Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.121/26-09-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 19-09-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2005

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 35/2004.
 
see bill no. 341/2005

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Pct. 3, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004.

Potrivit prevederilor art. 108 alin. 3 din regulament, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru industrii și servicii să-și ocupe locurile. Vă mulțumesc.

Rog președintele Comisiei pentru industrii și servicii să propună timpii afectați procedurii de urgență. Numai timpii, domnule președinte.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Fiind un număr mic de amendamente admise, vă propun ca timp total 15 minute, un minut pe fiecare intervenție.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

S-au propus 15 minute, cu un minut pentru fiecare intervenție. Are cineva o altă propunere? Vă rugăm să o considerăm adoptată prin consens.

Reprezentantul inițiatorului, vă rog.

Domnul Ștefan Cosmeanu:

Bună ziua.

Domnule președinte,

Stimați parlamentari,

Mă numesc Ștefan Cosmeanu, sunt președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. O să fac o prezentare a Ordonanței de urgență de modificare a Legii nr. 351, Legea gazelor, pe 2004.

Prin aceste modificări s-a avut în vedere, în primul rând, Cap. III - "Integrarea europeană", din Programul de guvernare, care stabilește accelerarea introducerii reglementărilor europene în legislația internă și redefinirea atribuțiilor autorităților publice, în scopul adaptării la noile forme de colaborare cu structurile europene. Urmând acest deziderat, se impune completarea în regim de urgență a Legii gazelor nr. 351/2004 cu un nou capitol intitulat: "Noua infrastructură", transpus în legislația internă din Directiva nr. 2.003/55 privind reglementările comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și abrogarea Directivei nr. 30 din 1998.

Prin acest capitol se reglementează procedura și condițiile în care Autoritatea poate acorda scutirea noilor infrastructuri, respectiv, a interconectărilor dintre statele membre a instalațiilor de gaze naturale, și de depozitare de la prevederile referitoare la acces, refuz de acces și sistemele de prețuri și tarife reglementate de Autoritate.

Un alt capitol important privind modificările la Legea gazelor se referă la obiectivul strategic al Guvernului României privind crearea unui sistem instituțional de tip european, capabil să asigure creșterea gradului de apărare a drepturilor fundamentale ale consumatorilor. Astfel, una din direcțiile principale de acțiune ale Guvernului României pentru realizarea obiectivului strategic constă în dezvoltarea cadrului instituțional, prin întărirea subsistemului organismelor consultative și neguvernamentale pentru creșterea rolului acestora în elaborarea strategiilor și programelor naționale privind protecția consumatorilor în activitatea de supraveghere a pieței.

Un alt capitol este cel prin care importanța activității de autorizare și licențiere desfășurată de autoritate, precum și omisiunea de a califica drept contravenție și a sancționa desfășurarea unei activități care presupune deținerea unei licențe, fapt ce a determinat apariția unui vid legislativ, impun completarea corespunzătoare a legii. Este important de menționat faptul că în prezent Legea gazelor sancționează doar contravențiile referitoare la autorizare.

De asemenea, s-a procedat la o actualizare a cuantumului amenzilor, în sensul majorării limitelor minime și maxime ale acestora, motivată de constatarea perpetuării, și după intrarea în vigoare a Legii gazelor, a indisciplinei în sectorul gazelor naturale, atât a persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumim și noi.

Domnule președinte al comisiei, raportul comisiei.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în procedură de urgență, spre dezbatere și avizare în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004, înregistrată la comisie în data de 29 iulie 2005.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Aș vrea să precizez faptul că acest proiect de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 914/14 iulie 2005.

De asemenea, Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil acest proiect de lege și a transmis avizul pozitiv în data de 31 august 2005.

Acest proiect vizează, pe de o parte, completarea legislației interne care reglementează sectorul gazelor naturale, în vederea armonizării cu legislația comunitară în domeniu, și anume Directiva nr. 2.003/55 a Comunității Europene privind reglementările comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, și, pe de altă parte, schimbarea regimului de numire și funcționare a Consiliului Consultativ, care asistă Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale în vederea asigurării unei cât mai bune coordonări.

Acest proiect de lege a fost dezbătut în plenul Comisiei pentru industrii și servicii. Aș vrea să remarc modalitatea în care președintele Autorității de Reglementare a făcut susținerea acestui proiect de lege și modul activ în care au participat atât dânsul, cât și reprezentanții ministerului, la dezbaterea acestui proiect de lege.

Din cei 23 de membri, 21 au fost prezenți în cadrul comisiei, și raportul pe care dumneavoastră îl supuneți aprobării a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În raport de obiectul și conținutul său, acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Deci, vă supunem dumneavoastră, domnule președinte și plenului Camerei Deputaților, propunerile de amendamente pentru aprobarea acestei legi.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă, la dezbateri generale, dorește să se înscrie vreun reprezentant al grupurilor parlamentare? Da. Vă rog, domnule deputat.

Vă cer scuze pentru mobilitatea domnului secretar Ponta...

Domnul Iulian Iancu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog.

Domnul Iulian Iancu:

Aș vrea să subliniez faptul că prezentul proiect de lege vine să completeze legislația existentă, care a fost dezvoltată și actualizată în cursul anului trecut, dar are drept menire să o armonizeze cu legislația în domeniul european, respectiv, cu Directiva nr. 2.003/55.

Ce este de menționat în mod special? Și aș vrea să subliniez evenimentul din mai anul acesta a subliniat o dată în plus de ce este foarte important să prevedem în Legea gazelor un aport substanțial al consumatorilor în factorul de decizie pe care îl reprezintă, pe domeniul legislației secundare, reglementatorul, respectiv, Consiliul Consultativ.

Drept pentru care și colegii noștri, în comisie, membri ai Grupului PSD, au propus lărgirea acestui Consiliu Consultativ și, practic, prezența, de această dată, într-un număr mai important, atât a reprezentanților consumatorilor, cât și a reprezentanților patronatului în domeniu, face posibilă o analiză mult mai corectă și o intervenție de fiecare dată punctuală pe deciziile luate de reglementator pe legislația secundară.

De asemenea, merită apreciate intervenția și prevederea făcută privind accentul pus pe eficiență în utilizarea gazelor naturale. Totodată, pe reglementarea aspectelor privind modul de gestionare al conductelor care se execută cu finanțare privată.

Drept pentru care, Grupul PSD își manifestă susținerea și votează acest proiect de lege. Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă nu mai sunt alte intervenții la dezbateri generale, dați-mi voie să trecem la discutarea și votarea pe articole.

Titlul legii, nemodificat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Vă mulțumesc, unanimitate.

Articolul unic, nemodificat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență, nemodificat.

Pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. I, nemodificat.

Pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 1 de la art. I, nemodificat.

Pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După pct. 1 de la art. I, amendament admis, introducerea pct. 11. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în susținerea acestui amendament admis? Nu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 2, nemodificat.

Pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 3, alin. 1 al art. 12, nemodificat.

Pentru?

Împotrivă?

Unanimitate.

La art. I pct. 3 alin. 1 al art. 12, există un amendament care modifică art. 12, era în curgere.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În modalitatea de funcționare a acestor autorități de reglementare autonome, consiliile consultative vor avea un rol din ce în ce mai important. Este normal ca în cadrul acestor consilii consultative să fie reprezentată atât societatea, atât cei care lucrează în domeniu, dar mai ales consumatorii și cei care vor fi utilizatorii domeniului gazelor.

De asemenea, domnule președinte, autorii amendamentului au considerat necesar ca în cadrul acestui Consiliu să fie prezent ca reprezentant și un membru al Ministerului Economiei și Comerțului, ținând cont de faptul că Ministerul Economiei va avea, chiar după procesul de privatizare, un rol deosebit de important în strategiile de dezvoltare viitoare ale economiei României, în strategiile din domeniul gazier.

De aceea, în amendamentul nostru, noi, pe de o parte, am precizat, pentru o mai bună claritate, cine anume va trimite câte un membru în acest Consiliu, care va avea un număr de 11 membri total, și obligativitatea ca unul din cei 11 să fie reprezentantul Ministerului Economiei și Comerțului. Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Tocmai eram pe punctul să vă atrag atenția că președintele comisiei a fixat niște timpi draconici aici...

Supun votului dumneavoastră art. I, pct. 3, alin. 1 al art. 12, în varianta amendamentului adoptat de către comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 1 al art. 14, nemodificat, devine pct. 3 din lege.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. I, după pct. 4, prin introducerea unui punct nou, pct. 41, devine pct. 4 din lege.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Vă mulțumesc.

Alin. 3 al art. 65, nemodificat.

Pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După alin. 5 al art. 65 se introduc patru noi alineate: alin. 4, 5, 6 și 7, iar amendamentul admis de comisie la art. I pct. 6 va avea următorul cuprins: "După alin. 3 al art. 65 se introduc art. 4, 5, 6 și 7, cu următorul cuprins:..."

Având în vedere că nu este o modificare, ci numai o corelare, cine este pentru?

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

După Cap. VII, se introduce un nou capitol, Cap. VII1: "Noua infrastructură", nemodificat.

Obiecții?

Pentru?

Împotrivă?

Unanimitate.

Cap. VII1: "Noua infrastructură", art. 691, nemodificat.

Obiecții?

Pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 692, nemodificat.

Obiecții?

Adoptat.

Art. 693, nemodificat.

Obiecții?

Adoptat.

Art. 694. Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

Art. 695. Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

Art. 696. Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

Art. 697. Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

Art. 698. Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

Art. 699. Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

Lit. a) a art. 96, cu cuprinsul nemodificat.

Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

Art. I; după pct. 8, se introduce un punct nou, pct. 81, rămâne text nemodificat, care devine pct. 6 din lege.

Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

Pct. 3 al art. 109, nemodificat.

Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

Pct. 4 al art. 109, nemodificat.

Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

Pct. 36 al art. 109, un nou punct, pct. 37, nemodificat.

Pentru?

Împotrivă?

Adoptat.

Art. 110 "... cu următorul cuprins...", nemodificat.

Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

După alin. 2 al art. 119 se introduce un nou alineat, nemodificat, devine pct. 7 din lege.

Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

Art. II, nemodificat.

Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

Art. III, nemodificat.

Obiecții?

Împotrivă?

Adoptat.

În condițiile în care nu este vorba despre o lege organică, trecem la votul final asupra acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă rog, domnilor secretari!

Domnilor deputați,

După exercițiile mele verbale, vă rog și pe dumneavoastră, un exercițiu fizic, votați pentru.

Numărați!

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat cu unanimitatea celor prezenți.

 

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

O abținere, domnule președinte!

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnilor secretari, să o consemnați, și rețin o abținere.

Doriți să vă explicați abținerea?

 

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Nu e nevoie.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Nu e... Perfect, vă mulțumesc.

Vă mulțumesc, domnilor președinți.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 20:30
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro