Integritatea instituțională la nivelul Serviciilor Camerei Deputaților are în vedere creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție.

Principiile și normele de etică și de conduită care guvernează activitatea profesională a funcționarilor publici parlamentari și a personalului contractual din serviciile Camerei Deputaților (SCDEP) sunt:

 1. principiul legalității – principiu conform căruia personalul din SCDEP respectă Constituția și legile țării.
 2. principiul imparțialității - principiu conform căruia personalul din SCDEP are o atitudine obiectivă și neutră față de orice interes, altul decât interesul public, în exercitarea funcției deținute.
 3. principiul obiectivității - principiu conform căruia personalul din SCDEP aplică același regim juridic în situații identice sau similare.
 4. principiul subordonării ierarhice - principiu conform căruia personalul din SCDEP se conformează dispozițiilor primite de la șefii ierarhici superiori sau de la șefii ierarhici ai acestuia, rezolvă în termenul stabilit lucrările repartizate și la un nivel de calitate corespunzător.
 5. integritatea morală - principiu conform căruia personalului din SCDEP îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție.
 6. profesionalismul - principiu conform căruia personalul din SCDEP are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate.
 7. libertatea gândirii și a exprimării - principiu conform căruia personalul din SCDEP își poate exprima și fundamenta opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.
 8. cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia personalul din cadrul SCDEP trebuie să aibă o atitudine bazată pe bună-credință, corectitudine și amabilitate în relațiile de serviciu, precum și cu alte persoane cu care intră în contact, în exercitarea funcției.
 9. deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate în exercitarea diferitelor categorii de funcții de către personalul din SCDEP sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.
 10. responsabilitatea și răspunderea - personalul din SCDEP răspunde în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu sunt îndeplinite corespunzător.
 11. personalul din SCDEP are o ținută îngrijită și decentă.
 12. personalul din SCDEP nu știrbește prestigiul Camerei Deputaților și al funcției deținute în orice împrejurare, prin activitatea desfășurată și conduita personală și se abține de la orice act sau fapt ce poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale Camerei Deputaților.