Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2023 > 13-06-2023

Ședința Camerei Deputaților din 13 iunie 2023

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (PL-x 324/2022) (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 324/2022

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile; PL-x 324/2022; procedură de urgență.

Inițiatorul, dacă dorește? Nu.

Rog reprezentantul Comisiilor pentru buget, pentru politică economică și pentru antreprenoriat să prezinte raportul comun.

Vă rog.

Doamna Pollyanna-Hanellore Hangan:

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru antreprenoriat și turism și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu acest proiect de lege.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 30 mai 2022.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect reglementarea unui cadru procedural de aplicare a acordării de ajutor de stat sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Astfel, formele de sprijin acordate cuprind: microgranturi de 5.000 euro/beneficiar, acordate o singură dată și în valoare totală de 50.000.000 de euro, din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară prin intermediul MADR, și granturi pentru capital de lucru, în valoare totală de 250.000.000 euro, acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri prin intermediul MAT.

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu.

Nefiind nici amendamente, proiectul rămâne la votul final.