Camera Deputaților a creat acest site pentru a facilita accesul publicului la informații privind organizarea și funcționarea acestei Camere, precum și la activitatea legislativă. Informațiile publicate pe acest site sunt de ordin general și nu au fost concepute pentru a răspunde unor cazuri particulare.

Informațiile care figurează pe acest site fac obiectul unei declinări de răspundere, al protecției drepturilor de autor și al regulilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Declinare de răspundere

Declarațiile și comunicatele de presă publicate pe site-ul instituției sunt asumate integral, din punct de vedere al conținutului, de către emitent (deputați, grupuri parlamentare, comisii parlamentare, președintele Camerei Deputaților) și nu exprimă puncte de vedere oficiale ale Parlamentului.

Camera Deputaților nu răspunde de daunele directe sau indirecte cauzate de utilizarea acestui site. Este posibil ca fișierele sau formatele în care au fost create sau structurate anumite date sau informații care figurează pe acest site să nu fie lipsite de erori. În acest caz, nu vă putem garanta că serviciul va funcționa fără întreruperi sau fără a fi afectat în alt mod de astfel de probleme. La nivelul instituției se iau toate măsurile pentru limitarea, pe cât posibil, a inconvenientelor ocazionate de erori tehnice. Camera Deputaților își declină orice răspundere în cazul erorilor de transmitere a datelor provocate de caracterul distinct al rețelelor web sau de incompatibilitățile legate de programul de navigare al utilizatorului.

Baza de date legislativă (Repertoriul legislativ) de pe site-ul Camerei Deputaților urmărește să promoveze accesul opiniei publice la informațiile ce vizează acte normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și la cele privind evenimente legislative intervenite după intrarea în vigoare a unui act normativ și nu are caracter oficial.

Textele actelor normative sunt prezentate exclusiv pentru documentare și nu angajează răspunderea Camerei Deputaților din punctul de vedere juridic.

Potrivit Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicația oficială a statului român este Monitorul Oficial al României, iar Regia Autonomă "Monitorul Oficial" realizează un produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet.

Obiectivul acestui demers este de a difuza informațiile actualizate. În cazul în care se constată posibile erori, Camera Deputaților va lua măsuri pentru a aduce corecțiile necesare.

În cazul în care există deosebiri între versiunea electronică a actelor normative prezentate și textul tipărit, este considerat autentic doar textul tipărit și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În conformitate cu dispozitiile art. 79 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 1 alin.(1) din Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, republicată, evidența oficială a legislației României este ținută de Consiliul Legislativ. Acesta elaborează Repertoriul legislației României – evidența oficială.

Protecția drepturilor de autor

În România, cadrul juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe este dat de Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Site-ul Camerei Deputaților conține date de tip text și elemente multimedia, ca de exemplu texte, desene, grafice, sigle, pictograme, imagini, extrase audio și video, precum și fotografii, protejate de normele de drept intern și internațional, aplicabile în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Aceste date de tip text și elemente multimedia constituie proprietatea exclusivă a Camerei Deputaților, iar reproducerea lor nu este autorizată decât în scopuri necomerciale, cu respectarea integrității elementelor reproduse și menționarea sursei.

Protecția datelor cu caracter personal

Cadrul juridic

În toate statele membre ale Uniunii Europene și implicit în România, începând cu data de 25 mai 2018, protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera ciculație a acestor date este reglementată prin Regulamentul nr. 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin "date cu caracter personal" se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

În principiu, accesul la informațiile disponibile pe site-ul Camerei Deputaților sau prin intermediul acestuia nu necesită furnizarea de date cu caracter personal. Totuși, în vederea obținerii anumitor servicii, este posibil ca, în cadrul completării unui formular, să vi se solicite informații personale (date de contact ca de exemplu: nume, prenume, adresă electronică).

Scopul procesării datelor personale

Datele cu caracter personal sunt colectate și procesate pentru a se putea răspunde solicitărilor dumneavoastră și sunt tratate confidențial. Ele vor fi folosite doar pentru a permite personalului Camerei Deputaților să răspundă la întrebări și cereri și să analizeze eventualele erori, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite. Colectarea datelor se realizează, dacă legea prevede acest lucru, cu consimțământul expres și neechivoc al persoanelor implicate.

Mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal.