Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Aurel-Robert Boroianu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Aurel-Robert BOROIANU
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail(uri) robert.aurel@gepeto.ro
Naționalitate(-tăți)Română
Data nașterii14 aprilie 1970
Sex Bărbătesc

Experiența profesională

Perioada

02.06.2016-21.11.2016

Funcția sau postul ocupat

Consilier Județean

Numele și adresa angajatorului

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Tipul activității sau sectorul de activitate

PUBLIC DE STAT

Perioada

02.12.2013 - 01.02.2015

Funcția sau postul ocupat

Director Direcție Coordonare Proiecte de Investiții și Mentenanță

Activități și responsabilități principale

 • Coordonează activitațile celor doi directori din subordine, respectiv directorul de investiții și directorul de exploatare și mentenanță;
 • Răspunde de analiza periodică a stadiului de îndeplinire a programului anual de investiții și dispunerea de măsuri corective;
 • Participă la elaborarea și actualizarea periodică a Planului de Perspectivă privind dezvoltarea rețelei de transport;
 • Răspunde de execuția contractelor economice interne și internaționale, proprii obiectului de activitate al direcției conduse, care se incheie la nivelul executivului Companiei în urma finalizării procedurilor de achiziție corespunzatoare aferente proiectelor din coordonarea Direcției Investiții;
 • Răspunde de derularea activităților de asistență tehnică și consultanță internațională, necesare managementului proiectelor;
 • Răspunde de organizarea, coordonarea și conducerea în echipe de proiect a proiectelor la care CNTEE „Transelectrica” - S.A. este parte, urmare a unor memorandum-uri de ințelegeri internaționale;
 • Răspunde de realizarea raportărilor solicitate de ANRE, precum și a altor documente solicitate de autoritatea de reglementare referitoare la obiectul de activitate al direcției;
 • Răspunde de coordonarea activităților de accesare a fondurilor UE;
 • Asigură din partea direcției, suportul specific pentru obținerea finanțărilor;
 • Răspunde de coordonarea și planificarea activităților de mentenanță, elaborarea și realizarea/execuția programelor de mentenanță pe termen scurt, mediu și lung la nivelul Companiei;
 • Răspunde de coordonarea activităților de exploatare, inclusiv a celor privind telecomanda și supravegherea instalațiilor electrice;
 • Răspunde de asistența tehnică de specialitate - mentenanță/exploatare - pentru echipamente primare/secundare privind achizițiile de lucrări/produse/servicii la nivel de Companie;
 • Răspunde de elaborarea strategiei de mentenanță și a strategiei de exploatare, inclusiv a celei de telecomandă și supraveghere;
 • Răspunde de monitorizarea factorilor și a datelor de intrare care influențează strategia de mentenanță și strategia de exploatare, inclusiv cea de telecomandă și supraveghere instalații;
 • Răspunde de implementarea strategiilor; urmărirea aplicării și evaluarea rezultatelor; actualizarea strategiilor;
 • Răspunde de coordonarea acțiunilor de mentenanță coroborat cu programele de retrageri din exploatare;
 • Răspunde de activitatile de estimare și analiză a stării echipamentelor; evidența și analiza evenimentelor accidentale;
 • Răspunde de modul centralizat de constituire și gestionare a stocurilor (stoc de securitate de echipamente la nivelul CNTEE “Transelectrica”- S.A., stoc de intervenție de echipamente și piese de schimb la nivelul entităților teritoriale);
 • Răspunde de actualizarea și urmărirea cadrului contractual în activitatea de mentenanță (minoră și majoră, lucrări speciale) după caz;
 • Răspunde de stabilirea de planuri de acțiune (de reabilitare prin inlocuiri de echipamente) pe direcții mari;
 • Răspunde de implementarea, utilizarea și dezvoltarea tehnologiilor moderne în activitatea de mentenanță (LST, inspecții multispectrale, termoviziune, analiză uleiuri etc);
 • Răspunde de gestionarea costurilor de mentenanță;
 • Răspunde de revizuirea, actualizarea, elaborarea de documente specifice activității de mentenanță și exploatare;
 • Răspunde de analize și sinteze diverse privind managementul mentenanței și exploatării, pentru interfațarea / integrarea activităților;
 • Răspunde de funcționarea aplicațiilor informatice specifice, pe sfera de activitate a direcției conduse, în colaborare cu compartimentul de specialitate;
 • Răspunde de urmărirea evoluției parametrilor de funcționare a echipamentelor, în vederea asigurării trasabilității stării;
 • Răspunde de urmărirea comportării în exploatare a instalațiilor și echipamentelor din RET;
 • Răspunde de elaborarea de programe pentru monitorizarea principalelor echipamente cu durata normală de funcționare depășită;
 • Răspunde de derularea proiectelor de mentenanță pentru circuite primare, secundare (comandă - control - protecții - măsurare);
 • Răspunde de coordonarea activităților legate de PIF a stațiilor și LEA, după lucrări de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, mentenanță majoră;
 • Răspunde și coordonează activitățile legate de strategia și de implementarea teleconducerii în instalațiile electrice din RET;
 • Răspunde și coordonează sucursalele de transport în domeniul propriu de activitate al direcției conduse;
 • Răspunde de derularea de contracte comerciale privind: lucrări și servicii de mentenanță la obiectivele aparținând Executivului (sedii administrative, DEN) pentru activitățile proprii Executivului Companiei; lucrări și servicii pentru activitățile proprii sucursalelor de transport, conform delegărilor de competență;
 • Răspunde de elaborarea programelor de mentenanță, a retragerilor din exploatare, documentațiilor tehnico-economice, metodologiilor, instrucțiunilor și procedurilor în domeniul propriu de activitate;
 • Răspunde de realizarea condiției ca în procesul recepțiilor sau punerilor în funcțiune să fie recepționate și puse în funcțiune numai instalații electrice (echipamente) care respectă cerințele de securitate și sănătate ocupațională/în muncă;
 • Răspunde de aplicarea de măsuri corespunzatoare ca numai angajații care au fost instruiți adecvat, să poată avea acces la locurile de muncă unde există riscuri de accidentare;
 • Coordonează și controlează activitatea curentă a personalului din subordine în vederea realizării la timp și în condiții de calitate a sarcinilor.

Numele și adresa angajatorului

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
(România)

Tipul activității sau sectorul de activitate

Transport Energie Electrică

Perioada

01.10.2013 - 02.12.2013

Funcția sau postul ocupat

Director Proiecte Speciale în Cabinetul Directoral TRANSELECTRICA S.A.

Activități și responsabilități principale

 • Proiect: Stabilirea unor oportunității de afaceri din activități nereglementate;
 • Coordonarea, verificarea și asigurarea implementării tuturor obiectivelor prevăzute în proiect;
 • Implementarea unor proceduri privind comprimarea timpilor în vederea finalizării investițiilor.

Numele și adresa angajatorului

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
(România)

Tipul activității sau sectorul de activitate

Transport Energie Electrică

Perioada

01.06.2013 - 01.10.2013

Funcția sau postul ocupat

Manager Departament Emitere Avize Tehnice de Racordare la Rețeaua TRANSELECTRICA S.A.

Activități și responsabilități principale

 • Coordonează și conduce activitatea de avizare și analiză;
 • Răspunde de managementul general a activității de emitere a avizelor tehnice de racordare, amplasament și încadrare în RET și realizarea contractelor aferente;
 • Răspunde de încheierea contractelor de racordare RET;
 • Răspunde de avizarea și analiza avizelor tehnice de racordare RET, avizelor de amplasament, documentațiilor de racordare RET și planificare rețea;
 • Răspunde de organizarea, dezvoltarea, exploatarea și valorificarea bazei de date necesară consultanților autorizați pentru elaborarea studiilor de soluții privind accesul la rețelele electrice de transport și distribuție;
 • Răspunde de analiza și avizarea în CTES a proiectelor pentru lucrările de racordare și eliberarea amplasamentelor și/sau realizarea condițiilor de coexistență în fazele PT+CS, DDE;
 • Coordonează personalul din subordine, răspunde de identificarea necesităților de formare;
 • Coordonează și controlează activitatea curentă a personalului din subordine;
 • Propune structura organizatorică și statul de funcții ale departamentului pe care îl conduce;
 • Colaborează la revizuirea/actualizarea, modificarea actelor normative specifice domeniului propriu de activitate;
 • Propune acțiuni de eficientizare pe domeniul propriu de activitate;
 • Asigură realizarea activității de control din domeniul propriu de activitate;
 • Asigură interfața de specialitate în raporturi cu furnizori, beneficiari, firme de consultanță, instituții ale administrației de stat, organisme de control;
 • Reprezintă Compania pe bază de mandat sau delegare;
 • Răspunde de îndeplinirea obiectivelor specifice activității;
 • Răspunde de integritatea patrimoniului din dotare și asigură administrarea acestuia;
 • Participă la elaborarea proiectului de BVC la nivel de Companie;
 • Gestionează resursele financiare puse la dispoziție de Companie aferent domeniului propriu de activitate, urmărește reducerea cheltuielilo;
 • Răspunde de promovarea imaginii Companiei prin modul de realizare a activității proprii;
 • Răspunde de aplicarea prevederilor în domeniul situațiilor de urgență în activitatea desfășurată;
 • Răspunde de elaborarea ROF de DETALIU al entității organizatorice conduse.

Numele și adresa angajatorului

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
(România)

Tipul activității sau sectorul de activitate

Transport Energie Electrică

Perioada

2001 - 06/2012

Funcția sau postul ocupat

CEO

Activități și responsabilități principale

 • Asigură si coordonează managementul companiei;
 • Impreună cu managementul superior alcătuiește strategia grupului și o propune spre aprobare Consiliului de Administrație;
 • Stabilește obiectivele generale ale firmei în concordanță cu strategia aprobată de Consiliul de Admninistrație pană la nivel de unitate organizatorică (secție, departament, etc);
 • Urmărește și verifică realizarea obiectivelor stabilite la nivelul fiecarui compartiment și la nivel de companie;
 • Participă si coordoneaza procesul de elaborare anuală a BVC anual, analizează propunerile înaitate, operează corecțiile necesare și propune spre aprobare bugetul final către Consiliul de Administrație;
 • Stabilește posibile căi de colaborare și decide asupra parteneriatelor strategice. Coordonează și indrumă implementarea acestora;
 • Identifică oportunității de afaceri, coordonează analiza și impactul acestora asupra companiei și decide privind implementarea acestora;
 • Reprezintă firma în relația cu terții;
 • Coordonează asigurarea de resurse financiare ale companiei și reprezintă interesele acesteia în fața creditorilor;
 • Participă la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienți, organisme financiare și instituții guvernamentale din țară și din străinătate;
 • Negociaza contractul colectiv de muncă și supervizează elaborarea și implementarea regulamentului intern al firmei;
 • Controlul și supervizarea activității departamentelor de producție, de vânzări și marketing, economic.

Rezultate confirmate

 • Preluarea companiei în 2001 de la o cifră de afaceri de 5 855 783 lei la o cifră de afaceri în anul 2011 de 139 967 657 lei;
 • Realizarea proiectului SAPARD - „Fabrica de produse din carne GEPETO” in val. de 4 milioane Euro;
 • Panâ în anul 2010 compania avea statut de IMM, iar din anul 2010 are statut de Intreprindere Mare;
 • Locul 1 în Top Afaceri România 2012 - jud. Constanța.;
 • Număr efectiv de salariați existenți - 463;
 • Companie auditată de PricewaterhouseCoopers (PwC).

Numele și adresa angajatorului

S.C. GEPETO IMPEX S.A
(România)

Tipul activității sau sectorul de activitate

Industrie

Perioada

2005 - 2012

Funcția sau postul ocupat

Administrator- Acționar

Activități și responsabilități principale

 • Stabilește obiectivele generale ale firmei în concordanță cu strategia elaborată de Consiliul de Admninistrație;
 • Stabilește anual impreună cu directorii de departamente obiectivele specifice de dezvoltare;
 • Monitorizează trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor, remediază operativ abaterile de la indicatorii stabiliți de Consiliul de Administrație;
 • Participă la elaborarea anuală a BVC, analizează propunerile înaitate, operează corecțiile necesare și propune spre aprobare Consiliului de Administrație bugetul final;
 • Controlul și supervizarea departamentelor de vânzări și marketing, economic, resurse umane, juridic, etc.
 • Participă la întâlniri de afaceri cu clienți, organisme financiare și instituții guvernamentale din țară și din străinătate ;
 • Coordonează asigurarea de resurse financiare ale companiei și reprezintă interesele acesteia în fața creditorilor;
 • Negociază contractul colectiv de muncă și supervizează elaborarea și implementarea regulamentului intern al firmei;
 • Stabilește obiectivele managerilor din subordine, termenele - limită și modalitațile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor.

Rezultate confirmate

 • Înființarea companiei în anul 2005;
 • Cifra de afaceri în anul 2011 de 78 677 444 lei;
 • Număr efectiv de salariați existenți - 69;
 • Companie auditată de PricewaterhouseCoopers (PwC);
 • Dezvoltarea rețelei proprii de distribuție pe întreg teritoriul României.

Numele și adresa angajatorului

S.C. EURO GEPETO S.A.
Constanța (România)

Tipul activității sau sectorul de activitate

Comerț

Perioada

2003 - 01/2012

Funcția sau postul ocupat

CEO

Activități și responsabilități principale

 • Asigură managementul;
 • Elaborează planul de afaceri anual;
 • Reprezintă firma în relațiile cu furnizorii, clienții și organismele financiare;
 • Dezvoltă relații pozitive cu persoane cheie în vederea întăririi poziției firmei;
 • Elaborează planul de afaceri anual și aprobă BVC;
 • Aprobă procedurile de interes general ale societății;
 • Atragerea de fonduri;

Numele și adresa angajatorului

S.C. GEPETO EXPRES S.R.L.
(România)

Tipul activității sau sectorul de activitate

Comerț

Perioada

1998 - 2001

Funcția sau postul ocupat

Administrator

Activități și responsabilități principale

 • Coordonarea activității;
 • Stabilește obiectivele generale ale firmei și elaboreaza planul de afaceri anual;
 • Aprobă procedurile de interes general ale firmei;
 • Asigură rețeaua de relații necesară dezvoltării activității firmei;
 • Evaluază potențialul furnizorilor și al clienților;
 • Controlul și supervizarea activității departamentelor de producție, de vânzări și marketing, etc.
 • Reprezintă firma în relația cu terții;

Numele și adresa angajatorului

S.C. TIRO PROD S.R.L
(România)

Tipul activității sau sectorul de activitate

Industrie

Perioada

1995 - 1998

Funcția sau postul ocupat

Director

Activități și responsabilități principale

 • Coordonarea activității;
 • Management general - identificarea la nivel strategic, tactic și operațional a necesităților companiei și stabilirea măsurilor ce trebuiesc luate pentru adaptarea activității de bază a companiei la noile cerințe;
 • Asigurarea relației cu furnizorii externi în problemele de import - export;

Numele și adresa angajatorului

S.C. AGORA INTERNAȚIONAL SRL BUCUREȘTI
(România)

Tipul activității sau sectorul de activitate

Import/Export

Educație și formare

Perioada

1990 - 1994

Calificarea / Diploma obținută

Inginer

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANȚA
Constanța (România)

APTITUDINI
ȘI
COMPETENȚE
PERSONALE

Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

ÎnțelegereVorbireScriere

Nivel european (*)

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oral 

Engleză

C2Utilizator experimentat C2Utilizator experimentat C2Utilizator experimentat C2Utilizator experimentat C2Utilizator experimentat

Italiană

C2Utilizator experimentat C2Utilizator experimentat C2Utilizator experimentat C2Utilizator experimentat C2Utilizator experimentat

Competențe și abilități sociale

 • Sociabil, comunicativ, pozitiv.

Competențe și abilități organizatorice

 • Am construit și condus activitatea unui colectiv de peste 500 persoane;
 • Competențe organizatorice : realizarea organigramei, realizarea fișei postului, selecție de personal, urmărirea indeplinirii sarcinilor;
 • Spirit analitic: coordonarea realizării și implementării sistemului de gestiune a companiei, atât din punct de vedere informatic cât și a fluxurilor de proces implicate în aceasta;
 • Capacitate de comunicare atât internă in cadrul companiei prin decizii clare, simple și oportune , cât și în exteriorul acesteia prin relaționarea cu furnizorii interni și externi, precum și cu principalii clienți ai companiei;
 • Sociabil având în vedere inclusiv activitatea politică desfășurată, ajungând a fi ales in anul 2010 în funcția de vicepreședinte al organizație municipale;
 • Gândire strategică atât în afaceri (înființarea unei afaceri în domeniul alimentar - mai putin atins de criza prezentă, cât și dezvoltarea de afaceri în producerea de energie verde);
 • Spirit de leader confirmat prin alegerea și numirea de către Consiliul de Administrație în postul de CEO un număr succesiv de mandate, precum și alegerea în calitate de vicepreședinte responsabil cu organizarea în structura județeană de partid;
 • Spirit de lider, eficient, echilibrat, loial, spirit de inițiativă, dinamic, corect, gândire strategică, flexibil, capacitate mare de analiză și sinteză, rezistență la stres;

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

 • O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint).

Permis de conducere

 • B
21.12.2016

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 iulie 2024, 16:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro