arhitectul să aibă diplomă atestată de statul român sau inginerul, cum nici noi, în altă parte pe Pământ, nu putem să face vreo lucrare fără a fi atestați din acest punct de vedere.

Acestea sunt elementele care mă determină să susțin această modificare a legii.

Mulțumesc!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule ministru.

Rog, acum, comisia să ne prezinte concluziile la care a ajuns în urma analizei în fond a acestui proiect de lege.

 
 

Domnul Radu-Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte!

În conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisia a fost sesizată în fond în vederea examinării dezbaterii proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.50.

Examinând proiectul de lege și având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Nota Departamentului tehnic-legislativ, a hotărât admiterea, cu modificări, a proiectului de lege și anume modificarea la 10 articole: 2, 6, 8, 12, 25, 26, 27, 28, 30, 31 și propune plenului Camerei Deputaților dezbaterea și adoptarea acestuia cu amendamentele cuprinse.

Vă mulțumesc!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu!

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecem la dezbaterile generale, avem o singură solicitare, până acum, de înscriere la cuvânt, domnul deputat Sabin Ghilea, din partea Grupului parlamentar al P.D.S.R., îl și invit pe domnul deputat să poftească la tribună. Și dacă celelalte grupuri parlamentare doresc să participe la dezbaterile generale, rog să ne comunice.

 
 

Domnul Sabin Ghilea:

Mulțumesc, domnule președinte!

Doamnelor și domnilor colegi,

Stimați invitați,

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor a fost inițiat de Guvern, ca urmare a rezultatelor din controalele efectuate în acest domeniu de către consiliile județene și locale, precum și de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Amenajarea Teritoriului, care a evidențiat tendința tot mai pronunțată de nerespectare a prevederilor acestei legi, fie prin realizarea unor lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere etc., fără autorizație de construire prevăzută de lege, fie prin nerespectarea prevederilor autorizației emise. Situația este cu atât mai gravă cu cât aceste încălcări ale prevederilor legii au drept consecință nu numai alterări ale cadrului construit al localității dar și distrugeri parțiale și chiar totale ale unor monumente, ansambluri istorice, de arhitectură, arheologice, artă sau cultură, aparținând patrimoniului cultural național.

Se constată numeroase cazuri de continuare a lucrărilor fără autorizație, după dispunerea opririi lucrărilor de către organele care au aplicat amenda contravențională, fiind astfel necesară acționarea în justiție.

Nerespectarea dispoziției de oprire a executării lucrărilor, pe lângă pericolul potențial pe care îl reprezintă în privința siguranței în exploatare, agravează consecințele faptei în plan social, economic și adesea ecologic.

Ocuparea abuzivă cu construcții a unor terenuri, ca urmare, de regulă, prejudiciază grav și dreptul de proprietate privată sau publică, situația fiind de cele mai multe ori agravată și de o amplasare defectuaosă în contextul urbanistic.

Toate aceste situații apar ca o consecință a faptului că sancțiunile prevăzute în legislația actuală sunt prea blânde iar procedura de judecată foarte greoaie, cu nenumărate amânări, timp în care contravenientul își poate continua nestingherit lucrările începute fără autorizație sau chiar cu încălcarea acesteia.

Ca urmare, s-a propus înăsprirea sancțiunilor și încadrarea ca infracțiuni a faptelor de execuție fără autorizație sau cu încălcarea acesteia a lucrărilor care se efectuează la construcții reprezentând monumente și ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, precum și în cazul continuării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele care au aplicat amenda contravențională.

Totodată, s-a considerat necesar ca, prin prevederile de modificarea și completare a Legii nr.50 din 1991 privind autorizarea executării construcțiilor, să se reglementeze și exercitarea profesiunii de arhitect, respectiv inginer, în acest sens introducându-se obligativitatea întocmirii documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire numai de către arhitecți, ingineri sau alți specialiști cu drept de semnătură. Dreptul de semnătură se propune a fi acordat și gestionat de către asociațiile profesionale acrediate de Guvern.

Membrii Grupului parlamentar al P.D.S.R. din Comisia de administrație publică și amenajarea teritoriului au analizat prevederile proiectului de lege, adoptat de Senat, au apreciat ca necesare unele modificări și completări și, în cazul art.8, care precizează lucrările pentru care nu este necesară autorizația de construcție și respectiv art.12, unde s-a propus ca prevederile acestui articol referitor la posibilitatea concesionării terenurilor, fără licitație publică, să se aplice și în cazul terenurilor ce se ocupă prin extinderea construcțiilor existente.

De asemenea, ne-am însușit în mare parte prevederile proiectului de lege adoptat de Senat referitor la art.2, 6, 7, 25, 26, 27, 28 și 30, cu unele amendamente, însă am considerat neoportună introducerea în cuprinsul acestei legi a art. 61, 62, care prevăd modalități de dobândire a dreptului de semnătură a proiectelor de către arhitecți și ingineri, întrucât calitatea proiectelor în baza cărora se solicită autorizația de construire se asigură prin verificarea făcută, potrivit legislației în vigoare, respectiv a prevederilor Legii nr.10 din 1995 privind calitatea în construcții, de către un specialist verificator de proiecte atestat.

De asemenea, prin instituirea dreptului de semnătură pentru arhitecți și ingineri se limitează chiar drepturile specialiștilor cu diplomă universitară recunoscută în specialitate în exercitarea profesiei, or, astfel de prevederi au făcut, până în prezent, obiectul unor legi speciale, prin care au reglementat condițiile de exercuitare a profesiei, autorizarea de liberă practică, drepturi și îndatoriri, incompatibilități etc. Sigur, aș da un exemplu, legea din 1992 pentru înființarea și organizarea corpului arhitecților, Legea 74 din 1995 pentru exercitarea profesiei de medic ș.a.

Deci, condiționarea drepturilor de semnătură, de înscriere a solicitanților în registrele unor asociații profesionale, creează în mod nejustificat, sigur, venituri, prin intervenția Guvernului.

Grupul parlamentar al P.D.S.R. susține aprobarea modificărilor prezentei legi în discuție și va vota ca atare.

Vă mulțumesc!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat Ghilea!

Dacă mai doresc alte grupuri parlamentare să-și spună opinia? Nu sunt alte solicitări.

În aceste împrejurări, vă rog să fiți de acord să trecem la examinarea concretă a proiectului de lege.

Dacă în legătură cu titlul acestui proiect de lege sunt observații? Nu sunt.

Vi-l supun votului, așa cum a fost adoptat de către Senat, comisia neavând observații.

Cine este pentru adoptarea titlului? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitatea voturilor exprimate în Cameră a fost adoptat titlul legii.

Vă propun să discutăm acum partea aceasta introductivă de la art.I, enunțul, deci.

Dacă în legătură cu această parte sunt observații, dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt doritori.

Vă supun votului, atunci, această parte de început a art.I.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și acest text de început al art.I.

Trecem la pct.1. În legătură cu acest pct.1 avem unele sugestii din partea comisiei care a analizat în fond proiectul de lege.

Dacă sunt și alte observații?

Doriți în legătură cu pct.1, domnule Dinu? Vă rog să poftiți!

 
 

Domnul Ion Dinu:

Mie mi-a scăpat, stând de vorbă cu comisia, cu întârziere, cer scuze. E un lucru de neînțeles pentru mine, titlul legii se referă la modificare și completare. Sunt două noțiuni distincte. Art.I vorbește, însă, numai de modificare nu și completare, or, trebuie să cădem de acord, cel puțin, la art.I cu titlul legii. Este omis cuvântul "completare".

Deci, cu întârziere, că am avut acea discuție, cer să se completeze art.I și să se bage cuvântul "și completarea, după cum urmează:..." Nu putem lăsa dezacordul acesta.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații, dacă sunt. Nu sunt.

Atunci, comisia, care este opinia în legătură cu observația făcută de domnul deputat Ion Dinu.

 
 

Domnul Radu-Liviu Bara (din bancă):

Da !

 
 

Domnul Marțian Dan:

Ce-i asta, da?

 
 

Domnul Radu-Liviu Bara (din bancă):

De acord, de acord!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Ele sunt aici, completări, domnule Dinu, chiar la pct.1, după alin.3.

 
 

Domnul Ion Dinu (din bancă):

Cu atât mai mult se impune completarea.

 
 

Domnul Radu-Liviu Bara:

Având în vedere că la art.1, domnule președinte, mă iertați, dacă la art.I avem autorizarea executării construcțiilor, deci numai în ceea ce privește domeniul de autorizare a construcțiilor, deci am dat definiția articolului la capitolul respectiv sau la art.I, "autorizarea construcțiilor", "completarea" va interveni probabil și la art.II. Deci, în cazul acesta numai autorizarea construcțiilor, în acest art.I numai despre autorizarea construcțiilor este vorba.

 
 

Domnul Ion Dinu (din bancă):

Este vorba la lege, nu la articol.

 
 

Domnul Radu-Liviu Bara:

Da, dar aici spune "Legea nr.50 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri"... Deci, în acest capitol, domnule președinte, noi așa ne-am gândit, este vorba numai despre autorizație. Dacă se consideră că scriind "Legea nr.50 privind autorizarea și completarea...", asta scrie în lege. Dar în acest capitol problema este numai autorizația, numai despre autorizație se spune, cum se dă autorizația. Deci, în acest art.I nu este completarea Legii 50 ci numai modificarea în ceea ce privește...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Eu cred că poate fi acceptată observația domnului Dinu, pentru că chiar primul punct, după alin.3 al art.II, se introduce un nou alineat cu următorul cuprins... E clar că e completare. Așa că poate fi admis, după părerea mea.

Inițiatorul ce opinie are?

 
 

Domnul Marin Cristea (din banca guvernamentală):

Aceeași cu a dumneavoastră și a domnului deputat Dinu.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Haideți, să nu pierdem timpul! Să adăugăm acolo, în partea finală "se modifică și se completează, după cum urmează:".

Supun votului această propunere de completare la partea inițială a art.I.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc!

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat acest amendament și vă propun să trecem la examinarea pct.1 din proiectul de lege.

Aveți propunere de eliminare a textului prevăzut la lit.e) și reformularea pct.1, după cum urmează. Vă rog, să vă uitați prima dată la lit.e) - "lucrări cu caracter provizoriu, chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri de panouri de afișaj, firme și reclame". Acest text de la pct.1 se propune să fie eliminat, eliminare este în legătură cu lit.e).

Și reformularea pct.1, a doua idee pe care o conține raportul; și vom avea acolo, după alin.2, art.II un nou alineat cu următorul cuprins. Și avem prevăzute aceste texte.

În legătură cu reformularea care se propune... vom ajunge și la lit.e) care este propusă să fie eliminată.
Îmi face impresia că la lit.a) se intervine, acolo textul este completat. De altfel, este imprimat cu alte caracter în raportul ce ne-a fost înaintat. Și avem și la b), și la c), și la d).

În legătură, deci, cu textul de la lit.a) am să vă rog să vă pronunțați. Sunt observații în legătură cu textul aferent acestei litere? Domnule Dinu, vă rog să interveniți.

 
 

Domnul Ion Dinu:

Eu am o nedumerire și cred că e bine să vă spun despre ce e vorba. Se propune ca, după alin.2 al art.II, acesta este punctul 1, să se introducă un text care se referă la lipsa documentației de urbanism și amenajarea teritoriului.

Mă simt dator să mulțumesc domnului ministru că ne-a făcut, în esență, precizarea că în legea aceasta vom discuta, pe de o parte, anume modificări, iar pe de altă parte regimul de sancționare a celor care ar încălca prevederile.

Vedeți, a fost o grijă în alcătuirea Legii 50/1991 și acuma eu sunt surprins, cum spuneam, o intrigă rațională, pentru că văd că se înlătură obligativitatea de a se prezenta autorizația, documentația respectivă. Deci, sunt categorii de lucrări, prevăzute la art.8, e adevărat, pentru care nu este nvoie de această autorizație din partea administrației locale. Acum, eu m-am uitat la anexa acestei Legi 50 și am găsit, la pct.4, că atunci când este vorba de imobile care sunt construcții aflate în stațiuni balneare, climaterice și turistice, avizarea se face de către departament, de către Ministerul Comerțului, organismele locale, iar aprobarea o dau prefecturile. E vorba de situațiile când avem de-a face cu construcții în stațiuni balneare, climaterice și turistice. Lipsa acestei documentații, se propune a se înlătura necesitatea documentației tehnice, poate să ducă la situații în care se degradează anumite construcții, prin libertatea pe care și-o iau cei care fac modificările respective, pentru că în cadrul legii se vorbește de posibilitatea de a se face modificări. Remarca foarte judicios domnul președinte Dan Marțian - documentația de urbanism și chiar la pct.a) - repet sublinierea domnului președinte foarte bine venită, "lucrări de modificare", modificare deci, lăsăm repararea, lăsăm protejarea, lăsăm restaurarea, dar chiar în cadrul restaurării, dacă nu avem o documentație, e posibil ca cel care realizează practic aceste activități de modificare sau de restaurare să-și ia anumite libertăți care ar strica. S-a și spus, de altfel, și eu nu speculez, de către reprezentanții comisiei de specialitate, că sunt nemulțumiți că, din acest punct de vedere, în multe locuri se înregistrează devieri de la ceea ce trebuie să se întâmple. Sunt modificări care strică peisajul arhitectonic, or, eu nu pot trece cu ușurință pentru acceptarea acestei documentații de specialitate, pentru că sunt situații în care într-adevăr se poate tolera, cum sunt cele prevăzute la art.8, când e vorba de lucrări care nu sunt de o exigență deosebită - de reparații, împrejmuiri, reparații și înlocuiri de tâmplărie, înlocuiri de sobe și încălziri, zugrăveli - acestea, sigur, că pot, dar dincolo, unde este vorba de fondul propriu-zis de construcții în anumite zone ale țării, documentația aceasta trebuie să fie elementul care însoțește de la început, de când se dă aprobarea. Trebuie să aibă organul competent care dă aprobarea, trebuie să aibă documentația respectivă ca să știe pe ce anume a fost dată aprobarea.

Rog să nu se supere oaspeții noștri dar exigența aceasta ne-ar scuti de niște constatări practice neconvenabile.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul Liviu Bara, vicepreședintele comisiei care a analizat în fond.

 
 

Domnul Radu-Liviu Bara:

Da, domnule președinte.

Aș vrea să-i spun domnului coleg Dinu că vorbește despre două lucruri complet diferite.

Deci, în ceea ce privește anexa la Legea nr.50 privind avizarea documentațiilor de urbanism da, acolo trebuie să avizeze și Ministerul Turismului sau Tineretului, este vorba vorba despre avizarea documentațiilor de urbanism. Or, noi, aici, în acest articol vorbim despre autorizarea unor lucrări. Deci, este complet diferit, este altă treabă, domnule Dinu.

 
 

Domnul Ion Dinu (din bancă):

Lucrările sunt în urbanism.

 
 

Domnul Radu-Liviu Bara:

Vă rog să nu intrăm în discuții!

Deci, sunt complet două lucruri diferite. Documentațiile de urbanism, ceea ce înseamnă amenajarea stațiunii respective, modul de construcție, modul căilor de acces, modul utilităților - acestea sunt documentațiile de urbanism care trebuie avizate și trebuie să ții cont, sigur, de părerile ministerului respectiv.

Dar, în ceea ce privește autorizația de construcție, nu mai are nici o legătură cu documentația de urbanism, mă înțelegeți? Autorizatia de construcție are un alt regim. Deci, mă înțelegeți?

Domnule președinte, deci, nu suntem de acord cu propunerea făcută de către domnul Dinu din acest motiv.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Domnul ministru Marin Cristea are cuvântul.

 
 

Domnul Marin Cristea:

Vreau numai să fac diferențiere între o noțiune și cealaltă. Deci, și pentru lucrările care se propun aici este necesară autorizația de construcție, deci nu se exclude autorizația de construcție, ci se exclude necesitatea elaborării unei documentații de urbanism. Care este aceasta? Planul de amenajare a teritoriului județean, planul de amenajare a teritoriului național, planul de detaliu al unei zone în care se amplasează lucrarea, planul de amplasare a unei zone mai mari sau mai mici; spre a respecta distanțele, înălțimile, să zic, suprafețele, arhitectura. Aceasta este documentația de urbanism.

Ce vă frământă pe dumneavoastră - proiectul de execuție a lucrării în sine, acela este obligatoriu și nu este documentație de urbanism, este documentație de execuție, este proiect de execuție. Aceasta se referă la o amplasare și, când prevăd în documentația de urbanism, nici nu mă refer decât la alcătuirea construcției și nu la proiectarea construcției. Și acestea sunt lucrări, de la a) până la d), care nu modifică cu nimic amplasarea, arhitectura construcției sau cu nimic nu se referă la amplasare. Să spunem: repar o șosea. Dacă mă înscriu în limitele ei de lățime, de lungime, n-am ce să mai caut să fac documentație de urbanism, fac proiect de execuție, care intră în Legea calității în construcții și te întreabă și te judecă de ce faci așa și nu altfel.

Acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le diferențiez. Deci, ce este necesar, dar să nu-l plimb pe om dacă vrea, să zic, să-și așeze o ușă altfel în casă, care nu atacă rezistența, și eu să-l pun să facă documentație de urbanism. Sau să-și văruiască în casă sau să-și repare casa pe interior sau pe exterior. Acestea sunt lucrurile și acestea am vrut să le eliminăm spre a nu plimba oamenii.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Nu mai sunt alte observații în legătură cu pct.1, da? Atunci vă rog să fiți de acord să examinăm lucrurile în ordinea necesară a rezolvării lor.

După câte vedeți, chiar textul de debut al acestui pct.1 trebuie să-l modificăm, în sensul că, după alin.3 - scrie în varianta venită de la Senat, comisia ne propune să schimbăm 3 în 2 - deci, după alin.2 al art.2, se introduce un nou alineat cu următorul cuprins.

Supun votului această propunere de amendare, care face trimitere la alin.2, nu la alin.3 din art.2.

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

În ceea ce privește textul de început, după care urmează desfășurarea pe litere, aici comisia noastră a fost de acord cu textul venit de la Senat, n-a avut observații.

Vă consult, totuși, dorește cineva să intervină în legătură cu acest text? Nu.

Îl supun votului atunci în redactarea pe care o avem în varianta Senatului.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat acest text.

Trecem acum la examinarea textelor aferente mai multor litere care le avem aici. Dacă vedeți, în raportul ce ne-a fost distribuit, textul de la lit.a) este completat în partea lui finală.

Sunt observații în legătură cu el? Nu sunt.

Vă supun atunci votului propunerea comisiei, de amendare a textului de la lit.a) în sensul completării lui.

Cine este, vă rog, pentru adoptarea propunerii comisiei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată această propunere a comisiei.

Textul de la lit.b) menține, pe fond, textul din varianta Senatului însă, de asemenea, este completată în partea finală.

Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei de amendare a textului de la lit.b)? Nu sunt.

Vă supun votului propunerea comisiei de amendare a textului de la lit.b).

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt. Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptată amendarea lit.b).

Vă supun votului textul de la lit.b), în ansamblu.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și textul de la lit.b).

Trecem la textul de la lit.c). Aveți propuneri de modificare în trei locuri ale acestui text.

Dacă sunt observații în legătură cu propunerile de amendare, formulate de comisiei? Nu sunt.

Supun aprobării propunerile de amendare a textului de la lit.c).

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea de amendare.Vă supun acum votului textul de la lit.c), așa cum rezultă el ca variantă finală.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și textul aferent lit.c).

Trecem la discutarea textului de la lit.d). Acolo, avem propuneri de amendare a lui în partea de început și o consistentă amendare în partea finală a textului.

Dacă sunt observații în legătură cu propunerile comisiei de amendare a textului lit.d)? Nu sunt.

Vi le supun votului aceste propuneri de amendare.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Au fost aprobate amendamentele.

Supun votului textul lit.d), în ansamblu.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și acest text.

Urmează un text de la lit.d): "organizarea de tabere de corturi", ceea ce am propus noi a fi lit.e), dar la lit.d) noi am modificat și va trebui să modificăm doar numerotarea textului de la lit.d).

 
 

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

A apărut c) în plus, b) s-a transformat în două.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, a apărut c)-ul ca urmare a unor...

Bun. Supun votului dumneavoastră modificarea numerotării: va fi deci e) de la actuala lit.d) din forma de la Senat.

Cine este pentru această modificare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată și comisia ne propune să eliminăm textul de la lit.e), varianta Senatului. Supun votului dumneavoastră și această propunere.

Cine este vă rog pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată și această propunere de eliminare.

Vă supun acuma textul de la pct.1 în ansamblu.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc..

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat deci, pct.1 din cuprinsul art.I.

Pct.2 se referă la art.6, vă rog să vă uitați. Este însă înainte de aceasta o propunere a comisiei, care nu figurează în varianta de la Senat, da?

Dacă în legătură cu propunerile de la pct.2 din raportul comisiei sunt observații sau dacă comisia dorește, mă rog, să facă anumite precizări, de fapt este o chestiune de terminologie.

Bun. Supun votului propunerea care ar consta în introducerea unui pct.2 pe care noi nu-l avem.

Cine este pentru adoptarea acestei propuneri de la pct.2 din raportul comisiei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată deci introducerea unui text la pct.2.

Pct.2 din varianta Senatului, comisia propune să devină pct.3 și aveți textul aferent acestui punct. Față de varianta de la Senat mi se pare că nu avem modificări la acest text, este doar o numerotare, da? Bun. Dacă sunt observații la textul art.6, așa cum figurează el și în ... Aici însă trebuie să facem o deosebire, la alin.1, într-adevăr, nu avem modificări, la alin.2 avem o mică modificare, la alin.3, partea finală, de asemenea, este și o mică chestiune redacțională la următorul alineat. Acestea ar fi lucrurile pe care va trebui să le examinăm în ordinea lor, nu putem merge pe o formulă din aceasta globală. Sunt observații în legătură cu art.6? Nu sunt. Vă supun prima dată votului alin.1.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unaninimitate de voturi.

În ceea ce privește alin.2 se propune introducerea sintagmei "pe funcțiuni" și restul textului curge, așa cum îl avem noi în varianta aprobată și de către Senat. Sunt observații în legătură cu această propunere? Nu sunt.

Prima dată vă supun votului propunerea de amendare.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea de amendare.

Vă supun votului textul alin.2, așa cum rezultă el.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și textul alin.2 din cuprinsul art.6.

În ceea ce privește următorul alineat, avem modificări în sensul completărilor din partea finală. Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei, de completare a textului de la alin.3. Nu sunt. Vă supun votului atunci prima dată amendamentul comisiei pentru completarea textului.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, amendamentul comisiei, de completare a textului alin.3, a fost însușit.

Supun votului alin.3 în ansamblu așa cum rezultă el.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

În ceea ce privește următorul alin.4, se propune suprimarea părții finale, după cum urmează și textul va suna: documentația tehnică va fi semnată: de arhitect, la lit.a), la lit.b) de inginer etc. Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei, de suprimare deci a părții finale.

Doreați să interveniți, domnule ministru?

 
 

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

La următorul...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da? Bun. Vă rog să vă uitați în varianta distribuită de la Senat, se propune ca de la partea introductivă a alin.3, din finalul acestei părți introductive să se suprime: "după cum urmează"...

Cine este vă rog pentru pentru suprimarea acestei părți? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

S-a aprobat amendamentul comisiei.

În ceea ce privește textul de la lit.a) el rămâne în varianta care figurează și în soluția comisiei. Doriți să interveniți? Vă rog să poftiți la tribună atunci, domnule ministru.

 
 

Domnul Marin Cristea:

Completare și la a) și la b): "arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, inginer cu diplomă recunoscută de statul român", așa cum și alții ne cer pe pământul acesta să ni se recunoască diplomele, când mergem undeva în lume.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Care este punctul de vedere al comisiei?

 
 

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

De acord.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Deci, stimați colegi, ar suna: de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, cu drept de semnătură, da? pentru partea de arhitectură la lucrările de construcții supraterane da? și la cele subterane cu acces public. Care este opinia comisiei?

 
 

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

De acord, dar nu cu drept de semnătură.

Deci, pct.a) să sune așa: "de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru partea de arhitectură..." și curge în continuare.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Deci, suprimarea segmentului: "cu drept de semnătură". Domnule ministru, de acord?

 
 

Domnul Marin Cristea (din loja inițiatorului):

De acord.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Supun votului dumneavoastră completarea: după "de arhitect", să adăugăm "cu diplomă recunoscută de statul român".

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat această propunere de completare și suprimarea textului: "cu drept de semnătură". Supun votului această propunere de suprimare.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată și această amendare cu majoritate de voturi.

Supun votului acum textul de la lit.a) în ansamblu.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri? 1 abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat textul de la lit.a).

La lit.b) reținem o sugestie similară cu cea de la lit.a), deci: "de inginer cu diplomă recunoscută de statul român", evident că și aici probabil vom suprima "cu drept de semnătură", sintagma aceasta care există.

 
 

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

Este eliminată.

 
 

Domnul Marțian Dan:

O eliminăm, da. Dacă sunt însă și alte observații în legătură cu textul de la lit.b)? Nu mai sunt. Atunci vă supun prima dată votului propunerea de a face precizarea, completarea: "de inginer" să adăugăm: "cu diplomă recunoscută de statul român".

Cine este pentru adoptarea acestui text?

Împotrivă, vă rog? 1 vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a adoptat propunerea de completare. Și acum va trebui să supunem votului propunerea de eliminare a segmentului de text următor: "cu drept de semnătură".

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat suprimarea textului pe care l-am citit mai înainte.

Nemaifiind alte observații în legătură cu textul de la lit.b), vi-l pot supune votului.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat textul de la lit.b).

În ceea ce privește următorul alineat: "prevederile alineatului precedent se aplică și pentru documentația de execuție" n-au fost observații din partea comisiei. Dacă aveți dumneavoastră observații? Nu sunt. Vi-l supun votului în redactarea din varianta Senatului.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A întrunit unanimitatea sufragiilor exprimate și a fost adoptat.

Textul de la următorul alin., 4, nu avem decât în partea finală niște completări. Vă rog să vă uitați în raportul care ne-a fost distribuit, acolo cu litere îngroșate este cuprinsă propunerea de completare a părții finale. Dacă sunt observații în legătură cu această propunere de amendare, în final, a textului de la acest alineat? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, deci de completare a părții finale a acestui alineat.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat amendamentul comisiei. Vă supun votului textul acestui alineat.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat.

Îmi face impresia că ceea ce urmează la pct. 7 va fi un alineat...

 
 

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

...nou.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nou, dar tot la punctul..., probabil 2, da?

 
 

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

... tot la art.7, dar la pct.2.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Dar vreau să ne uităm foarte exact. Deci va fi un alineat care îl introducem înainte de pct.3, da?

Aveți textul acesta, este un text nou, nu figurează în varianta Senatului. Sunt observații în legătură cu el? Este pct.7 din raportul comisiei. Nu sunt. Aici însă va trebui... și rog pe colegii noștri de la Compartimentul tehnic-legislativ să facă toaleta corespunzătoare, pentru că probabil că ar trebui să fie punct distinct și să se spună așa că la art.6 se introduce un alineat nou, având următorul conținut... Așa trebuie să apară în varianta noastră în raport cu cea de la Senat. Și textul care este, "semnarea documentațiilor de către persoanele prevăzute la alin.4, 5 și 6, atrage după sine răspunderea acestora în condițiile legii", ar trebui punct de sine stătător deoarece altfel nu se înțelege. Noi, totuși, când lucrăm la modificarea și completarea unei legi existente, în vigoare, trebuie să respectăm anumite exigențe ținând de tehnica legislativă. Și atunci, să fiți de acord să fie un punct 3, după ceea ce avem noi, cu acest enunț: după pct.2 se introduce următorul text... sau, știu eu, 3. Se introduce un alineat nou la articolul cutare cu următorul conținut... Și acolo curge textul: semnarea documentației etc., etc. Da? Bun.

Cu această precizare vă mai consult încă o dată dacă sunt eventuale sugestii, observații în legătură cu textul care îl avem la pct.7 în raportul comisiei? Nu sunt. Aveți? Vă rog.

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

Deci, în raport la punctul pe care îl discutăm...

 
 

Domnul Marțian Dan:

7.

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

7, da, exact.

După ce în prealabil și înainte s-a spus că sunt documentații de diverse naturi, arhitectura semnată de un arhitect, evident un arhitect cu diplomă, care este recunoscută de statul român și care, bineînțeles, că are responsabilitatea lucrărilor și faptul că are o diplomă îi dă niște drepturi, dar și niște responsabilități, la fel la pct.b) cu inginerii, adică atunci când fac o lucrare, calificat fiind pentru această lucrare, cu responsabilitatea pe care mi-o dă legea, alături de beneficiul pe care îl am pentru faptul că am așa o diplomă, trebuie să mai scriem mai departe că eu sunt răspunzător de semnătura mea?

Este evident că dacă am făcut o lucrare și mă consider specialist și primesc bani pentru treaba aceasta, am și o responsabilitate. În momentul când semnăm o hârtie, indiferent unde suntem și cum o semnăm, suntem răspunzători de semnătura noastră. Nu trebuie să spunem în lege: domnule, am semnat, dar legea prevede că ești și responsabil pentru ceea ce ai semnat. De aceea, mie mi se pare că acest pct.7 reprezintă ceva în plus, adică subliniază o chestiune care este clară și evidentă și nu mai trebuie adăugată ca ceva care este de prisos.

Vă mulțumesc. Cer eliminarea lui.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Aceasta este opinia pe care a exprimat-o domnul deputat Barbu Pițigoi. Dacă mai sunt alte observații?

În legătură cu această propunere a domnului deputat Barbu Pițigoi, care este opinia inițiatorului și a comisiei?

Da, domnule Bara aveți cuvântul.

 
 

Domnul Liviu Bara:

Domnule președinte, așa cum observați, până la jumătate, ceea ce a spus domnul Pițigoi, sigur că i-aș da dreptate. Cică, bineînțeles, se înțelege. Chiar așa ați spus dumneavoastră, dacă o semnați documentația.

Vedeți cum am scris noi acolo, de exemplu când am motivat necesitatea de a sublinia răspunderea proiectantului față de calitatea documentației. Nu îmi este indiferent că neapărat o documentație care o întocmește și chiar dacă o semnează cineva, o semnează un inginer sau un arhitect, s-ar putea chiar și în asemenea cazuri să nu coincidă cu niște cerințe: cu documentațiile de urbanism, de amenajare. Deci, el ca și documentație de execuție, s-ar putea să spun să primească un..., ca să fiu așa, puțin mai pe înțelesul colegilor, o nota 7 sau o nota 8, dar pentru zona respectivă pe unde proiectează el, unde trebuie să țină cont de niște restricții, de niște probleme care apar, el pentru aceasta spune: domnule, eu am făcut documentația, inginerul, am semnat-o că rezistă la greutate, rezistă la ... arhitectul zice: eu am făcut fațada, dar din punct de vedere al încadrării în zonă zice: domnule, eu am făcut documentația, încadrarea în zonă, sigur că ar putea să fie o problemă.

Nu, prin această semnătură și prin aceasta că răspunde, eu cu aceasta l-am făcut pe el să fie puțin mai interesat. Să nu se restrângă exact numai la documentația clară a lui, deci numai exact ce are partea lui, ci să vadă documentația respectivă în conjunctura unde proiectează și tocmai de aceea trebuie răspundere în fața legii, că nu îmi este indiferent mie dacă îmi face o construcție solidă inginerul și care îmi bagă doi stâlpi care îmi ies în stradă, de exemplu, sau alte motive. Deci, din punctul acesta de vedere, să-i legăm cumva, să-i facem mai conștiincioși și chiar în documentațiile acelea pe care le prezintă. De aceea am completat, și eu propun să rămână, domnule președinte.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Inițiatorul dacă dorește în legătură cu această problemă să ne spună opinia?

 
 

Domnul Marin Cristea:

Opinia este practic aceea a domului președinte și a domnilor deputați. În fond, vă dau un singur exemplu și din acesta poate sunt bine înțeles. Când ieși din București și intri spre Giurgiu sunt două clădiri, amândouă semnate și de arhitect și de inginer și au fiecare dintre ele câte 7 turle și una așezată între cele două căi ferate de la Progresul. Nu are responsabilitate un om poate dacă nu i-o spui mai clar în această regulă.

Și aș mai spune și din alt punct de vedere: el trebuie să știe că un astfel de proiect i se va expertiza. Deci, eu susțin aceasta. Sigur, poate că este o exprimare în plus, dar este o atenționare expresă.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor, ați ascultat deci opinia și a comisiei și a inițiatorului. Dacă vom adopta propunerea pe care o conține raportul comisiei, o să introducem un punct nou, deci 3, la art.6 se introduce un alin.nou, 7, și avem textul de la poziția 7 din raportul comisiei. Prima dată însă are prioritate propunerea domnului deputat Barbu Pițigoi, dacă dânsul și-o mai menține, de eliminare a textului propus de către comisie la pct.7. Vă mențineți, da?

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a textului de la pct.7 din raportul comisiei.

Cine este vă rog pentru?

8 voturi pentru. Deci nu a întrunit majoritatea.

Vă supun votului atunci introducerea unui pct.3 pe care l-am citit. La art.6 se introduce un alineat nou, 7, având "următorul text", sau "cu următorul text", cum doriți.

Supun votului textul comisiei și în general toată formularea aceasta de la pct.3.

Cine este vă rog pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri dacă sunt? 6 abțineri.

Deci, a fost aprobat.

Următorul punct. Trebuie să vă supun acum votului articolul 6 în integralitate.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Pct.3 - după art.6 se introduc două noi articole, art.61, art.62, cu următorul cuprins - sigur, că dacă vom adopta acest text, probabil va deveni pct.4, însă vă rog să vă uitați în raportul comisiei noastre, se propune eliminarea acestui text de la art.61 și de la art.62, care figurează în varianta de la Senat. Dacă în legătură cu această propunere de eliminare, deci, a textelor de la pct.3 sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră prima dată propunerea de eliminare a art.61. Inițiatorul agreează propunerea comisiei, de eliminare a celor două articole?

 
 

Domnul Marin Cristea (din loja inițiatorului):

Susțin propunerea comisiei.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, v-o însușiți. Bun. Supun votului prima dată propunerea de eliminare a textului articolului 61.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost acceptată această propunere vizând art.61.

Supun votului acum propunerea de eliminare a art.62.

Cine este vă rog pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptată și această propunere.

Trecem la pct.4 din varianta Senatului, se referă la art.25. Dar, înainte de aceasta, avem pct.9 din raportul comisiei, vă rog să vă uitați la pag.8 din raport, și anume: unele modificări propuse a fi aduse art.8. Dacă în legătură cu această propunere a comisiei dorește cineva să ia cuvântul. Nu sunt.

Vă supun atunci votului propunerea de a introduce art.8 cu modificările de la lit.a) față de textul pe care îl avem și la lit.f).

Prima dată am să vă rog să vă pronunțați asupra modificării propuse la lit.a).

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt?

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

A doua propunere pe care v-o supun votului se referă la modificările aduse textului de la lit.f). Supun votului propunerea respectivă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat și această modificare, această amendare.

Vă supun votului textul de la pct.9 din raport.

Cine este vă rog pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și acest text.

Următorul punct se referă la art.12 care se modifică și aici avem o situație care ne pune în raporturi de diferență cu varianta de la Senat, și anume este vorba de modificările aduse textului de la litera c).

Dacă în legătură cu această propunere, sunt observații? Nu sunt.

Am să vă supun votului, prima dată, modificările propuse de către comisie la lit.c).

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă...

Doriți în legătură cu lit.c)? Cu lit.c), domnule ministru?

 
 

Domnul Marin Cristea (din loja Guvernului):

Cu...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Poftiți la tribună. În legătură cu lit.c), deci, noi am discutat dar, mă rog, să vedem care este opinia inițiatorului.

 
 

Domnul Liviu Bara:

Dar l-am scos.

 
 

Domnul Marin Cristea (din loja Guvernului):

Și acum...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Domnule ministru, interveniți și vedem care este...

 
 

Domnul Marin Cristea:

Am rugămintea ca să fiți de acord, când am votat noi Legea locuinței, această problemă privind concesionarea am preluat-o în art.5 și, respectiv, în art.11 de la Legea locuinței. Deci acest art.12, alin.a) și ultimul alineat din articol le-am preluat în Legea locuinței și vă propun să scoatem de aici.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Care este opinia comisiei?

 
 

Domnul Liviu Bara:

Domnule președinte,

Așa cum v-am spus, deci a)-ul și ultimul acesta au fost abrogate în Legea locuinței din această lege. Deci este normal că dispare de aici. Deci mi se pare corect. Înainte am hotărât că lit.a) și ultimul alineat, deci în Legea locuinței, se abrogă din art.12 din Legea nr.50. Deci, automat, din această lege, când vor face și raportul, dispar, dacă am aprobat odată.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Eu înțeleg, deci, următorul lucru: legea aceasta privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991 a fost examinată de către comisie înainte de examinarea Legii locuinței. Fiind examinată înainte, în virtutea unor motive temeinice, s-a propus acest text pe care îl avem aici. Întrucât noi, azi de dimineață, am examinat Legea locuinței și problema care este tratată aici a fost inclusă în textul respectiv, nu-și mai are rațiunea de a fi, în întregime, punctul acesta, art.12 sau numai lit.a)?

 
 

Domnul Marin Cristea:

Lit. a) și ultimul alineat.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Numai lit.a) și ultimul alineat. Bun. Și atunci noi, în funcție de aceste lucruri, vom renumerota: lit.b) va deveni a) și c) va deveni b), și textul de la a) și ultimul alineat de la acest articol urmând a le elimina.

Dacă mai sunt observații în legătură cu acest pct.10 din raportul comisiei?

Sunt ceva probleme, în plus, față de cele pe care le-am discutat?

 
 

Domnul Liviu Bara:

Spunea domnul expert că legea aceasta o votăm după cea de dimineață și că, totuși, să votăm eliminarea lor. Nu văd, dacă rapoartele le facem amândouă deodată... Mă înțelegeți, deci, abordând Legea locuinței înainte, pe care noi nu am votat-o, că o votăm numai marți, deci nu acum înainte de masă, deci nu am votat-o legea, numai marți o votăm, să se propună, totuși, eliminarea celor două articole și în acest caz. Eu nu-i văd rostul, nu-i văd nici un rost.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun, dar, acum, în legătură cu art.8, noi am luat o decizie.

 
 

Domnul Liviu Bara:

La art.12, nu la art.8.

 
 

Domnul Marțian Dan:

A, la art.12...

 
 

Domnul Liviu Bara:

Cele două alineate, alin.a) și ultimul alineat, să votăm, totuși, eliminarea lor. Să abrogăm de două ori?... Este un nonsens.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci, domnule Bara, textul de la lit.a) îl eliminăm, da?

 
 

Domnul Liviu Bara:

Da.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Și, de asemenea, ultimul alineat: "Concesionarea terenurilor pentru situațiile prevăzute..." etc., etc. Da?

 
 

Domnul Liviu Bara:

Exact.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Aveți, din partea Compartimentului tehnic-legislativ, vreo problemă care ține de coerența activității noastre?

Nu, bun. Este clar aceasta.

Eu am să vă supun deci votului, prima dată, eliminarea textului de la lit.a).

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat eliminarea textului de la lit.a).

Vă supun votului dumneavoastră propunerea ca textul de la lit.b) să devină textul lit.a).

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat această corelare a textelor.

Textul de la lit.c) să-l marcăm cu lit.b). Supun votului această propunere.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și această propunere.

Și ultima chestiune constă în propunerea comisiei de eliminare a ultimului alineat: "Concesionarea terenurilor pentru situațiile prevăzute la lit.a) se face de către primării..." etc., etc.

Supun votului această propunere de eliminare a ultimului alineat din cuprinsul articolului.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost acceptată propunerea de eliminare.

Va trebui să ne pronunțăm acum, asupra art.12, așa cum rezultă el.

Cine este, vă rog, pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, deci, a fost adoptat și acesta este, pct.5.

Trecem acum la pct.4 din varianta de la Senat. Dacă îl vom adopta va deveni pct.6.

Dacă sunt observații în legătură cu textul de la pct.11 din raport? Sunt observații? Nu sunt. Vi-l supun votului, atunci.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și devine pct.6 în varianta noastră.

Următorul pct.12 din raportul comisiei, text nemodificat. Comisia, deci, aderă la formula pe care o avem în varianta Senatului.

Dacă sunt observații în legătură cu acest text?

Domnul Bold, vă rog să poftiți la tribună.

Dacă îl vom adopta, va deveni pct.7 în varianta noastră.

 
 

Domnul Ion Bold:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Deci, la art.7, la alin.a), ar fi necesar, domnule președinte, și am discutat și cu domnul ministru și cu președintele comisiei noastre, să accentuăm un aspect: respectarea proiectelor aprobate. Și aceasta ar însemna, domnule președinte, la alin.a): "Executarea fără autorizație sau cu încălcarea acesteia..." și acum ad7ug7m "și nerespectarea proiectului aprobat" și textul merge în continuare. Deci aceasta ar crea o obligativitate în plus pentru respectarea ca atare a proiectului, pentru c7 se obține autorizația pe baza unui proiect, dar, când se trece la execuție cu meșterii respectivi, cum este la noi, la Arad, avem peste 80 de construcții ale țiganilor, care se întrec a avea cât mai multe turnuri și au între l4 și 18. Aceasta ar da posibilitatea, ca atare, s7...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Și în proiect s-au aprobat numai 11!

 
 

Domnul Ion Bold:

Și, domnule președinte, corelat cu aceast7 problem7, la ultimul alineat, rug7mintea ar fi, fiindc7 este în corelație direct7, deci pe pagina urm7toare, s7 major7m ultima cifr7 de la 10 milioane la 20 de milioane.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci în partea final7, unde avem "...cu amend7 de la 7 milioane la 10" și propuneți 20. Da?

 
 

Domnul Ion Bold:

Da. V7 mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

V7 mulțumesc și eu, domnule deputat. Am înțeles sensul propunerii dumneavoastr7.

Consult pe ceilalți colegi, dac7 mai doresc s7 intervin7 în leg7tur7 cu textul acestui punct, pe care-l discut7m? Nu sunt alte solicit7ri?

Atunci am s7 rog inițiatorul și comisia s7 ne spun7 opinia pe care o au în leg7tur7 cu propunerea domnului Bold, ca la lit.a) s7 amend7m textul dup7 cum urmeaz7: "Executarea f7r7 autorizație...", dup7 care curge: "și nerespectarea proiectului aprobat sau cu înc7lcarea acestuia..."

 
 

Domnul Ion Dinu:

Acestora, pentru c7 avem înc7 un element nou.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da...

 
 

Domnul Liviu Bara:

Nu...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Dar, domnule Bold, chestiunea este urm7toarea: "cu înc7lcarea acestuia" nu înseamn7, de fapt, nerespectarea?

 
 

Domnul Liviu Bara:

Referitor la autorizație, dac7 îmi dați voie, deci, din discuția pe care am avut-o cu domnul Bold, cam așa ar suna alin.a): "Executarea f7r7 autorizație sau cu înc7lcarea acesteia și a nerespect7rii proiectului...", deci "înc7lcarea", c7 poate s7 fie și f7r7 autorizație, dar poate s7 aib7 autorizație și s7 încalce autorizația, s7 nu respecte autorizația, "și cu înc7lcarea proiectului sau nerespectarea proiectului". Deci "dup7 înc7lcarea acesteia" ar veni "și nerespectarea proiectului". Cam așa v-ați gândit, nu?

 
 

Domnul Ion Bold:

Da.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Inițiatorul ce opinie are?

 
 

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte, nu știu dac7 nu este mai bun cuvântul "sau" decât "și". "Și"-ul este conjunctiv, "sau" este alternativ. Nu putem obliga s7 le încalce pe amândou7. Poate înc7lca una, poate înc7lca alta.

Deci, în loc de "și", "sau".

 
 

Domnul Ion Bold:

Este de dou7 ori "sau" în fraz7.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da... Inițiatorul, deci, care este opinia?

Veniți, v7 rog, la microfon.

 
 

Domnul Marin Cristea:

Deci, "nerespectarea autorizației"..., nu am în formular, dar "și neaplicarea prevederilor proiectului"...

 
 

Domnul Ion Dinu:

...precum și...

 
 

Domnul Marin Cristea:

"...precum și" sau, cum ați exprimat, ori una, ori alta, deci el trebuie s7 respecte oricare dintre aceste prevederi.

 
 

Domnul Ion Dinu:

Sigur c7 da, "sau" este alternativ.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci cum va veni: "Executarea f7r7 autorizație..."

 
 

Domnul Ion Dinu:

...sau.

 
 

Domnul Marțian Dan:

"...sau înc7lcarea acesteia, precum și nerespectarea proiectului aprobat...", dar nu mai merge, c7 iar "...a lucr7rilor prev7zute în acest articol, cu excepția celor prev7zute..." Nu merge, stați s7 lucr7m puțin aici. "Executarea f7r7 autorizație, cu înc7lcarea acesteia..."

 
 

Domnul Marin Cristea:

"...sau cu nerespectarea proiectului aprobat..."

 
 

Domnul Ion Dinu:

"...sau cu nerespectarea...", dou7 fapte distincte.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci: "Executarea f7r7 autorizație...", da? "...sau cu înc7lcarea acesteia". Pân7 aici lucrurile sunt clare. Dup7 aceea "nerespectarea proiectului aprobat".

 
 

Domnul Marin Cristea:

"...precum și cu nerespectarea proiectului aprobat".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Și dup7 aceea vine "...a lucr7rilor prev7zute". Merge ca dracu’, ca s7 reiau o expresie celebr7!

Vine așa: "Executarea f7r7 autorizație, cu înc7lcarea acesteia, și nerespectarea proiectului aprobat, a lucr7rilor prev7zute...", vedeți, nu mai curge.

 
 

Domnul Ion Dinu:

"...precum și..., ori a lucr7rilor prev7zute".

 
 

Domnul Liviu Bara:

Deci: "Executarea f7r7 autorizație sau cu înc7lcarea acesteia, precum și nerespectarea proiectului, pentru lucr7rile prev7zute la art.3 , cu excepția celor prev7zute la lit.b)".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci: "Executarea f7r7 autorizație sau cu înc7lcarea acesteia, precum și nerespectarea proiectului aprobat..."

 
 

Domnul Liviu Bara:

Nu mai zicem "aprobat", nu, c7 proiectul, dac7-l folosesc, este numai aprobat, dac7 nu este aprobat, atunci, nu pot s7-l foloseasc7.

Deci: "...precum și nerespectarea proiectului pentru lucr7rile prev7zute la art.3, cu excepția celor prev7zute la lit.b)".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Merge... L7sați s7 fie "...precum și nerespectarea proiectului aprobat pentru lucr7rile prev7zute la art.3, cu excepția celor prev7zute la lit.b)". Prev7zute, prev7zute - avem un text, aici, care, m7 rog...

În fine, l7s7m, oricum, el va fi un text la Comisia de mediere, care va trebui s7 vad7 și din punct de vedere al acurateții redacțional- stilistice.

Deci, la lit.a), textul se propune urm7torul. Rog și inițiatorul și comisia și pe dumneavoastr7 s7 fiți atenți. "Executarea f7r7 autorizație sau cu înc7lcarea acesteia, precum și nerespectarea proiectului aprobat pentru lucr7rile prev7zute la art.3, cu excepția celor prev7zute la lit.b)". Astfel sun7. Da?

 
 

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Se poate elimina ultimul "prev7zute", ca s7 nu avem de dou7 ori "prev7zute": "...celor de la lit.b". Avem "prev7zute", imediat, unul dup7 altul.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Și s7 fie acolo "...celor de la lit.b". Da.

Deci așa va curge: "Executarea f7r7 autorizație sau cu înc7lcarea acesteia, precum și nerespectarea proiectului aprobat pentru lucr7rile prev7zute la art.3, cu excepția celor de la lit.b". Astfel sun7, da?

V7 supun votului, în aceast7 redactare, textul de la lit.a).

Cine este, v7 rog, pentru? V7 mulțumesc. Dac7 este cineva împotriv7? Nu sunt voturi împotriv7. Abțineri dac7 sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

În ceea ce privește textul de la lit.b), nu au fost propuneri, nici la celelalte litere și avem doar propunerea domnului Bold, privind alin.2.

Sunt observații la textul de la b)? Nu sunt.

Vi-l supun votului

Cine este, v7 rog, pentru? V7 mulțumesc. Dac7 este cineva împotriv7? Nu sunt voturi împotriv7. Abțineri dac7 sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Textul de la lit.c). Sunt observații? Nu sunt. Îl supun votului.

Cine este pentru? V7 mulțumesc. Dac7 este cineva împotriv7? Nu sunt voturi împotriv7. Abțineri dac7 sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Textul de la lit.d). Dac7 sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? V7 mulțumesc. Împotriv7? Nu sunt voturi împotriv7. Abțineri dac7 sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Textul de la lit.e). Sunt observații? Nu sunt.

Supun votului textul de la lit.e).

Cine este, v7 rog, pentru? V7 mulțumesc. Dac7 este cineva împotriv7? Nu sunt voturi împotriv7. Abțineri dac7 sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și textul de la lit.e).

Lit.f). De asemenea, comisia nu a avut în leg7tur7 cu el propuneri.

(Discută cu domnul ministru Marin Cristea)

Textul de la lit.f) a art.26 - sunt observații? Nu sunt. Îl supun votului.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt. Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Mai avem o propunere, la art.26. În privința ei, cer opinia inițiatorului și a comisiei. Aici sunt contravențiile săvârșite și sancțiunile propuse pentru ele, în funcție de anumite litere.

Domnul Bold propune ca, în partea finală, unde avem textul cu amendă de la 7 milioane la 10 milioane de lei, să rămână pragul de 7 milioane, ca limită inferioară, dar, în ceea ce privește limita superioară, el să fie nu de 10, ci de 20 milioane de lei. Rog, în această privință, inițiatorul și comisia să ne spună opiniile pe care le au.

Domnul ministru Marin Cristea.

 
 

Domnul Marin Cristea:

Eu susțin propunerea domnului deputat Bold, mai ales că se înscrie, să zic, în limitele unor contravenții pe măsură.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Comisia ce opinie are?

 
 

Domnul Liviu Bara:

De acord, domnule președinte, plus că nouă ne convine, fiindcă, oricum, vroiam să intrăm în divergență cu..., să avem o discuție și cu Senatul și pentru alte cifre și, probabil, că, motivând schimbarea acestuia la 20 de milioane, vom putea să mai lămurim celelalte sancțiuni. Sper să cădem de acord cu ei.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor, deci ați ascultat opinia comisiei, îmbrățișează și ea sugestia domnului deputat Bold.

Supun votului dumneavoastră, deci, ca limita superioară din partea finală acestui alineat ultim să fie nu 10 milioane, ci 20 milioane de lei.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri.

Deci, cu majoritate de voturi, a fost aprobat acest...

 
 

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte, dați-mi cuvântul înainte de a trece la art.27.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doriți în legătură cu art.26, da?

 
 

Domnul Ion Dinu:

Da, la art.26.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Interveniți, domnule Dinu.

 
 

Domnul Ion Dinu:

Avem, în Codul penal, prevederea că neexecutarea la timp a amenzilor corecționale, de data aceea, conduce la transformarea executării în închisoare. Deci amenzile care nu se achită la timp conduc la executarea închisorii corespunzătoare prevederilor legale.

Noi suntem aici la Cap."Infracțiuni și contravenții", deci suntem la contravenții pe încălcarea unor dispoziții legale și cred că nu greșim dacă, în interesul dobândirii cu promptitudine a cuantumului amenzilor, am adăuga un alineat: "Neplata la timp a amenzilor conduce la închisoare polițienească".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dinu, vă rog să aveți amabilitatea să formulați, să ne dați amendamentul dumneavoastră.

Dacă în legătură cu propunerea aceasta de amendare, constând în introducerea unui nou alineat la art.26, pe care-l discutăm, mai dorește cineva să intervină?

 
 

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte, mulțumesc pentru recomandare: "Neplata la timp se transformă în închisoare polițienească", nu "conduce", "se transformă în închisoare polițienească".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci: "Neplata la timp a..." Nu-i nimic, scrieți, domnule Dinu. Noi am reținut, până atunci, sensul propunerii dumneavoastră și îi consult pe colegi, dacă, în legătură cu această propunere, dorește cineva să ia cuvântul?

 
 

Domnul Ion Dinu:

"Neplata la timp a amenzilor se transformă în închisoare polițienească".

 
 

Domnul Sabin Ghilea (din loja comisiei):

Dar cum "polițienească"?

 
 

Domnul Ion Dinu:

Da, pentru că există închisoare polițienească.

Domnul fost judecător Diaconescu îmi spune că există modalitatea de închisoare polițienească.

(Rumoare)

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Să spunem așa: "Neplata la timp a amenzilor atrage după sine sancționarea cu închisoare".

 
 

Domnul Ion Dinu:

"...cu închisoare". Da, mulțumesc, ideea contează.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Cine dorește?

Domnul deputat Diaconescu dorește și m-a mai solicitat cineva...

 
 

Domnul Dan Mircea Diaconescu:

Mai înainte de a accepta înscrierea...

(Rumoare)

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dinu, se intenționează să se dialogheze cu domnia voastră!

 
 

Domnul Dan Mircea Diaconescu:

Mai înainte de a se accepta înscrierea textului propus, trebuie verificat. Memoria nu mă ajută chiar atât de mult, nu se poate cunoaște pe dinafară sistemul legislativ, și civil, și penal, și contravențional. Mai întâi de a se accepta înscrierea textului propus, trebuie verificat în legea organică a contravențiilor, Legea nr.32, dacă se mai păstrează numerotarea, dacă nu cumva chiar în legea organică a sancționării contravențiilor este prevăzut ce se întâmplă dacă amenda contravențională nu este achitată, pentru că, altfel, dacă dublăm textul deja existent în legea organică, nu câștigăm nimic. Prin urmare, eu nu pot să afirm cu certitudine, dar, ca să nu dublăm, trebuie, mai întâi, făcută prealabila verificare.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dinu, vă rog să-l ascultăm și pe domnul Székely, pentru că probabil va trebui să-i replicați și dânsului.

 
 

Domnul Ion Dinu:

Da, da.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Aveți cuvântul, domnule deputat Székely Ervin.

 
 

Domnul Székely Ervin Zoltán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Antevorbitorul mi-a ușurat foarte mult sarcina, pentru că exact acest lucru am dorit să îl spun și anume că regimul general al contravențiilor este deja stabilit. Nu văd nici nu motiv pentru care ar trebui noi să instituim o cale excepțională, numai pentru acest gen de contravenții. Deci, dacă în legea penală este prevăzută o asemenea posibilitate pentru toate categoriile de contravenții, atunci, bineînțeles că se vor aplica corespunzător și acestor contravenții, dacă nu, atunci nu știu de ce ar trebui noi să instituim, acum, o formă specială de executare a contravențiilor.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Domnule deputat Ion Dinu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ion Dinu:

Legea la care vă referiți dumneavoastră este o lege de aplicabilitate generală, Legea contravențiilor. Este adevărat, dar, de data aceasta, eu sunt într-o reglementare de lege specială și nu strică dacă, în cadrul acestei legi, în care eu institui aceste pedepse atât de drastice, am o prevedere expresă, ca să pot din timp să am disponibilitatea acestor sume, nu să le încasez peste nu știu câți ani. Deci nu strică din punct de vedere practic. Lasă faptul că ați reținut, este o lege specială și, ca atare, în legea specială se poate deroga de la o altă lege de principiu general.

(Comentarii)

 
 

Domnul Marțian Dan:

Dacă mai dorește cineva?

Domnul deputat Diaconescu...

Domnule Olteanu, vă rog foarte mult, dacă aveți ceva, veniți la tribună, nu purtați dialog aici. Întâlnirile acestea colocviale le puteți face în alt loc, dar nu în aulă, aici!

Vă rog.

 
 

Domnul Dan Mircea Diaconescu:

Să nu las impresia că țin, cu orice preț, și m-am agățat să promovez punctul meu de vedere, însă trebuie să avem o responsabilitate în opera de legiferare. Prin urmare, nu că țin la punctul de vedere exprimat mai sus, ci, strict științific, dacă mă refer la legea organică a contravențiilor, care este corp aparte decât Codul penal, să nu confundăm regimul Codului penal, amenzile penale cu amenzile contravenționale. Vorbesc de legea organică a contravențiilor.

Ei bine, tot ceea ce se legiferează în materie de contravenții, se completează cu dispozițiile acestei legi organice și de aceea, în următoarele legi contravenționale, care pot să fie o sumedenie, nu mai este necesar să ne referim la ceea ce în această lege complinitoare se aplică tot de atâtea ori. Așa că nu mai este necesar să...

Dacă, verificând legea organică, se va constata regimul de execuție a amenzilor, nu mai este necesar, pentru că nu este de așteptat că de fiecare dată când se instituie o contravenție, se va prevedea tot de atâtea ori de câte ori s-a instituit contravenția, regimul executării...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, convertirea.

 
 

Domnul Dan Mircea Diaconescu:

Sigur că da, este legea organică aceasta, care se convertește cu toate legile care vor institui contravenții. Îmi pare rău că eu nu o am la dispoziție acum, ea a mai suferit și modificări de altfel, și de aceea necesitatea de a o verifica.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Olteanu, veniți puțin... Domnule Dinu, mi-a făcut impresia că vreți să ...

Domnul deputat Dinu.

 
 

Domnul Ion Dinu:

Vedeți, în art. 27 se face precizarea, domnule coleg Diaconescu: "Contravențiile prevăzute la art. 26- la care m-am oprit adineaori- se constată de organele de control ale consiliile județene și locale pentru faptele săvârșite în cadrul unității lor". Nu cred că la vremea în care se elaborează legea în care faceți referire la plata prin executare cu închisoarea, putea să vizeze situații care se reglementează dup2 atâția ani de la apariția acelei legi. Legea este special2 și, ca atare, și aceste dispoziții ale legii speciale urmeaz2 destinul legii speciale, nu prin trimiterea la legea general2.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Mai dorește cineva? V2 rog s2 poftiți, domnule Neculai Chivu.

Aveți cuvântul, domnule deputat și dup2 aceea vom asculta și opinia inițiatorului și a comisiei.

 
 

Domnul Neculai Chivu:

Așa cum este formulat alineatul, are o neclaritate: "Contravențiile s2vârșite de persoane fizice sau juridice prev2zute la alin. 1 ..." Ce sunt prev2zute la alin. 1? Contravențiile sau persoanele fizice sau juridice?

 
 

Domnul Marțian Dan:

Persoanele fizice sau juridice.

 
 

Domnul Neculai Chivu:

P2i și contravențiile sunt tot la plural și persoanele fizice sau juridice ...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Literele c) și f). Se refer2 la literele c) și f). "Menținerea dup2 expirarea termenului prev2zut în autorizație sau adoptarea în alte scopuri f2r2 autorizația lucr2rilor cu caracter provizoriu...", despre aceasta este vorba. Și la litera f) "Neorganizare și neexecutarea controlului, conform legilor ..."

 
 

Domnul Neculai Chivu:

Eu am sesizat acest aspect, fiindc2 domnul profesor Cazimir a mai f2cut niște observații tot așa când ... Dar, m2 rog.

 
 

Domnul Radu-Liviu Bara (din loja comisiei):

Mai are și dânsul sc2p2ri.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Inițiatorul, v2 rog, în leg2tur2 cu problema pus2 de c2tre domnul Dinu, constând în introducerea unui nou alineat, în linii mari, pe ideea aceasta: "Neplata la timp a amenzilor atrage dup2 sine sancționarea cu închisoare".

 
 

Domnul Marin Cristea:

Domnule președinte,

Vreau s2 zic c2 îmi este greu s2 m2 exprim. Eu doresc s2 fie, dac2 vreți, în2sprit2 legea, spre a bloca orice astfel de ieșire în astfel de situații de înc2lcare a regulilor generale de urbanism, dar mi-e greu s2 m2 exprim. Doresc așa ceva, dar nu știu s2 ...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Comisia, care este opinia ei în leg2tur2 cu amendamentul domnului Dinu.

 
 

Domnul Radu-Liviu Bara:

Domnule președinte,

Nu putem fi de acord din cel puțin dou2 motive: sigur, eu nu sunt jurist, îmi pare r2u c2 domnul Dinu a ieșit; dânsul avea o vorb2 sau spunea c2 tot ce este mult înseamn2 c2 nu este r2u. Eu cred c2 în cadrul legilor dac2 este mai mult nu știu dac2 este așa de bine. Cu cât este mai concis2 și mai clar2 o lege, cu atât cred c2 este mai bun2.

Și din al doilea punct de vedere și din cauza aceasta nu suntem de acord, dac2 este mai mult înseamn2 c2 este mai bine, în momentul când am introdus aceast2 fraz2 a domnului Dinu, prima întrebare pe care mi-o pun eu și îmi pare r2u c2 nu este dânsul aici, dar nu vreau s2 intru în detalii, c2 oricum nu suntem de acord cu ea, dup2 cât timp? Când? Cine? Dup2 o s2pt2mân2, dup2 5 zile, dac2 nu a pl2tit amenda? Dup2 30 de zile, dup2 50 de zile, dup2 cât timp? Și dup2 aceea începem s2 ne punem întreb2ri, s2 mai facem articol la articolul pe care l-a propus dânsul și din cauza aceea noi nu suntem de acord.

V2 mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia a fost mai tranșant2, ea nu este de acord cu amendamentul domnului Dinu. Am sa vi-l supun votului, dac2 domnul deputat Dinu nu-l retrage, deși dânsul nu este aici acum.

Cine este pentru aprobarea propunerii domnului Dinu, de introducere a unui alineat nou, ar fi ultimul la acest articol, cu urm2torul text: "Neplata la timp a amenzilor atrage dup2 sine sancționarea cu închisoare".

Cine este, v2 rog, pentru? 3 voturi.

Nu a întrunit num2rul necesar.

Am epuizat problemele legate de art. 26 și ne-am putea pronunța asupra lui, dac2 nu sunt alte probleme.

Domnule Bara, mai sunt ceva probleme în leg2tur2 cu acest articol? Nu.

Vi-l supun votului.

Cine este pentru adoptare? V2 mulțumesc.

Dac2 este cineva împotriv2? Nu sunt voturi împotriv2.

Abțineri, dac2 sunt? Nu sunt.

A fost aprobat. Va deveni pct. 7 în varianta noastr2.

Acum, aveați ceva de spus în leg2tur2 cu art. 251 și 252? (Discută cu domnul Radu-Liviu Bara) Am întrebat dacă sunt observații în legătură cu el. Cu cele două articole nu au fost, le-am aprobat și am spus că va fi pct. 6 în varianta noastră, iar ceea ce am discutat relativ la art. 26 este pct. 7.

Trecem, în consecință, la pct. 6 din varianta venită de la Senat, dacă o să aprobăm acest text el va deveni la noi pct. 8. Se referă, deci, la art. 27.

Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. El este nemodificat în raportul comisiei, vă rog să vă uitați și dumneavoastră, încât, dacă nu sunt observații în legătură cu el, îl pot supune votului.

Cine este pentru adoptarea textului art. 27, așa cum figurează în varianta aprobată și de către Senat.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

Îl numerotăm pct. 8 în varianta noastră.

Trecem la pct. 7. Se referă la art. 28.

Dacă în legătură cu acest articol, dorește cineva să ia cuvântul. Și în privința aceasta, comisia a aderat la varianta de la Senat. Deci, text nemodificat. Nu sunt observații în legătură cu textul art. 28, da? Vi-l supun votului, atunci, în redactarea de la Senat.

Cine este, vă rog, pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat, devine pct. 9 în varianta noastră.

Trecem la următorul punct, 8. Se referă la art. 30 alin. 1.

Dacă sunt observații în legătură cu acest text?

Comisia nu a avut observații la pct. 8, menține textul nemodificat.

Sunt observații? Nu sunt.

Supun votului textul de la pct. 8, așa cum figurează în varianta Senatului.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Îl numerotăm pct. 10 în varianta noastră.

Pct. 9 din varianta Senatului se referă tot la art. 30. După alin. 2 se introduce un alineat nou și se dă textul propus pentru acest alineat nou.

Dacă sunt observații? Text nemodificat și de către comisie. A fost de acord cu varianta de la Senat. Nu sunt observații.

Vă supun votului atunci textul propus pentru alineatul nou, după alin. 3, însușit și de către Senat.

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Îl numerotăm pct. 11 în varianta noastră.

Trecem la următorul punct, 10 în varianta Senatului. La acest punct se propune introducerea unui articol nou, 301, cu textul nemodificat.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu acest punct și cu textul propus? Nu sunt doritori.

Vi-l supun votului așa cum figurează în varianta Senatului.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat, devine pct. 12 în varianta noastră.

Pct. 11. În privința acestui punct, comisia are ... La pct. 18 din raport figurează, la litera a) și b) la 40 și în anexa din Legea nr. 50/1991 se înlocuiesc denumirile.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă în legătură cu pct. 11 sunt observații? Nu sunt.

Supun votului atunci textul, cum figurează el și în redactarea însușită de către Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat acest text, devine pct. 13 în varianta noastră.

Pct. 12, text nemodificat potrivit raportului comisiei, pct. 19.

Dorește cineva să ia cuvântul pe marginea lui? Nu sunt doritori.

Vă supun votului atunci textul din varianta Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat. Îl numerotăm pct. 14. Și cu aceasta am epuizat problematica aferentă art. I.

Mai sunt eventuale probleme? Nu sunt.

 
 

Domnul Ion Bold (Din sală):

La pct. 18 "ministerul mediului" este de două ori. Trebuie numai o dată.

 
 

Domnul Marțian Dan:

"Ministerul mediului" se înlocuiește cu actuala denumire "Ministerul apelor, pădurilor și protecției mediului". În Legea nr. 50/1991 apare ca Minister al mediului. Aceea era situația atunci și la ora actuală se numește Ministerul apelor, pădurilor și protecției mediului. Este corect. Nu sunt alte observații.

Domnule ministru, vă rog să interveniți, pentru că intenționam să supun votului art. I.

 
 

Domnul Marin Cristea:

Noi am amintit la timpul respectiv și vă fac următoarea informare și în același timp rugăminte și propunere: Capitolul III, tot din această lege, pe care noi îl avem la paginile 13 și 14. Deci, Capitolul III "Sprijinul financiar acordat pentru realizarea locuințelor sau caselor de vacanță", noi integral l-am luat și l-am băgat astăzi în Legea locuinței. Deci, el nu va mai figura în legea aceasta modificată.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Ce nu va figura?

 
 

Domnul Marian Cristea:

Deci, Capitolul III al legii l-am preluat integral în Legea locuinței, și din această lege nu va mai face parte. Deci, nu va mai face parte din corpul legii și vă propun să se rețină acest lucru sau să aprobați acest lucru.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Noi nu mai avem capitolul ... Noi avem art. II: "Orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă", după care ar trebui un art. III: "Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu toate modificările și cu renumerotarea articolelor se republică în Monitorul Oficial al României".

Da, dar nu alineat la art. II, ci art. III, da?

 
 

Domnul Radu-Liviu Bara (din loja comisiei):

Să fie III.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Dar, în legătură cu art. I nu mai sunt observații, nu? Acolo am întrerupt discuția noastră și firul lucrului asupra legii.

Vă supun votului art. I.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat art. I.

Art. II. Aici mergem pe formula: "Orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă", da?

Și art. III: "Legea aceasta, cu modificări ... se republică în Monitorul Oficial al României", da?

Supun votului textul art. II așa cum l-am citit.

Cine este, vă rog, pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

Și, în fine, art. III, cu textul: "Legea nr. 50 privind autorizarea executării... etc. se republică în Monitorul Oficial al României".

Cine este, vă rog, pentru?

Aveați probleme, domnule ...

O voce din loja comisiei:

Cu excepția Cap. IV, care nu mai este.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun, dar eu înțeleg că ea va veni după Legea locuințelor, care o abrogă ea. Și evident că ea va consacra situația care există, inclusiv eliminarea din capitolul respectiv.

Sunt alte observații în legătură cu art. III? Nu sunt.

Îl supun votului, având textul pe care l-am citit puțin mai înainte.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Doamnelor și domnilor deputați,

Am epuizat și textul acestui proiect de lege, urmează să-l supunem votului după ce vom ... probabil că simultan cu Legea privind locuința și vă propun să vedem dacă mâine vom avea condiții și cvorumul corespunzător, dacă nu, o să vedem la începutul săptămânii viitoare.

Doamnelor și domnilor deputați,

O seamă de colegi de-ai noștri lucrează în comisii de mediere, iar câteva comisii, printre care Comisia pentru agricultură și încă, mi se pare, o comisie, au de examinat în procedură de urgență unele proiecte de legi.

În aceste împrejurări, eu v-aș propune să fiți de acord să oprim aici lucrările pentru ziua de astăzi și evident că ne vom urma programul așa cum l-am adoptat pentru ziua de mâine.

Domnule ministru, vă rog, dacă doriți?

 
 

Domnul Marin Cristea:

Vreau să-mi îngăduiți cu toată sinceritatea să exprim mulțumirile mele sufletești și sub toate aspectele omenești, pentru înțelepciunea acestei Camere și modul în care am fost tratați și ajutat să ajung cu legile acestea aici și să mi le aprobați. Mulțumesc din suflet. (Aplauze)

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să fiți de acord să ridicăm aici ședința,ne vedem mâine la ora 8,30, în plenul Camerei Deputaților.

Ședința s-a încheiat la ora 15,42.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 11:59
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro