Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2023
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.135/18-10-2023

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 11-10-2023 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2023

  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (PL-x 553/2019) (rămas pentru votul final).  

Ședința a început la ora 16.10.

Lucrările ședinței au fost conduse, în prima parte, de domnul deputat Alfred-Robert Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Ovidiu Victor Ganț și de domnul deputat Cristian Buican, secretari ai Camerei Deputaților.

A doua parte a ședinței a fost condusă de domnul deputat Vasile-Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul Ovidiu Victor Ganț și de domnul deputat Cristian Buican, secretari ai Camerei Deputaților.

   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule deputat Buican, domnule secretar al Camerei Deputaților, cu permisiunea dumneavoastră, am vrea să începem ședința de plen.

(Domnul deputat Cristian Buican, secretar al Camerei Deputaților, își ocupă locul la prezidiu.)

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința Camerei și anunț că, din totalul celor 330 de deputați, până în acest moment și-au înregistrat prezența 167.

Ordinea de zi a fost distribuită.

Vă reamintesc programul de lucru: între orele 10.00 și 11.00 - dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi; la încheierea dezbaterilor, votul final; iar la încheierea ședinței de vot, ședința Biroului permanent și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.

Stimate colegi,

Stimați colegi,

Intrăm în ordinea de zi.

(Domnul deputat Nicolae Roman solicită să ia cuvântul.)

Procedură sau ce doriți, domnule Roman Nicolae? Domnul deputat Roman Nicolae.

 
   

Domnul Nicolae Roman:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Voi fi foarte scurt.

Ieri am avut o zi penibilă și speram ca azi să nu fie la fel.

De aceea, domnule președinte de ședință, aș vrea, dacă nu avem înscris în Regulamentul Camerei Deputaților și al Senatului, următorul lucru: - cu toate că ar trebui să fie o cutumă - atunci când discutăm despre Declarație a Parlamentului României, cel care conduce ședința...

 
     

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule deputat...

 
     

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu (din sală):

A rămas de data trecută! (Râsete.)

 
   

Domnul Nicolae Roman:

... trebuie să citească moțiunea respectivă.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule deputat, suntem la plenul Camerei Deputaților! Declarația a avut loc la plenul reunit.

Ne vedem la plenul comun, atunci când o fi el!

5. Proiectul de Lege pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață; PL-x 553/2019.

Reprezentantul comisiei sesizate în fond, Comisia pentru industrii, pentru prezentarea raportului.

Domnule Toma, vă rog, veniți dumneavoastră!

 
     

Domnul Ilie Toma (din sală):

Nu, că e...

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

A, domnul vicepreședinte Mang!

Vă rog.

 
   

Domnul Ioan Mang:

Mulțumesc.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, provenit dintr-o propunere legislativă, transmis cu adresa PL-x 553/2019 din 28 octombrie 2019, înregistrat la comisie sub nr. 4c-3/417/2019 din 29 octombrie 2019.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul creării cadrului legal pentru existența, în incinta supermagazinelor/hipermagazinelor, a caselor de marcat prioritare pentru familii însoțite de copii minori, care să fie utilizate doar de către acestea și la care este interzisă comercializarea alimentelor care nu corespund alimentației sănătoase și care nu sunt recomandate preșcolarilor, școlarilor, copiilor și adolescenților.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege, în ședințele din 23 mai și 9 octombrie 2023.

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu amendamente admise, prevăzute în Anexa nr. 1, și amendamente respinse, prevăzute în Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera decizională este Camera Deputaților.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Dezbateri generale? Nu sunt intervenții.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă la titlul legii sunt obiecții? Nu. Adoptat.

La articole, de la 1 la 8?

Domnul Șerban.

Domnul Ciprian Șerban, la admise, de la 1 la 8?

Care sunt amendamentele?

 
   

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă rog să supuneți la vot marginal 5, de la amendamente admise.

Vreți să mai citesc?

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

 
   

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

După art. 76 se introduce un nou articol, art. 761, cu următorul cuprins: "Nerespectarea prevederilor art. 102 alin. (4) se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei, iar încălcarea în mod repetat a acestor prevederi determină majorarea amenzii contravenționale cu 10%, pentru fiecare lună de întârziere a emiterii acordului de funcționare.

Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează de către organele de control specializate din subordinea prefectului".

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc.

Deci, supunem votului, de la amendamente admise, marginal nr. 5.

Să înceapă votul!

 
   

Cu zero voturi pentru, 88 de voturi împotrivă, 48 de abțineri, amendamentul de la marginal 5 a fost eliminat din raport.

 
     

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai aveți de susținut?

 
   

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Mai am două.

Marginal 7: "La art. 240 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins...".

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supunem votului amendamentul admis de la nr. 7, marginal 7.

Să înceapă votul!

 
   

3 voturi pentru, 100 de voturi contra, 56 de abțineri.

Amendamentul admis de la marginal 7 a fost eliminat din raport.

 
   

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Și marginal 8, vă rog să-l supuneți votului.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului și marginalul 8, de la amendamente admise.

Vot, vă rog.

 
   

102 voturi contra, 59 de abțineri.

De asemenea, amendamentul admis de la marginal 8 a fost respins, eliminat din raport.

Dacă se mai susțin amendamente admise? Nu.

Respinse? Avem 16 amendamente respinse. Nu.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 35/2021) (rămas pentru votul final).  

27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; PL-x 35/2021; procedură de urgență.

Din partea inițiatorului, Guvernul României, vă rog.

   

Domnul Tiberius Marius Brădățan (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Bună dimineața!

Mulțumesc, domnule președinte.

Distinși membri ai Camerei Deputaților din Parlamentul României,

Prin prezentul act normativ se instituie cadrul general care să permită tuturor unităților sanitare publice și private prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, indiferent dacă acestea se află sau nu se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, acordarea asistenței medicale prin telemedicină.

De asemenea, se stabilește un complex de măsuri alternative de protecție a pacientului și sunt lărgite posibilitățile de asigurare a serviciilor medicale, prin acordarea de servicii medicale la distanță, realizate prin utilizarea tehnologiei informaționale și a mijloacelor de comunicare electronică la distanță, în scopul prevenirii îmbolnăvirii populației, îmbunătățirii sau menținerii stării de sănătate a pacienților.

Vă adresăm rugămintea de a acorda un vot favorabil acestui proiect de act normativ și vă mulțumim.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc.

Comisia pentru sănătate și familie, pentru prezentarea raportului, vă rog.

 
     

Domnul Varujan Pambuccian (din sală):

Dar ați băgat rețeta electronică?

 
   

Domnul Nelu Tătaru:

Mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 94 și art. 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, trimis cu adresa PL-x 35/2021.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în forma inițială.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În urma finalizării dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Dezbateri generale? Nu.

Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x 256/2022) (rămas pentru votul final).  

28. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei; PL-x 256/2022; procedură de urgență.

Comisia pentru muncă, pentru industrii, Comisia pentru buget sau Comisia pentru politică economică? Un reprezentant al acestor comisii, pentru prezentarea raportului.

Domnul deputat Dan Șlincu, vă rog.

   

Domnul Dan-Constantin Șlincu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun

Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, prin adresa PL-x 256/2022.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din data de 9 mai 2022.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege și a documentelor conexe, membrii celor patru comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Dezbateri?

Vă rog, timpul pentru dezbateri să-l propuneți!

 
   

Domnul Dan-Constantin Șlincu:

Două minute.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului propunerea de timp de dezbatere.

Vot, vă rog.

 
   

Timpul propus a fost aprobat.

Dezbateri generale, domnul deputat Axinia Adrian-George, de la Grupul AUR.

 
   

Domnul Adrian-George Axinia:

Vă mulțumesc.

Am vorbit și în alte rânduri, de la această tribună, despre faptul că noi, Parlamentul, suntem cel mai scump notariat după planetă și în multe cazuri doar ratificăm acte adoptate de Guvern. În aceeași situație ne găsim și astăzi, când votăm o ordonanță de urgență cu măsuri aplicabile românilor până la 31 martie 2023.

Vă întreb, ce efect ar avea un vot negativ al Parlamentului pe o ordonanță cu termen de valabilitate expirat?

Răspunsul este următorul: niciun efect!

Mai mult, anul trecut, Guvernul a modificat de câteva ori măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale; nu le-au nimerit din prima.

Chiar dacă criticăm procedura de legiferare nedemocratică, noi, Grupul AUR, votăm pentru adoptarea acestui act normativ care a atenuat impactul creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale asupra buzunarelor românilor.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnul deputat Miruță Dinel, de la Grupul USR.

 
   

Domnul Radu-Dinel Miruță:

Ați demonstrat că sunteți foarte buni la scheme, trăiți din scheme!

Sub povestea asta, că susțineți o parte din facturile românilor, de fapt, încasați de vreo patru ori mai mult din această schemă decât îi susțineți pe români. Statul român a încasat vreo 10 miliarde de euro, iar consumul pentru a susține facturile românilor a fost 3,5.

Și apare întrebarea: unde sunt banii? Unde-i diferența de bani? Ce s-a întâmplat cu acești bani, din care statul român s-a îmbogățit pe spinarea creșterii prețurilor la energie? Pentru că asta este, de fapt, schema.

Am întrebat la Ministerul Energiei și Ministerul Energiei ne-a spus să întrebăm la Ministerul Finanțelor. Întrebăm la Ministerul Finanțelor și ne întreabă despre Ministerul Muncii sau Ministerul Energiei.

Unde sunt banii? (Vociferări.)

Trăiți doar din scheme! Din scheme ați învățat să trăiți! Românii... I-ați păcălit pe români și nu știți unde sunt banii!

Și ce faceți? În schimb, puneți taxe noi, creșteți prețuri! (Aplauze.)

Voci de la PSD:

Pe vaccinuri!

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Trebuie să recuperăm cumva banii ăia aruncați pe vaccinuri, domnule deputat!

Dacă mai sunt intervenții? Nu.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Avem un amendament respins.

 
     

Domnul George-Nicolae Simion (din sală):

O intervenție pe procedură!

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Pe procedură aveți, domnul Simion?

Vă rog. Să indicați și articolul din Regulament!

 
   

Domnul George-Nicolae Simion:

O rugăminte către colegi: încercați să nu mai faceți gălăgie, circ, scandal! Domnule Toma... (Râsete.)

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Avem un amendament respins. Dacă se susține?

 
     

Domnul Ilie Toma (din sală):

Drept la replică!

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Nu se susține.

La titlul legii sunt observații? Nu.

Adoptat.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Apasă aici, tată...

Voci de la PSD:

A apăsat!

 
     

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu (din sală):

Lăsați-l și pe Ilie să vorbească! E cenzură, domnule președinte!

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Când am intrat la dezbaterea pe articole?!

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (PL-x 372/2022) (rămas pentru votul final).  

29. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale; PL-x 372/2022; procedură de urgență.

Are cuvântul reprezentantul Guvernului.

   

Domnul Florin-Sergiu Dobrescu (secretar de stat, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor, domnilor, bună ziua!

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2022, care prevede completarea Legii nr. 16/2017 cu un nou articol, în scopul instituirii, în mod similar cu situația legiferată în cadrul detașării transfrontaliere, a răspunderii contractantului căruia întreprinderea îi este subcontractant direct, în solidar cu acesta sau în locul său, pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului brut pe țară garantat în plată, cu menținerea în sarcina subcontractantului a obligației de plată a diferenței datorate salariatului, până la acoperirea integrală a drepturilor salariale cuvenite acestuia, potrivit contractului individual de muncă, precum și a sumelor privind plata contribuțiilor sociale aferente.

Ministerul Muncii susține raportul de admitere al Comisiei pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Reprezentantul comisiei, pentru prezentarea raportului.

Comisia?

Domnul deputat Șlincu Dan, vă rog.

 
   

Domnul Dan-Constantin Șlincu:

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale

Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa PL-x 372/2022.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 14 iunie 2022.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege și a documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc.

Dezbateri generale, domnul deputat Seider Cristian, de la Grupul USR.

 
   

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Dragi colegi, dacă vă uitați la acest proiect de lege, este un proiect de aprobare a unei ordonanțe de urgență pe un subiect absolut adoptat în unanimitate și în comisie. Nu era nevoie de ordonanță de urgență, se putea trece foarte bine un proiect de lege. Nu era nevoie ca și pe acest subiect Guvernul să legifereze, și nu Parlamentul.

Dar, din păcate, ne-am cam obișnuit ca Guvernul să facă treaba Parlamentului și noi stăm și aprobăm, la un an și ceva mai târziu, ceea ce Guvernul, în loc să servească Parlamentului, sub forma unui proiect de lege, a dat ordonanță de urgență, pe un subiect de lege organică, o practică absolut păguboasă, împotriva ideii de Parlament și pe care noi o trecem cu vederea aproape de fiecare dată, din păcate.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (PL-x 420/2022) (rămas pentru votul final).  

30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia; PL-x 420/2022; procedură de urgență.

Guvernul României, vă rog.

   

Domnul Florin-Sergiu Dobrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2022 s-au adus unele clarificări în privința categoriilor de venituri care se iau în calcul pentru stabilirea eligibilității persoanelor cărora li se acordă sprijinul material, precum și în privința modalității de stabilire a acestora, prin interogarea de către Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a informațiilor de la nivelul ANAF.

Față de cele prezentate, Ministerul Muncii susține adoptarea, în forma aprobată de Guvern.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Reprezentantul comisiilor, pentru prezentarea raportului.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Călin-Ioan Bota:

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, prin adresa PL-x 420/2022, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2022, care prevede modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritatea voturilor exprimate, să propună plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2022, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare (PL-x 626/2022) (rămas pentru votul final).  

31. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare; PL-x 626/2022.

Guvernul României, vă rog.

   

Doamna Janina-Mirela Sitaru (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Statutul de candidat la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică impune României plata cheltuielilor asociate procesului de aderare.

Plata la termen a facturilor anuale, ce reprezintă cheltuieli ocazionate de procesul de aderare a României, este o obligație strictă, care condiționează continuarea procesului.

Proiectul de lege aflat astăzi pe ordinea de zi a fost adoptat de Senatul României la 10 octombrie 2022 și vizează plata cheltuielilor aferente celor două facturi emise în iulie 2022, de către secretariatul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care acoperă costurile asociate procesului de aderare, începând cu data de 25 ianuarie 2022, incluzând, printre altele, cheltuieli asociate elaborării Foii de Parcurs, asistenței furnizate pentru pregătirea și redactarea Memorandumului Inițial, misiunii kick-off mission la București, din iunie 2022, respectiv cheltuielile de evaluare propriu-zise.

Pentru toate aceste considerente, vă rugăm să adoptați acest act normativ.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Reprezentantul comisiei, pentru raport?

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Călin-Ioan Bota:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea plății cotizației anuale la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE, în cuantumul care va fi stabilit anual de organizație, pe întreaga perioadă de desfășurare a procesului de aderare a României, precum și plata facturilor anuale aferente cheltuielilor ocazionate de procesul de aderare a României la OCDE, din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Totodată, proiectul vizează constituirea cadrului normativ pentru implementarea unor programe privind asigurarea unei baze materiale adecvate, prin dotarea cu echipamente și aparatură specifică necesară desfășurării activității în condiții optime a SRI, SIE, STS, SPP, MAN și MAI.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la ședință au hotărât, cu majoritatea voturilor exprimate, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare, în forma adoptată de Senat.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Dezbateri generale, doamna deputat Simina Tulbure, de la neafiliați.

 
   

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aderarea României la OCDE este un obiectiv de țară, ar trebui să fie prioritatea zero.

România trebuie să depună toate eforturile de natură tehnică și trebuie să-și asume pachetul necesar de obiective de dezvoltare, pentru a se alătura OCDE.

Acest club al națiunilor, cele mai avansate din perspectivă economică, reprezintă o platformă importantă pentru intențiile României de a se afirma în plan global, ca actor legitim în spectrul marilor dezbateri ale momentului.

Totodată, studiile și expertiza de talie înaltă, pe care OCDE le oferă, sunt repere în fructificarea unei agende de progres pe care România trebuie să și-o asume. De la date și statistici de calitate incontestabilă, până la o bună conexiune în raport cu trendurile globale de dezvoltare, apartenența la OCDE este un punct-cheie în proiectul României de a deveni lider regional.

Împreună cu colegii din Comisia pentru aderarea României la OCDE, vom lucra în continuare și cred că până acum eforturile depuse, atât de colegi, cât și de colegii de la MAE, au fost absolut extraordinare și obiectivul nostru ar trebui să fie aderarea României la OCDE. Și cred că putem să ajungem acolo, cât de curând posibil, și mă bucur foarte mult pentru toate eforturile pe care România le-a depus până acum.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 729/2022) (rămas pentru votul final).  

Mergem mai departe.

32. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului; PL-x 729/2022; procedură de urgență.

Are cuvântul reprezentantul Guvernului României.

Vă rog.

   

Doamna Claudia Benchescu-Pecingină (subsecretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

O.U.G. nr. 142/2022 reglementează, în principal, introducerea unei dispoziții potrivit căreia agenții de poliție care au promovat concursul de admitere la masterul destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție frecventează cursurile acestuia cu scoatere de la locul de muncă; de asemenea, acordarea gradului profesional, agenților de poliție care au absolvit programul de master profesional în funcție de vechimea în structurile MAI și instituirea interdicției modificării raporturilor de serviciu, după acordarea gradului profesional de ofițer, timp de cel puțin 5 ani de la numirea în funcție la unitatea la care sunt repartizați după absolvire, în cazul agenților de poliție care au absolvit acest program.

Așadar, vă rugăm să adoptați proiectul de lege, în forma propusă de comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnul președinte Leoreanu, pentru prezentarea raportului.

Aveți cuvântul.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2022, prin care se modifică și se completează Legea nr. 360/2002, în sensul reglementării unor măsuri care să permită gestionarea raporturilor de serviciu ale agenților declarați "admis" la concursul de admitere al programului de master profesional, inclusiv din perspectiva drepturilor salariale acordate în această perioadă.

La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut în vedere - avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

La ședința Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.

La ședința Comisiei pentru muncă și protecție socială, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege și a documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Domnul deputat Viorel Salan, de la PSD.

 
   

Domnul Viorel Salan:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

Doresc să vă reamintesc că, în anul 2022, dat fiind deficitul mare de personal la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost promovate două proiecte de act normativ, atât în ce privește modificarea Legii nr. 360 de organizare și funcționare a Poliției Române, dar și modificări la Legea nr. 80 privind statutul cadrelor militare, dat fiind ambele componente existente la nivelul ministerului, respectiv polițiști și militari.

După proiectul care a fost promovat, de modificare a Legii nr. 360, Ministerul Afacerilor Interne deja a organizat primul curs de master profesional, organizat în condițiile Legii nr. 360 privind Statutul polițistului.

Și doresc să scot în evidență faptul că, din documentarea efectuată, rezultă că 92% din... pentru locurile repartizate, în număr de 75, sunt din rândul agenților - 67 au fost ocupate de agenți, 2 subofițeri și restul de 6 locuri sunt civili.

Bineînțeles că în urma promovării acestui proiect de lege se impunea și crearea cadrului normativ care să ofere un nou regim juridic aplicabil agenților, atât în ceea ce privește drepturile salariale, modalitatea de acordare a gradului profesional și de numire în funcție.

Totodată, pentru a crea o stabilitate instituțională, a fost instituit faptul că se interzice modificarea raporturilor de serviciu pe o perioadă de 5 ani.

Cred că este o inițiativă bună, pentru a reduce deficitul de personal, astfel încât încadrarea directă din viața civilă să se reducă, pentru că s-au văzut rezultatele acestor încadrări, și școlarizarea să reprezinte partea de fond.

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va vota în favoarea adoptării acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Domnul deputat Ciprian-Titi Stoica, de la Grupul AUR.

 
   

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Mulțumesc.

Dragi colegi,

Este doar un mic pas făcut pentru a profesionaliza această meserie.

Știți foarte bine că foarte mulți polițiști pleacă din sistem din cauza politizării excesive și din cauza faptului că veniturile lor nu mai sunt la nivelul la care să își poată face meseria fără nicio altă influență.

Profit de ocazie să trag un semnal de alarmă.

Și, domnule Freddy Simonis, cred că și dumneavoastră cunoașteți foarte bine situația, cel pe care îl ghidonați politic la șefia IPJ Timiș, îl hăr... (I se întrerupe microfonul.)

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Pentru dumneavoastră, mă numesc Alfred Simonis, domnule Stoica!

Dacă la obiectul de reglementare al ordonanței aveți ceva de adăugat?

Despre IPJ Timiș vorbim la cafea, dacă doriți.

Vă rog.

 
   

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Mulțumesc.

Polițistul Valer Kovacs a atras, în nenumărate rânduri, atenția asupra multor abuzuri și disfuncționalități din sistem și astfel este acum supus abuzului șefului IPJ Timiș.

Vă rog mult, și pe ministrul de interne, să ia act de acest fapt și să acționeze în consecință.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Cum vă pricepeți dumneavoastră la toate!

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Dacă vrei să ai considerații personale...

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

...trebuie să cobori la microfon, aici.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 689/2022) (rămas pentru votul final).  

Domnul Alfred-Robert Simonis:

33. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative; PL-x 689/2022.

Din partea Guvernului României, vă rog.

   

Domnul Ioan Cristian Haiduc (subsecretar de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației):

Bună ziua!

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin prezentul proiect de lege se propune completarea art. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016, în sensul introducerii în mod expres a obligației instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale de a publica, din oficiu, pe website-ul propriu și taxele practicate pentru serviciile prestate, în cazul în care furnizarea serviciilor publice se realizează cu perceperea unor astfel de taxe, tarife, comisioane.

Propunem să susțineți adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Reprezentantul comisiei, pentru prezentarea raportului.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

Domnule deputat Lungu, vă rog.

 
   

Domnul Romeo-Daniel Lungu:

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

Comisiile au avizat favorabil.

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în ședința din 14 martie 2023.

În urma examinării proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă mulțumim.

Dezbateri generale? Nu sunt intervenții.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Mergem mai departe.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 57/2022) (rămas pentru votul final).  

34. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; PL-x 57/2022; procedură de urgență.

Are cuvântul reprezentantul Guvernului, în calitate de inițiator.

Domnul secretar de stat Balanișcu, aveți cuvântul.

   

Domnul Bogdan-Radu Balanișcu (secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua!

Prin actualul proiect se propune modificarea anexei nr. 6 la O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel încât să se asigure o etapizare anuală a ratelor minime de pregătire pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale, oferindu-se UAT-urilor și opțiunea de a raporta și cantitățile supuse altor forme de valorificare.

Apelăm la sprijinul dumneavoastră.

Vă mulțumim.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Reprezentantul comisiei pentru raport?

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic.

Domnule deputat și președinte al comisiei, Virgil Popescu, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Virgil-Daniel Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a fost sesizată, pentru dezbaterea pe fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră Sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din data de 14 februarie 2022.

La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, reprezentantul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Timpul de dezbatere - două minute.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Este raport suplimentar, nu mai supunem votului timpul de dezbateri.

Dacă sunt intervenții?

Doamna deputat Victoria Alexandru, de la neafiliați.

 
   

Doamna Victoria-Violeta Alexandru:

Mulțumesc.

În primul rând, am rugămintea să cereți staffului tehnic să înlocuiască banda de pe ecran, care afișează un cu totul alt act normativ decât discutăm în acest moment.

Pe fondul discuției, înțeleg că în comisia de specialitate - și asta e grav, să știți - s-au șters niște ani, adică s-au eliminat din grila... din planificarea luată în considerare pentru a vedea cum ne atingem țintele la nivelul deșeurilor municipale - s-au eliminat niște ani.

Deci suntem mai toleranți, ca să o spun așa, pe românește, cu administrațiile locale.

Pot să înțeleg, dar vă întreb, până când?

O să vină vremea - și îmi fac datoria să spun de la tribuna acestui for - o să vină vremea când o să luăm infringement, acest mecanism declanșat de Comisia Europeană, pentru faptul că România nu-și pune la punct, de pare așa, un OZN - deși în alte țări se întâmplă - să creezi infrastructura pentru colectare și reciclare, adică pentru a face ceea ce țările civilizate numesc economie circulară, adică să reîntorci în economie și să folosești fracția reciclabilă.

Noi nu facem, de la an la an, nu facem absolut nimic în afară de faptul că ne iertăm între noi, respectiv facem seminarii, mese rotunde și ne dăm că suntem pentru acest principiu.

Îmi fac datoria să spun că eventualitatea declanșării... activării mecanismului de infringement înseamnă că fiecare dintre oamenii care ne privesc - și dumneavoastră veți plăti pentru tragerea de timp în a pune lucrurile în ordine.

Prin urmare, pot să înțeleg că ne aducem cumva la zi și nu mai iei în considerare niște ani din spate, dar asta e un semnal de neseriozitate, cum tragem de la an la an, ne împingem mai încolo problema, când noi, de fapt, nu ne-am apucat de treabă în acest subiect.

Plantăm un copăcel, foarte frumos; măturăm, să fie curățenie, foarte frumos.

 
     

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog să concluzionați.

 
   

Doamna Victoria-Violeta Alexandru:

Dar adevărata...

Închei acum.

Mulțumesc, domnule președinte.

...adevărata provocare și problemă a acestei țări este că este la pământ și, de la ministru la ministru, nu s-a întâmplat nimic în ceea ce privește colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor reciclabile.

Vă mulțumesc.

Și mulțumesc pentru eleganța de mă lăsa să vorbesc mai mult.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Domnul deputat Ciprian Titi-Stoica, de la AUR.

Nu puteți veni mai în față, domnule Stoica? Ați fost exilat acolo și durează mult până ajungeți la...

Poate vorbiți cu domnul președinte Simion, să vă lase un loc aici, în față, că...

 
     

Domnul George-Nicolae Simion (din sală):

Drept la replică!

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...durează mult.

(Domnul deputat George-Nicolae Simion vine la tribună.)

Stați un pic!

Ce drept la replică, la ce?

 
     

Domnul George-Nicolae Simion (din sală):

La "domnul Simion".

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Haideți, fiți serios!

Domnule Stoica, aveți cuvântul. (Vociferări. Gălăgie.)

Voci din sală:

Îți ia locul! (Se adresează domnului deputat George-Nicolae Simion.)

 
   

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Dragi colegi,

Cred că ați văzut recent - o entitate de presă a realizat un material, cât se poate de bine documentat, despre neregulile care se întâmplă în acest sistem de monitorizare de colectare a deșeurilor din România.

Trag și eu, de la tribuna Forului legislativ suprem al țării, un semnal de alarmă către ministrul mediului, coleg cu noi. Pare un om serios și de bună-credință. Sper să o dovedească și în activitatea sa la minister. Avem trei instituții în subordinea domniei-sale, care se calcă pe bătături una pe alta și astfel ajungem chiar să denaturăm adevărul și să transmitem date incorecte Comisiei Europene.

Așadar, dragi colegi de la PNL, poate vorbiți cu ministrul mediului, colegul dumneavoastră, și îl rugați să se ocupe serios de această problemă, pe lângă multe altele.

Chiar o să doresc să mă întâlnesc cu domnia-sa, să discutăm cât se poate de aplicat și pe partea de SUMAL 2, acolo unde sunt foarte multe disfuncționalități în ceea ce privește transportul de masă lemnoasă în România.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Cred că domnul Fechet vă așteaptă la minister cu plăcere.

Domnul Florin Roman, Grupul PNL.

 
   

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt douăzeci și ceva de județe din România care au făcut un lucru foarte bun, și anume au profitat de faptul că pot accesa fonduri europene - și aici vorbim despre proiecte... despre un proiect în valoare de peste 200 de milioane de euro, prin care să realizăm centre de management integrat al deșeurilor, care mai înseamnă rampe de transfer, care mai înseamnă dotarea cu pubele, care înseamnă licitație pentru operatorul de salubritate și așa mai departe.

Dar e greu de înțeles pentru unii. Ei înțeleg deșeuri și prin asta au înțeles totul.

Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că în 90% din aceste cazuri, mafia gunoaielor, pentru că există o mafie a gunoaielor, a atacat în permanență procedurile de achiziție publică, fie că era vorba despre realizarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, fie că era vorba despre atribuirea serviciului de salubritate.

Din acest motiv, foarte multe Consilii Județene, foarte multe autorități locale au fost puse în situația de a se bloca, neavând, repet, nicio vină. Pentru că au existat ani de procese, pentru că mafia gunoaielor n-a renunțat ușor, dacă n-a câștigat.

Din acest motiv, s-a ajuns la o perioadă mai îndelungată.

Din acest motiv, Guvernul României a făcut exact ceea ce trebuie - a negociat cu Comisia Europeană, prelungirea termenelor, tocmai pentru a nu intra nici în procedură de infringement, dar mai important, pentru a nu pierde acei bani.

Acum, multe dintre aceste probleme sunt aproape rezolvate.

Și lucrurile acestea necesită muncă și timp, nu o simplă declarație, în care venim să facem politică.

Mulțumesc. (Vociferări.)

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă la titlul legii sunt obiecții? Nu. Adoptat.

La articole? Nu. Adoptate.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană (PL-x 592/2022) (rămas pentru votul final).  

Mai departe.

36. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană; PL-x 592/2022.

Din partea Guvernului României?

Aveți cuvântul, vă rog.

Domnul Popa, vă rog.

   

Domnul Ion Popa (secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța vizează modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL, pentru a reflecta modificările legislative în domeniul serviciilor de navigație aeriană, survenite la nivelul Uniunii Europene de la ultima modificare a ordonanței, în anul 2018.

Având în vedere că reglementările europene în domeniul schemei de performanță și tarifare în domeniul serviciilor de navigație aeriană impun Regiei Autonome ROMATSA să aibă resurse de finanțare pentru acoperirea părților aferente din mecanismele de împărțire a riscului, pentru susținerea activității de investiții, cât și pentru asigurarea continuității furnizării serviciilor de navigație aeriană în condiții de siguranță, se propun derogări de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii susține prezentul proiect de act normativ, în forma aprobată de Guvern.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Comisia pentru transporturi, pentru prezentarea raportului.

 
   

Domnul Florin Mircea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru transporturi și infrastructură a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană, transmis cu adresa PL-x 592/2022 din 11 octombrie 2022, înregistrat cu nr. 4c-4/245 din 11 octombrie 2022.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în temeiul art. 75 din Constituția României, republicată, în ședința din data de 5 octombrie 2022.

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 964 din 2022, avizează favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din 6 decembrie 2022, a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința din data de 31 octombrie 2022, a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor prevederi ale art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL.

 
     

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

 
   

Domnul Florin Mircea:

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, în ședința din 7 martie 2022, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim, domnule deputat.

Mircea Banias, de la Grupul PNL.

 
   

Domnul Mircea Marius Banias:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Doresc să menționez faptul că încă din 1996, România a aderat la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană.

Stimați colegi,

Adoptarea prezentului act normativ este necesară pentru a pune în acord normele interne cu regulamentele europene din domeniul serviciilor de navigație aeriană.

Pentru corelarea cu regulamentele europene în vigoare și îndeplinirea condiției de soliditate financiară impuse pentru certificarea furnizorilor de servicii de navigație aeriană, se propune ca ROMATSA să repartizeze din diferența de venituri și cheltuieli aferente fiecărui an, în rezerve, o sumă la nivelul veniturilor suplimentare din serviciile de navigație aeriană obținute ca urmare a depășirii prognozelor și ipotezelor stabilite prin planuri de performanță.

Stimați colegi,

Concluzionez prin a vă îndemna ca, alături de Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, să dați un vot pentru adoptarea prezentului proiect de lege.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Am încheiat dezbaterile.

Ne revedem în 10 minute, la sesiunea de vot final.

Mulțumesc.

 
  Supunerea la votul final:  

După pauză

     

(În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Vasile-Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Ovidiu Victor Ganț și de domnul deputat Cristian Buican, secretari ai Camerei Deputaților.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Bună ziua, stimați colegi!

Rog liderii de grup să-și invite colegii în sală și pe domnul Buican să mă însoțească.

(Domnul deputat Cristian Buican, secretar al Camerei Deputaților, își ocupă locul la prezidiu.)

Stimați colegi,

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Facem un vot de verificare a cvorumului.

Vot, vă rog.

 
   

214 colegi prezenți. Suntem în cvorum.

 
Prezentarea demisiei domnului deputat Pavel Popescu.  

Înainte de a intra la vot, pe procedură, domnul Pavel Popescu, vă rog. (Vociferări.)

   

Domnul Pavel Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule președinte al Camerei Deputaților,

Domnule prim-ministru,

Domnule lider de grup al Partidului Național Liberal,

Domnilor lideri de grup,

Stimați colegi,

Îmi depun astăzi, după aproximativ 7 ani de zile, mandatul de parlamentar, îmi dau demisia din Parlamentul României...

Voci de la PSD:

Bravo! Felicitări! (Aplauze. Vociferări. Gălăgie.)

 
   

Domnul Pavel Popescu:

...și voiam să vă mulțumesc... (Aplauze.) ...în aplauzele colegilor de la AUR... voiam să vă mulțumesc tuturor pentru suportul pe care mi l-ați oferit în acești ani de zile în trecerea unor legi importante pentru România...

 
     

Domnul Dan Tanasă (din sală):

Bravo, Pavel!

 
   

Domnul Pavel Popescu:

...și pentru toată munca colegilor din comisiile de specialitate cu care am colaborat excelent.

Vă urez mult succes! (Vociferări.)

Și, în tot ceea ce înseamnă reglementare în comunicații, vreau să știți că aveți un om pe care vă puteți baza în următorii ani. (Vociferări.)

 
     

Domnul Dan Tanasă (din sală):

Hai, nu exagera acum, Pavel!

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

 
   

Domnul Pavel Popescu:

Vă mulțumesc. (Aplauze. Vociferări.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Procedură, domnul Simion.

 
   

Domnul George-Nicolae Simion:

Pavel, Pavel, unde pleci tu, mă, băiatule? (Râsete. Aplauze. Vociferări. Gălăgie.)

Într-o notă mai serioasă - ieri, ponderea parlamentară, cutuma, toate chestiunile care s-au întâmplat timp de 15-20 de ani în această Cameră nu s-au respectat. Ați ales să nu dați un loc la Curtea de Conturi pentru AUR. Pe lângă tot ce s-a întâmplat săptămâna trecută - am rămas fără sala de ședințe la Comisia pentru constituționalitate, s-a schimbat brusc butucul.

E opțiunea dumneavoastră, dar eu v-aș ruga să vă gândiți că trebuie să avem o colaborare și de acum înainte, că avem mulți ani înainte.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
Supunerea la votul final: Proiectul de Lege pentru aderarea Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare (RFCMJ) și pentru aprobarea plății anuale la aceasta, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 413/2023) (adoptat);

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Capitolul I. Legi ordinare. Adoptări.

1. Proiectul de Lege pentru aderarea Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare (RFCMJ) și pentru aprobarea plății anuale la aceasta, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte; PL-x 413/2023.

Vot, vă rog.

   

Cu unanimitate, și anume 245 de voturi pentru, adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (PL-x 168/2023) (adoptat);

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; PL-x 168/2023.

Vot, vă rog.

   

Cu 245 de voturi pentru, adoptat.

3.

A, explicarea votului, domnule Cupșa?

Vă rog.

 
   

Domnul Ioan Cupșa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Era evident că cu toții trebuia să votăm această inițiativă legislativă. Creăm premisele unei absorbții mai bune de fonduri europene prin faptul că UAT-urile vor putea să împrumute instituțiile subordonate.

E un lucru pozitiv, e un lucru extraordinar, îl subliniez.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnul Moșteanu, vă rog.

 
   

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Un mesaj pentru Pavel Popescu.

USR va ataca hotărârea de ieri la Curtea Constituțională.

Sunt temeiuri solide că cei doi nu îndeplinesc condițiile cerute de lege.

Și, dacă tot și-a dat demisia, are toate șansele să ajungă înapoi la vânzarea de paratrăsnete. (Râsete. Aplauze. Vociferări.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog, domnule Moșteanu!

 
     

Domnul Dan Tanasă (din sală):

Îți bați joc de valorile noastre, Ionuțe?

 
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică (PL-x 758/2022) (adoptat);

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică; PL-x 758/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 224 de voturi pentru, 21 contra, 4 abțineri, adoptat.

Explicarea votului, domnul Coarnă, Grupul AUR.

 
   

Domnul Dumitru Coarnă:

Da.

Mulțumesc, domnule președinte.

Am votat contra acestei inițiative legislative, dintr-un motiv simplu - încet, încet, o să externalizăm justiția.

Acum am externalizat expertizele.

Uitați-vă în Ordonanța nr. 2/2000 - se elimină acea condiție de bază ca expertul să fie cetățean român!

Urmează PL-x 144, unde o să externalizăm și posibilitatea efectuării executărilor judecătorești de către experți cu cetățenie română și vom fi puși în situația în care cetățenii români să fie executați de către cetățeni străini.

Astăzi am votat - sau dumneavoastră ați votat lucrul acesta, noi am votat contra.

Încet, încet, dar sigur, vom externaliza justiția și România.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri (PL-x 294/2023) (adoptat);

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri; PL-x 294/2023.

Vot, vă rog.

   

Cu 250 de voturi pentru și o abținere, adoptat.

Explicarea votului, domnul Szabó Ödön, vă rog.

 
   

Domnul Szabó Ödön:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Este o inițiativă care a completat o inițiativă din perioada pandemiei.

Sper ca de data aceasta Ministerul de Interne să și implementeze această lege și cei care lucrează în zona transfrontalieră să beneficieze de această lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 25 mai 2023 (PL-x 498/2023) (adoptat);

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 25 mai 2023; PL-x 498/2023.

Vot, vă rog.

   

Cu 211 voturi pentru, 32 contra, 8 abțineri, adoptat.

Explicarea votului, domnul Ciprian-Titi Stoica, Grupul AUR.

 
   

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Mulțumesc.

Dragi colegi,

Am votat împotrivă, pentru a nu îi da pe mână lui Raed Arafat 98 de milioane de euro, să-i cheltuiască după bunul-plac, așa cum a făcut și în pandemie și în acești ani de când este la conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Mulțumesc.

 
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 441/2020) (adoptat);

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020; PL-x 441/2020.

Vot, vă rog.

   

Cu 254 de voturi pentru, un vot contra, o abținere, adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural din România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 aprilie 2023; (PL-x 499/2023) (adoptat);

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural din România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 aprilie 2023; PL-x 499/2023.

Vot, vă rog.

   

Cu 187 de voturi pentru, 37 contra, 35 de abțineri, adoptat.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2022 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere (PL-x 577/2022) (adoptat);

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2022 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere; PL-x 577/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 256 de voturi pentru și un coleg care nu votează, adoptat.

Domnul Ciprian Titi-Stoica, Grupul AUR, explicarea votului, vă rog.

 
   

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Mulțumesc.

Dragi colegi,

Am votat pentru. Chiar este necesară această inițiativă legislativă.

Însă vreau să profit de prezența în sală a domnului premier Marcel Ciolacu și să îl informez că în mai toate vămile, în special în vămile de vest, nu sunt deloc scanere.

Ați declarat o luptă aprigă împotriva traficului de droguri. Știți foarte bine că majoritatea lor vin pe mare. Anul acesta, în portul Constanța au fost confiscate zero kilograme de droguri... (Vociferări.) ...sau foarte puțin, aproape de zero.

 
     

Doamna Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă (din sală):

Ia mai citește! Mai citește!

 
   

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

În schimb...

 
     

Domnul Ion-Marcel Ciolacu (din sală):

186 de kilograme!

 
   

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

186 de kilograme este puțin la o scară de consum de droguri foarte mare... (Vociferări.) ...și de tranzit prin România. (Vociferări.)

Domnule Ciolacu, vreau să vă spun că în vămile din vestul țării nu aveți scanere, nu aveți scanere funcționale și o să vedeți că inclusiv sistemele...

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule deputat...

 
   

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

...de monitorizare...

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule deputat...

 
   

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

...de intrare și ieșire...

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

...aceasta este deja o declarație politică...

 
   

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

...sunt mai mereu stinse.

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

...pe care vă invit s-o faceți...

 
   

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

...marțea dimineața sau printr-o interpelare.

 
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (PL-x 348/2022) (adoptat);

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia; PL-x 348/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 250 de voturi pentru, 8 abțineri, 2 colegi care nu votează, adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, precum și pentru completarea art. 240 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 553/2019) (adoptat);

10. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, precum și pentru completarea art. 240 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; PL-x 553/2019.

Vot, vă rog.

   

Cu 206 voturi pentru, 38 contra și 14 abțineri, adoptat.

Explicarea votului, domnul Băltărețu.

Și, după aceea, domnul Coleșa.

 
   

Domnul Viorel Băltărețu:

Stimați colegi,

Zilele acestea ne tot întreabă antreprenorii, ce o să se întâmple cu ei? Ne întreabă, ce taxă o să plătească la anul, cât de mare o să fie? Pur și simplu nimeni nu știe ce o să se întâmple cu economia anul viitor.

Și noi acum venim și votăm o lege și propunem... propunem ca birocrația în România să crească printr-un pachet de amendamente care vor obliga antreprenorii care își duc activitatea corect în orașele și comunele lor să vină cu tot mai multe acte la primărie, să meargă cu mâna întinsă la primari și să îi roage: dați-ne și nouă autorizație să funcționăm!

Din păcate, asta este ceea ce propune PSD-ul - instabilitate economică și birocrație tot mai mare, când, de fapt, ar trebui să le oferim predictibilitate și o reducere a birocrației.

USR a votat împotrivă pentru că nu este de acord ca birocrația să crească. Pentru că trebuie neapărat să digitalizăm, să transparentizăm și să facem viața antreprenorilor mai ușoară.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Grupul AUR, domnul Coleșa.

Vă rog.

 
   

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Deci avem acest PL-x prin care se prevăd case de marcat prioritare pentru familiile cu copii, în supermagazine, hipermagazine, în care ar fi interzisă comercializarea produselor nesănătoase, enumerate într-un anume ordin de ministru.

Acum câteva săptămâni am mai avut un PL-x foarte asemănător prin care femeile și gravidele, persoanele însoțite de copii au prioritate la casele de marcat.

Sunt exemple de legislație fără efect, o formă fără fond pentru familii.

Avem nevoie de case de marcat prioritare pentru familiile cu copii, dar sunt ultimul, ultimul lucru de care avem nevoie pentru acestea. În primul rând, avem nevoie de bani pentru ele, bani pe care am putea să îi lăsăm celor care îi câștigă. Adică reduceri de taxe și impozite pentru cei care au copii.

Dorim o hrană sănătoasă pentru ei? Păi, să le oferim hrană caldă, sănătoasă în școli și să încurajăm pe țăranul... mica gospodărie să ajungă la consumator.

Într-adevăr, această lege introduce birocrație.

Poate este... și, implicit, generează costuri, dar pentru cei mari, pentru hipermarketuri.

Este, hai să zicem, un efect prost, dar direcționat către cei care trebuie.

Vă mulțumesc.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 35/2021) (adoptat);

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; PL-x 35/2021.

Vot, vă rog.

   

Cu 258 de voturi pentru, un coleg care nu votează, adoptat.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x 256/2022) (adoptat);

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei; PL-x 256/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 210 voturi pentru, 33 contra, 13 abțineri, adoptat.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (PL-x 420/2022) (adoptat)

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia; PL-x 420/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 213 voturi pentru, 9 contra, 36 de abțineri, adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare (PL-x 626/2022) (adoptat);

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare; PL-x 626/2022.

Vot, vă rog.

   

253 de voturi pentru, o abținere, 2 colegi care nu votează. Adoptat.

 
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 689/2022) (adoptat);

15. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative; PL-x 689/2022.

Vot, vă rog. (Vociferări.)

S-a întâmplat ceva?

   

Domnul Varujan Pambuccian (din sală):

S-a defectat!

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

O să repetăm acest vot.

Păcat, era unanimitate!

E în regulă?

Vot, vă rog.

PL-x 689/2022.

 
     

Domnul George-Nicolae Simion (din sală):

A sunat Pavel, vrea înapoi în Parlament!

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Cu 260 de voturi pentru și un coleg care nu votează, adoptat.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 57/2022) (adoptat);

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; PL-x 57/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 249 de voturi pentru, 15 abțineri, un coleg care nu votează, adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană (PL-x 592/2022) (adoptat);

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană; PL-x 592/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 264 de voturi pentru, o abținere, adoptat.

 
  Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova (Pl-x 360/2023) (respinsă);

Legi ordinare. Respingeri.

18. Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova; Pl-x 360/2023.

Vot, vă rog.

   

Cu 213 voturi pentru, unul contra și 11 abțineri, un coleg care nu votează, propunerea legislativă a fost respinsă.

Explicarea votului, domnul Ludovic Orban, vă rog.

 
   

Domnul Ludovic Orban:

Am ținut să intervin pentru a spune că mulți dintre cei care fie s-au obținut, fie au votat pentru respingerea proiectului sunt pentru unirea României cu Republica Moldova.

Numai că unirea României cu Republica Moldova, cu Basarabia, nu se face prin proiecte de lege care încalcă tratate internaționale, care încalcă tot ceea ce este normal și firesc într-un proces care din punctul meu de vedere este natural și care se va întâmpla dacă noi vom dori lucrul acesta. Nu se face prin legi care să facă practic servicii tocmai celor care nu vor unirea Basarabiei cu România, atât din România, cât și din Basarabia. Pentru că scopul acestui proiect de lege, care este inițiat de o lingătoare de clanță de la Ambasada Rusiei, este acela de a transmite către basarabeni că Parlamentul României a votat împotriva unirii României cu Republica Moldova.

Or, eu sunt convins că dacă aș pătrunde în mintea majorității celor care sunt astăzi în Parlamentul României și în inima și în mintea majorității românilor, de fapt ne dorim lucrul acesta și de fapt acest lucru se va întâmpla.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

 
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 129/1997 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina (Pl-x 317/2023) (respinsă);

19. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 129/1997 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina; Pl-x 317/2023.

Vot, vă rog.

   

Cu 233 de voturi pentru, unul contra, două abțineri, 2 colegi care nu votează, propunerea a fost respinsă.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 515/2018) (adoptat);

Capitolul II. Legi organice. Adoptări.

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului; PL-x 515/2018.

Vot, vă rog.

   

Cu 213 voturi pentru, două contra, 43 de abțineri, adoptat.

Explicarea votului, domnul deputat Coarnă, din partea Grupului AUR, vă rog.

 
   

Domnul Dumitru Coarnă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Această inițiativă legislativă, această Ordonanță de urgență nr. 53/2018 a pornit din zona sindicatelor, pentru că în 2016, Guvernul Cioloș a emis două ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență nr. 21 și Ordonanța de urgență nr. 76, prin care a creat posibilitatea, pe o condiție minimală de 10 ani vechime, ca polițiștii să poată să iasă din sistem cu deschiderea dreptului la pensie.

Repet, la 10 ani vechime. Adică un polițist la 37 de ani avea această posibilitate, juridic, și sigur că au venit cu Ordonanța nr. 76 prin care au distrus Unitatea de Informații a Ministerului de Interne și au trecut-o în zona militară. În acea perioadă au plecat din sistem aproximativ 1.000 de oameni, o mie și ceva de polițiști care aveau 37 până în 40 de ani, cu o vechime de minimum 10 ani.

Sigur că noi am insistat, noi, sindicatele, am venit și am atras atenția că distrugem sistemul polițienesc, distrugem siguranța publică prin aceste abordări juridice. După lungi discuții, Guvernul de atunci, era doamna Carmen Dan ministru, a fost de acord să corectăm printr-o ordonanță de urgență. A fost un lucru care a fost corectat și acum nu mai există această posibilitate.

Al doilea aspect pe care l-am sesizat și care este reglementat astăzi - la trecerea în Corpul ofițerilor de poliție, agenții de poliție cu vechime de 15 ani, de exemplu, primeau același grad profesional precum cel din sursă externă și sigur că era o problemă de lipsă de respect și, mai mult de atât, de nerecunoaștere a activității profesionale în sistem. Acum sigur că se face o diferențiere de 10-15 ani până la gradul de inspector principal, adică căpitan.

Și mai aveam o problemă, pe care o să o discut cu domnul ministru Bode - în procesul polițienesc, polițiștii sunt și părți vătămate ale infracțiunii de ultraj, iar sistemul îi abandonează, nu-i protejează, nu-i apără prin apărători pe care să-i plătească Ministerul de Interne, pentru că polițistul a intervenit în calitate de subiect de drept calificat al statului român, nu în calitate de persoană fizică, ci în calitate de persoană juridică, de autoritate publică.

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

 
   

Domnul Dumitru Coarnă:

A fost reglementat...

Vă rog, un minut și am închis!

A fost reglementat acel lucru, dar domnul Bode nu a catadicsit să emită un ordin de ministru, pentru că legea prevede lucrul acesta...

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc...

 
   

Domnul Dumitru Coarnă:

...ca ordinul să producă...

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

...domnule Coarnă.

 
   

Domnul Dumitru Coarnă:

...efecte, deci este un ordin pe care domnul Bode...

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

21.

 
   

Domnul Dumitru Coarnă:

...a uitat să-l emită.

Mulțumesc.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate (PL-x 49/2022) (adoptat);

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate; PL-x 49/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 249 de voturi pentru, 12 contra, un coleg care nu votează, adoptat.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (PL-x 372/2022) (adoptat);

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale; PL-x 372/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 259 de voturi pentru, un coleg care nu votează, adoptat.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 729/2022) (adoptat).

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului; PL-x 729/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 248 de voturi pentru, 14 abțineri, 2 colegi care nu votează, adoptat.

Explicarea votului, domnul Coarnă.

La finalul explicării votului, invit membrii Biroului permanent în sala de ședințe, precum și pe liderii de grup.

Domnule Coarnă, vă rog.

 
   

Domnul Dumitru Coarnă:

Mulțumesc.

O să încerc să explic acest vot, deși suntem într-o dezorganizare totală.

Sigur că această ordonanță de urgență a venit să elimine o contradicție care s-a creat odată cu modificarea Legii nr. 360, adică Statutul polițistului, prin aceea că s-a creat posibilitatea formării unor ofițeri de poliție ca o a patra sursă externă, în sensul că dacă are un masterat profesional să fie trecut în Corpul ofițerilor de poliție, după un curs de un an de zile.

S-a creat un conflict între cei din sursă internă și cei din sursă externă, iar această ordonanță de urgență până la urmă corectează acest aspect și creează posibilitatea și agenților de poliție care au aceste masterate profesionale să fie scoși de la locul de muncă un an de zile, să urmeze cursurile Academiei de Poliție și să fie avansați în gradul de ofițer.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Declar ședința închisă.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 11.49.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 21 june 2024, 9:59
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro