Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 18-11-2013

Ședința Camerei Deputaților din 18 noiembrie 2013

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen (PL-x 372/2013). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 372/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen, PL-x 372.

Are caracter ordinar.

Procedura este de urgență.

Raportul nu conține amendamente.

Din partea Guvernului? Domnule ministru, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dan Manolescu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Bună seara. Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2013 a adus modificări în ceea ce privește Ordonanței Guvernului nr.64 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companii naționale și societățile comerciale cu capital integral de stat prin stabilirea faptului că Ministerul Sănătății utilizează 50 la sută din dividendele repartizate statului de către S.C. Antibiotice S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2012 pentru majorarea capitalului social al acestei societăți.

De asemenea, au fost aduse modificări în ceea ce privește obligația depunerii unei declarații informative privind dividendele cuvenite acționarilor, precum și obligația declarării la organul fiscal competent de către autoritățile publice centrale a cuantumului dividendelor și vărsămintelor la bugetul de stat.

Guvernul susține ordonanța în forma în care a fost adoptată.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci?

Domnule deputat, azi e rândul dumneavoastră.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai-Aurel Donțu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată în procedură de urgență, spre dezbatere în fond cu proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 8 octombrie 2013.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome pentru prorogarea unor termene cuprinzând următoarele măsuri: 50 la sută din dividendele cuvenite statului realizate de S.C. Antibiotice S.A. în anul 2012 constituie sursă de finanțare a programelor naționale de sănătate; companiile naționale și societățile la care statul sau unitatea administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar la care deține controlul vor avea obligația înștiințării acționarilor asupra cuantumului dividendelor virat la bugetul de stat sau local, precum și obligația înștiințării organului fiscal competent prin depunerea unei declarații informative.

Și se propune ca termenul la care casele de asigurări sociale transmit Agenției Naționale de Administrare Fiscală o copie a titlurilor în care sunt individualizate contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice, respectiv de 30 iunie 2013, să fie prorogat până la 31 decembrie 2013.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege menționat în ședința din 12 noiembrie 2013.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii comisiei propun cu majoritate de voturi să supună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților proiectul de lege în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc. Grupurile parlamentare.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Erland Cocei:

Mulțumesc, domnule președinte.

Acest proiect de lege își propune să corecteze situația actuală privind stingerea obligațiilor de plată de către operatorii economici și companii naționale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat și să reglementeze clar mecanismul de declarare și plata dividendelor cuvenite acționarilor.

Companiile naționale și societățile la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic majoritar sau la care deține controlul vor avea obligația înștiințării acționarilor asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat sau local, precum și obligația înștiințării organului fiscal competent prin depunerea unei declarații informative.

Pe de altă parte, se creează baza legislativă pentru ca 50 la sută din dividendele cuvenite statului realizate de S.C. Antibiotice S.A. în 2012 să constituie sursă de finanțare a programelor naționale de sănătate.

De asemenea, se propune ca termenul la care casele de asigurări sociale transmit ANAF o copie a titlurilor în care sunt individualizate contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice să fie prorogat până la 31 decembrie 2013.

În concluzie, Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților susține adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Alte grupuri parlamentare?

Domnule deputat Sturzu, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai-Răzvan Sturzu:

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Dragi colegi,

Prezenta lege aduce modificări în ceea ce privește obligația plății dividendelor cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la depunerea situațiilor financiare anuale de către societățile comerciale la care statul sau unitatea administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

Operatorii menționați mai sus au obligația ca până la data de 25 a lunii următoare să informeze organele teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau organele de control ale administrației publice locale cu scopul încasării acestor dividende.

Este dat ca exemplu S.C. Antibiotice S.A. care este principalul producător național de medicamente generice, iar statul deține un procent de 53 la sută din acțiuni. Pentru ca activitatea desfășurată de această companie să-și păstreze standardele de calitate, trebuie să se facă investiții continue în cercetare, în dezvoltarea fluxurilor de producție, în amenajarea depozitelor de produse finite, precum și în achiziționarea de tehnologii, conforme cu Normele europene aplicabile în industria farmaceutică.

Toate aceste investiții se ridică la suma de 41,5 milioane de euro, iar societatea nu poate suporta aceste cheltuieli în condițiile legislației din prezent.

Acest act normativ se creează ca bază legislativă pentru ca 50 la sută din dividendele cuvenite statului realizate de S.C. Antibiotice S.A. în anul 2012 să constituie sursă de finanțare a programelor naționale de sănătate.

Dacă termenul de scadență, 30 iunie 2013, prevăzut la art.5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 nu poate fi respectat, trebuie să avem în vedere întărirea disciplinei economico-financiare a operatorilor economici pentru a se evita nedeclararea și virarea la termen a dividendelor cuvenite autorităților administrative publice centrale și locale. Astfel se va diminua presiunea asupra deficitului bugetar general consolidat.

Prezentul proiect de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în scopul reglementării depunerii la organul fiscal a unei declarații informative privind dividendele cuvenite acționarilor.

Se propune prorogarea termenului de la 30 iunie 2013 până la data de 31 decembrie 2013.

Grupul PSD din Camera Deputaților va vota pentru acest proiect.

Vă mulțumesc foarte mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Grupurile politice? Nu. Merge la votul final. Raportul este fără amendamente.